Kutsu Detection Technology Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 4.3.2021 klo 10.00

Kutsu Detection Technology Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 15.00 Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä osoitteessa A Grid, Jeti-auditorio, Otakaari 5A, 02150, Espoo. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Detection Technology noudattaa koronaviruspandemian (COVID-19) vuoksi asetettuja viranomaismääräyksiä ja –ohjeita. Asetetun kokoontumisrajoituksen vuoksi yhtiö joutuu rajaamaan kokouksen osallistujamäärää ja terveysviranomaisten suositusten mukaisesti myös kestoa.

Turvallisuussyistä ja koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistajia pyydetään osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjan välityksellä eikä saapumaan fyysisesti kokouspaikalle. Valtakirjalla annetaan myös äänestysohjeet. Osakkeenomistajat voivat seurata suoraa webcast-lähetystä yhtiökokouksesta tai katsoa myöhemmin tallenteen. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 12.4.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 60 000 euroa (2020: 60 000 euroa) ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa (2020: 35 000 euroa).

Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta säilyy ennallaan ja olisi seuraava: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Carina Andersson, Vera Backström, Richard Ingram, Pasi Koota, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Heikki Allonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Pasi Kootaa, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n talousjohtajana, ja Vera Backströmiä, joka on Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen jäsen. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hannu Syrjälä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt ovat nähtävissä Detection Technology Oyj:n verkkosivuilla.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Petri Kettunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 718 750 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 437 500 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu anti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

16. Kokouksen päättäminen
 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Detection Technology Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.deetee.com. Detection Technology Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään torstaina 4.3.2021. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 16.4.2021 alkaen.
 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 25.3.2021 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön verkkosivuilla olevan ilmoittautumislinkin kautta www.deetee.com/investors;

b) sähköpostitse osoitteeseen investors@deetee.com; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Detection Technology Oyj, Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Detection Technology Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee yhtiökokouksen yhteydessä tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.3.2021 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 25.3.2021 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Turvallisuussyistä ja koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistajia pyydetään osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttämään siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa OTM Sebastian Vuoritsalon Dottir Asianajotoimisto Oy:stä asiamiehekseen alla olevien ohjeiden mukaisesti:

  • Valtakirjalomake ja äänestysohjeet allekirjoituksineen tulee toimittaa ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä 25.3.2021 klo 10.00 joko skannattuna osoitteeseen investors@deetee.com tai postitse osoitteeseen Detection Technology Oyj, Elektroniikkatie 10, 90590 Oulu.
  • Valtakirjamalli äänestysohjeineen on saatavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa: https://www.deetee.com/investors/corporate-governance/general-meeting/annual-general-meeting-2021/.

4. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajat voivat seurata suoraa webcast-lähetystä yhtiökokouksesta tai katsoa myöhemmin tallenteen. Lähetyslinkki toimitetaan automaattisesti yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkaille.

Yhtiökokousjärjestelyistä voidaan antaa lisätietoja koronaviruspandemian vuoksi. Osakkeenomistajia pyydetään seuraamaan yhtiön tiedotteita ja tarkistamaan viimeisimmät ohjeet yhtiön verkkosivuilta.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 18.3.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen investors@deetee.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla https://www.deetee.com/investors/corporate-governance/general-meeting/annual-general-meeting-2021/ viimeistään 25.3.2021. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää selvityksen osakeomistuksestaan. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla tai tämän asiamiehellä on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Detection Technology Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2021 yhteensä 14 375 430 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Detection Technology Oyj

Hallitus
 

Lisätietoja

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Tilaa