Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa Ivalossa sairaanhoitajadiakonissa-koulutuksen

Ivalossa toteutettavan Sairaanhoitajadiakonissa-koulutuksen saaminen saamelaisalueelle on ollut yli kahden vuoden aktiivinen työskentely yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on sekä terveydenhuollon että kirkon työntekijöiden saamelaisosaamisen lisääminen. 

Sairaanhoitajadiakonissa-koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusjaksot toteutetaan Ivalossa Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Opiskeluun kuuluu myös päätoimisia harjoittelujaksoja. Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmat opinnot, osaaminen ja työkokemus. Koulutus toteutuu OKM:n rahoituksella.

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus sisältää kaksoiskelpoisuuden, joista toinen on EU-direktiivien mukainen sairaanhoitaja (amk)-tutkinto ja toinen on evankelisluterilaisen kirkon diakoniaviran hakuun oikeuttava tutkinto. - Kaksoiskelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa on uutena lisäarvona saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kulttuurisensitiivisyyttä.  Sairaanhoitajadiakonissa-koulutuksesta vastaavat yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Saamelaisalueen koulutuskeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori Tiina Ervelius kertoo.

Opinnot voi halutessaan toteuttaa työn ohessa, mutta molempiin tutkintoihin liittyvät päätoimiset harjoittelut edellyttävät vapaata työstä. - Jokainen opiskelija tekee yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa ja sen toteuttamisessa opiskelijalla on mahdollisuutena koko Diakonia-ammattikorkeakoulun valtakunnallinen verkosto eri kampuksineen ja monimuoto-opiskeluineen sekä mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon, Ervelius kertoo.

Koulutuksen ohessa toteutetaan hanke, jonka avulla sairaanhoitaja-diakonissakoulutukseen liitetään erillinen 5 op:n verkkokurssi saamelaisesta kulttuurista. Lisäksi saamenkielen ja -kulttuurin sisältöjä lisätään opetuksen toteutussuunnitelmiin. Hankkeessa ovat mukana Saamelaiskäräjät, SàmiSoster, Inarin seurakunta, Oulun hiippakunta ja Suomen evankelisluterilainen kirkkohallitus ja hanketta rahoittaa Lapin ELY. Hankkeessa tavoitellaan myös työelämäkumppaneiden saamelaisosaamisen kehittämistä. Hankkeen myötä toteutetaan malli kulttuurisensitiivisen (saamelaiskulttuuri) hoito- ja diakoniatyön opetuksesta ja kehitetään monipuolista kampuksen ulkopuolista opiskelua.  Opiskelijat saavat käyttöönsä tabletti-tietokoneet monimuotopedagogisia toteutuksia varten.

- Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen saatavuuden ja kehittämisen edellytyksenä on saamenkielisen koulutetun henkilöstön saatavuus. Saamenkielisen ammattihenkilöstön saatavuuteen ja koulutukseen on panostettava erityisin toimenpitein, Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri Pia Ruotsala muistuttaa. Saamelaisten kotiseutualueella nyt toteutettava sairaanhoitaja-diakonissakoulutus vastaakin ihmisoikeuksia valvovien elimien Suomelle antamiin suosituksiin parantaa saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta.

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella -hankkeen kohderyhmä on laaja. Se tavoittaa nuoret, työttömät, alaa vaihtavat ja jatkokoulutusta kaipaavat. Lisäksi koulutus- ja seminaaritilaisuuksia tarjotaan alueen kirkon työntekijöille, sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle, järjestöille ja päättäjille.

- Saamelaiskäräjät pitää tätä toimintatapaa erityisen tärkeänä. Näin toimimalla voidaan lisätä keskeisten tahojen tietoisuutta saamelaisten hyvinvointiin liittyvistä erityiskysymyksistä, Ruotsala toteaa.

Saamelaisalueella sosiaali- ja terveydenhuollonhenkilöstön tarve on jatkuvaa ja kasvavaa. Alueen laajuus ja monimuotoisuus asettaa henkilöstölle erityisiä haasteita, kuten Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on havaittu. - Alueen ihmisten ja kulttuurin tuntemus, asiakkaan kohtaaminen hänen omalla maaperällään, kulttuuristen voimavarojen ja erityisyyden huomioiminen edistävät alueen ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kulttuurisensitiivisen opetuksen mallin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalle palvelee saamelaisaluetta, mutta on tarpeellinen myös valtakunnallisesti, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sosiaali- ja terveysalanlinjavastaava, lehtori Leena Kiviniemi summaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden taholta kulttuurisen osaamisen tarpeeseen vastaamista on toivottu ja esitetty useasta suunnasta. Sakaste – hankkeessa on sosiaali- ja terveysalan henkilöstön yhteistyönä kehitetty vanhustyöhön ja varhaiskasvatustyöhön työkaluja arjen kohtaamisia varten.

- Saamelaisten näkemyksiä ja kokemuksia hyvinvointipalveluista, niiden saatavuudesta ja tyytyväisyydestä palveluihin on tutkittu ja on todettu, etteivät palvelut monelta osin vastaa asiakkaiden tarpeisiin, Kiviniemi toteaa. SámiSoster ry on useissa toteuttamissaan hankkeissa kehittänyt toimivia malleja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. - Näiden tehtyjen työkalujen ja mallien jalkauttaminen laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työhön sekä tutkimustulosten huomioiminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa on jatkumoa kulttuurisen työotteen syventämiselle saamelaisalueella, Kiviniemi kertoo.

Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, tutkinnon laajuus 240 op, opiskeluaika 4 vuotta

Haku koulutukseen on 17.3.-9.4.2015 (opintopolku.fi).

Lisätietoja opinnoista:
Verkkosivuilta www.diak.fi
Opintotoimisto: Kaisa Halonen, kaisa.halonen@diak.fi, puh. 020 690 436
Opinto-ohjaaja Maija-Liisa Blomster, maija-liisa.blomster@diak.fi, puh. 0400 677 367

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Emmi Jäkkö, Viestintäasiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Tel 040 507 6260
emmi.jakko@diak.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.