Detection Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 28.3.2019 klo 17.15

Detection Technology Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Detection Technology Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2019 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 8.4.2019.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi Heikki Allonen, Vera Backström, Pasi Koota, Petri Niemi, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä ja uutena jäsenenä Carina Andersson. Carina Anderssonin toimikausi alkaa jäljempänä mainitun yhtiön hallituksen jäsenten määrää koskevan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenille 33 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous. Mikäli hallituksen jäsen asuu pysyvästi Suomen ulkopuolella, korotetaan edellä mainittuja palkkioita 500 euroa per kokous siten, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioita 1 500 euroa per kokous ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkioita 1 000 euroa per kokous. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 718 750 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintaa koskevat valtuutukset ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 437 500 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 4-7 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Detection Technology Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.deetee.com 11.4.2019 alkaen.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Martola
toimitusjohtaja
+358 500 449 475 hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 94 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Tilaa