Valtiolla ei oikeutta takaisinperintään

COMPONENTA OYJ PÖRSSITIEDOTE  14.12.2005

Valtiolla ei oikeutta takaisinperintään

Kauppa- ja teollisuusministeriö on julkaissut tänään lehdistötiedotteen,
jonka mukaan Suomen valtio ryhtyy takaisinperintätoimenpiteisiin
Componenta Oyj:tä kohtaan Euroopan komission 20.10.2005 tekemän
päätöksen perusteella. Componenta Oyj on pyytänyt Helsingin yliopiston
oikeustieteen professorilta Kaarlo Tuorilta oikeustieteellisen
asiantuntijalausunnon Suomen valtion mahdollisuuksista ryhtyä
takaisinperintätoimiin Componenta Oyj:tä kohtaan komission päätöksen
perusteella. Professori Tuorin lausunnon mukaan Suomen valtiolla ei ole
oikeudellisia mahdollisuuksia ryhtyä Componenta Oyj:hin kohdistuviin toimiin
väitetyn valtiontuen takaisinperimiseksi. Professori Tuori toteaa lisäksi
lausunnossaan, että valtiolla ei ole toimivaltaa velvoittaa myöskään Karkkilan
kaupunkia ryhtymään väitetyn valtiontuen takaisinperintään.

Componenta Oyj katsoo lisäksi, että komission päätös on virheellinen
ja lopputulokseltaan kohtuuton.

Komissio toteaa päätöksessään, että Karkkilan kaupunki olisi antanut
Componenta Oyj:lle lainvastaista valtiontukea määrältään yhteensä
2,4 Me osakekauppajärjestelyn yhteydessä vuonna 2003. Karkkilan
kaupunki osti kaupan yhteydessä Componenta Oyj:ltä 50 % suuruisen
osuuden Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakekannasta.

Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy omisti osakekaupan tekohetkellä n.
730.000 m2:n suuruiset maa-alueet Karkkilan kaupungissa. Yhtiön
ainoat velat koostuivat kahdesta korottamasta osakaslainasta
(määrältään yhteensä 3,4 Me), jotka Karkkilan kaupunki ja Componenta
Oyj olivat antaneet yhtiölle aiemmin vuonna 1996. Yhtiön omaisuuden
markkina-arvon ja yhtiön velkojen välinen erotus oli
kaupantekohetkellä n. 1,5 Me.

Komissio katsoo tästä huolimatta päätöksessään, että Karkkilan
Keskustakiinteistöt Oy:n osakkeilla ja yhtiön osakaslainoilla ei
olisi ollut mitään rahallista arvoa kaupantekohetkellä. Komission
päätös tarkoittaa tosiasiallisesti sitä, että yhtiön varallisuuden
(730.000 m2:n suuruiset maa-alueet) arvo olisi ollut nolla ja että
Componenta Oyj:n olisi tullut luovuttaa omistusoikeutensa tähän
varallisuuteen Karkkilan kaupungille nollan euron kauppahintaan,
jotta järjestely olisi komission mukaan ollut markkinaehtoinen.
Komission päätöksen lopputulos on käsittämätön, ja päätös perustuu
ilmeiseen väärinymmärrykseen.

Componenta Oyj on pyytänyt komission päätöksen johdosta ulkopuoliset
asiantuntijalausunnot Suomen johtavalta liiketaloustieteen
professorilta, KTT Juha-Pekka Kallungilta ja riippumattomalta
auktorisoidulta kiinteistöarvioitsijalta, Kiinteistötaito Peltola &
Pulkkanen Oy:ltä. Componenta Oyj on toimittanut kyseiset
asiantuntijalausunnot tiedoksi Suomen valtiolle. Lausunnot osoittavat
yksiselitteisesti, että komission päätös on virheellinen.

Professori Kallungin lausunnosta ilmenee, että komissio on soveltanut
virheellistä menetelmää arvioidessaan Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n
osakkeiden arvoa. Lisäksi komissio on väärässä käsityksessään, jonka mukaan
Componenta Oyj olisi saanut osakaslainajärjestelyn yhteydessä Karkkilan
kaupungilta taloudellista tukea. Kiinteistötaito Peltola & Pulkkanen Oy:n
lausunnossa puolestaan todetaan, että Karkkilan kaupunki ja
Componenta Oyj ovat arvioineet kaupan kohteena olleen maaomaisuuden
arvon kaupantekohetkellä markkinaehtoisesti.

Componenta Oyj ei ole saanut Suomen valtiolta mitään takaisinperittävää
tukea. Edellä mainitut asiantuntijalausunnot osoittavat, että myöskään
Karkkilan kaupungin ei voida katsoa antaneen mitään väitettyä valtiontukea
Componenta Oyj:lle. Komission päätös on siten virheellinen. Componenta Oyj
tulee valittamaan komission virheellisestä päätöksestä EY:n ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimeen ja vaatimaan päätöksen kumoamista.


Helsingissä 14. joulukuuta 2005

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. 010 403 00


Tilaa