EAB Group Oyj siirtyy IFRS-raportointiin

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 30.11.2018 klo 16.15

EAB Group Oyj siirtyy IFRS-raportointiin

EAB Group Oyj ("EAB") julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyvältä tilikaudelta ja esittää vertailutiedot 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. EAB soveltaa konsernitilinpäätöksessään IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia. Siirtymispäivä IFRS-standardeihin on 1.1.2017. Aiemmin konsernitilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisesti.

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat IFRS:n mukaisesti laaditut yhteenvedot konsernin laajasta tuloslaskelmasta ja konsernitaseesta. Taulukoissa esitetyt FAS-tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuihin FAS-konsernitilinpäätöstietoihin 31.12.2016 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomiin FAS-puolivuosikatsauslukuihin 30.6.2018 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta. IFRS-konversion vaikutus konsernin taseeseen ja laajaan tuloslaskelmaan on kuvattu tarkemmin jäljempänä alkaen kohdasta 1. Laskelmien laatimisperusta.

Merkittävimmät muutokset liittyvät seuraaviin eriin:

  • Tytäryhtiöiden hankintamenojen yhdisteleminen konsernitilinpäätökseen
  • Vuokrasopimusten käsittely taseeseen sisältyvinä varoina
  • Laskennalliset verosaamiset ja velat.

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista konsernin tuloslaskelmaa ja konsernitasetta päättyneeltä tilikaudelta 31.12.2017 sekä konsernitasetta 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2017

KONSERNIN TASE 1.1.2017
Miljoonaa euroa
  Lisätieto FAS 31.12.2016 (tilintarkastettu) IFRS muutos IFRS 1.1.2017 (tilintarkastamaton)
VARAT        
Saamiset luottolaitoksilta    2, 5 0,8 0,1 0,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä   2, 5 6,7 0,0 6,7
Osakkeet ja osuudet omistusoikeusyrityksissä 2 2,0 0,0 2,0
Aineettomat hyödykkeet    2, 3, 7 5,7 0,8 6,5
Aineelliset hyödykkeet    7 0,2 2,1 2,3
Osakeantisaamiset     0,2   0,2
Muut varat     2, 5 0,3 0,1 0,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot   2 0,6 -0,2 0,3
Laskennalliset verosaamiset   8 1,0 0,0 1,0
VARAT YHTEENSÄ       17,5 2,9 20,4
        
VELAT JA OMA PÄÄOMA      
VELAT        
Velat luottolaitoksille     1,8   1,8
Johdannaiset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 5   0,0 0,0
Muut velat     2 2,2 2,7 4,9
Siirtovelat ja saadut ennakot   2, 6, 8 1,0 0,1 1,1
Pääomalainat   0,0   0,0
VELAT YHTEENSÄ       5,0 2,8 7,8
        
OMA PÄÄOMA       
Osakepääoma     0,7   0,7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 10,9 0,7 11,7
Kertyneet voittovarat    2, 5, 6, 7 0,1 -0,2 -0,1
Tilikauden voitto (-tappio)    2 0,6 -0,6 0,0
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OSUUS   12,4 -0,1 12,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 2, 4 0,1 0,2 0,3
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     12,5 0,1 12,6
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     17,5 2,9 20,4

Konsernin laajan tuloksen täsmäytyslaskelma 1.1-31.12.2017

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1.1.- 31.12.2017

Miljoonaa euroa
Lisätieto FAS
1.1.-31.12.2017 (tilintarkastettu)
IFRS muutos IFRS
1.1.-31.12.2017 (tilintarkastamaton)
        
Palkkiotuotot     2 16,8 0,6 17,3
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 5 0,1 0,0 0,1
Korkotuotot     2 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot     0,1   0,1
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ   17,1 0,6 17,7
        
Palkkiokulut     2 -5,5 -0,7 -6,2
Korkokulut     5, 7 -0,1 0,0 -0,1
Hallintokulut        
  Henkilöstökulut    2, 6 -5,8 -1,0 -6,9
  Muut hallintokulut    2 -3,2 -1,5 -4,7
Poistot ja arvon alentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2, 7 -1,3 -0,6 -1,9
Liiketoiminnan muut kulut    2, 7 -1,4 0,8 -0,6
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 5   0,0 0,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   2 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)     -0,2 -2,5 -2,7
        
Tuloverot     8 1,5 -1,1 0,4
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)    1,3 -3,6 -2,3
        
KONSERNIN LAAJA TULOS    1,3 -3,6 -2,3
        
Laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyrityksen omistajille     1,3 -3,6 -2,3
  Määräysvallattomien osuuksien omistajille 4 0,0 0,0 0,0
KONSERNIN LAAJA TULOS     1,3 -3,6 -2,3

Konsernilla ei ole muita laajan tuloksen eriä.

Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.12.2017

KONSERNIN TASE 31.12.2017   Lisätieto FAS 31.12.2017 (tilintarkastettu) IFRS muutos IFRS 31.12.2017 (tilintarkastamaton)
Miljoonaa euroa
VARAT
       
Saamiset luottolaitoksilta    5 2,0 0,0 2,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä   5 8,7 -0,1 8,6
Osakkeet ja osuudet    5 0,1 0,0 0,1
Osakkeet ja osuudet omistusoikeusyrityksissä   1,5   1,5
Aineettomat hyödykkeet    2, 7 16,4 -3,5 12,9
Aineelliset hyödykkeet    2, 7 0,3 1,6 1,9
Osakeantisaamiset     0,0   0,0
Muut varat     2, 5 0,2 0,3 0,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot    1,2   1,2
Laskennalliset verosaamiset   8 2,5 0,4 2,9
VARAT YHTEENSÄ       32,8 -1,3 31,5
        
VELAT JA OMA PÄÄOMA       
VELAT        
Velat luottolaitoksille    5 4,2 0,0 4,2
Johdannaiset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 5   0,0 0,0
Muut velat     2, 7 3,8 1,8 5,6
Siirtovelat ja saadut ennakot   6, 8 3,0 0,6 3,7
Laskennalliset verovelat    8   0,3 0,3
Pääomalainat     0,0   0,0
VELAT YHTEENSÄ     11,0 2,7 13,7
        
OMA PÄÄOMA       
Osakepääoma     0,7   0,7
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto    19,5   19,5
Kertyneet voittovarat    2, 5, 6, 7 0,1 -0,5 -0,3
Tilikauden voitto (-tappio)    2, 3, 5, 6, 7,8 1,3 -3,6 -2,3
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OSUUS   21,7 -4,1 17,6
Määräysvallattomien omistajien osuus   0,1   0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     21,8 -4,1 17,7
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     32,8 -1,3 31,5

Konsernin laajan tuloksen täsmäytyslaskelma 1.1-30.6.2018

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1.1.-30.6.2018

Miljoonaa euroa
Lisätieto FAS
1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton)
IFRS muutos IFRS
1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton)
               
Palkkiotuotot     2 9,7 0,0 9,7
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 5 0,0 0,0 0,0
Korkotuotot     2 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot     0,0   0,0
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ   9,7 0,0 9,8
        
Palkkiokulut     2 -1,6 -0,1 -1,7
Korkokulut     5, 7 -0,1 0,0 -0,1
Hallintokulut        
  Henkilöstökulut     -3,7   -3,8
  Muut hallintokulut     -1,7   -1,7
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja     
aineettomista hyödykkeistä    2, 7 -1,0 -0,1 -1,1
Liiketoiminnan muut kulut    2, 7 -0,6 0,5 -0,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista     
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta    0,1   0,1
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)     1,1 0,3 1,3
        
Tuloverot     8 -0,2 0,0 -0,1
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)    0,9 0,4 1,2
        
KONSERNIN LAAJA TULOS    0,9 0,4 1,2
        
Laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyrityksen omistajille     0,9 0,3 1,2
  Määräysvallattomien osuuksien omistajille   0,0   0,0
KONSERNIN LAAJA TULOS    0,9 0,3 1,2
        

Konsernilla ei ole muita laajan tuloksen eriä.

Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 30.6.2018

KONSERNIN TASE 30.6.2018
Miljoonaa euroa
  Lisätieto FAS 30.6.2018 (tilintarkastamaton) IFRS muutos IFRS 30.6.2018 (tilintarkastamaton)
VARAT        
Saamiset luottolaitoksilta    5 2,2 0,0 2,2
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä   5 9,0 -0,1 8,8
Osakkeet ja osuudet    5 0,2 0,0 0,2
Osakkeet ja osuudet omistusoikeusyrityksissä   1,5   1,5
Aineettomat hyödykkeet    2, 7 16,5 -3,2 13,2
Aineelliset hyödykkeet    2, 7 0,3 3,4 3,7
Osakeantisaamiset     0,0   0,0
Muut varat     2, 5 0,2 0,3 0,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot    1,5   1,5
Laskennalliset verosaamiset   8 2,6 0,4 3,0
VARAT YHTEENSÄ       34,0 0,7 34,7
        
VELAT JA OMA PÄÄOMA       
VELAT        
Velat luottolaitoksille    5 7,0 0,0 7,0
Johdannaiset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 5   0,0 0,0
Muut velat     2, 7 1,1 3,5 4,6
Siirtovelat ja saadut ennakot   6, 8 3,3 0,7 3,9
Laskennalliset verovelat    8   0,3 0,3
VELAT YHTEENSÄ     11,4 4,4 15,8
        
OMA PÄÄOMA       
Osakepääoma     0,7   0,7
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto    19,5   19,5
Kertyneet voittovarat    2, 5, 6, 7 1,4 -4,0 -2,7
Tilikauden voitto (-tappio)    2, 3, 5, 6, 7,8 0,9 0,3 1,2
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OSUUS   22,5 -3,7 18,8
Määräysvallattomien omistajien osuus   0,1   0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     22,6 -3,7 18,9
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     34,0 0,7 34,7

IFRS-standardien vaikutus konsernin kertyneisiin voittovaroihin

      1.1.2017 31.12.2017 30.6.2018
Kertyneet voittovarat, FAS   0,7 1,4 2,3
IFRS-oikaisut       
IAS 12 Tuloverot     0,0 -1,2 -1,2
IFRS 16 Vuokrasopimukset   0,0 0,0 0,0
IAS 19 Työsuhde-etuudet    -0,1 0,0 -0,1
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen   -0,7 -2,7 -2,4
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit   0,0 -0,1 -0,1
Kertyneet voittovarat, IFRS   -0,1 -2,6 -1,5

Olennaiset oikaisut rahavirtalaskelmassa 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.-30.6.2018

Konserni on laatinut aikaisemman suomalaisen tilinpäätöskäytännön perusteella rahavirtalaskelman. IFRS-siirtymän yhteydessä tai esitettävillä kausilla rahavirtalaskelman merkittävimmät oikaisut liittyvät rahoitusleasingvelkojen maksujen oikaisemiseen liiketoiminnan rahavirrasta rahoituksen rahavirtaan (0,6 milj. € ja 0,5 milj. €) ja Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n hankintaan liittyvien kulujen kirjaukseen (1,9 milj. €).

Keskeiset tunnusluvut IFRS
Miljoonaa euroa
   1.1. - 31.12.2017   1.1. - 30.6.2018
Liikevaihto    17,7   9,8
Liikevoitto     -2,7   1,3
Liikevoitto, % liikevaihdosta    -15,4 %   13,7 %
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta    -13,0 %   12,3 %
Osakekohtainen tulos, euroa    -0,20   0,09
      
Vaihtoehtoiset tunnusluvut      1.1. - 31.12.2017   1.1. - 30.6.2018
Vertailukelpoinen liikevaihto*     15,9   9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %**     -15,3 %   12,8 %
Koko pääoman tuotto (ROA), %**     -8,8 %   3,6 %
Omavaraisuusaste, %**     56,1 %   54,2 %
Nettovelkaantumisaste, %**     21,6 %   42,7 %
Kulu-tuottosuhde, %**     76,6 %   48,1 %

*Vertailukelpoinen liikevaihto perustuu ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoitu liikevaihto kuvaa bruttopalkkioita.
** Laskentakaavat
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Liikevoitto/-tappio - Tuloverot / Oma pääoma keskimäärin
Koko pääoman tuotto (ROA), % = Liikevoitto/-tappio - Tuloverot / Taseen loppusumma keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma / Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat / Oma pääoma
Kulu-tuottosuhde, % = Palkkiokulut + Korkokulut + Poistot + Liiketoiminnan muut kulut / Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksesta (netto)

1.  Laskelmien laatimisperusta

Taulukoiden sisältämä taloudellinen informaatio on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä IAS- ja IFRS-standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimassa 31.12.2018, kuitenkin siten, että standardia IFRS 16 Vuokrasopimukset on noudatettu jo avaavassa taseessa 1.1.2017 sekä laskelmissa 31.12.2017 ja 30.6.2018. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti.

Laskelmien laadinnassa on sovellettu IFRS 1 -standardia: Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Ensilaatijan helpotuksena IFRS 3 -standardia ei ole sovellettu takautuvasti hankintoihin, jotka ovat toteutuneet ennen 1.1.2017.

2.  Tytäryhtiöinä käsitellyt yhtiöt: IFRS-standardien aiheuttamat muutokset FAS-raportointiin verrattuna

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö EAB Group Oyj:n sekä tytäryhtiöt, joihin emoyhtiöllä on määräysvalta. 

IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardin mukaan määräysvalta ratkaisee, yhdistelläänkö yhteisö emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Riippumatta siitä, millä tavoin sijoittaja on osallisena yhteisössä (sijoituskohde), sijoittajan on ratkaistava, onko se emoyritys arvioimalla, onko sillä määräysvalta sijoituskohteessa (IFRS 10.5). Sijoittajalla on määräysvalta sijoituskohteessa, kun se olemalla osallisena sijoituskohteessa altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja sijoittaja pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa (IFRS 10.6).

Konsernin keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yhtiön yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Nettovarat ylittävä osuus hankintamenosta esitetään liikearvona. Mikäli hankintameno on pienempi kuin nettovarojen käypä arvo, erotus tuloutetaan välittömästi.

IFRS 3 Yritysten yhteenliittymät -standardi ja IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardi aiheuttivat muutoksia tytäryhtiöinä käsiteltäviin yhtiöihin ja hankintamenolaskelmiin niiltä osin, kun hankinnat ovat tapahtuneet 1.1.2017 jälkeen. Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n, Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n ja Elite Rahoitus Oy:n hankinnat on käsitelty IFRS 3 -standardin mukaisesti ja niille on laadittu IFRS:n mukaiset hankintamenolaskelmat.

IFRS:n soveltamisen aiheuttamat muutokset tiettyjen konserniyhtiöiden käsittelyssä:

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy & Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy

EAB Group Oyj on hankkinut Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n ja Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n koko osakekannan 1.8.2017. IFRS-siirtymän yhteydessä hankinnasta on laadittu IFRS 3 -standardin mukainen hankintamenolaskelma, jossa on tehty käyvän arvon oikaisut koskien asiakassuhteita (1,1 milj. €) ja tavaramerkkejä (0,5 milj. €).

IFRS 3 -standardin mukaan laaditulla hankintamenolaskelmalla on oikaistu myös varauksia (1,4 milj. €), jotka eivät täytä hankintahetkellä IAS 37 -standardin mukaista varauksen määritelmää. Nämä kulut on sen sijaan kirjattu tulosvaikutteisesti IFRS-laskelmilla hankinnan jälkeen kaudella 2017. Lisäksi FAS:ssa kaupantekohetkellä taseeseen aktivoidut transaktiokulut (0,5 milj. €) ja myöhemmin maksettavaksi tulleet transaktiokulut (0,6 milj. €) on kirjattu tulosvaikutteisesti. Hankintamenolaskelman nettovaroihin on myös sisällytetty henkilöstökuluihin kohdistuva varaus yhteensä 0,2 milj. €, joka täyttää IAS 19 -standardin mukaisen velan määritelmän.

Tunnistetut aineettomat hyödykkeet ovat poistojen kohteena ja niille on määritelty rajoitettu käyttöaika.

Elite Rahoitus Oy

EAB Group Oyj on hankkinut Elite Rahoitus Oy:n koko osakekannan kahdessa erässä. Yhtiö hankki Elite Rahoitus Oy:n osakekannasta 30 % huhtikuussa 2016. Hankinta on käsitelty osakkuusyhtiönä FAS:n mukaan laaditussa 2016 tilinpäätöksessä. Lokakuussa 2017 EAB Group Oyj hankki loput (70 %) yhtiön osakekannasta ja sai määräysvallan yhtiöön. Yhtiö on yhdistelty konserniin tytäryhtiönä tilikaudella 2017 FAS:n mukaan laaditussa tilinpäätöksessä ja IFRS-siirtymän yhteydessä. IFRS 3 -standardin mukaisesti laaditun hankintamenolaskelman käyvän arvon oikaisuna on kirjattu aineettomiin oikeuksiin 0,1 milj. € ja aiemman omistuksen käyvän arvon oikaisuna on kirjattu -0,3 milj. €.

Elite Yhteisöpalvelut Oy ja sen tytäryhtiö Elite Kiinteistökehitys Oy

Elite Yhteisöpalvelut Oy oli EAB Group Oyj:n tytäryhtiö tilikaudella 2016. Joulukuussa 2016 EAB Group Oyj myi osan Elite Yhteisöpalvelut Oy:n omistuksesta, jonka jälkeen EAB Group Oyj omisti Elite Yhteisöpalvelut Oy:stä 40 %. FAS:n mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta Elite Yhteisöpalvelut Oy tytäryhtiöineen on käsitelty osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmää soveltaen. Elite Yhteisöpalvelut Oy fuusioitui EAB Group Oyj:hin huhtikuussa 2017, jonka jälkeen yhtiön tytäryhtiö Elite Kiinteistökehitys Oy on yhdistelty tytäryhtiönä FAS:n mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä 31.12.2017.

IFRS-laskelmalla Elite Yhteisöpalvelut Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Elite Kiinteistökehitys Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryhtiöinä avaavassa taseessa 1.1.2017. Vaikka EAB Group Oyj omisti 1.1.2017 vain 40 % Elite Yhteisöpalvelut Oy:n osakekannasta, EAB Group Oyj:llä oli määräysvalta Elite Yhteisöpalvelut Oy:ssä IFRS 10 -kriteerien mukaan tarkasteltuna. IFRS-laskelmalla 1.1.2017 on esitetty 60 % vähemmistöosuus omalla rivillään omassa pääomassa.

Elite Yhteisöpalvelut Oy on EAB Group Oyj:n perustama yhtiö. Sen tytäryhtiö Elite Kiinteistökehitys Oy on hankittu yhtiö, mutta sille ei ole laadittu IFRS 3 -standardin mukaista hankintamenolaskelmaa, vaan sen käsittelyyn on sovellettu IFRS 1 -standardin mukaista helpotusta ja käytetty FAS-säädöksien mukaan laadittua hankintamenolaskelmaa. Tytäryhtiömyynnistä FAS:n mukaan 31.12.2016 päättyneelle tilikaudelle kirjattu myyntivoitto on peruutettu avaavassa taseessa ja käsitelty vähemmistöosuuden myynnistä syntyneenä eränä.

Muut hankinnat

FAS-raportoinnissa hankinnat liittyen OX Finance Oy:hyn, Auta Invest Oy:hyn, Smart Money Oy:hyn ja TL Trade Oy:hyn on käsitelty tytäryhtiöhankintoina. Hankinnat eivät täytä IFRS 3 -standardin liiketoimintojen yhdistämisen kriteerejä, joten varat ja velat on käsitelty omaisuuserähankintoina ja maksettava vastike on käsitelty IFRS:n mukaan sidonnaisasiamiesten palkitsemisena, mikä johti liikearvon uudelleenluokitteluun.

3.  Liikearvo

Liikearvo, joka on syntynyt 1.1.2017 jälkeen tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisissä, on kirjattu määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus käyvin arvoin hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteenlaskettuna ylittävät ryhmän osuuden hankitun nettovarallisuuden käyvästä arvosta.

IFRS:n mukaisesti liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestausta varten liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. Mikäli hankintameno on suurempi kuin nettovarallisuuden käypä arvo, erotus kirjataan tulosvaikutteisesti välittömästi.

IFRS-tilinpäätöksessä on peruutettu FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä tehdyt liikearvopoistot tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 yhteensä 0,7 milj. € sekä tilikaudelta 1.1.-30.6.2018 peruutettu yhteensä 0,5 milj. €. Poistot on palautettu osaksi liikearvoa. Jatkossa liikearvosta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä IAS 36 -standardin mukainen arvonalentumistestaus.

4.  Määräysvallattomien omistajien osuudet

Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajien osuuteen ja määräysvallattomien omistajien osuuteen on esitetty tuloslaskelmassa. Tilikauden tulos sekä laaja tulos kohdistetaan määräysvallattomille omistajille siinäkin tapauksessa, että sen seurauksena määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta on esitetty taseessa osana omaa pääomaa.

Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa on määritetty suhteellisena osuutena hankinnan kohteen nettovarallisuudesta.

Määräysvallattomien omistajien osuuteen liittyvänä IFRS-oikaisuna on esitetty Elite Yhteisöpalvelut Oy:n tytäryhtiökäsittelyyn liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus avaavassa taseessa 1.1.2017.

5.  Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarojen ja -velkojen alkuperäinen arvostaminen

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin mukaan, myyntisaamisia lukuun ottamatta, rahoitusvarat ja -velat arvostetaan taseeseen kirjattaessa käypään arvoon. Kun kyseessä on rahoitusvara tai -velka, joka luokitellaan arvostettavaksi jaksotettuun hankintamenoon, käypään arvoon lisätään kyseisen erän hankinnasta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot.

EAB-konsernin myöntämät korottomat lainat on kirjattu FAS-taseeseen nimellispääoman määräisinä. Lainojen arvostus on IFRS-siirtymässä oikaistu vastaamaan niiden arvioitua käypää arvoa taseeseen kirjaamishetkellä. Oikaisusta aiheutuva erotus lainojen käypien arvojen arvostamisesta ja alkuperäisten tasearvojen välillä kirjataan korkotuotoksi efektiivisen koron menetelmää käyttäen.

Konsernilla on jaksotettuun hankintamenoon arvostettava rahoitusvelka, jonka välittömät transaktiomenot tilikaudella 1.1.-31.12.2017 sekä tilikaudella 1.1.-30.6.2018 on kirjattu FAS-raportoinnissa kuluksi. IFRS-siirtymässä kulut on kirjattu osaksi velan alkuperäistä tasearvoa. Transaktiomenot kirjataan korkokuluksi efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja taseeseen.

Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja myöhempi arvostaminen

Konsernilla on sijoituksia oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, jotka on arvostettu FAS-tilinpäätöksessä hankintamenoon. Kyseisten instrumenttien tasearvoon on kohdistettu käyvän arvon muutosta koskeva oikaisu, koska ne on arvostettava IFRS 9 -standardin mukaisen luokittelun perusteella käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Käyvän arvon muutosta koskeva oikaisu on kirjattu tilikauden tulokseen. Muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja taseeseen.

FAS-tilinpäätöksessä taseen ulkopuolisena eränä esitetyn johdannaissopimuksen käypä arvo ja käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan ja taseeseen IFRS-siirtymässä. Käyvän arvon muutos on huomioitu avaavassa taseessa 1.1.2017. Kausille 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.-30.6.2018 kohdistuvat käyvän arvon muutokset on kirjattu tilikauden tulokseen. Muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja taseeseen.

IFRS:n mukaan jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviksi luokitelluista rahoitusvaroista kirjataan odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä. Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä on kirjattu 1.1.2017 kertyneisiin voittovaroihin ja kausille 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.-30.6.2018 kohdistuva muutos tilikauden tulokseen. Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä kohdistuu seuraaviin tase-eriin:

  • saamiset luottolaitoksilta (ei olennaista vaikutusta)
  • saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä (31.12.2017 -0,1 milj. €, 30.6.2018 -0,1 milj. €).

 
6.  Henkilöstökulujen jaksotukset

Konsernissa on kirjattu IAS 19 -standardin mukaisesta etuuspohjaisesta palkitsemisjärjestelystä henkilöstökulu tulokseen ja velka taseeseen 31.12.2017 ja 30.6.2018 IFRS-siirtymässä.

7.  Muut oikaisut

Konserni on esittänyt vuokrahuoneistojen perusparannusmenot FAS-raportoinnissa muina pitkävaikutteisina menoina aineettomissa hyödykkeissä. IFRS-raportoinnissa erät esitetään aineellisina hyödykkeinä, joten IFRS-siirtymässä erät on uudelleenluokiteltu 1.1.2017, 31.12.2017 ja 30.6.2018 aineellisiin hyödykkeisiin.

Konserni on IFRS-laskelmalla käsitellyt FAS-tilinpäätöksessä käsitellyt vuokrasopimukset IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti kirjaamalla sopimukset taseeseen käyttöoikeusomaisuuseräksi ja vuokrasopimusveloiksi.

Taseeseen on kirjattu 1.1.2017 varoja 2,1 milj. € ja velkoja 2,2 milj. €. IFRS-tuloslaskelmalla kaudella 1.1.-31.12.2017 on vuokrasopimuksiin liittyviä poistoja kirjattu 0,8 milj. €, peruutettu vuokrakuluja 0,8 milj. € sekä kirjattu rahoituskuluihin korkokuluja. Puolivuosikatsauksessa 30.6.2018 taseeseen on kirjattu varoja 3,2 milj. € sekä velkoja 3,2 milj. €. Poistoja on kirjattu 0,4 milj. € ja korkokuluja ja peruutettuja vuokrakuluja 0,5 milj. €.

IFRS-siirtymässä on sovellettu IFRS 16 -standardin sallimaa helpotusta arvoltaan vähäisiin sekä lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin.

8.  Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

Konserni on kirjannut FAS-tilinpäätökseensä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta laskennallisia verosaamisia vahvistetuista tappioista yhteensä 2,5 milj. €. Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n tappioihin liittyvä laskennallinen verosaaminen on kirjattu tulosvaikutteisesti FAS:n mukaan laaditussa tilinpäätöksessä, mutta IFRS 3 -standardin mukaisesti laaditussa hankintamenolaskelmassa nämä vahvistettuihin tappioihin liittyvät verosaamiset on kirjattu osana hankintamenolaskelmaa. Laskennallisen verosaamisen muutos 1,4 milj. € on oikaistu IFRS:n mukaan laaditulla tuloslaskelmalla. Lisäksi IFRS-siirtymässä on kirjattu Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n vuoden 2017 tappioista laskennallinen verosaaminen yhteensä 0,3 milj. €, josta 0,2 milj. € on kirjattu tulosvaikutteisesti ja 0,1 milj. € hankintamenolaskelmaan. Johto on arvioinut, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. Lisäksi laskennallisia veroja on kirjattu IFRS-siirtymän yhteydessä tehdyistä oikaisuista.

Konserni on IFRS:n mukaan laadituissa laskelmissa 31.12.2017 ja 30.6.2018 kirjannut IFRS 3 -standardin mukaisesti laaditun hankintamenolaskelman käypien arvojen kohdistuksesta Alfred Berg Suomen toimintojen hankintaan liittyen 0,3 milj. € laskennallista verovelkaa. Laskennallinen verovelka on kirjattu tunnistettujen asiakassuhteiden ja tavaramerkkien käyvän arvon oikaisusta.

Laskennallista verovelkaa on edellä mainitun lisäksi kirjattu muista väliaikaisista eroista tilinpäätöksessä 31.12.2017 ja puolivuosikatsauksessa 30.6.2018. Tämä kohdistuu lähinnä Elite Rahoituksen hankinnassa tunnistetun teknologian käyvän arvon oikaisuun. Muutosten vaikutus ei ole olennainen.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi