• news.cision.com/
 • EcoUp Oyj/
 • EcoUp Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022: Liikevaihto kasvussa, hinnankorotukset eivät vielä korjanneet tuloskehitystä

EcoUp Oyj liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022: Liikevaihto kasvussa, hinnankorotukset eivät vielä korjanneet tuloskehitystä

Report this content

EcoUp Oyj | Yhtiötiedote | 27.10.2022 klo 9.00

Tammi-syyskuu 2022

 • Liikevaihto oli 23,1 miljoonaa euroa (21,0), kasvaen 10 %
 • Käyttökate (EBITDA) 0,9 miljoonaa euroa (3,2)
 • Liikevoitto oli -1,7 miljoonaa euroa (1,1)

Heinä-syyskuu 2022

 • Liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa (8,0), kasvaen 12 %
 • Käyttökate (EBITDA) 0,6 miljoonaa euroa (1,7)
 • Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (0,9)
 • Eristetuotteiden kysyntä kokonaisuutena jatkui katsauskaudella hyvällä tasolla, loppuvuoden tilauskanta on vahva.
 • Katsauskauden tuloksessa on mukana yhteensä 153 tuhatta euroa ylimääräisiä, päättyviin työsuhteisiin liittyviä henkilöstökuluja.
 • Katsauskauden tulos oli selvästi heikommalla tasolla verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Aiemmin tehdyt hinnankorotukset eivät olleet riittävän suuria, jotta ne olisivat kattaneet kohonneet tuotantokustannukset.
 • Syyskuussa tehtyjen hinnankorotusten vaikutus tulee näkymään osittain vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla ja täysimääräisesti vuoden 2023 alusta alkaen.
 • Kiertotalousteknologia-liiketoiminnassa aloitettiin teolliset testaukset, tuloksia odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Keskeiset tunnusluvut

1.1. – 30.9.2022

EcoUp-konserni 1–9/2022* 1–9/2021* Muutos % 7–9/2022* 7–9/2021* Muutos % 1–12/2021
Liikevaihto, 1000 € 23 072 21 007 10 % 8 996 8 043 12 % 31 387
Käyttökate (EBITDA), 1000 € 928 3 213 -71 % 605 1 708 -65 % 4 970
% liikevaihdosta 4,0 % 15,3 % 6,7 % 21,2 % 15,8 %
Liikevoitto (EBIT), 1000 € -1 746 1 069 -315 945 2 080
% liikevaihdosta -7,6 % 5,1 % -3,5 % 11,7 % 6,6 %
Tilikauden voitto, 1000 € -1 980 229 -497 500 1 036
% liikevaihdosta -8,6 % 1,1 % -5,5 % 6,2 % 3,3 %
Henkilökunnan määrä keskimäärin 187 156 20 % 192 161 19 % 161
Palkat ja palkkiot, 1000 € 5 892 4 532 30 % 2 188 1 796 22 % 6 681
Omavaraisuusaste % 59,7 % 56,2 % 59,7 % 56,2 % 62,7 %
Nettovelkaantumisaste % 12,7 % -18,2 % 12,7 % -18,2 % -11,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto % -6,1 % 3,2 % -6,1 % 3,2 % 6,7 %
Taseen loppusumma, 1000 € 35 059 40 166 -13 % 35 059 40 166 -13 % 37 337
Osakekohtainen tulos, € -0,22 0,03 -0,06 0,06 0,12
     * Tilintarkastamattomat luvut

Toimitusjohtaja Matti Kaski kommentoi

”Katsauskaudella (7-9/2022) yhtiön liikevaihto kasvoi hieman verrattuna vuoden takaiseen. Liian alhaisten myyntihintojen vuoksi tulos kuitenkin jäi vuoden takaisesta. Syyskuun aikana ryhdyttiin lisätoimiin, joilla eristetuotteiden myyntihinnat saadaan vastaamaan kohonneita tuotanto- ja logistiikkakustannuksia. Hinnankorotukset astuvat voimaan siten, että osaltaan ne näkyvät jo kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen tuloksessa ja täysimääräisesti vuoden 2023 alusta alkaen.

Alkuvuoden aikana kasvuun lähtenyt eristetuotteiden vienti Ruotsiin ja Tanskaan jatkoi kasvuaan myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Sekä Tanskassa että Ruotsissa on jo voimassa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on leikata rakentamisen koko elinkaaren aikaisia päästöjä, rakennustuotteiden valmistamisesta rakennusosien uudelleen käyttöön. Hiilineutraaleille rakentamisen tuotteille on markkinassa sekä kysyntää että tilaa. Myös Suomessa pyritään pienentämään rakennetun ympäristön aiheuttamia päästöjä mm. rakentamislain uudistuksella, joka eteni eduskunnan käsittelyyn syyskuussa. Kansallisesti olemme näissä päästötalkoissa vielä hieman naapureitamme jäljessä.

EcoUp lanseerasi kuluneen vuoden aikana kotitalouksien tarpeisiin kehitetyn remonttipalvelukonseptin, jolla parannetaan olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta. Sillä myös korjataan vanhemman rakennuskannan yläpohjissa piileviä ongelmia, kuten kosteus- ja mikrobihaittoja. Energian kohonnut hinta on toiminut ajurina lisäeristyspalveluiden kasvaneelle kysynnälle, ja odotamme, että remonttipalveluiden kysyntä säilyy hyvällä tasolla.

Kiertotalousteknologian osalta katsauskaudella jatkettiin testejä sementin korvaamisesta pihakivituotannossa EcoUpin kehittämällä seoksella. Seoksessa purkukohteista kerätty mineraalivillajäte ja muut kierrätettävät materiaalit toimivat keskeisimpinä raaka-aineina. Alustavat tulokset ovat lupaavia, mutta tarvitaan vielä lisätestejä, ennen kuin seosta voidaan hyödyntää teollisesti. Seoksen suola- ja pakkasrasitustesteistä odotetaan tuloksia ensi vuonna H1:llä. Mikäli nykyinen seos osoittautuu suola- ja pakkasrasitustestien jälkeenkin toimivaksi, voidaan sitä mahdollisesti hyödyntää myös muissa sementtipohjaisissa sovelluksissa.”

Taloudellinen ohjeistus

Yhtiö antoi 27.5.2022 tulosvaroituksen, jossa se totesi seuraavasti: Tuotantokustannusten nopea nousu vaikuttaa EcoUpin liiketoiminnan kannattavuuteen heikentävästi siten, että konsernin operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi.

Lisäksi samassa yhteydessä yhtiö siirsi keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan vuodesta 2024 vuoteen 2026.

EcoUp ei anna muuta taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen.

Markkinanäkymät

Asuntorakentamisen määrän ennakoidaan laskevan voimakkaasti vuoden 2023 aikana, kun taas korjausrakentamisen odotetaan kasvavan (RT:n Suhdannekatsaus, lokakuu 2022). Korkea energianhinta toimii ajurina rakennuskannan energiatehokkuutta parantaville ratkaisuille. Erilaisten energiatehokkuusratkaisujen kysynnän kasvua myös pitkällä aikavälillä tukee kehittyvä regulaatio, kuten energiatehokkuusdirektiivi. EU-alueen pyrkimys energiaomavaraisuuteen ja olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen on omiaan kasvattamaan myös erilaisten eristämisen ratkaisujen kysyntää.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

10.8.2022 yhtiö tiedotti muutoksesta johtoryhmässä – yhtiön digitalisaatiojohtaja ja johtoryhmän jäsen Henrik Hirvensalo siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

30.8.2022 yhtiö tiedotti muutoksista johtoryhmässä – Sini Rytky ja Ilari Hirvensalo luopuivat paikoistaan johtoryhmässä

31.8.2022 yhtiö tiedotti toimitusjohtajan vaihtumisesta ja Matti Kasken nimittämisestä toimitusjohtajan tehtävään. Samalla yhtiön hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Tuomas Mikkosen.

2.9.2022 tiedotettiin Antti Teräsvuoren nimittämisestä yhtiön Ekovilla-eristetuotannosta ja sen kehittämisestä vastaavaksi tuotantojohtajaksi. Teräsvuori aloittaa tehtävässään kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

EcoUp Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Matti Kaski

Toimitusjohtaja, EcoUp Oyj

Puhelin: +358 50 3844 668

Sähköposti: matti.kaski@ecoup.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. +358 50 520 4098

EcoUp Oyj lyhyesti

EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä.

Tilaa

Liitteet & linkit