• news.cision.com/
  • EAB Group Oyj/
  • Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 4.4.2018

Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 4.4.2018

Report this content

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 4.4.2018 klo 14.00

Elite Varainhoito Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 4.4.2018

Elite Varainhoito Oyj:n 4.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous

  • vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017.
  • valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,058 euroa osakkeelta.
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta.
  • hyväksyi ehdotuksen Elite Varainhoito Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiön toiminimen ja yhtiökokoukseen kutsumisen osalta.
  • valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kari Juurakko, Rami Niemi, Janne Nieminen, Vincent Trouillard-Perrot, Juha Tynkkynen ja Pasi Kohmo.

Elite Varainhoito Oyj:n 4.4.2018 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

Vahvistettiin tilinpäätös ja siihen sisältyvä konsernitilinpäätös tilikaudelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Hallitus valtuutettiin päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääomanpalautuksen määrä on enintään 0,058 euroa osakkeelta.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päättäessään mahdollisesta pääomanpalautuksen maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Lisäksi pääoman palauttaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Elite Varainhoito Oyj julkistaa hallituksen päätökset pääoman palauttamisesta erikseen.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6).

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Kari Juurakko, Rami Niemi, Janne Nieminen, Vincent Trouillard-Perrot ja Juha Tynkkynen sekä uutena jäsenenä Silmäasema Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tuomas Ilveskosken.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia taikka yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta ja uusia B-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 4.4.2017 päätetyn antivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää enintään 840 000 yhtiön oman A-osakkeen ja enintään 420 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. B-osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuvat First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

A-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. A-osakkeiden hankintahintana käytetään hankintapäivää edeltäneiden 30 päivän B-osakkeiden kaupankäyntipainotettua keskihintaa lisättynä tai vähennettynä enintään kymmenellä (10) prosentilla. A-osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuvat hallituksen päättämällä tavalla.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 4.10.2019 saakka.

Valtuutus kumoaa 4.4.2017 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Elite Varainhoito Oyj:n yhtiöjärjestystä muutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Aiemmin voimassa ollut
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Elite Varainhoito Oyj, englanniksi Elite Asset Management Plc ja ruotsiksi Elite Förmögenhetsförvaltning Abp.

Muutettu
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on EAB Group Oyj, englanniksi EAB Group Plc ja ruotsiksi EAB Group Abp.

Aiemmin voimassa ollut
13 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4. luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Muutettu
13 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5. luvun 6 a §:n mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Elite Varainhoito Oyj:n verkkosivuille www.elitevarainhoito.fi 12.4.2018 mennessä.

Elite Varainhoito Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Elite Varainhoito Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 4.4.2018 tehtiin seuraavat päätökset:

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Juurakon.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Eliten palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi konsernin palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

Tilaa