Kutsu EAB Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 28.2.2019 klo 9.30

Kutsu EAB Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 5.4.2019 klo 09.30 alkaen Rake-salissa osoitteessa Erottajankatu 4 C, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 08.30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaaminen
   
 2. Kokouksen järjestäytyminen
   
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
   
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
   
 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
   
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä pääomanpalautuksesta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 23,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 3,3 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta. Muu osa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 9.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa pääomanpalautuksen maksupäiväksi 16.4.2019.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Juurakko, Janne Nieminen, Vincent Trouillard-Perrot, Juha Tynkkynen ja Pasi Kohmo valitaan uudelleen hallitukseen ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Therese Cedercreutz ja Topi Piela.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaiden esittely on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.eabgroup.fi/konserni/hallinto/hallitus.

Ehdotetuista jäsenistä Juha Tynkkysen, Pasi Kohmon ja Therese Cedercreutzin on arvioitu olevan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin 2015 mukaisesti riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi Topi Pielan on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Ilveskoski, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakesarjojen yhdistäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö päättäisi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tämän kutsun liitteenä olevan uuden yhtiöjärjestyksen mukaiseksi.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat yhdistetään muuntosuhteella 1:1, jonka jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhtäläiset oikeudet.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on 13 843 272 osaketta, joka on yhtiön ulkona olevien A- ja B-osakesarjojen osakkeiden yhteismäärä tämän kokouskutsun julkaisemispäivänä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen muutos sekä osakesarjojen yhdistäminen ovat ehdollisia yhtiön siirtymiselle Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) päälistalle ja muutokset tulevat voimaan ja ne rekisteröidään, kun yhtiön hakemus siirtyä Helsingin pörssin päälistalle on hyväksytty Helsingin pörssin listauskomiteassa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus tai toimitusjohtaja kukin erikseen yksin valtuutetaan tekemään päätökseen viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisluonteisia muutoksia.

 1. Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että yhtiön palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Muuttuvan palkkion osuus ei saa kuitenkaan ylittää 200 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Muuttuva palkkio mahdollistaa joustavan kokonaispalkitsemisen yhtiön henkilöstölle. Yhtiö haluaa myös rajoittaa kiinteiden kustannusten nousua ja palkita henkilöstöä yhtiön pitkän aikavälin menestyksestä ja arvonnoususta. Muuttuva palkkio tukee yhtiön strategiaa, pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista, vakavaraisuussuunnittelua ja riskien hallintaa.

Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan noin kymmenen (10) henkilön, eli toimivan johdon ja tiettyjen avainhenkilöiden, palkitsemiseen. Muuttuvaa palkkiota ei käytetä hallituksen palkitsemiseen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia taikka yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita, osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta (vastaa 72,24 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 72,24 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun kohdan 15 mukaiset muutokset on tehty).

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 4.4.2018 päätetyn antivaltuutuksen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen (vastaa 9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 9,39 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun tämän yhtiökokouksen kohdan 15 mukaiset muutokset on tehty) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen toteutetaan markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 5.10.2020 saakka.

Valtuutus kumoaa 4.4.2018 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

 1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, jotka edustavat yhtiön suurimpia osakkeenomistajia. Nimeämisoikeus on niillä viidellä (5) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää viittä (5) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ellei hallituksen puheenjohtaja ole nimitystoimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee nimitystoimikunnan nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet. Hallituksen ehdottama työjärjestys on nähtävillä EAB Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.eabgroup.fi/konserni/sijoittajaviestinta/yhtiokokous.

 1. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä EAB Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 12.3.2019 alkaen EAB Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.4.2019.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 2.4.2019 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • internetsivujen kautta osoitteessa www.eabgroup.fi/konserni/sijoittajaviestinta/yhtiokokous
 • puhelimitse: 0201 558 610 arkisin kello 9.00 - 16.00; tai
 • kirjeitse: EAB Group Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen EAB Group Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.4.2019 kello 10.00 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

EAB Group Oyj:llä on kokouskutsun julkistuspäivänä 28.2.2019 yhteensä 5 579 358 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä, ja 8 263 914 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä 28.2.2019

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Oaklins Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 14 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

LIITE:
EAB Group Oyj Yhtiöjärjestyksen muutos