• news.cision.com/
 • EAB Group Oyj/
 • EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 19 % ja kauden tulos 2,1 miljoonaa euroa oli konsernin kaikkien aikojen paras

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 19 % ja kauden tulos 2,1 miljoonaa euroa oli konsernin kaikkien aikojen paras

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 11.2.2022 klo 9.00

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021: Konsernin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 19 % ja kauden tulos 2,1 miljoonaa euroa oli konsernin kaikkien aikojen paras

EAB-konsernin (myöhemmin EAB tai konserni) IFRS-liiketoiminnan tuotot tilikaudella 1.1.–31.12.2021 olivat 22,2 miljoonaa euroa (18,7 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja tilikauden tulos 2,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2020). Konsernin liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2020). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 13,9 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa euroa), sisältäen tuottosidonnaisia palkkioita 0,9 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa). Omaisuudenhoidon ja muiden sijoituspalvelutuottojen osuus oli 6,0 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).

Konsernin vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot kasvoivat 29 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja konserni saavutti tavoitellut kulusäästöt, minkä lopputuloksena konserni ylsi kaikkien aikojen parhaaseen nettotulokseen (2,1 miljoonaa euroa), jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 733 %.

Konsernin vakavaraisuus uuden sääntelyn mukaan laskettuna oli 165,1 % (157,5 %).

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta (0,05 euroa).

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin talouskehitys tammi-joulukuussa 2021 (vertailu vuoteen 2020):

 • IFRS-liiketoiminnan tuotot kasvoivat 19 % noin 22,2 miljoonaan euroon (18,7 miljoonaa euroa).
 • Vertailukelpoiset liiketoiminnan nettotuotot** kasvoivat 29 % noin 21,9 miljoonaan euroon (16,9 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto kasvoi 384 % noin 2,9 miljoonaan euroon (0,6 miljoonaa euroa).
 • Tilikauden tulos kasvoi 733 % noin 2,1 miljoonaan euroon (0,3 miljoonaa euroa).
 • Konsernin konsolidointiryhmän*** raportoitu vakavaraisuus kasvoi uuden sääntelyn mukaan laskettuna 7,6 prosenttiyksikköä 165,1 %:iin (157,5 %).

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 15 % ja oli 3 938 miljoonaa euroa 31.12.2021 (3 419 miljoonaa euroa 31.12.2020).

Konsernin talouskehitys heinä-joulukuussa 2021 (vertailu kauteen heinä-joulukuu 2020):

 • IFRS-liiketoiminnan tuotot kasvoivat 17 % noin 11,7 miljoonaan euroon (10,0 miljoonaa euroa).
 • Vertailukelpoiset liiketoiminnan nettotuotot** kasvoivat 29 % noin 11,5 miljoonaan euroon (8,9 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto kasvoi 25 % noin 1,7 miljoonaan euroon (1,4 miljoonaa euroa).
 • Tilikauden tulos kasvoi 31 % noin 1,3 miljoonaan euroon (1,0 miljoonaa euroa).

Konsernin luvut lyhyesti (luvut on esitetty tarkemmin liitteessä)

Konsernin tunnusluvut 7–12/2021 7–12/2020 1–12/2021 1–12/2020
Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa € 11,7 10,0 22,2 18,7
Liikevoitto*, miljoonaa € 1,7 1,4 2,9 0,6
Liikevoitto, % liiketoiminnan tuotoista 14,7 13,7 12,8 3,2
Tilikauden tulos, miljoonaa € 1,3 1,0 2,1 0,3
Tilikauden tulos, % liiketoiminnan tuotoista 11,3 10,1 9,6 1,4
Osakekohtainen tulos, laimennettu, € 0,09 0,07 0,15 0,02
Laaja osakekohtainen tulos, laimennettu, € 0,09 0,07 0,15 0,02
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 7–12/2021 7–12/2020 1–12/2021 1–12/2020
Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot**, miljoonaa € 11,5 8,9 21,9 16,9
Oikaistu osakekohtainen tulos****, laimennettu, € 0,09 0,07 0,15 0,02
Oikaistu laaja osakekohtainen tulos****, laimennettu, € 0,09 0,07 0,15 0,02

*) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun nettoliikevaihdosta vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta.

**) Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot perustuvat ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoidut liiketoiminnan tuotot kuvaavat bruttopalkkioita.

***) Konserni raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 2034/2019 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 2021. Esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja lukuja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy) ja finanssialan yhtiöt EAB Palvelu Oy ja SAV-Rahoitus Oyj.

****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä oli 31.12.2021 hallussaan 37 748 omaa osaketta (49 786 per 31.12.2020). Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 89 (88) henkilöä, joista 17 (24) henkilöä oli emoyhtiön palveluksessa ja 72 (64) tytäryhtiöiden palveluksessa. Kaiken kaikkiaan konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehenä toimi tilikauden lopussa 111 (109) henkilöä.

KONSERNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Olettaen, että markkinaympäristö säilyy suotuisana, arvioimme vuoden 2022 tilikauden tulosprosentin olevan selvästi positiivinen. Jos markkinaolosuhteet heikkenevät merkittävästi, yhtiö arvioi ennusteen uudelleen. Arvio perustuu nykyisiin toimintoihin. Yritysostoilla tai muilla merkittävillä toimintojen muutoksilla voi olla vaikutusta yhtiön näkymiin.

TOIMITUSJOHTAJA DANIEL PASTERNACK

EAB-konsernin tulos tilikaudelta 2021 oli 2,1 miljoonaa euroa ja siten kaikkien aikojen paras. Tulos on osoitus käänteen saavuttamiseksi tekemästämme pitkäjänteisestä työstä, joka alkaa nyt kantaa hedelmää. Kustannuksemme pysyivät hyvin kurissa ja tuottopuolen parannuksemme syntyi käytännössä vakaista liiketoiminnan tuotoista ilman merkittäviä tuottosidonnaisia eriä. Lisäksi toimme onnistuneesti markkinoille uusia tuotteita, joiden tulosvaikutus näkyy varsinaisesti vasta alkaneesta vuodesta eteenpäin.

Tuotevalikoimamme keskeisimpiä tulokkaita olivat alkuvuonna lanseerattu järjestyksessään toinen uusiutuvan energian pääomarahasto ja kolmas kiinteistökehitysrahasto. Molemmat rahastot tekivät ensimmäiset sijoituksensa loppuvuonna. Sijoitussitoumusten kerääminen on sujunut hyvin ja jatkuu vielä alkuvuonna 2022. Lisäksi aloitimme vuoden lopussa EAB Private Equity -sijoitusyhtiön kautta aivan uudentyyppisen pääomasijoitustoiminnan, jossa sijoituksia kerätään kohdekohtaisesti yhteen uuteen sijoitukseen kerrallaan. Tässä konseptissa läpinäkyvyys poikkeaa merkittävästi perinteisestä, rahastomallisesta sijoittamisesta, jossa rahaston varat kerätään ennen kuin sijoituskohteet ovat sijoittajien tiedossa.

Myös perinteisten UCITS-rahastojen sijoitusmenestys ja myynti sujuivat kuluneena vuonna mallikkaasti. Niiden sijoituspääomat kasvoivat noin 100 miljoonaa euroa reiluun 700 miljoonaan euroon. Elite Alfred Berg Korko E ja Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahastomme saivat viidennen tähden Morningstarin rahastovertailussa, joka ottaa huomioon rahaston riskin ja toteutuneen tuoton yli ajan.

Sijoitustoiminnossa ESG-integraatio eteni vuoden aikana ja siten syvällisempi vastuullisen sijoittamisen prosessi sekä positiivinen seulonta kattavat nyt UCITS-rahastojemme lisäksi infrastruktuuri- ja kiinteistörahastomme. Julkaisimme vuoden aikana myös ensimmäiset rahastokohtaiset vastuullisuusraportit, jotka tarjoavat vertailudataa rahastojen sijoituskohteista. Muun muassa näitä toimenpiteitä ja lähiajan askelmerkkejä valotetaan vuosikertomuksessamme 2022.

Strateginen suuntamme on selkeä ja etenemme vakaasti kohti tavoitteitamme. Tarjontaamme on terävöitetty, ja nykyorganisaatio tukee sitä tehokkaasti. Kannattavuus kehittyy asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, ja pääomasijoittamisesta on hyvää vauhtia muodostumassa toimintamme vankka tukijalka. Kiitän hallituksen kanssa koko henkilökuntaa hienosti tehdystä työstä.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@
eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 89 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta lähes 4 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.eabgroup.fi

LIITE:
EAB Group Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021