Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 12.3.2018 klo 15.00

Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2018 klo 10.30 alkaen Klaus K Hotellin Studio K -tilassa osoitteessa Bulevardi 2-4, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.   Kokouksen avaaminen

2.   Kokouksen järjestäytyminen

3.   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.   Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.   Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7.   Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja valtuutus hallitukselle päättää pääomanpalautuksesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääomanpalautuksen määrä on enintään 0,058 euroa osakkeelta.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päättäessään mahdollisesta pääomanpalautuksen maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Lisäksi pääoman palauttaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Elite Varainhoito Oyj julkistaa hallituksen päätökset pääoman palauttamisesta erikseen.

9.   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet, Kari Juurakko, Rami Niemi, Janne Nieminen, Vincent Trouillard-Perrot ja Juha Tynkkynen, valitaan uudelleen hallitukseen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Silmäasema Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.elitevarainhoito.fi/elite-konserni/hallinto/hallitus.

Ehdotetuista jäsenistä Juha Tynkkysen ja Pasi Kohmon on arvioitu olevan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin 2015 mukaisesti riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja että valittu tilintarkastusyhteisö nimeää päävastuunalaisen tilintarkastajan.

15.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia taikka yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta (vastaa 38,93 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 52,76 % yhtiön nykyisten osakkeiden äänimäärästä) ja uusia B-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta (vastaa 38,93 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 2,64 % yhtiön nykyisten osakkeiden äänimäärästä).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 4.4.2017 päätetyn antivaltuutuksen.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään enintään 840 000 yhtiön oman A-osakkeen (vastaa 6,54 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 8,86 % yhtiön nykyisten osakkeiden äänimäärästä) ja enintään 420 000 yhtiön oman B-osakkeen (vastaa 3,27 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 0,22 % yhtiön nykyisten osakkeiden äänimäärästä) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. B-osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuvat First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

A-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. A-osakkeiden hankintahintana käytetään hankintapäivää edeltäneiden 30 päivän B-osakkeiden kaupankäyntipainotettua keskihintaa lisättynä tai vähennettynä enintään kymmenellä (10) prosentilla. A-osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuvat hallituksen päättämällä tavalla.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 4.10.2019 saakka.

Valtuutus kumoaa 4.4.2017 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

17.  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Elite Varainhoito Oyj:n yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

Voimassa oleva
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Elite Varainhoito Oyj, englanniksi Elite Asset Management Plc ja ruotsiksi Elite Förmögenhetsförvaltning Abp.

Muutettu
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on EAB Group Oyj, englanniksi EAB Group Plc ja ruotsiksi EAB Group Abp.

Voimassa oleva
13 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4. luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Muutettu
13 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5. luvun 6 a §:n mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

18.  Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 12.3.2018 alkaen Elite Varainhoito Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.4.2018.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.   Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.3.2018 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
-     internetsivujen kautta osoitteessa www.elitevarainhoito.fi;
-     puhelimitse: 0201 558 610 maanantaista perjantaihin kello 9.00-16.00; tai
-     kirjeitse: Elite Varainhoito Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2.   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen Elite Varainhoito Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

3.   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2018 kello 10.00 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4.   Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Elite Varainhoito Oyj:llä on kokouskutsun julkistuspäivänä 12.3.2018 yhteensä 9 298 928 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja 3 544 344 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä 12.3.2018

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Eliten palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi konsernin palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

Tilaa