• news.cision.com/
 • EAB Group Oyj/
 • EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 - Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto** kasvoi 23 % ja asiakasvarojen määrä 8 %

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 - Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto** kasvoi 23 % ja asiakasvarojen määrä 8 %

Report this content

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 28.2.2019 klo 9.00

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 - Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto** kasvoi 23 % ja asiakasvarojen määrä 8 %

EAB-konsernin (myöhemmin EAB tai konserni) IFRS-liikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2018 oli 19,6 miljoonaa euroa (17,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja tilikauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Konsernin liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa vuonna 2017). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liikevaihdosta oli 12,5 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa), sisältäen tuottosidonnaista palkkiota 1,9 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa). Omaisuudenhoidon ja muiden sijoituspalvelutuottojen osuus oli 5,1 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa).

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin talouskehitys tammi-joulukuussa 2018 (vertailu vuoteen 2017):

 • IFRS-liikevaihto kasvoi 11 % noin 19,6 miljoonaan euroon (17,6 milj. euroa).
 • Vertailukelpoinen nettoliikevaihto** kasvoi 23 % noin 19,4 miljoonaan euroon (15,8 milj. euroa).
 • Liikevoitto kasvoi noin 1,8 miljoonaan euroon (-2,6 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos kasvoi noin 1,4 miljoonaan euroon (-2,3 milj. euroa).
 • Konsernin konsolidointiryhmän*** raportoitu vakavaraisuus parani 4,6 prosenttiyksikköä 17,2 %:iin (12,6 %).

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 8 % ja oli 3 044 miljoonaa euroa 31.12.2018 (2 811 miljoonaa euroa 31.12.2017).

Konsernin kannattavuus parani vuonna 2018, ja yhä suurempi osa sen liikevaihdosta muodostuu vaihtoehtoisista sijoituksista ja palveluliiketoiminnasta, jotka vaimentavat mahdollisen markkinatilanteen heikentymisen vaikutusta liikevaihtoon ja tulokseen. Konserni on myös kehittänyt liiketoimintaansa merkittävästi ja tehnyt kulusäästöjä vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä sekä vuoden 2019 alussa, minkä seurauksena konsernin kulutehokkuuden odotetaan paranevan. Toimenpiteitä jatketaan vuoden 2019 aikana.

Konsernin vakavaraisuus parani loka-marraskuussa 2018 järjestettyjen instituutio- ja henkilöstöantien seurauksena.

Konsernin talouskehitys heinä-joulukuussa 2018 (vertailu kauteen heinä-joulukuu 2017):

 • Liikevaihto kasvoi 19 % noin 9,9 miljoonaan euroon (8,3 milj. euroa).
 • Liikevoitto kasvoi noin 0,3 miljoonaan euroon (-2,9 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos kasvoi noin 0,2 miljoonaan euroon (-2,5 milj. euroa).

Konsernin luvut lyhyesti (luvut on esitetty tarkemmin liitteessä)

Konsernin tunnusluvut H2 2018 H2 2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto, milj. € 9,9 8,3 19,6 17,6
Liikevoitto*, milj. € 0,3 -2,9 1,8 -2,6
Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,5 -35,3 8,9 -15,0
Tilikauden tulos, milj. € 0,2 -2,5 1,4 -2,3
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 2,4 -29,5 7,3 -13,0
Osakekohtainen tulos, laimennettu, € 0,01 -0,22 0,09 -0,20
Laaja osakekohtainen tulos, laimennettu, € 0,01 -0,22 0,09 -0,20
Vaihtoehtoiset tunnusluvut H2 2018 H2 2017 1-12/2018 1-12/2017
Vertailukelpoinen liikevaihto**, milj. € 9,8 8,0 19,4 15,8
Oikaistu osakekohtainen tulos****, laimennettu, € 0,02 -0,22 0,11 -0,20
Oikaistu laaja osakekohtainen tulos****, laimennettu, € 0,02 -0,22 0,11 -0,20

*) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun nettoliikevaihdosta vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta.

**) Vertailukelpoinen liikevaihto perustuu ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoitu liikevaihto kuvaa bruttopalkkiota.

***) Konserni raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 2014. Esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja lukuja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy).

****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj (myöhemmin emoyhtiö) sai haltuunsa 6 423 630 omaa osaketta 24.10.2018 toteutetussa yhtiöjärjestelyssä, missä kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön omistusta muutettiin suoraksi henkilöomistukseksi. Järjestely oli väliaikainen ja ylimääräiset osakkeet mitätöitiin 12.2.2019, kun molemmat yhteisöt sulautuivat emoyhtiöön. Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 108 (104) henkilöä, joista 35 (32) henkilöä oli emoyhtiön palveluksessa ja 73 (72) tytäryhtiöiden palveluksessa. Kaiken kaikkiaan konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehenä toimi tilikauden lopussa 130 henkilöä.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli Elite Alfred Bergille kokonaisuutena tyydyttävä. Vaikka emme täysin yltäneet tavoitteeseemme, konserni teki historiansa parhaimman tuloksen aiempaa huomattavasti vaikeammassa markkinatilanteessa. Saimme onnistuneesti päätökseen historiamme suurimman yrityshankinnan, Alfred Bergin Suomen toimintojen ostamisen, ja otimme käyttöön uuden entistä vahvemman brändin. Alfred Berg -kaupan ja orgaanisen kasvun kautta olemme kasvaneet uuteen kokoluokkaan. Vuonna 2018 uudistimme myös raportointiamme ja terästimme tuotevalikoimaamme. Uuden ERP-järjestelmän saamme kokonaisuutena käyttöön vuoden 2019 aikana. Muun muassa näiden muutosten ansiosta olemme nyt erinomaisissa lähtökohdissa nopeaan kasvuun ja pörssin päälistalle.

Vuonna 2018 saimme päätökseen Alfred Bergin Suomen toimintojen integraation ja otimme käyttöön nimen Elite Alfred Berg. Valmistelimme hakeutumista Helsingin Pörssin päälistalle vahvistamalla organisaatiotamme ja siirtymällä kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöön. Listautumisella tavoittelemme parempaa tunnettavuutta, likviditeettiä ja pääsyä rahoitukseen, joka edistää kannattavaa kasvua strategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme viidessä vuodessa suurimmaksi osaksi orgaanisesti, mutta merkittävässä määrin myös yritysostoin, kun toimialan konsolidaatio Suomessa jatkuu.

Tutkimme vuoden aikana perusteellisesti asiakaskuntamme tarpeita ja tarkensimme sen perusteella kehityssuunnitelmiamme. Jatkossa pyrimme tutkimaan ja tukemaan asiakastyytyväisyyttä entistä tiiviimmin ja järjestelmällisemmin. Asiakaslähtöisen palvelun lisäksi vastuullisuudella on yhä keskeisempi ja virallisempi osa toiminnassamme. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2011, ja olemme vastikään kirjanneet konkreettiset rahastokohtaiset toimintaperiaatteet osaksi salkunhoidon ohjeita. Hyödynnämme sijoituskohteiden analysoinnissa muun muassa osakkaamme BNP Paribasin kattavaa vastuullisuustutkimusta ja suosimme tuotekehityksessä sijoituskohteita, jotka tuottavat taloudellisen tuoton ohella muitakin hyötyjä, kuten päästövähennyksiä.

Ajankohtainen esimerkki tällaisesta vaikuttavuussijoittamisesta on menneenä vuonna perustettu Intian Aurinko -rahasto. Yhteistyökumppaniensa kanssa rahasto omistaa aurinkovoimalat, jotka tuottavat puhdasta energiaa satojentuhansien kotitalouksien kulutuksen verran. Uuden teknologian myötä aurinkoenergian tuotanto erityisesti kuumilla ja kuivilla alueilla on taloudellisesti järkevää, ja sillä on kiihtyvän ilmastokeskustelun ja ympäristötietoisuuden myötä laajaa yhteiskunnallista kannatusta, mikä tukee myös asiakaskysyntää. Korkean tuottopotentiaalin lisäksi sijoittajat arvostavat infrastruktuurisijoituksiin liittyvää hajautushyötyä ja ennakoitavaa kassavirtaa, joka on erityisen houkutteleva matalien korkojen ja markkinaheilahtelujen ympäristössä.

Intian Auringon on tarkoitus olla päänavaus kokonaiselle puhtaan energian tuoteperheelle, johon kuuluu kehitysvaiheeltaan ja riskiprofiililtaan erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Haaveenani on, että pitkällä aikavälillä kaikista vaikuttavuussijoituksistamme kasvaa kokonaisuus, jonka päästövähennykset kompensoivat muiden sijoitustemme hiilijalanjäljen jopa kokonaan. Jatkossa pyrimme tuomaan niitä sekä muita pääomasijoitustuotteitamme entistä paremmin myös yksityissijoittajien saataville. Uskon, että tavallinen kansalainen voi vaikuttaa kestävään kehitykseen kaikkein tehokkaimmin sijoittamalla vastuullisesti.

Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, sijoittajiamme ja muita sidosryhmiämme erinomaisesta yhteistyöstä sekä EAB-konsernin henkilökuntaa omistautuneesta panoksesta vuonna 2018.

Toimintaympäristö

Vuosi 2018 oli sijoittajille haastava, ja kaikki keskeiset sijoitusmarkkinat heikkenivät. Sijoittajia huolestuttivat vuoden aikana muun muassa Italian poliittiset riskit, USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja sen vaikutus inflaatioon, Brexit, Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) rahapolitiikan kiristyminen sekä nousevat USD-korot. Näiden lisäksi Kiinan ja Euroopan talouksissa on nähty jo alkuvuodesta lähtien hidastumisen merkkejä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet sijoittajien riskinottohalukkuuteen. Globaalit markkinat päätyivät lopulta euroissa mitattuna noin 4,8 %:n laskuun. Päämarkkinoista Yhdysvaltain osakemarkkinat (S&P 500) tuottivat euromääräisesti parhaiten vajaan prosentin nousulla, kun dollari vahvistui vajaat viisi prosenttia euroa vastaan. Paikallisessa valuutassa myös Yhdysvaltojen markkinat laskivat selvästi. Voimakkain lasku koettiin Euroopan osakemarkkinoilla (-10,6 % euromääräisesti) ja toiseksi suurin lasku kehittyvillä osakemarkkinoilla (-10,3 % euromääräisesti). (Lähde: Bloomberg)

Myös korkosijoittajien tuotot jäivät pääosin negatiivisiksi. Eurooppalaisten matalan luottoluokituksen yrityslainojen vuosituotoksi muodostui -3,6 % ja korkean luottoluokituksen yrityslainojen vuosituotoksi -1,5 %. Globaalit valtionlainat tuottivat dollarimääräisesti -0,4 % valuuttariskisuojattuna ja globaalit inflaatiolinkatut valtionlainat dollarimääräisesti -2,3 % valuuttariskisuojattuna. Kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan valtionlainat tuottivat -2,9 % ja dollarimääräiset valtionlainat -8,6 % valuuttariskisuojattuna. (Lähde: Bloomberg)

Odotuksemme vuodelle 2019 ovat varovaiset. Makrotalouden näkökulmasta globaali taloussykli on jatkunut pitkään, ja arviomme mukaan vuosi 2018 tulee tällä erää muodostumaan taloussyklin huipuksi. Vaikka globaalin talouskasvun odotetaan jatkuvan hyvänä myös vuonna 2019, arvioimme inflaation pysyvän toistaiseksi maltillisena. Euroopassa hidastuva talouskasvu, öljyn hinnan lasku, maltillinen palkkainflaatio sekä resurssien vajaakäyttö taloudessa pitävät hinnat vakaina. Yhdysvalloissa puolestaan inflaationäkymät ovat hieman erilaiset, sillä ennätyskireä työmarkkinatilanne voi aiheuttaa palkkainflaation nousua ja sitä kautta nostaa yleistä hintatasoa. Oletamme kuitenkin hintojen pysyvän toistaiseksi hyvin hallinnassa, sillä kireästä työmarkkinasta huolimatta työmarkkinoiden osallistumisaste on edelleen selvästi matalampi kuin ennen finanssikriisiä, minkä perusteella työvoimareserviä on vielä tarjolla.

Keskuspankkien toimet ovat myös vuonna 2019 yksi keskeisimmistä teemoista sijoitusmarkkinoilla. Vallitsevassa kypsässä taloussyklissä virhearviointien riskit keskuspankkien tulevissa rahapolitiikoissa ovat selvästi kasvaneet ja keskuspankkien liikkeet ja viestit ovat siksi tarkassa seurannassa. Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostosykli on saamassa jatkoa, mutta oletettavasti selvästi hitaampana kuin vielä alkusyksyllä oli odotettavissa. Euroopan keskuspankin (EKP) koronnostomahdollisuudet puolestaan ovat yhä kaukana talouskasvun hidastumisen vuoksi. Mielestämme on epävarmaa, tapahtuuko EKP:n ensimmäinen koronnosto edes ennen istuvan pääjohtajan toimikauden päättymistä lokakuun 2019 lopussa. Yhdysvaltojen dollarin tuleva kehitys on myös fokuksessa ja, mikäli Fedin koronnostosykli hidastuu, uskomme dollarin vahvistumisen olevan takanapäin. Tämän lisäksi sijoitusvirrat ovat osittain kääntymässä pois Yhdysvalloista, sillä vuoden 2018 isoja tuottoeroja Yhdysvaltojen ja muiden pääalueiden välillä, erityisesti osakemarkkinoilla, voi olla vaikeaa toistaa.

Keskeisimpiä maailmantalouteen kohdistuvia riskejä ovat kauppasodan ja geopoliittisten jännitteiden eskaloitumisen ohella keskuspankkien mahdolliset rahapoliittiset virhearvioinnit. Yksi pidemmän aikavälin riskeistä on sekä valtioiden että yritysten nopea velkaantuminen. Valtioiden velkaantumiseen liittyvät riskit ovat hyvin nähtävillä esimerkiksi Italiassa, mutta myös yritysten nopea velkaantuminen voi muodostua ongelmaksi hidastuvassa talouskasvuympäristössä.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tilikauden aikana Elite Varainhoito Oyj muutti nimekseen EAB Group Oyj ja saattoi loppuun Alfred Bergin Suomen toimintojen integraation. Lisäksi emoyhtiö uudisti raportointinsa ja alkoi valmistella toimenpiteitä uusien taloudellisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja kasvustrategiansa tukemiseksi.

Tammikuun alussa EAB Group Oyj:n tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy nosti omistuksensa Thermo Power Finland Oy:ssä 80 prosenttiin. Kuun lopussa emoyhtiö maksoi Alfred Bergin Suomen toimintojen kaupan loppusumman, noin 1,8 miljoonaa euroa.

EAB-konsernin rahoitusta uudelleen järjestettiin helmikuussa nostamalla uusi yhden miljoonan euron laina Nordea Pankista.

Maaliskuussa emoyhtiön hallitus päätti 1 859 786 A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi ja muunnettujen B-osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Osakkeiden kokonaismäärä pysyi muuttumattomana. Uudet B-osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 27.3.2018 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 28.3.2018.

Emoyhtiön toiminimi muutettiin yhtiökokouksen 4.4.2018 päätöksellä Elite Varainhoito Oyj:stä EAB Group Oyj:ksi.

Kesäkuun alussa EAB Group Oyj solmi markkinatakaussopimuksen yhtiön B-osakkeelle Lago Kapital Oy:n kanssa. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkoi 5.6.2018. Markkinatakauksella pyrittiin lisäämään osakkeen likviditeettiä sekä pienentämään osakkeen hinnan volatiliteettiä ja siten helpottamaan erityisesti yksityissijoittajien kaupankäyntiä.

Kesäkuussa EAB-konsernin rahoitusta järjestettiin uudelleen nostamalla uusi 7 miljoonan euron laina Oma Säästöpankista. Järjestelyssä emoyhtiön lainat keskitettiin yhteen pankkiin.

Kesäkuun lopussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiö luopuu sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta ja jatkaa toimintaansa EAB-konsernin hallinnollisena emoyhtiönä.

Emoyhtiön hallitus päätti heinäkuussa aloittaa omien osakkeiden hankinnan johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi syksyllä 2018. Hallituksen päätöksen mukaan emoyhtiö hankkii omia B-osakkeita korkeintaan 100 000 kappaletta eli enintään 1,9 % B-osakkeiden päätöksentekohetken mukaisesta osakekannasta.

Emoyhtiön puolivuosikatsauksessa 24.8.2018 julkaistiin hallituksen emoyhtiölle asettamat uudet taloudelliset tavoitteet seuraaville 3-5 vuodelle: 1) Keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 %/vuosi; 2) Keskimääräinen liikevaihdon ei-orgaaninen kasvu 10 %/vuosi; 3) Yhteensä liiketoiminnan kaksinkertaistaminen 5 vuoden aikana liikevaihdolla mitattuna; sekä 4) Kannattavuuden kasvattaminen yli 35 %:iin vertailukelpoisesta liikevaihdosta konserniliikearvon poistoilla oikaistulla tuloksella mitattuna.

Elokuussa hallitus päätti aloittaa emoyhtiön tulevaisuuden kasvua tukevien vaihtoehtojen strategisen arvioinnin. Carnegie Investment Bank valtuutettiin neuvonantajan roolissa tutkimaan emoyhtiön mahdollista siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle ja tarvittaessa toteuttamaan pääomamarkkinatoimenpiteet yhdellä tai useammalla liikkeellelaskulla. Mahdollisilla pääomamarkkinatoimenpiteillä varmistettaisiin, että emoyhtiö pystyy edelleen tekemään uusia yrityshankintoja, toteuttamaan kasvustrategiansa ja samalla ylläpitämään taseen optimaalisen rakenteen. Toteutettava arviointi on osa suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa konsernin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

Syyskuussa emoyhtiön hallitus päätti 1 859 785 A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi ja muunnettujen B-osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Osakkeiden kokonaismäärä pysyi muuttumattomana. Uudet B-osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 14.9.2018 ja kaupankäynti niillä alkoi 17.9.2018.

Lokakuussa emoyhtiön kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön Elite Partners Oy:n ja Nousukaari Oy:n omistus muuttui suoraksi henkilöomistukseksi. Muutos toteutettiin osakevaihtona, jossa emoyhtiö sai haltuunsa kohdeyhtiöiden koko osakekannan. Vastikkeena emoyhtiö laski liikkeelle 3 135 262 uutta A-sarjan osaketta ja 3 288 368 uutta B-sarjan osaketta ja luovutti ne suunnattuna osakeantina kohdeyhtiöiden osakkeenomistajille. Osakevaihdossa ei käytetty rahavastiketta. Sulautumissuunnitelman mukaisesti kohdeyhtiöt sulautuvat emoyhtiöön vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osakevaihdolla kohdeyhtiöiden osakkeenomistajat halusivat tukea emoyhtiön strategiaa lisäämällä kasvollista omistusta.

Lokakuun lopussa emoyhtiö laski liikkeeseen 800 000 uutta B-sarjan osaketta Carnegie Investment Bank AB:n hankkimille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Samassa yhteydessä emoyhtiön osakkeenomistajat Kari Juurakko, Janne Nieminen, Hannu Kiikka, Jouni Kaaria ja Rami Niemi myivät yhteensä 1 616 200 emoyhtiön B-sarjan osaketta. Emoyhtiön uusiksi omistajiksi tulivat muun muassa Umo Invest Oy ja Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö.

Lokakuun lopussa emoyhtiön hallitus päätti toteuttaa suunnatun osakeannin konsernin henkilöstölle. Marraskuun alussa päättynyt henkilöstöanti ylimerkittiin 2,45-kertaisesti, joten hallituksen päätöksellä osakeannissa annettavien uusien B-osakkeiden määrää korotettiin 100 000 kappaleesta 200 000 kappaleeseen. Henkilöstöannin tavoitteena oli henkilöstön sitouttaminen konserniin.

Marraskuun lopussa emoyhtiö tiedotti siirtyvänsä IFRS-raportointiin. Emoyhtiö ilmoitti julkaisevansa ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyvältä tilikaudelta ja esittävänsä vertailutiedot 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Siirtymispäivä IFRS-standardeihin on 1.1.2017. Aiemmin konsernitilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisesti.

Joulukuussa emoyhtiö tiedotti alentavansa vuotta 2018 koskevia taloudellisia näkymiä. Emoyhtiö kertoi konsernin käyttökatteen jäävän noin 1-1,5 miljoonaa euroa aiemmin arvioidusta 5 miljoonasta eurosta. Yhtiö arvioi käyttökatteen koko tilikaudelle 2018 asettuvan noin 3,5 miljoonan euron tasolle. Heikentyneen käyttökatteen taustalla olivat yrityspalveluliiketoiminnan toteutumatta jääneet tai lykkääntyneet neuvonantopalkkiot, toteutumattomaan yrityskauppaan liittyvät kulut, IFRS-raportointiin siirtymiseen liittyvät kulut sekä loppusyksyn markkinaepävarmuuden aiheuttamat suorat vaikutukset myyntiin ja omaisuuserien arvoihin.

Joulukuussa hallitus päätti konsernin siirtyvän 1.1.2019 kahteen liiketoiminta-alueeseen, yksityisasiakkaisiin ja instituutioasiakkaisiin. Samalla hallitus päätti muuttaa toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän kokoonpanoa. Jatkossa johtoryhmään kuuluvat talousjohtaja Roman Cherkasov, varatoimitusjohtaja Raisa Friberg, yksityisasiakkaiden liiketoimintajohtaja Rami Niemi, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Taavi Rissanen sekä instituutioasiakkaiden liiketoimintajohtaja Kristian Warras. Laajennettu johtoryhmä lakkautettiin. Muutoksilla tavoiteltiin johtamisjärjestelmän selkeyttämistä, johtamisen tehostamista sekä hallinnon ja organisaation ketteryyttä.

EAB-konsernin liiketoimintamallin, toiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on jatkossakin koko konserni. Ylin operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker) on toimitusjohtaja, joka tarkastelee toiminnan tuloksellisuutta koko konsernin tasolla.

Konsernin näkymät vuonna 2019

Ennuste vuodelle 2019:

 • Nykyisen liikevaihdon ja kulutason perusteella, mikäli markkinoiden epävarmuus jatkuu, arvioimme vuoden 2019 tuloksen olevan positiivinen ja liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 2018 tasosta.
 • Ennuste perustuu nykyisiin liiketoimintoihin eikä huomioi mahdollisia yritysostoja.

Epävarmuus tulevaisuuden kehityksestä lisääntyi merkittävästi osake- ja korkomarkkinoilla vuoden 2018 loppupuoliskolla. Eri omaisuusluokkien arvojen laskeminen epävarmuuden jatkuessa ja sijoittajien riskinottohalukkuuden pieneminen entisestään vaikuttaisivat negatiivisesti konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen. EAB-konsernin kannattavuus on kuitenkin parantunut viime vuosina ja yhä suurempi osa liikevaihdosta muodostuu vaihtoehtoisista sijoituksista ja palveluliiketoiminnasta, mitkä vaimentavat mahdollisen markkinalaskun vaikutusta konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Konserni on myös kehittänyt liiketoimintaansa merkittävästi ja tehnyt kulusäästöjä vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä sekä vuoden 2019 alussa, minkä seurauksena kulutehokkuuden odotetaan paranevan. Toimenpiteitä jatketaan vuoden 2019 aikana.

EAB-konsernin palveluiden kysyntä kokonaisuutena on jatkunut hyvänä, ja erityisesti kysyntää on ollut kiinteistö- ja infrastruktuurisijoituksille. Asiakasvarojen positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös BNP Paribas Asset Managementin kautta tarjottavien ja itse hallinnoitujen vaikuttavuusrahastojen osalta. Tämän lisäksi palveluliiketoiminnan (rahastojen ja henkilöstörahastojen hallinnointi sekä neuvontapalvelut) kasvu on jatkunut vakaana.

Nykyisen liikevaihdon ja kulutason perusteella, mikäli markkinoiden epävarmuus jatkuu, arvioimme vuoden 2019 tuloksen olevan positiivinen ja liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 2018 tasosta.

Tilikaudella toteutetut osakeannit ja muutokset emoyhtiön osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa

Emoyhtiön hallitus päätti 20.3.2018 yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisesti 1 859 786 A-sarjan osakkeiden muuntamisesta vapaan kaupankäynnin kohteena oleviksi uusiksi B-sarjan osakkeiksi. Osakkeiden kokonaismäärä pysyi muuttumattomana.

Yhtiökokous valtuutti 4.4.2018 emoyhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta niin, että jaettavan pääomanpalautuksen määrä on enintään 0,058 euroa osakkeelta. Valtuutuksen perusteella hallitus päätti 25.6.2018 jakaa pääomanpalautusta 0,058 euroa osakkeelta. Pääoman palautus toteutettiin 11.7.2018, ja sen kokonaismääräksi muodostui 744 141 euroa.

Yhtiökokous valtuutti 4.4.2018 emoyhtiön hallituksen käynnistämään omien osakkeiden osto-ohjelman. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää enintään 840 000 emoyhtiön oman A-sarjan osakkeen ja enintään 420 000 emoyhtiön oman B-sarjan osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Emoyhtiö aloitti omien osakkeiden osto-ohjelman 30.7.2018 ja hankki 8 624 B-sarjan osaketta 4.10.2018 mennessä, jolloin osto-ohjelma lopetettiin. Tilinpäätöshetkellä emoyhtiön suorassa omistuksessa oli 19 270 omaa B-sarjan osaketta.

Emoyhtiön hallitus päätti 7.9.2018 yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisesti 1 859 785 A-sarjan osakkeen muuntamisesta vapaan kaupankäynnin kohteena oleviksi uusiksi B-sarjan osakkeiksi. Osakkeiden kokonaismäärä pysyi muuttumattomana.

Emoyhtiö toteutti 24.10.2018 osakevaihdot kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön Elite Partners Oy:n ja Nousukaari Oy:n ("kohdeyhtiöt") osakkeenomistajien kanssa. Osakevaihdossa emoyhtiö sai haltuunsa kohdeyhtiöiden koko osakekannan, ja vastikkeena emoyhtiö laski liikkeelle suunnatulla osakeannilla yhteensä 3 135 262 uutta A-sarjan osaketta ja yhteensä 3 288 368 uutta B-sarjan osaketta. Osakevaihdon jälkeen A-sarjan osakkeita oli 8 714 620 ja B-sarjan osakkeita 10 552 282. Osakevaihdon yhteydessä emoyhtiön ja kohdeyhtiöiden hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti kohdeyhtiöt sulautuvat emoyhtiöön vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kohdeyhtiöiden omistuksessa olevat emoyhtiön osakkeet (3 135 262 A-sarjan osaketta ja 3 288 368 B-sarjan osaketta) mitätöityvät sulautumissuunnitelman mukaisesti viimeistään sulautumisen yhteydessä.

Emoyhtiö toteutti 29.10.2018 suunnatun osakeannin institutionaalisille sijoittajille. Suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeelle 800 000 yhtiön uutta B-sarjan osaketta. Osakekohtainen merkintähinta oli 3,50 euroa. Osakeannin jälkeen B-sarjan osakkeita oli 11 352 282 ja yhteensä osakkeita oli 20 066 902. Antiosakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Emoyhtiö toteutti 12.11.2018 henkilöstöannin. Osakeannissa laskettiin liikkeelle 200 000 emoyhtiön uutta B-sarjan osaketta. Osakekohtainen merkintähinta oli 3,15 euroa. Osakeannin jälkeen osakkeita oli yhteensä 20 266 902, joista B-sarjan osakkeita oli 11 552 282. Antiosakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Konsernirakenteen muutokset tilikauden aikana

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy nosti 4.1.2018 omistuksensa Thermo Power Finland Oy:ssä 80 %:iin hankkimalla 20 % osuuden määräysvallattomilta omistajilta.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy perusti 17.5.2018 EFVAF II GP Oy -nimisen tytäryhtiön.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy perusti 28.5.2018 Elite Intian Aurinko Oy -nimisen tytäryhtiön.

Elite Laki Oy:n ja Elite Life Oy:n sulautumiset EPL Rahastot Oy:hyn toteutettiin 31.8.2018 ja samanaikaisesti yhtiön nimi muutettiin EAB Palvelu Oy:ksi.

EAB Group Oyj hankki 24.10.2018 osakevaihdossa 100 % Elite Partners Oy:n ja 100 % Nousukaari Oy:n osakekannoista. Yhtiöiden on määrä sulautua EAB Group Oyj:hin vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Hallituksen esitys tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 23,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 3,3 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta. Muu osa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tytäryhtiöt Nousukaari Oy ja Elite Partners Oy sulautuivat emoyhtiöön 12.2.2019.

1.1.2019-28.2.2019 ei ole ollut muita emoyhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

EAB-konsernin vuosikertomus vuodelta 2018 julkaistaan viikolla 13 (arviolta 29.3.2019) suomeksi konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/taloustiedot-ja-toimintakertomukset.

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 5.4.2019 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun erikseen.

Emoyhtiöllä oli 31.12.2018 yhteensä 8 714 620 A-sarjan osaketta ja 11 552 282 B-sarjan osaketta, joista 19 270 oli yhtiön hallussa. Emoyhtiö ei ole laskenut liikkeelle optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita osakemäärää kasvattavia rahoitusinstrumentteja.

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2019 julkaistaan arviolta 28.8.2019.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Oaklins Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

LIITE:
Tilinpäätöstiedote PDF-muodossa sisältäen tilinpäätöksen taulukot ja tunnusluvut