Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2022

Report this content

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 26.10.2022 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2022

Detection Technology Q3 2022: Myynti kasvoi kaksinumeroisesti, kannattavuus epätyydyttävä


Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 17,5 % 27,3 miljoonaan euroon (23,2)
 • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 2,8 % 3,9 miljoonaan euroon (3,8)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 24,0 % 14,8 miljoonaan euroon (11,9)
 • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 14,6 % 8,5 miljoonaan euroon (7,5)
 • Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (3,3)
 • Liikevoittoprosentti oli 2,3 % (14,1 %)

Tammi-syyskuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 8,1 % 70,4 miljoonaan euroon (65,1)
 • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 22,6 % 11,4 miljoonaan euroon (9,3)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -0,3 % 35,5 miljoonaan euroon (35,6)
 • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 16,2 % 23,4 miljoonaan euroon (20,2)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 3,3 miljoonaa euroa (7,6)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 4,7 % (11,7 %)
 • Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (7,6)
 • Liikevoittoprosentti oli 4,3 % (11,7 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)


Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Kysyntä jatkui hyvänä kaikilla päämarkkinoillamme, ja liikevaihtomme kasvoi kaksinumeroisesti, vaikka komponenttihaasteet jatkuivat. Myynnin toteuma kaikissa liiketoiminnoissamme ja kannattavuus olisivat toki olleet parempia ilman tätä kasvurajoitetta. Lisäksi kannattavuutemme notkahti kertaluonteisesta varauksesta. Toimituskykymme parani vuosineljänneksen lopulla, kun saimme suurimman osan tuotemuunnoksista valmiiksi. Tämän ansiosta pystymme jatkossa vastaamaan kysyntään entistä paremmin.

Kysyntä teollisuusmarkkinassa jatkui hyvänä, ja merkille pantavaa oli myynnin kasvu kaivosteollisuuden sovelluksissa. Kysynnästä huolimatta IBU:n vuosineljänneksen kasvu oli vaimeaa kuten odotimme.

Lääketieteen markkina jatkoi kasvuaan, ja koronan avittama tietokonetomografian (CT) kasvubuumi on rauhoittunut tavanomaiselle kasvu-uralle. MBU-neljännesmyyntimme kasvoi markkinoita voimakkaammin uusien tuotteiden vetämänä. Lisäksi kasvua selittää osittain alihankkijoiden teknisten ongelmien vuoksi edelliseltä vuosineljännekseltä siirtynyt myynti.

Turvallisuussovellusten kysynnän voimistuminen jatkui kaikissa segmenteissä, ja ilmailualan CT-investoinnit etenivät. SBU-myynti kasvoi kaksinumeroisesti ilmailualan sovellusten siivittämänä. Asemamme CT-markkinassa vahvistui entisestään, ja olemme hyvin sisällä ensi vuonna käynnistyvissä Kiinan Green Channel -toimituksissa.

Olemme pitäneet huolta myynnin edellytyksistä, mikä on vaatinut panostuksia. Näin olemme varmistaneet että emme menetä asiakkuuksia. Spottiostot, logistiikkakulujen kasvu ja tuotemuutosprojekti heikensivät tilapäisesti kannattavuuttamme samoin kuin toimitusten ajoittuminen.

Lisäksi tulokseen vaikutti merkittävästi katsauskauden päätteeksi tehty 1,3 miljoonan euron suuruinen varaus yhden pohjoisamerikkalaisista asiakkaistamme haettua suojaa velkojia vastaan. Tällä kertaluonteisella tapahtumalla ei ole vaikutusta myyntinäkymiimme, sillä kyseiselle asiakkaalle ei ole tehty katsauskaudella merkittäviä toimituksia eikä tilauksia ole.

Komponenttisaatavuuden parantuessa odotamme kannattavuuden paranevan loppuvuotta kohti. Saimme tuotemuunnoksiin tähtäävän projektimme toisen vaiheen valmiiksi, mikä auttaa vähentämään mahdollisia tulevia hankintaketjuun liittyviä riskejä.

Jatkoimme liiketoimintamme kehittämistä DT-2025-strategiamme mukaisesti tulevan kasvumme turvaamiseksi. Beyond hardware -strategisen tavoitteemme hengessä lanseerattu myDT+-palveluportfolio on saanut kannustavan vastaanoton markkinoilla. Lisäksi olemme edenneet laitemyyntiä tukevien ohjelmistojen ja algoritmien tuotteistamisessa.

Liiketoimintamme riskit ovat kasvaneet. Ukrainan sodan välilliset vaikutukset, inflaatio, energiakriisi, Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet sekä geopoliittinen tilanne luovat epävarmuutta. Lisäksi joidenkin asiakkaidemme varastot ovat kasvaneet. Olemme käynnistäneet lisätoimenpiteitä riskien minimoimiseksi.

Tilauskantamme on vahva, ja olemme hyvin sisällä uusissa asiakasprojekteissa. Olemme onnistuneet pitämään vahvan aseman markkinoilla, ja kasvamme nopeammin kuin markkina. Tavoitteenamme on, että vuotuinen liikevaihtomme ylittää sadan miljoonan rajapyykin. Odotamme kaikkien liiketoimintojemme kasvavan kaksinumeroisesti sekä 2022 neljännellä että 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.”


Avainluvut

(EUR 1 000) 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
Liikevaihto 27 276 23 210 70 354 65 066 89 813
Liikevaihdon muutos, % 17,5 % 12,5 % 8,1 % 5,5 % 10,1 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 631 3 282 3 331 7 618 10 580
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä, % 2,3 % 14,1 % 4,7 % 11,7 % 11,8 %
Kertaluontoiset erät 0 0 -335 0 0
Liikevoitto 631 3 282 2 997 7 618 10 580
Liikevoittoprosentti, % 2,3 % 14,1 % 4,3 % 11,7 % 11,8 %
Tuotekehityskulut 3 203 2 706 9 480 7 913 10 951
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 11,7 % 11,7 % 13,5 % 12,2 % 12,2 %
Liiketoiminnan rahavirta * -496 453 -4 024 3 833 7 121
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -17 997 -23 261 -17 997 -23 261 -27 633
Investoinnit * 166 306 973 695 1 359
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 10,9 % 15,8 % 10,9 % 15,8 % 16,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -24,7 % -34,4 % -24,7 % -34,4 % -37,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,20 0,19 0,44 0,64
Osakekohtainen tulos (laimennettu), euroa 0,05 0,19 0,18 0,43 0,63
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 655 930 14 578 430 14 655 930 14 578 430 14 655 930
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 14 655 930 14 578 430 14 655 930 14 465 652 14 500 514
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 14 737 413 14 904 648 14 764 574 14 739 008 14 766 934

* Muuntoerojen käsittely rahoituslaskelmassa on muutettu tilikauden 2021 aikana. Muuntoerojen vaikutus on eliminoitu olennaisin osin eri rahavirroista raportointikaudella sekä vertailukaudella.


Liikevaihdon kehitys

Kolmannella vuosineljänneksellä kysyntä jatkui vahvana Detection Technologyn kaikilla päämarkkinoilla: teollisuuden, lääketieteen ja turvallisuusalan röntgenkuvantamissovelluksissa. Yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 17,5 % (12,5 %) ja oli 27,3 miljoonaa euroa (23,2). Kysyntä olisi mahdollistanut tätäkin voimakkaamman liikevaihdon kasvun kaikissa yhtiön liiketoiminnoissa, jos globaali komponenttipula ei olisi siirtänyt osaa myynnistä. Yhtiön toimituskyky parani korvaavia komponentteja sisältävien tuotemuunnosten valmistuttua kolmannen vuosineljänneksen lopulla.

Teollisuusmarkkinassa kysyntä jatkui hyvänä elintarvikesegmentissä ja voimistui etenkin kaivosteollisuus- ja NDT-sovelluksissa (nondestructive testing eli rikkomaton aineenkoetus). Tämän ansiosta Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 2,8 % (21,5 %) ja oli 3,9 miljoonaa euroa (3,8). Kysyntä olisi mahdollistanut myynnin voimakkaamman kasvun, mutta komponenttipula heikensi toimituskykyä, ja osa teollisuusratkaisuiden myynnistä siirtyi. Maltillista kasvuprosenttia selittää myös edellisen vuoden vahva vertailuluku. IBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 14,4 % (16,4 %).

Sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla lääketieteen sovellusten kysyntä kohdistui ensisijaisesti tietokonetomografia (CT) -sovelluksiin kuten edeltävilläkin vuosineljänneksillä. Yhtiön lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi CT-kysynnän vetämänä 24,0 % (18,8 %) vertailukaudesta ja oli 14,8 miljoonaa euroa (11,9). Kysynnän lisäksi voimakasta kasvua selittää alihankintaketjun kertaluonteisten teknisten ongelmien vuoksi toiselta vuosineljännekseltä siirtynyt myynti. Niin ikään kysyntä olisi mahdollistanut myös lääketieteen sovellusmyynnin voimakkaamman kasvun, jos komponenttipula ei olisi heikentänyt yhtiön toimituskykyä, eivätkä sen välilliset vaikutukset olisi heijastuneet MBU-myyntiin. MBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 54,3 % (51,5 %).

Turvallisuusmarkkinan kysynnän voimistuminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä kaikissa sovelluksissa. Ilmailualan CT-investoinnit etenivät Yhdysvalloissa, ja yhtiö vahvisti asemaansa kyseissä segmentissä. Yhtiön Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 14,6 % (0,2 %) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 8,5 miljoonaa euroa (7,5). Myynnin kasvu tuli pääasiassa ilmailualan sovelluksista. Komponenttipulasta johtuvat toimitushaasteet heikensivät kuitenkin katsauskauden toteumaa, ja osa SBU-myynnistä siirtyi. SBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 31,3 % (32,1 %).

Aasian ja Tyynenmeren maat (APAC) olivat maantieteellisesti yhtiön suurin markkina-alue kolmannella vuosineljänneksellä 80,1 % (74,2 %) osuudellaan. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) osuus oli 13,2 % (20,8 %) ja Amerikoiden 6,6 % (5,0 %). Detection Technologyn viiden suurimman asiakkaan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 55,2 % (55,8 %).

Yhtiön kokonaisliikevaihto tammi-syyskuussa 2022 kasvoi 8,1 % (5,5 %) ja oli 70,4 miljoonaa euroa (65,1). IBU:n liikevaihto kasvoi 22,6 % (6,4 %) ja oli 11,4 miljoonaa euroa (9,3). MBU:n liikevaihto laski -0,3 % (25,7 %) ja oli 35,5 miljoonaa euroa (35,6). SBU:n liikevaihto kasvoi 16,2 % (-18,0 %) 23,4 miljoonaan euroon (20,2). IBU:n osuus kokonaisliikevaihdosta oli 16,3 % (14,3 %), MBU:n 50,4 % (54,7 %) ja SBU:n 33,3 % (31,0 %).

Katsauskaudella tammi-syyskuussa 2022 APAC-maiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli 74,1 % (72,6 %), EMEA:n 18,5 % (19,1 %) ja Amerikoiden 7,4 % (8,3 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 51,5 % (54,1 %).


Strategian toteuttaminen

Kolmannella vuosineljänneksellä Detection Technology jatkoi liiketoimintansa kehittämistä DT-2025-strategiansa mukaisesti kilpailukykynsä ja tulevan kasvun turvaamiseksi. Beyond hardware -strategisen tavoitteensa mukaisesti yhtiö pyrkii tuotteistamaan laitteistojen lisäksi ohjelmistoja, algoritmeja ja palveluja tukemaan laitteistomyyntiä. Katsauskaudella yhtiön ohjelmistojen ja algoritmien tuotteistaminen edistyi. Lisäksi toisella vuosineljänneksellä 2022 lanseerattu myDT+-palveluportfolio on otettu hyvin vastaan markkinoilla.

Yhtiön taktiset toimenpiteet erikoismateriaalien ja elektronisten komponenttien saatavuushaasteiden ratkaisemiseksi etenivät myös suunnitellusti. Komponenttipulan seurauksena Detection Technology käynnisti vuoden alussa mittavan tuotemuutosprojektin, joka on kattanut yhtiön koko tuoteportfolioon mukaan lukien teollisuuden, lääketieteen ja turvallisuusalan ratkaisut.

Yhtiö sai tuotemuutosprojektin ensimmäisen vaiheen päätökseen toisella vuosineljänneksellä, ja toinen vaihe valmistui suunnitelman mukaisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiö on nyt saanut tuotemuutokset lähes päätökseen ja odottaa, että ne kohentavat toimituskykyä ja -varmuutta kaikissa sen liiketoiminnoissa neljänneltä vuosineljännekseltä 2022 alkaen.


Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn näkemyksen mukaan vahva kysyntä jatkuu kaikilla sen päämarkkinoilla: lääketieteen, turvallisuuden ja teollisuuden röntgenkuvantamissovelluksissa. Yhtiö odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti neljännellä vuosineljänneksellä 2022, vaikka materiaali- ja komponenttipulan ennakoidaan siirtävän ainakin osan myynnistä. Detection Technology odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2023.

Yhtiön liiketoimintariskit ovat kasvaneet. Ukrainan sodan välilliset vaikutukset, inflaatio, energiakriisi, Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet ja geopoliittinen tilanne luovat epävarmuutta. Lisäksi yhtiön joidenkin asiakkaiden varastot ovat kasvaneet, ja materiaalien saatavuuteen liittyvät suorat ja välilliset riskit ovat edelleen koholla. Materiaali- ja komponenttipulan vaikutus on otettu rajoittavana tekijänä huomioon näkymissä, mutta saatavuuden heikentyminen voi vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.


Tilinpäätöstiedote 2022

Detection Technology julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 2022 helmikuun 2. päivänä 2023.


Espoo 25.10.2022

Hallitus

Detection Technology Oyj


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com