EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 - Liiketoiminta kehittyi suotuisasti, asiakasvarat kasvoivat 12 % ja käyttökate oli odotusten mukainen

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 24.8.2018 klo 9.00

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 - Liiketoiminta kehittyi suotuisasti, asiakasvarat kasvoivat 12 % ja käyttökate oli odotusten mukainen

EAB Group Oyj:n tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti (vertailu tilikauteen 1-6/2017) (Luvut ovat tilintarkastamattomia)

 • Konsernin vertailukelpoinen* liikevaihto kasvoi 20,3 % ja oli 9,6 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa).
 • Konsernin raportoitu liikevaihto kasvoi 11,4 % ja oli 9,8 miljoonaa euroa (8,7 milj. euroa).
 • Jatkuviin sopimuksiin perustuva vertailukelpoinen liikevaihto oli noin 8,4 miljoonaa euroa eli noin 86 % koko liikevaihdosta (75 %).
 • Konsernin liikevoitto ennen poistoja (käyttökate) kasvoi 220,6 % ja oli 2,09 miljoonaa euroa (0,65 milj. euroa).
 • Katsauskauden liikevoitto kasvoi 405,8 % ja oli 1,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).
 • Katsauskauden voittoa rasittivat tammi-huhtikuussa jatkuneet Alfred Bergin Suomen toimintojen integraatiokulut, MiFID II -implementaation vaikutus uusasiakashankintaan vuodenvaihteen jälkeen, uusiin liiketoimintoihin liittyvät kulut sekä aiempina kausina tehdyistä investoinneista koituneet liikearvon poistot.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,01 euroa).
 • Tulevaisuuden näkymät: käyttökate 5 miljoonan euron tuntumassa vuonna 2018 (aiemmin: 5-6 miljoonaa euroa).
 • Hallinnoidut asiakas- ja vakuutusvarat (ml. sijoitussitoumukset) kasvoivat 12,4 % ja olivat 30.6.2018 yhteensä 3 160 miljoonaa euroa (2 811 miljoonaa euroa 31.12.2017).

Avainluvut (luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

Avainluvut 1-6/2018 1-6/2017 Muutos-% 1-12/2017
Vertailukelpoinen* liikevaihto, 1 000 € 9 639 8 015 20,3 16 021
Liikevaihto, 1 000 € 9 750 8 749 11,4 17 059
Liikevoitto ennen poistoja (käyttökate), 1 000 € 2 090 652 220,7 1 085
Liikevoitto, 1 000 € 1 052 208 406,9 -211
Kauden tulos, 1 000 € 886 142 523,2 1 303
Tulos per osake, € 0,07 0,01 395,9 0,11
Hallinnoidut varat (ml. sijoitussitoumukset), milj. € 3 160 1 643 92,3 2 811

* Vertailukelpoinen liikevaihto perustuu ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoitu liikevaihto kuvaa bruttopalkkioita.

Toimitusjohtaja Daniel Pasternackin katsaus

EAB Group Oyj:n ("EAB Group", "Yhtiö") liiketoiminta kehittyi kauden aikana suotuisasti ja suunnitelmien mukaan. Asiakasvarat kasvoivat yli 12 prosenttia erityisesti uusien pääomarahastojen lanseerausten sekä yleisesti hyvän instituutiomyynnin myötä. Vuodenvaihteessa voimaan tulleen MiFID II -sääntelyn edellyttämät muutokset myyntiprosessiin hidastivat varainhankintaa yksityisasiakkailta alkuvuonna, mutta sittemmin myynti on kiihdyttänyt vauhtia.

Alfred Bergin Suomen toimintojen integraatio on saatettu pääpiirteissään menestyksekkäästi loppuun, mutta muun muassa järjestelmien integraatio vei muutaman kuukauden odottamaamme pidempään ja aiheutti noin 0,5 miljoonaa euroa ylimääräisiä lisenssi- ja palvelukustannuksia. Toukokuusta 2018 lähtien integraatiokulut eivät enää rasita tulostamme.

Aiempaa suurempi kokomme sekä palveluiden kehittämiseen ja digitalisaatioon tekemämme satsaukset mahdollistavat aiempaa nopeamman orgaanisen kasvun ja paremman kannattavuuden keskipitkällä aikavälillä. Tämä näkyy myös hallituksen vahvistamissa päivitetyissä taloudellisissa tavoitteissamme.

Taloudelliset tavoitteet

EAB Group Oyj:n hallitus on asettanut yhtiölle uudet taloudelliset tavoitteet seuraaville 3-5 vuodelle:

 1. Keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 %/vuosi
 2. Keskimääräinen liikevaihdon ei-orgaaninen kasvu 10 %/vuosi
 3. Yhteensä liiketoiminnan kaksinkertaistaminen 5 vuoden aikana liikevaihdolla mitattuna
 4. Kannattavuuden kasvattaminen yli 35 %:iin vertailukelpoisesta liikevaihdosta (nyt 20-25 %) konserniliikearvon poistoilla oikaistulla tuloksella mitattuna.

Toimintaympäristö

Alkuvuonna 2018 globaali talouskasvu pysyi edellisvuoden tasolla, mutta kehitys eri markkinoilla vaihteli enemmän edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti Eurooppaan ja Japaniin ennakoidaan koko vuodelle 2018 hieman aiempaa hitaampaa kasvua, joka kompensoituu suurempina kasvuodotuksina USA:ssa sekä kehittyvillä markkinoilla. Kasvu ja taloustilanne ovat edelleen pohjavireeltään positiivisia, ja talouden epävarmuus liittyy lähinnä poliittiseen epävarmuuteen sekä keskuspankkien elvytyksen keventämisen vaikutuksiin. Yhdysvaltain keskuspankki korotti alkuvuonna ohjauskorkoaan kahdesti, ja markkinat odottavat vielä kahta lisäkorotusta vuoden 2018 aikana. Euroopassa rahapolitiikan odotetaan kiristyvän aiemmin odotettua myöhemmin vasta vuoden 2019 aikana.

Euromääräisesti tarkastellen koko maailman osakemarkkinat kehittyivät alkuvuonna hieman positiivisesti, mikä johtui osittain Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta. Loppukeväästä sijoitusmarkkinoilla oli aiempaa enemmän heiluntaa lähinnä kauppasodan uhan vuoksi. Laaja-alainen talouskasvu kuitenkin puoltaa edelleen sijoittamista osakkeisiin. Kasvuennusteet ovat pysyneet aiempaa korkeampina niin reaalitalouden kuin yritysten tuloksentekokyvyn osalta, mikä tukee pääomamarkkinoita jatkossakin. Euroopan ja Japanin talouskasvuun liittyy kuitenkin hieman ennakoitua enemmän epävarmuutta. Samoin kehittyviin markkinoihin liittyy aiempaa suurempaa epävarmuutta.

Sijoittajien riskinottohalu on koetuksella loppuvuoden 2018 aikana, kun kauppasodassa siirrytään mahdollisesti puheista tekoihin. Talouskasvu on kuitenkin tukenut markkinoita ja odotukset luottamuksen parantumisesta ovat vahvistuneet kesän aikana.

EAB Group -konsernin toiminnassa alkuvuoden taloustilanne näkyi sijoittajien hieman aiempaa suurempana epävarmuutena, mutta tämä ei kuitenkaan heijastunut merkittävästi asiakasvarojen hankintaan. Varoja saatiin alkuvuoden aikana erityisesti vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

Vahvemmista talousnäkymistä huolimatta markkinoilla jatkuva epävarmuus kasvun jatkumisesta ja rahapolitiikasta voivat vaikuttaa Yhtiön kasvuun lyhyellä aikavälillä. Yhtiön panostukset liiketoiminnan ja vaihtoehtoisten sijoituskohteiden kehittämiseen sekä toteutetut yrityskaupat luovat kuitenkin erinomaisen pohjan orgaanisen kasvun voimistumiselle keskipitkällä aikavälillä.

EAB Group -konsernin tammi-kesäkuu 2018

Alkuvuonna 2018 EAB Group -konserni kehitti palvelujaan erityisesti uusiutuvan energian infrastruktuurihankkeissa, kiinteistösijoittamisessa sekä listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin sijoittamisessa.

Kiinteistörahastotoiminta kehittyi positiivisesti erityisesti Elite Kiinteistökehitysrahasto II Ky:n aloituksen ja Elite Vuokratuotto -rahaston kasvun myötä. Lisäksi konserni lanseerasi alkuvuoden aikana yhteistyössä Certior Capitalin kanssa eurooppalaisiin yrityskaupparahastoihin sijoittavan rahaston. Kesäkuussa konserni tiedotti tarjoavansa instituutiosijoittajille Intian aurinkovoimaan sijoittavan rahaston yhteistyössä Fortumin ja UK Climate Investmentsin kanssa. Uusi rahasto osti Fortumilta vähemmistöosuuden Intiassa sijaitsevasta aurinkovoimalakokonaisuudesta, joka tuottaa 315 000 kotitalouden tarpeita vastaavan määrän puhdasta sähköä.

Vuoden 2018 alussa konserni otti käyttöön markkinointinimen Elite Alfred Berg, ja huhtikuussa Elite Varainhoito Oyj muutti nimensä EAB Group Oyj:ksi. Muutosten taustalla on elokuussa 2017 toteutettu kauppa, jossa Yhtiö osti Alfred Bergin Suomen liiketoiminnot BNP Paribas Asset Managementiltä. Kaupan myötä maailman viidenneksi suurimmasta pankkikonsernista BNP:stä tuli Yhtiön vähemmistöosakas ja EAB Group -konsernista BNP:n sijoitustuotteiden ainoa tarjoaja Suomessa.

Tammi-kesäkuussa saatettiin loppuun suunnitelmien mukainen Alfred Bergin Suomen toimintojen integraatio tietojärjestelmien ja hallinnon osalta, ja Yhtiö saavutti toukokuussa alkuperäisen suunnitelman mukaiset kustannussäästöt. Säästöjen saavuttaminen viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta 3-4 kuukautta, mikä aiheutti noin 0,5 miljoonaa euroa alkuvuoden tulosta rasittaneita lisäkustannuksia. Säästöt kuitenkin parantavat konsernin tulosta täysimääräisesti toukokuusta 2018 alkaen.

Alkuvuoden aikana jatkettiin myös konsernirakenteen yksinkertaistamista kustannussäästöjen ja tehokkuuden saavuttamiseksi, minkä osana Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy sulautui EAB Rahastoyhtiö Oy:hyn 31.12.2017. Lisäksi Yhtiö toteutti alkuvuonna sijoituspalveluliiketoiminnan siirron 100-prosenttisesti omistamaansa tytäryhtiöön EAB Varainhoito Oy:hyn (entinen Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy). Siirto toteutui liiketoimintakauppana, jonka yhteydessä emoyhtiö luopui toimiluvastaan. Tämän lisäksi käynnissä on tytäryhtiöfuusioita (EPL Rahastot Oy, Elite Laki Oy ja Elite Life Oy, joista muodostuu EAB Palvelu Oy), joiden seurauksena tytäryhtiöiden määrä vähenee loppuvuonna 2018.

Kesäkuun alussa Yhtiö solmi markkinatakaussopimuksen Yhtiön B-osakkeelle Lago Kapital Oy:n kanssa. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkoi 5.6.2018.

EAB Group jatkoi alkuvuoden aikana merkittäviä investointeja tietojärjestelmiin, joiden avulla se parantaa hallinnon ja myynnin tehokkuutta ja saavuttaa kustannussäästöjä. Uudet järjestelmät otettiin käyttöön loppuvuonna 2017 ja alkuvuonna 2018. Sisäistä tehokkuutta edistävä digitalisaatioprojekti valmistui pääosin alkuvuoden 2018 aikana, ja aiemmin käytössä olleista järjestelmistä on tarkoitus luopua kokonaisuudessaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Osana konsernirakenteen yksinkertaistamista Yhtiö solmi elokuussa Elite Palkitsemispalvelut Oy:stä 25 prosenttia omistavien vähemmistöosakkaiden kanssa sopimuksen, joka antaa vähemmistöosakkaille oikeuden pyytää heidän osakkeidensa lunastusta tietyin taloudellisin ehdoin (liiketoimintakannattavuuden perusteella määräytyvään hintaan) viimeistään kesäkuussa 2021 ja antaa Yhtiölle oikeuden lunastaa vähemmistöomistajien osakkeet aikaisintaan kesäkuussa 2021. Mikäli edellä mainittu vähemmistöosakkeiden kauppa toteutuu, maksetaan kauppahinta Yhtiön listattuina B-osakkeina. Toteutuessaan järjestely parantaa konsernin tulosta, mutta tulosparannus ei ole merkittävä Elite Palkitsemispalvelut Oy:n nykyisen liiketoiminnan laajuus huomioiden.

Ylimääräinen yhtiökokous, joka järjestettiin 25.6.2018, päätti hakea konsernin emoyhtiön toimiluvasta luopumista Finanssivalvonnalta osana sijoituspalveluliiketoiminnan siirtämistä EAB Varainhoito Oy -tytäryhtiöön. Finanssivalvonta perui yhtiön pyynnöstä emoyhtiön sijoituspalveluyhtiön toimiluvan 9.7.2018, ja emoyhtiö jatkaa toimintaansa konsernin hallinnollisena emoyhtiönä. Konsernin sijoituspalvelutoiminta jatkuu ennallaan EAB Varainhoito Oy:n harjoittamana.

EAB Group Oyj:n hallituksen 25.6.2018 pitämässä kokouksessa päätetyn mukaisesti yhtiö palautti 11.7.2018 vapaan oman pääoman rahastosta 750 000 euroa.

Elokuussa Yhtiön hallitus päätti uusista taloudellisista tavoitteista ajanjaksolle 2019-2023. Taloudellisten tavoitteiden mukaan Yhtiö tavoittelee liiketoiminnan kaksinkertaistamista liikevaihdolla mitattuna jakson loppuun mennessä. Kasvua tavoitellaan keskimäärin 15 prosentin vuotuisen orgaanisen ja 10 prosentin vuotuisen ei-orgaanisen kasvun kautta. Lisäksi Yhtiö tavoittelee kannattavuustason nostamista 20-25 prosentista yli 35 prosenttiin vertailukelpoisesta liikevaihdosta konserniliikearvon poistoilla oikaistulla tuloksella mitattuna.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö arvioi tilinpäätöstiedotteen yhteydessä, että konsernin käyttökate vuonna 2018 on noin 5-6 miljoonaa euroa. Alfred Bergin Suomen toimintojen integraation viivästymisestä johtuneiden noin 0,5 miljoonan euron lisäkulujen seurauksena ja yksityisasiakasliiketoimintaa koskevan MiFID II -implementaation aiheuttaman uusien asiakasvarojen hankkimisen tilapäisen hidastumisen seurauksena Yhtiö tarkistaa nyt arviotaan ja arvioi tämänhetkisten tietojen perusteella, että koko vuoden 2018 käyttökate asettuu 5 miljoonan euron tuntumaan.

Yhtiön toiminnan merkittävä kasvu toteutettujen yrityskauppojen seurauksena vahvistaa sen kykyä kasvattaa kannattavuuttaan merkittävästi vuoden 2018 ennakoidusta noin 5 miljoonan euron käyttökatteesta keskipitkällä aikavälillä.

Yhtiön liiketoimintariski muodostuu pääosin pääomamarkkinoiden yleisen kehityksen yllättävästä heikentymisestä. Tämä johtaisi sekä nykyisten jatkuvien palkkioiden alenemiseen asiakasvarallisuuden arvonalennuksen seurauksena että uusmyynnin vaikeutumiseen. EAB Group Oyj:n tavoitteena on kasvattaa Yhtiön hallinnoiman varallisuuden määrää edelleen. Tämä pienentää liiketoimintariskiä sitä mukaa, kun jatkuvat palkkiot muodostavat yhä suuremman osan Yhtiön palkkiotuotoista.

Vakavaraisuus

EAB Group Oyj:n vakavaraisuussuhdeluku (laskettuna konsolidointiryhmälle, johon kuuluvat EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy), 13,77 prosenttia, on 1,15 prosenttiyksikköä vuodenvaihteen vastaavaa lukua korkeampi. Tätä selittää lähinnä edellisen vuoden tuloksesta johtuva maltillinen omien varojen määrän kasvu.

Yhtiö ei ole sisällyttänyt tilikauden aikana kertyneen taloudellisen katsauksen osoittamaa voittoa vähennyserineen ydinpääomaan vakavaraisuustunnuslukuja laskettaessa.

Tilinpäätöstiedotteen julkaisu

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 julkaistaan arviolta 28.2.2019.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB Group -konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita kuluttaja-asiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB Group -konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja vaihtoehtorahastojen hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 15 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB Group -konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Liite puolivuosikatsaukseen:
Puolivuosikatsaus PDF-muodossa sisältäen taulukot ja tunnusluvut