• news.cision.com/
 • EAB Group Oyj/
 • Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 - Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto kasvoi 18 % ja Alfred Berg -integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti

Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 - Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto kasvoi 18 % ja Alfred Berg -integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti

Report this content

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 28.2.2018 klo 9.00

Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 - Konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto kasvoi 18 % ja Alfred Berg -integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti

Elite Varainhoito -konsernin ("Konserni") tammi-joulukuu 2017 lyhyesti (vertailu tilikauteen 1-12/2016, luvut ovat tilintarkastettuja)

 • Vertailukelpoinen nettoliikevaihto* kasvoi 18 % päätyen yli 16 miljoonaan euroon.
 • Käyttökate laski 15 % päätyen noin 1,1 miljoonaan euroon.
 • Tilikauden tulos kasvoi 120 % päätyen noin 1,3 miljoonaan euroon.
 • Kauden tulos per osake oli 0,11 euroa.

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 74 % ja oli 2 811 miljoonaa euroa 31.12.2017 (1 616 miljoonaa euroa 31.12.2016). Ennen Alfred Berg -kaupan vaikutusta asiakasvarojen kasvu oli 3 %. Alfred Berg -yhtiöiden asiakasvarat pysyivät ennallaan yrityskauppahetkeen verrattuna.

Alfred Bergin Suomen yksiköiden integraatio Konserniin etenee suunnitelmien mukaan sekä asiakaspysyvyyden että kustannussäästöjen osalta. Konsernin emoyhtiö Elite Varainhoito Oyj ("Emoyhtiö", "Yhtiö", "Elite") arvioi, että täydet kustannussäästöt saavutetaan vuoden 2018 toiselta vuosineljännekseltä lukien. Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Yhtiö jatkaa konsernirakenteen yksinkertaistamista keskittämällä kaiken sijoituspalvelutoiminnan tytäryhtiöön (EAB Varainhoito Oy, entinen Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy). Emoyhtiö jatkaa Konsernin hallinnollisena emoyhtiönä ilman sijoituspalveluyrityksen toimilupaa. Konsernirakenteen yksinkertaistamisella tavoitellaan lisäsäästöjä.

Konsernin liikevaihtoa seurataan jatkossa julkaisemalla vertailukelpoinen nettoliikevaihto, joka kuvaa parhaiten Yhtiön liikevaihdon kehittymistä. Vertailukelpoisesta nettoliikevaihdosta on vähennetty Konsernin ulkopuolisille varainhoitajille maksetut rahastojen hallinnointipalkkiot, jotka eivät muodosta Konsernille tuloa.

Katsauskauden lopussa Konsernin palveluksessa oli 104 (75) henkilöä, joista 32 (25) Emoyhtiössä ja 72 (50) tytäryhtiöissä. Kaiken kaikkiaan Konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehenä toimi katsauskauden lopussa 132 henkilöä.

Näkymät vuodelle 2018

 • Konserni arvioi käyttökatteen vuonna 2018 kasvavan 5-6 miljoonaan euroon.
 • Ennuste perustuu nykyisiin liiketoimintoihin eikä huomioi mahdollisia yritysostoja.

Heinä-joulukuu 2017 lyhyesti (vertailu kauteen 7-12/2016)

 • Vertailukelpoinen nettoliikevaihto kasvoi 31 % ja oli 8,0 miljoonaa euroa.
 • Käyttökate laski 27 % ja oli 0,4 miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos kasvoi 369 % ja oli 1,2 miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos per osake oli 0,10 euroa.

Loppuvuoden 2017 tulosta rasittivat tammikuussa 2018 voimaan astuneeseen MiFID II -sääntelyyn liittyvät valmistelut, Alfred Berg -integraatio ja -haltuunotto sekä uusien tuotteiden kehittämiseen käytetyt resurssit. Kaikkien näiden panostusten odotetaan parantavan Yhtiön tuloksentekokykyä jo vuonna 2018.

Avainluvut (luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä)

Avainluvut (1 000 €) 7-12/2017 7-12/2016 Muutos-% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos-%
Liikevaihto 8 310 7 910 5,06 % 17 059 17 114 -0,32 %
Vertailukelpoinen nettoliikevaihto 8 005 6 132 30,55 % 16 021 13 592 17,87 %
Käyttökate 433 594 -27,09 % 1 085 1 282 -15,38 %
Liikevoitto -418 261 -260,27 % -211 661 -131,88 %
Kauden tulos 1 161 248 368,89 % 1 303 592 120,22 %
Tulos per osake 0,10 € 0,03 € 298,01 % 0,11 € 0,06 € 89,81 %

* Vertailukelpoinen nettoliikevaihto tarkoittaa konsernin liikevaihtoa, joka perustuu rahastohallinnasta saatavaan nettoliikevaihtoon (liikevaihto, josta on vähennetty ulkopuolisten omaisuudenhoitajien palkkiot) ja jossa Elite Yhteisöpalvelut Oy:n liikevaihto on käsitelty konserniliikevaihtona, vaikka yhtiö on ollut Konsernin osakkuusyhtiö ajalla 1.12.2016 - 30.4.2017.

Toimintaympäristö

Vuosi 2017 oli sijoittajille varsin suotuisa, sillä kaikki suurimmat omaisuusluokat nousivat mukavasti. Paras omaisuusluokka oli jälleen kerran osakkeet, ja monilla markkinoilla päästiin kaksinumeroisiin tuottolukuihin paikallisessa valuutassa mitattuna. Vaikka Yhdysvaltojen dollarin voimakas heikkeneminen söi merkittävästi eurosijoittajan tuottoja, päästiin esimerkiksi kehittyvillä markkinoilla euromääräisestikin yli 20 %:n tuottoihin. Muita vahvoja markkinoita olivat Suomi yli 11 %:n tuotolla ja Japani noin 9 %:n euromääräisellä tuotolla. Myös korkosijoittajalle vuosi tarjosi pääsääntöisesti positiivisia tuottoja eurossa mitattuna. Matalamman riskin korkosijoituksissa, kuten valtionlainoissa, tuotto jäi kuitenkin suhteellisen vaatimattomaksi. Sen sijaan korkeampiriskisissä korkotuotteissa, kuten matalamman luottoluokituksen yrityslainoissa ja kehittyvien alueiden velkakirjoissa, tuotot olivat edellisen vuoden tapaan hyviä. Sijoittajien saamien vahvojen tuottojen taustalla olivat ennen kaikkea suurimpien keskuspankkien historiallisen elvyttävä rahapolitiikka sekä synkronoitu ja vahvana jatkunut globaali talouskasvu, joka on näkynyt voimistuvana tuloskasvuna kaikilla markkinoilla. Globaalin talouden kasvunäkymät vahvistuivat pitkin vuotta ja kasvuennusteita tarkistettiin laajalti ylöspäin. Muun muassa IMF arvioi tuoreessa katsauksessaan maailmantalouden kasvavan 3,5 % vuonna 2017 ja 3,6 % vuonna 2018 kehittyvien talouksien vetäminä.

Lähtökohdat positiiviselle osakevuodelle ovat mielestämme edelleen hyvät, vaikka viime vuoden tuottolukuihin voi olla haasteellista päästä. Positiivinen näkemyksemme perustuu seuraaviin olettamiin: Uskomme, että keskuspankkien harjoittaman elvyttävän rahapolitiikan positiiviset vaikutukset reaalitalouteen ja sijoitusmarkkinoihin ovat edelleen voimassa, joskin laimeampina kuin vuosi sitten. Uskomme myös, että inflaatio pysyy maltillisena ja markkinoita tukevana, mutta mahdollista ennakoitua suurempaa palkkainflaatiota on pidettävä silmällä, sillä se kasvattaisi riskiä keskuspankkien ennakoitua nopeammalle koronnostolle ja sen myötä merkittävälle markkinaturbulenssille. Lähdemme siitä, että globaali talouskasvu jatkuu erittäin vahvana ja tukee yhtiöiden tuloskasvua myös tänä vuonna. Lisäksi uskomme, että osakemarkkinoista saatavat tuotot tulevat ensisijaisesti tuloskasvun kautta eivätkä arvostustason nousun seurauksena ja että markkinaheilunta tulee lisääntymään historiallisen matalasta nykytasostaan, mutta osakesijoittajalle on silti tarjolla kohtuullisia tuottoja.

Suurimmat riskit sijoitusmarkkinoiden kannalta liittyvät mielestämme Kiinan velkaantumisen taltuttamiseen maan keskuspankin suunnalta ja velkaantumisen vaikutuksiin maan talouskasvuun. Jos maan talous hyytyy, sillä olisi isoja negatiivisia vaikutuksia kansainväliseen kaupankäyntiin ja siten globaaliin talouskasvuun. Kiinan keskuspankilla on ristiriitainen asetelma tasapainotella kasvun ja velkaantumisen taittamisen välillä. Liian kireä rahapolitiikka vaarantaa talouskasvua, kun taas liian löysä ei hillitse velanottoa ja aiheuttaa pidemmällä tähtäimellä vielä suurempia riskejä rahoitusjärjestelmään, vaikka velka on pääsääntöisesti kotimaista. Muut riskit liittyvät keskuspankkien reagointiherkkyyteen mahdollisen inflaation nostettua päätään, poliittisiin riskeihin mm. Yhdysvaltojen suunnalta sekä protektionismin mahdolliseen nousuun.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tilikauden aikana Yhtiö teki merkittäviä panostuksia sekä tuotekehitykseen että prosessien digitalisointiin. Erityisesti investointeja tehtiin listaamattomien omaisuusluokkien tuotekehitykseen, jonka seurauksen Yhtiö lanseerasi tilikauden aikana energiatehokkuushankkeisiin sekä pk-yrityslainoihin sijoittavat rahastot. Alkuvuoden 2018 aikana Yhtiö lanseeraa listaamattomiin osakkeisiin sijoittavan rahastojen rahaston yhdessä Certior Capitalin kanssa sekä kiinteistökehitystoimintaan keskittyvän jatkorahaston jo uusilta sijoittajilta suljetulle Elite Kiinteistökehitys I Ky:lle.

Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa aiemmin solmittu markkinatakaussopimus Yhtiön osakkeelle päättyi 28.2.2017 Elite Varainhoito Oyj:n irtisanomana.

Keväällä 2017 Yhtiö sopi Omameklari Oy:n kanssa järjestelystä, jossa Elite rahoittaa Omameklarin kasvua vaihtovelkakirjalainalla. Sovittu järjestely saattaa johtaa tulevaisuudessa Eliten enemmistöomistukseen Omameklarissa. Omameklari on vuonna 2015 perustettu, johdon ja avainhenkilöiden omistama suomalainen vakuutusmeklari- ja hoitotalo, joka tarjoaa korkealuokkaista vakuutusten hoitopalvelua pääasiassa pk-yrityksille ja maatalouteen.

Huhtikuun lopussa 2017 Elite Yhteisöpalvelut Oy sulautui Emoyhtiöön. Sulautumisen yhteydessä kaksi Eliten avainhenkilöä, jotka olivat aiemmin vähemmistöomistajia Elite Yhteisöpalvelut Oy:ssä, saivat suunnatussa annissa 364 709 Elite Varainhoito Oyj:n A-osaketta.

Yhtiön hallitus päätti toukokuussa henkilöstön ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmän uudistamisesta. Yhtiöön soveltuva sääntely edellyttää, että osa muuttuvista palkkioista on yhtiön palkitsemisjärjestelmän periaatteissa ilmenevissä tilanteissa suoritettava yhtiön osakkeina. Osana palkitsemisjärjestelmää Yhtiö perusti henkilöstörahaston, jonka tulee sääntöjensä mukaisesti sijoittaa vähintään 10 % ja enintään 50 % vastaanottamistaan tulospalkkioista Elite Varainhoito Oyj:n osakkeisiin.

Elokuun alussa Yhtiö osti Alfred Bergin Suomen toiminnot ja alkoi tarjota BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa. Pääosa yrityskaupasta maksettiin laskemalla liikkeelle uusia Eliten A- ja B-osakkeita myyjälle, Alfred Berg Asset Management AB:lle. Kaupan jälkeen BNP Paribas Asset Management omistaa 19 % Elitestä. Elite ja Alfred Berg Group, joka on BNP Paribas Asset Managementin Pohjoismaissa toimiva tytäryhtiö, sopivat kehittävänsä yhdessä paikallisia toimintojaan ja paikallista liiketoimintaansa Suomessa. Kaupan odotetaan tuovan merkittäviä hallintoon ja tietohallintoon liittyviä kustannusetuja sitä seuraavan 6-12 kuukauden aikana. Kaupan arvioidaan kasvattavan Eliten käyttökatetta vuonna 2018 noin 2,5-3 miljoonalla eurolla.

Yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 antaman valtuutuksen ja Finanssivalvonnan 29.6.2017 antaman luvan perusteella perustaa takaisinosto-ohjelman Yhtiön omien B-osakkeiden hankkimiseksi Yhtiön johdon ja työntekijöiden osakepalkkio- ja palkitsemisohjelmien toteuttamiseksi arviolta keväällä 2018. Toteutetut omien osakkeiden hankinnat tiedotetaan Yhtiön verkkosivuilla.

Vuodenvaihteessa 2017-2018 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy sulautui Elite Rahastohallinto Oy:öön. Yhtiö jatkaa konsernirakenteen yksinkertaistamisen suunnittelua ja keskittää vuoden 2018 aikana sijoituspalveluliiketoiminnan yhteen yhtiöön sekä suunnitelmien toteutuessa yksinkertaistaa Konsernin rakennetta vähentämällä tytäryhtiöiden määrää.

Konsernin tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki Auta Invest Oy:n, Smart Money Oy:n ja TL Trade Oy:n kaikki osakkeet. Kaupan kohteena olevat yhtiöt ovat sidonnaisasiamiesyhtiötä, jotka myyvät ja markkinoivat sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiöiden palveluksessa olevat yksityispankkiirit siirtyvät Konsernin palvelukseen siirtymäajan jälkeen.

Lokakuussa Konsernin omistus Elite Rahoitus Oy:ssä nousi 100 prosenttiin. Elite Rahoitus on kehittänyt yrityslainojen välitystoimintaa, toiminut Eliten sidonnaisasiamiehenä ja markkinoinut Eliten pienille ja keskisuurille yhtiöille suunnattua yrityslainapalvelua. Eliten yrityslainapalvelut (lainojen liikkeellelasku ja pk-yrityslainarahasto) jatkavat toimintaansa muuttumattomina kaupan jälkeen. Elite PK-yrityslaina I KY -rahasto aloitti toimintansa kesäkuussa 2017 ja on tehnyt ensimmäiset lainasijoitukset suomalaisiin pk-yrityksiin.

Marraskuussa 2017 Konsernin tytäryhtiön Elite Rahastohallinto Oy:n ja Aalto Pankkiiriliike Oy:n väliset rahastojen hallinnointisopimukset päättyivät. Yhtiö sopi Aalto Pankkiiriliike Oy:n kanssa Aalto Tasapainoinen- ja Aalto Varovainen -rahastojen hallinnointisopimusten ja AJ Elite Value Hedge -rahaston jakelusopimuksen päättämisestä. Aalto-rahastojen salkunhoito siirtyi Elite Varainhoito Oyj:lle ja rahastojen toiminta jatkuu normaalisti. Elite Rahastohallinto Oy on hallinnoinut rahastoyhtiönä Aalto-rahastoja vuodesta 2011, ja Aalto Pankkiiriliike Oy on toiminut niiden ulkoisena salkunhoitajana ja myynyt rahastoja asiakkailleen.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö jatkoi merkittäviä investointeja sekä uusiin liiketoimintoihin että olemassa olevien liiketoimintojen kehittämiseen vuoden 2017 aikana. Investoinnit näkyvät kasvuna henkilöstö- ja muissa kustannuksissa. Yhtiö arvioi, että tehtyjen panostusten vaikutus näkyy Yhtiön merkittävästi parantuneena tuloksentekokykynä vuoden 2018 aikana ja keskipitkällä aikavälillä. Samalla Yhtiö on hajauttanut tulovirtaansa merkittävästi eri liiketoimintoihin ja kasvattanut jatkuvien palkkioiden osuutta palkkioliikevaihdosta, mikä laskee liiketoimintariskiä.

Yhtiö toistaa aikaisemmin julkaisemansa arvion käyttökatteen kasvusta 5-6 miljoonaan euroon vuonna 2018. Yhtiö arvioi edelleen, että vuoden 2018 jälkeen kannattavuus jatkaa parantumista sekä liiketoiminnan kasvun että tehostamisen myötä. Samanaikaisesti Yhtiö arvioi liiketoiminnan riskin vähenevän liiketoiminnan laajentuessa ja tulovirtojen jakautuessa sijoituspalveluiden lisäksi myös esimerkiksi rahoituspalveluihin.

Yhtiön liiketoimintariski muodostuu pääosin pääomamarkkinoiden yleisen kehityksen yllättävästä heikentymisestä. Yllättävä heikentyminen johtaa nykyisten jatkuvien palkkioiden alenemiseen asiakasvarallisuuden arvonalennuksen seurauksena sekä uusmyynnin vaikeutumiseen. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa edelleen hallinnoitavan varallisuuden määrää, minkä avulla liiketoimintariskiä voidaan alentaa jatkuvien palkkioiden muodostaessa yhä suuremman osan Yhtiön palkkiotuotoista.

Katsauskaudella toteutetut osakeannit ja muutokset Yhtiön osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa

Huhtikuussa 2017 Yhtiö toteutti osakkuusyhtiönsä (Elite Yhteisöpalvelut Oy) sulautumisen. Sulautumisen yhteydessä kaksi Eliten avainhenkilöä sai suunnatussa annissa 364 709 Elite Varainhoito Oyj:n A-osaketta. Osakekohtainen merkintähinta oli 3,29 euroa. Osakeannin jälkeen A-osakkeita oli 7 265 410 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta, yhteensä 1 199 892,61 euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Elokuussa 2017 Yhtiö toteutti maksullisen suunnatun osakeannin Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n ja Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n kauppahinnan maksamiseksi. Osakeanti oli suunnattu Alfred Berg Asset Management AB:lle. Osakeannin perusteella annettiin merkittyjä A-osakkeita 2 033 518 kappaletta ja B-osakkeita 406 704 kappaletta, jonka jälkeen A-osakkeita oli 9 298 928 kappaletta ja B-osakkeita 3 544 344 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta, yhteensä 8 020 335,11 euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Huhtikuussa 2017 yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen käynnistämään omien osakkeiden osto-ohjelman. Valtuutuksen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää enintään 690 000 Yhtiön oman A-osakkeen ja enintään 310 000 Yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Yhtiö aloitti omien osakkeiden osto-ohjelman elokuussa 2017, ja hankki tilinpäätökseen mennessä 17 056 B-osaketta. Osakkeiden ostohinta 63 930,68 euroa on Suomen kirjanpitolain mukaan vähennetty Yhtiön sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta, ja osakkeet pidetään taseen ulkopuolella siihen asti, kun ne käytetään tai mitätöidään.

Konsernirakenteen muutokset tilikauden aikana

Elite Varainhoito Oyj osti 60 % osakkuusyhtiönsä Elite Yhteisöpalvelut Oy:n osakkeista 30.4.2017. Samassa yhteydessä Elite Yhteisöpalvelut Oy sulautui Yhtiöön.

Elite Varainhoito Oyj osti 100 % Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n ja 100 % Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n osakekannoista Alfred Berg Asset Management AB:lta 1.8.2017.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki 100 % Auta Invest Oy:n ja 100 % Smart Money Oy:n osakekannoista 17.8.2017.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki 100 % TL Trade Oy:n osakekannasta 18.9.2017.

Konserni järjesti sisäistä omistusta 30.9.2017 siirtämällä emoyhtiö Elite Varainhoito Oyj:n koko omistuksen SAV-Rahoitus Oyj:ssä, Elite Rahoitus Oy:ssä, Elite Kiinteistökehitys Oy:ssä ja OX Finance Oy:ssä tytäryhtiölle Elite Sijoitus Oy:lle.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy osti 70 % osakkuusyhtiönsä Elite Rahoitus Oy:n osakkeista 3.10.2017, jonka jälkeen Elite Sijoitus Oy:n omistus Elite Rahoitus Oy:stä nousi 100 %:iin.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy osti 50 % tytäryhtiönsä Taurus Properties GP Oy:n osakkeista 30.11.2017, jonka jälkeen Elite Sijoitus Oy:n omistus Taurus Properties GP Oy:stä nousi 100 %:iin.

Hallituksen esitys Yhtiön tulosta ja omaa pääomaa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön tappio tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 oli 1 005 937 euroa, ja Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 17 644 775 euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiö jakaa osakkeenomistajille pääoman palautusta 0,058 euroa per osake. Pääoman palautuksen maksaminen vaatii Finanssivalvonnan hyväksynnän.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy on 4.1.2018 tapahtuneilla kaupoilla nostanut omistuksensa Thermo Power Finland Oy:ssä 80 %:iin.

Elite Varainhoito Oy maksoi Alfred Berg Suomen toimintojen kaupan loppusumman (noin 1,8 miljoonaa euroa) 31.1.2018.

Elite-konsernin rahoitusta on uudelleen järjestetty nostamalla uusi 1 miljoonan euron laina Nordea pankista.

Ajalla 1.1.2018-28.2.2018 ei ollut muita Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Tilinpäätöksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous

Elite Varainhoito -konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistaan viikolla 13 (26.-30.3.2018) suomeksi Konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi/taloustiedot-ja-toimintakertomukset.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 4.4.2018 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Yhtiöllä on 9 298 928 kappaletta A-sarjan osakkeita ja 3 544 344 kappaletta B-sarjan osakkeita, joista 17 056 oli vuoden lopussa Yhtiön hallussa. Yhtiö ei ole laskenut liikkeelle optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita osakemäärää kasvattavia rahoitusinstrumentteja.

Elite Varainhoito Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2018 julkaistaan arviolta 24.8.2018.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Liite tilinpäätöstiedotteeseen: taulukot ja tunnusluvut
Tiedote PDF-muodossa

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Eliten palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi konsernin palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi