Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 1.8.2017 klo 12.00

Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.8.2017 kello 9.00 alkaen Rake-salissa osoitteessa Erottajankatu 4 C, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 8.30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen täydentäminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitusta täydennetään yhdellä (1) uudella jäsenellä, jolloin hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Vincent Trouillard-Perrot.

Vincent Trouillard-Perrot on antanut suostumuksensa tehtävään, ja hänen henkilötietonsa ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.elitevarainhoito.fi/hallinto/hallitus. Vincent Trouillard-Perrot'n on arvioitu olevan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin 2015 mukaisesti riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

7. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 22.8.2017 alkaen Elite Varainhoito Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.9.2017.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.8.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20.8.2017 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • internetsivujen kautta osoitteessa www.elitevarainhoito.fi;
  • puhelimitse: 0201 558 610, maanantai-perjantai kello 9.00-16.00; tai
  • kirjeitse: Elite Varainhoito Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä kokouspaikalla.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen Elite Varainhoito Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.8.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.8.2017 kello 10.00 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Elite Varainhoito Oyj:llä on kokouskutsun julkaisuhetkellä 1.8.2017, ennen uusien antiosakkeiden rekisteröintiä, yhteensä 6 900 701 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä, ja 3 137 640 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä 1.8.2017

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin (Elite) emoyhtiö. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000. Eliten palveluksessa on noin 80 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

Tilaa