Kutsu EAB Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

EAB Group Oyj, Yhtiötiedote 31.5.2018 klo 13.00

Kutsu EAB Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.6.2018 klo 14.00 alkaen EAB Group Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Kluuvikatu 3, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.   Kokouksen avaaminen
 
2.   Kokouksen järjestäytyminen
 
3.   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5.   Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6.   Sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta luopuminen

EAB Group Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiö luopuu sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta ja jatkaa toimintaansa konsernin hallinnollisena emoyhtiönä. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan ryhtymään tarvittaviin toimiin toimiluvasta luopumiseksi. Sijoituspalvelutoiminta jatkuu tytäryhtiöissä.

EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:
 
Voimassa oleva
3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille. Yhtiö harjoittaa yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti sijoituspalvelulain tarkoittamaa toimintaa.

Muutettu
3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallintopalveluita konserniyhtiöille sekä osakkuusyhtiöille.

Hallitus ehdottaa, että muutos astuu voimaan samanaikaisesti sijoituspalvelutoimiluvan päättymisen kanssa.
 
8.   Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 31.5.2018 alkaen EAB Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ovat nähtävillä myös kokouksessa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.7.2018.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.   Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.6.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 15.6.2018 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • internetsivujen kautta osoitteessa www.eabgroup.fi;
  • puhelimitse: 0201 558 610 maanantaista perjantaihin kello 9.00-16.00; tai
  • kirjeitse: EAB Group Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2.   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen EAB Group Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.

3.   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.6.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.6.2018 kello 10.00 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4.   Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

EAB Group Oyj:llä on kokouskutsun julkistuspäivänä 31.5.2018 yhteensä 7 439 143 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja 5 404 129 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä 31.5.2018

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@eabgroup.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

EAB Group Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. EAB Group Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. EAB Group Oyj on EAB Group -konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB Group -konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

Tilaa