ELITE VARAINHOITO OYJ PERUSTAA UUDEN DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA PALVELUYKSIKÖN - MUUTOKSIA ELITEN JOHTORYHMÄÄN

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.12.2015 klo 08.00.

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

ELITE VARAINHOITO OYJ PERUSTAA UUDEN DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA PALVELUYKSIKÖN - MUUTOKSIA ELITEN JOHTORYHMÄÄN

Elite on julkistanut, että osana sen strategiaa on kehittää innovatiivisia asiakaslähtöisiä sijoitus- ja palveluratkaisuja sekä olla edelläkävijä näiden tarjoamisessa yleisölle ja ammattisijoittajille. Osana strategian jalkautumista Elite perustaa uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittämis- ja palveluyksikön vastaamaan yhtiön digitaalisista palveluista ja niiden sisällöstä. Yksikön tavoitteena on luoda asiakkaalle digitaalinen varainhallinta- ja sijoituspalvelu, jossa arvopaperisijoittamisen lisäksi tarjotaan mahdollisuus kattavasti seurata myös muun varallisuuden arvonkehitystä. Elite on nimittänyt yksikön johtoon KTM Atro Aakalan. Aakala on aiemmin toiminut Eliten sijoitusjohtajana vastaten yhtiön salkunhoidosta. Aakalan ottaessa uudet haasteet vastaan KTM, CEFA Jukka Näätsaari nimitetään Eliten sijoitusjohtajaksi vastuualueenaan salkunhoito ja sijoitustutkimus.

"Otan innolla vastaan haasteen digitaalisen toiminnan kehittämisestä. Haluamme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisen selkeän käyttökokemuksen yhdistettynä poikkeukselliseen sijoitusvalikoimaan ja näkemykselliseen sisältöön. Tavoitteena on tehdä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja uudenlainen sijoittajan työkalupakki.", sanoo digitaalisen liiketoiminnan johtaja Atro Aakala.

"Varainhoitomme ja asiakassalkut ovat hyvissä ammattimaisissa käsissä ja on ilo jatkaa salkunhoitajien kanssa työskentelyä Atron luomalla perustalla. Panostuksemme Jussi Hyödyn johtamaan kvantitatiivinen strategia -analyysitiimiin alkavat näkyä entistä voimakkaammin salkunhoidossamme. Haluamme ansaita asiakkaidemme luottamuksen kaikissa markkinatilanteissa huolehtimalla sekä työmme tarkkuudesta, riskienhallinasta että hyvien tuottojen etsimisisestä", sanoo tuore sijoitusjohtaja Jukka Näätsaari.

Muutoksen yhteydessä Jukka Näätsaari tulee osaksi Eliten johtoryhmää, joissa sijoittamisen osaamista edustavat myös päästrategi Jussi Hyöty ja digitaalisen liiketoiminnan johtaja Atro Aakala. Koko johtoryhmän tiedot löytyvät osoitteesta https://www.elitevarainhoito.fi/hallinto/johtoryhmä.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 569 3416 +358 50 582 7411
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: 09 6129 670

Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000 ja Elite-konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

HUG#1970702

Tilaa