EcoUp Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

EcoUp Oyj (”EcoUp” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (“Listautumisanti”) ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (“Listautuminen”). Listautumisen toteutuessa EcoUp olisi Suomessa ensimmäinen listattu rakennetun ympäristön puhdas kiertotalousyhtiö.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan ensisijaisesti osakeannista, jossa EcoUp laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun osakeannin koko on alustavasti 15 miljoonaa euroa. Lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat suunnittelevat tarjoavansa ostettavaksi Yhtiön olemassa olevia osakkeita, jos osakeanti ylimerkitään, jolloin Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää. Suunniteltu Listautumisanti koostuisi yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista.

EcoUp lyhyesti

EcoUp on kiertotalouskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit. Yhtiö on lisäksi kehittänyt kiertotalousteknologioita ja laitteistoa, jotka mahdollistavat mineraalipohjaisten materiaalien kierrätyksen ja energiatehokkaan uusiokäyttöön jalostamisen. Yhtiöllä on kaksi pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat kiertotaloustuotteet ja -palvelut rakennusalalle sekä kiertotalousteknologiat.

EcoUpin toiminta keskittyy materiaalien uusiokäytön mahdollistamiseen ja rakentamisen resurssitehokkuuden parantamiseen. EcoUp hyödyntää eri liiketoiminnoissaan mahdollisimman laajasti käytettyjä ylijäämämateriaaleja, ja sen strategiset valinnat ovat ekologisia ja kestäviä. Yhtiö toimii upcycling-periaatteella, jossa ylijäämämateriaalit jalostetaan uuteen, entistä laadukkaampaan ja arvokkaampaan muotoon, kuten Ekovilla-eristeeksi ja geopolymeeriraaka-aineiksi. Yhtiö kykenee käsittelemään tehokkaasti rakennus- ja purkukohteista syntyvää materiaalia, kuten ylijäämänä tai purkutöissä kerättyä mineraalivillaa. Lisäksi Yhtiön tuotantoprosessi mahdollistaa uusioeristeiden ja muiden ekologisesti kestävien materiaalien tuottamisen rakennusteollisuuden hyödynnettäväksi. Yhtiön Ekovilla-tuotteet sitovat hiiltä koko käyttöikänsä ajaksi, ja ne ovat edelleen uusiokäytettävissä, kun materiaalin kohde tulee käyttöikänsä päähän. Lisäksi EcoUpin tuotantolaitosten sijainti lähellä kasvukeskuksia lyhentää logistista ketjua ja vähentää logistiikasta aiheutuvia päästöjä.

Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi. Yhtiöllä on myös kansainvälistä liiketoimintaa, ja vuonna 2020 Yhtiön liikevaihdosta noin 4 prosenttia tuli ulkomailta. Lähitulevaisuudessa Yhtiö pyrkii kasvattamaan ulkomaille suuntautuvaa liiketoimintaansa, ja sen ensisijaiset kohdemarkkinat ulkomailla ovat muut Pohjoismaat sekä Länsi- ja Etelä-Eurooppa.

Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,3 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön lukumäärä oli 30.6.2021 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla keskimäärin 150 henkilöä.

Matti Kaski, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

”EcoUp-konsernilla on pitkät perinteet suomalaisessa yrittäjyydessä. Nykykonserni on monen yrittäjän vuosien työn tulos. Olemme nyt uusien mahdollisuuksien kynnyksellä ja yrityksen seuraavat kasvuaskeleet, etenkin uusien teknologioiden kansainvälinen kaupallistaminen vaativat uudenlaista osaamista ja resursseja. Yhteiskunta ja rakennusteollisuus ovat myös vauhdilla siirtymässä kohti ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisuja. Tällaisten ratkaisujen tarjoaminen on ollut meille arkipäivää jo vuosikausia, mutta kiihtyvän kehityksen mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii myös yhtiön sisäisten ponnistelujen vauhdittamista. Omistuspohjan laajentaminen ja osakkeidemme listaaminen First North -markkinapaikalle tukisivat mielestämme tässä vaiheessa erinomaisesti yhtiön asettamia kasvutavoitteita ja antaisivat sijoittajille mahdollisuuden vähentää kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta ja tuoda kiertotalouden ratkaisuja kaikkien saataville.”

Antti Ollikainen, Yhtiön toimitusjohtaja, kommentoi:

”Olemme kiertotalouden edelläkävijä. Toiminta-ajatuksemme on ollut yli 40 toimintavuotemme ajan kierrättää materiaaleja uuteen käyttöön, esimerkiksi Ekovillaksi, kierrätetystä puukuidusta valmistettavaksi hengittäväksi ja ekologiseksi rakennuseristeeksi. Tavoittelemme perusliiketoiminnassamme mittavaa kasvua lähivuosina. Olemme nyt muutoksen aallonharjalla, kun esimerkiksi uusi lainsäädäntö ja EU:n kestävän rahoituksen tavoitteet ohjaavat rakennusalan investointeja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja. Tunnetuimman tuotteemme Ekovillan tuotanto on sertifioidusti nettohiilinegatiivista ja voimme myydä vuosittain merkittävän määrän hiilidioksidin poistosertifikaatteja. Toiminta-ajatukseemme kuuluu oleellisesti uuden kehittäminen ja kiertotalouden mahdollistaminen asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Nykyhankkeista merkittävimpänä innovaationa on purkuvillan, eli rakennuksista purettavan mineraalipohjaisen eristeen käsittely raaka-aineeksi esimerkiksi betonin valmistukseen. Mielestämme EcoUpin on nyt oikea aika investoida tuotannon kasvuun ja uusiin teknologioihin.”

EcoUpin missio

EcoUpin missiona on toimia ekologisuuden ja rakennusalan vihreän siirtymän mahdollistajana. Missiota toteutetaan tarjoamalla nettohiilinegatiivisia, neitseellisten materiaalien käyttöä vähentäviä ja energiaa säästäviä tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.

EcoUpin pitkän aikavälin strategiset kulmakivet

EcoUpin strategian keskeisenä tavoitteena on vastata entistä ekologisempien rakennusalan tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen voimistuvaan kysyntään, jota tukevat muun muassa kehittyvän lainsäädännön ja loppukäyttäjien vaatimukset. Tätä tavoitetta toteutetaan kahdella tavalla: ensinnäkin tuottamalla ekologisia, kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita itse, ja toiseksi mahdollistamalla ekologisempi, kiertotalouteen perustuva tuotanto muille toimijoille lisensoimalla EcoUpin kehittämää teknologiaa myös heidän käyttöönsä. Yhtiön strategia rakentuu seuraavien teesien varaan:

 • EcoUpin strategiset valinnat ovat ekologisia ja muutoinkin kestäviä
 • Yhtiön tuotteet, palvelut ja ratkaisut ovat kilpailukykyisiä
 • EcoUp kasvaa innovoiden ja resurssitehokkaasti

EcoUpin strategiset vahvuudet

 1. Vakiintunut, kannattava ja vakaa perusliiketoiminta. Yhtiö on harjoittanut eristeliiketoimintaa jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Yhtiöllä on kierrätetyistä puukuiduista valmistettuihin eristeisiin liittyvää erityisosaamista, erittäin kattava asentajaorganisaatio Suomessa sekä vahva brändi.
 1. Regulaatio tukee liiketoiminnan kasvua. EcoUpin liiketoiminta ja sen tarjoamat tuotteet, palvelut ja ratkaisut perustuvat kiertotalouden, neitseellisten materiaalien käytön vähentämisen, energiatehokkuuden sekä hiilineutraaliuden tavoitteille. Sekä kansallisella että EU-tasolla on vireillä useita lainsäädäntöhankkeita, joiden tavoitteet ovat yhteneväisiä Yhtiön tavoitteiden kanssa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan edellä mainituilla hankkeilla on merkittävä EcoUpin liiketoimintamahdollisuuksia sekä sen tuotteiden ja palveluiden kysyntää edistävä vaikutus.
 1. Hyvät liiketoiminnalliset edellytykset kuluttajaliiketoiminnan kasvattamiseen. Yhtiö on aloittanut vuonna 2021 uuden kuluttajille tarkoitetun avaimet käteen ‑periaatteella toteutettavan yläpohjasaneerauskonseptin. Yhtiön edellytykset kuluttajaliiketoiminnan kasvulle ovat hyvät vahvan bränditunnettuuden, kattavan asennusverkoston ja tänä vuonna toteutetun Uudenmaan Imupalvelu Oy:n hankinnan kautta laajentuneen suurtehoimurointikapasiteetin tuloksena. EcoUpin johdolla on vahvaa kokemusta kuluttajamyyntiin erikoistuneiden organisaatioiden perustamisesta ja liiketoiminnasta.
 1. Vahva kokemus uusien tuotteiden, palvelujen ja teknologioiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta. EcoUpilla on yli 20 vuoden vahva tekninen kokemus laitteistojen ja jalostusmenetelmien kehittämisestä Yhtiön omaan käyttöön. Yhtiön kehittämien mineraalipohjaisen eristejätteen jalostamiseen tarkoitettujen menetelmien ja teknologian toimivuus on varmistettu vuoden 2021 aikana aloitetulla omalla tuotannolla kotimaassa.
 1. Kyvykkyys vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. EcoUpilla ja sen johdolla on näyttöä taloudellisesti kannattavan, kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämisestä ja lanseeraamisesta. Vuoden 2019 aikana EcoUp aloitti omaan tuotantoonsa perustuvien hiilidioksidin poistosertifikaattien kaupan, mikä tarjoaa Yhtiön asiakkaille ja kumppaneille mahdollisuuden hiilidioksidipäästöjen kompensointiin. Esimerkkeinä onnistuneista konseptikehityksistä ovat muun muassa DEN Finland Oy:n markkinoille tuoma hiilineutraali omakotitalokonsepti ECO2 sekä Yhtiön Paroc Groupin kanssa toteuttama Rewool-konsepti.
 1. Kokenut johto ja omistajat. Toimivan operatiivisen johdon ohella EcoUpilla on hallitus, jolla on toimialaosaamisen lisäksi laajaa kokemusta kansainvälisestä ja vastuullisuuteen perustuvasta liiketoiminnasta listatuissa yhtiössä.

EcoUpin taloudelliset tavoitteet

EcoUpilla on seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Kasvu: Noin 65 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2024 loppuun mennessä.
 • Kannattavuus: Yli 20 prosentin EBITDA, % keskipitkällä aikavälillä.
 • Osinko: Jaettavan osingon määrä 30–50 prosenttia Yhtiön tilikauden tuloksesta.

EcoUpin tarkoituksena on saavuttaa kasvutavoitteensa sen molempien pääliiketoiminta-alueiden eli kiertotaloustuotteiden ja rakennusalalle tarjottavien kiertotalouspalveluiden sekä kiertotalousteknologioiden orgaanisella kasvulla. Yhtiön tavoitteena on, että kiertotalousteknologiat-liiketoiminta yltäisi noin 20 miljoonan euron vuotuiseen liikevaihtoon vuoden 2024 loppuun mennessä. Kannattavuuden osalta yli 20 prosentin EBITDA, % -tavoite koskee keskipitkää aikaväliä. Vuosina 2021–2022 Yhtiön strategian mukaiset investoinnit kiertotalousteknologiat-liiketoiminnan käynnistämiseksi vaikuttavat alentavasti Yhtiön kannattavuuteen.

Taloudellisia tunnuslukuja

Konsolidoidut luvut 1.1.2021-30.6.2021 1.1.2020-30.6.2020 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019
Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu
Liikevaihto 12 964 11 135 26 146* 27 395*
EBITDA 1 556 1 243 4 266 3 315
EBITDA, % 12,0 % 11,2 % 16,3 % 12,1 %
EBITA 426 408 2 459 1 767
EBITA, % 3,3 % 3,7 % 9,4 % 6,4 %
Liikevoitto 176 235 2 113* 1 420*
Liikevoitto, % 1,4 % 2,1 % 8,1 % 5,2 %
Tilikauden voitto (tappio) -220 -9 1 446* 681*
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % -1,7 % -0,1 % 5,5 % 2,5 %
Omavaraisuusaste, % 28,8 % - 36,2 % 32,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 103,4 % - 101,0 % 117,7 %
Oman pääoman tuotto, % -6,0 % - 20,1 % 9,5 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella 150 117 124 124

* Tilintarkastettu

Tietoja suunnitellusta Listautumisannista

Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa Yhtiön liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset Yhtiön First North -listautumiselle ja täten mahdollistaa Yhtiön strategian mukainen kasvu, kansainvälistyminen ja toiminnan laajentaminen. Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo Yhtiön osakkeille likviditeetin ja kehittää Yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Niin ikään Listautumisannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. Lisäksi Listautumisannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän myös henkilöstöannin, jonka tarkoituksena on sitouttaa Yhtiön johtoa ja muuta henkilöstöä Yhtiöön. Lisäksi yhtenä Listautumisannin tavoitteena on, että Yhtiön osakkeita voidaan käyttää tehokkaammin maksuvälineenä yrityskaupoissa ja henkilöstön sitouttamisen välineenä.

Yhtiö, osakkeita ostettavaksi tarjoavat myyjät, muut Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt sitoutuvat suunnitellun Listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.

Ankkurisijoittajat

Harjavalta Oy, Merimieseläkekassa, Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto, Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto ja Tirinom Oy (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet elokuussa 2021 merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti ne ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään Listautumisannin yhteydessä tarjottavia osakkeita yhteensä noin 11,2 miljoonalla eurolla. Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö allokoi Listautumisannissa tarjottavia osakkeita merkintäsitoumuksen antajille yhteensä noin 8,4 miljoonalla eurolla.

Neuvonantajat

Alexander Corporate Finance Oy toimii suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Listautumisen jälkeen First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lehdistötilaisuus

Yhtiö järjestää suomenkielisen webcast-tilaisuuden tänään 1.9.2021 klo 10.00. Tilaisuudessa esiintyvät EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen ja talousjohtaja Eero Heikkinen.

Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen:

worksup.com/ecoup   

Lisätietoja ja mahdolliset haastattelupyynnöt:

Sanna Räsänen, viestintä, EcoUp Oyj, sanna.rasanen@ecoup.fi, puh. 040 706 8886

Tietoja EcoUpista

EcoUp on kiertotalouskonserni, jonka toimintaa ohjaavat hiilineutraalius, energiatehokkuus ja materiaalien uusiokäyttö. EcoUp tarjoaa asiakkailleen erityisesti rakennusalan tarpeisiin hiilineutraaleja, ylijäämävapaita ja energiaa säästäviä tuotteita, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 4,3 miljoonaa euroa.

Lue lisää: www.ecoup.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Pääjärjestäjä toimii suunnitellussa listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Tilaa