• news.cision.com/
  • EAB Group Oyj/
  • EAB Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen 7.4.2022 päätökset

EAB Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen 7.4.2022 päätökset

Report this content

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 7.4.2022 klo 15.00

EAB Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen 7.4.2022 päätökset

EAB GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja siihen sisältyvä konsernitilinpäätös tilikaudelta 2021.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 21,2 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 0,1 miljoonaa euroa. Päätettiin, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 20.4.2022.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Toimielinten palkitsemisraportti

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemisraportti.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

  • Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa toimikaudessa.
  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 30 000 euroa toimikaudessa.
  • Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 2 500 euroa toimikaudessa.

Hallituspalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana.

Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Tarkastusvaliokunnan työskentelystä maksettava palkkio maksetaan rahana.

Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti esimerkiksi osakkeen likviditeetin puutteen vuoksi, se osuus palkkiosta, jota ei voida maksaa osakkeina, voidaan maksaa rahana.

Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on myöhempi.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi valittiin Helge Arnesen, Julianna Borsos, Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Janne Nieminen, Topi Piela, Vincent Trouillard-Perrot ja Juha Tynkkynen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Therese Cedercreutz.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Ilveskoski, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen (vastaa 9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Osakkeiden hankintaan on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai hallituspalkkioiden maksamista.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Valtuutus on voimassa 7.10.2023 saakka.

Valtuutus kumosi 25.3.2021 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen

Hyväksyttiin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.9.2020 hyväksyttyä palkitsemispolitiikkaa muutetaan siten, että toimitusjohtajan muuttuvan palkkion osuutta kiinteän rahapalkan kokonaismäärästä korotetaan 200 %:sta 300 %:iin. Samalla hyväksyttiin poistettavaksi velvollisuus maksaa muuttuva palkkio osittain muuna kuin rahana sekä velvollisuus lykätä muuttuvan palkkion maksamista osittain.  

Muutokset ovat Yhtiötä velvoittavan uuden palkitsemissääntelyn mukaisia.

EAB GROUP OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EAB Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 7.4.2022 tehtiin seuraavat päätökset:

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Therese Cedercreutz (puheenjohtaja), Pasi Kohmo ja Topi Piela.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Therese Cedercreutz (puheenjohtaja), Janne Nieminen ja Juha Tynkkynen.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@
eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 89 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta lähes 4 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.eabgroup.fi

Tilaa