• news.cision.com/
 • EAB Group Oyj/
 • Elite Varainhoito Oyj täydentää tiedotettaan liittyen Orava Asuntorahasto Oyj:lle tekemäänsä ei-sitovaan indikatiiviseen tarjoukseen

Elite Varainhoito Oyj täydentää tiedotettaan liittyen Orava Asuntorahasto Oyj:lle tekemäänsä ei-sitovaan indikatiiviseen tarjoukseen

Report this content

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 22.9.2017 klo 18:00

Elite Varainhoito Oyj täydentää tiedotettaan liittyen Orava Asuntorahasto Oyj:lle tekemäänsä ei-sitovaan indikatiiviseen tarjoukseen

Kuten Orava Asuntorahasto Oyj ("Orava Asuntorahasto") ja Elite Varainhoito Oyj ("Elite") tiedottivat 20.9.2017, Elite on jättänyt indikatiivisen ei-sitovan tarjouksen Orava Asuntorahaston muuttamisesta Eliten tytäryhtiön hallinnoimaksi erikoissijoitusrahastoksi ("ESR"). 

Sen lisäksi, mitä Eliten tekemän indikatiivisen tarjouksen pääkohdista tiedotettiin 20.9.2017, Elite täydentää indikatiivisen tarjouksensa pääkohtia seuraavasti:

 • Jäljempänä tiedotteessa esitetään tietoa suunnitellusta erikoissijoitusrahastosta ("ESR"), jonka sääntöjä ei ole vielä vahvistettu Finanssivalvonnassa ja jotka voivat vielä muuttua, jos Finanssivalvonta vaatii niihin muutoksia tai lisäehtoja (Sijoitusrahastolaki 43 a §).
   
 • Elite veloittaisi rahaston merkintäpalkkiona 3 % apporttina siirrettävän omaisuuden nettoarvosta ("NAV"). Nettoarvon laskennassa varoista vähennettäisiin velat. Merkintäpalkkio voitaisiin maksaa joko kokonaan tai osittain rahaston osuuksina Elitelle, jolloin Elitestä tulisi kanssasijoittajana yksi rahaston merkittävistä osuudenomistajista.
   
 • Eliten ehdottama Orava Asuntorahaston omaisuuden NAV-laskenta eroaa Orava Asuntorahaston nykyisestä NAV-laskennasta seuraavasti: ESR:n kiinteistöomaisuuden arvo määräytyy aina ulkopuolisen KHK-arvion mukaan, ja poikkeuksellisesti rahaston sääntöjen mukaisesti ne voidaan arvostaa joko KHK-arvon tai hankinta-arvon alapuolelle, mutta ei koskaan yläpuolelle.
   
 • Orava Asuntorahaston purkautuessa sen osakkeenomistajista tulisi rahasto-osuuden omistajia. Osakkeenomistaja saisi Orava Asuntorahaston osakkeiden sijaan ESR:n rahasto-osuuksia. Elite veloittaisi rahaston jatkuvana hoitopalkkiona 0,9 % rahaston GAV:sta (Gross Asset Value) vuodessa. Rahaston GAV-arvolla tarkoitetaan rahaston kokonaisvaroja, josta ei ole vähennetty rahaston velkoja. Eliten indikatiiviseen tarjoukseen ei sisälly tuottosidonnaista palkkiota.
   
 • ESR:n osuudenomistaja voisi joko lunastaa rahasto-osuutensa tai pysyä rahaston osuudenomistajana, jolloin sijoittaja saisi tuottoa vuosittain vähintään 75 % rahaston kassavirtaperusteisesta tuloksesta sekä rahasto-osuuden mahdollisena arvonnousuna. Enintään 25 % rahaston kassavirtaperusteisesta tuloksesta voidaan jättää rahaston varoiksi, joilla voidaan rahoittaa esimerkiksi asuinkiinteistöjen peruskorjausinvestointeja.
   
 • Mahdollinen lunastus toteutettaisiin NAV-arvoon eli rahastoyhtiön vahvistamaan arvoon sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahaston nettovarallisuusarvolla tarkoitetaan rahaston varojen nettoarvoa.
   
 • Mikäli osuudenomistaja haluaisi antaa lunastustoimeksiannon, olisi siihen mahdollisuus lunastuspäivänä (ensimmäinen aikaisintaan toisella vuosipuoliskolla 2018 riippuen muun muassa Oravan purkautumisen ajankohdasta), jonka jälkeen varat maksettaisiin sijoittajalle ESR:n sääntöjen mukaisesti viipymättä rahaston arvon vahvistamisen jälkeen tai mikäli lunastushinnan maksaminen edellyttäisi rahaston omaisuuden myymistä, omaisuuden myynnin jälkeen rahaston säännöissä kuvattavalla tavalla.
   
 • ESR:n arvo määriteltäisiin neljännesvuosittain ja lunastustoimeksiantoja voitaisiin antaa puolivuosittain. Rahastoyhtiö maksaisi lunastushinnan viipymättä rahaston arvon vahvistamisen jälkeen tai mikäli lunastushinnan maksaminen edellyttäisi rahaston omaisuuden myymistä, omaisuuden myynnin jälkeen rahaston säännöissä kuvattavalla tavalla. Rahastoyhtiö voisi keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset, mikäli osuudenomistajien edun kannalta painava syy sitä vaatisi. Tällainen syy voisi olla esimerkiksi markkinahäiriö.
   
 • Rahastolle maksettava lunastuspalkkio olisi 3 %, jolla suojeltaisiin rahastoon jääviä sijoittajia lunastuksen aiheuttamilta varainsiirtoveroilta ja myyntiin liittyviltä kuluilta. Lunastuspalkkiota ei siis maksettaisi Elitelle. Rahastolle maksettava lunastuspalkkio alenisi 0,75 %-yksikköä vuosittain sijoitusajasta riippuen.
   
 • Toteutuessaan Eliten ehdottaman järjestelyn lopputuloksena osakkeenomistajat saisivat arviolta noin 92 % yhtiön nykyisen asuntokannan nettoarvosta. Yhtiön omaisuuden luovutushinta riippuisi aikaisemmin esitetyn mukaisesti ulkopuolisten arviointien lopputuloksesta, eikä välttämättä olisi täsmälleen sama kuin Orava Asuntorahaston ilmoittama asuntokannan nettoarvo. Elite on arvioinut mahdollisen arvostuseron olevan kuitenkin vähäinen. Luku perustuisi laskelmaan, jossa omaisuuden nettoarvosta (NAV, 100 %) vähennetään 4 % varainsiirtoverona, 3 % ESR:n merkintäpalkkiona ja 1 % muita kuluja, joita Yhtiölle mahdollisesti aiheutuu järjestelyn seurauksena. Laskelmassa ei ole huomioitu ESR:lle sijoitusajasta riippuen mahdollisesti suoritettavaa lunastuspalkkiota 0-3 %. Laskelma on suuntaa antava.
   
 • Elite edellyttää, että se voisi toteuttaa tavanomaiset juridiset ja taloudelliset due diligence -tarkastukset Orava Asuntorahastossa. Lisäksi tarkastukseen voi kuulua Eliten haluamassa laajuudessa Orava Asuntorahaston omistamien asunto-osakeyhtiöiden vastaavat asiat, vuokrasopimusten sisältö sekä hoito- ja hallintokulujen koostumus.
   
 • Eliten arvion mukaan ehdotuksen mukainen järjestely olisi toteutettavissa noin 6 - 7 kuukauden kuluessa Orava Asuntorahaston ylimääräisestä yhtiökokouksesta, jossa päätettäisiin Yhtiön purkautumisesta. Toisin sanoen tuolloin Orava Asuntorahasto olisi purkautunut ja ESR:n osuudet on siirretty osakkeenomistajille. Järjestelyn toteuttaminen edellyttäisi 2/3 enemmistöä ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetuista ja annetuista äänistä. Mahdollisen Orava Asuntorahaston ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen ESR voisi aloittaa toimintansa Finanssivalvonnan hyväksyttyä ESR:n säännöt eli arviolta noin kahden kuukauden kuluttua yhtiökokouksesta.

       
       
Orava Asuntorahaston tiedotteen mukaan Orava Asuntorahaston hallituksen riippumattomat jäsenet selvittävät Eliten indikatiivisen tarjouksen edullisuutta ja toteutuskelpoisuutta yhdessä taloudellisen ja oikeudellisen neuvonantajan kanssa samalla kun riippumattomat hallituksen jäsenet jatkavat mahdollisten kilpailevien tarjousten ja muiden vaihtoehtojen kartoitusta sekä Orava Asuntorahaston itsenäisen toiminnan kehittämistä saavuttaakseen kaikkien osakkeenomistajien kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Elite tiedottaa mahdollisten jatkoneuvottelujen etenemisestä ja lopputuloksesta Eliten ja Orava Asuntorahaston välillä erikseen.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin (Elite) emoyhtiö. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000. Eliten palveluksessa on 105 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 40 sidonnaisasiamiestä. Elite hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

Tilaa