Ecoup Oyj puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022

Report this content

EcoUp Oyj | Yhtiötiedote | 26.8.2022 klo 12.30

Tämä tiedote on tiivistelmä EcoUp Oyj:n puolivuosikatsauksesta (tilintarkastamaton) tammi-kesäkuu 2022. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.ecoup.fi.

EcoUp Oyj puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022: EcoUpin liikevaihto kasvoi, mutta tulos laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi – kesäkuu 2022

  • EcoUp Oyj:n liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja oli 14,1 (13,0) miljoonaa euroa.
  • Yhtiön Ekovilla-puhallusvillatuotteen sekä kierrätetystä puhtaasta mineraalivillasta valmistetun Ikivilla-tuotteen kysyntä oli ennätyksellisen korkealla tasolla.
  • Eristetuotteiden vienti Tanskaan ja Ruotsiin oli voimakkaassa kasvussa. Aloitimme eristetuotteiden viennin Puolaan.
  • Levyeristeiden ennätyksellistä vertailukautta heikompi kysyntä heikensi katsauskauden kasvulukemaa.
  • Käyttökate pieneni ja oli 0,3 (1,6) miljoonaa euroa eli 2,3 % (12,0 %) liikevaihdosta. Yhtiön kannattavuus heikkeni johtuen strategian mukaisten kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyneistä investoinneista ja panostuksista sekä tuotannontekijöiden kustannusten äkillisestä ja ennakoimattomasta noususta, johon sopimusrakenteiden vuoksi ei voitu reagoida riittävän nopeasti. Yhtiö on kehittänyt sopimusrakenteitaan tavoitteenaan reagoida poikkeuksellisiin tuotantokustannusten muutoksiin jatkossa nopeammin. Myös liikevoitto pieneni ja oli -1,4 (0,2) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,0 (5,5) miljoonaa euroa.
  • Yhtiö sai 15.3.2022 patentin kehittämälleen laitteistolle, joka mahdollistaa mineraalivillajätteen energiatehokkaan jalostamisen uudeksi raaka-aineeksi.
  • Raportointijaksolla tehtiin merkittäviä investointeja kasvustrategian mukaisiin kärkihankkeisiin, mm. kiertotalousteknologioiden sekä uusien tuotteiden, kuten hiilineutraalien akustiikkatuotteiden, kehittämiseen. Raportointijaksolla yhtiö investoi Kiertotalousteknologia-liiketoimintaan noin 1,5 M€.
  • Yhtiön aikaisemmin kehittämien, kemikaalien käyttöön perustuvien menetelmien kaupallinen kannattavuus ei ole ollut vielä riittävää, mikä on viivästyttänyt jo pitkällä olevia neuvotteluita loppuasiakkaiden kanssa ja kiertotalousteknologioiden kaupallistamista. Tämän vuoksi yhtiö kehittää vaihtoehtoisia, edullisempia menetelmiä mineraalipohjaisten jätejakeiden hyödyntämiseksi tavoitteenaan mm. kehittää kilpailukykyinen vaihtoehto sementille. Tuotteeseen liittyvät uudet menetelmät perustuvat jopa 100-prosenttisesti jäte- ja sivuvirtamateriaalien käyttöön, jolloin ne eivät ole riippuvaisia prosessissa tarvittavien kemikaalien määrästä tai markkinahinnoista aiemmin kehitettyjen menetelmien tapaan. Näiden uusien menetelmien odotetaan siirtyvän teollisen mittakaavan testaukseen alkusyksyn aikana.

Keskeiset tunnusluvut

EcoUp-konserni 1–6/2022* 1–6/2021* Muutos % 1–12/2021 1–12/2020 Muutos %
Liikevaihto, 1000 € 14 076 12 964 9 % 31 387 26 146 20 %
Käyttökate (EBITDA), 1000 € 323 1 556 -79 % 4 970 4 266 17 %
% liikevaihdosta 2,3 % 12,0 % 15,8 % 16,3 %
Liikevoitto (EBIT), 1000 € -1 431 176 -913 % 2 080 2 113 -2 %
% liikevaihdosta -10,2 % 1,4 % 6,6 % 8,1 %
Tilikauden voitto, 1000 € -1 482 -220 1 036 1 446
% liikevaihdosta -10,5 % -1,7 % 3,3 % 5,5 %
Henkilökunnan määrä keskimäärin 190 164 15,8 % 161 124 30 %
Palkat ja palkkiot, 1000 € 3 704 2 736 35 % 6 681 4 459 50 %
Omavaraisuusaste % 60,8 % 28,8 % 62,7 % 36,2 %
Nettovelkaantumisaste % 5,9 % 114,6 % -11,7 % 111,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto % -4,9 % 1,1 % 6,7 % 12,7 %
Taseen loppusumma, 1000 € 35 169 24 598 43 % 37 337 20 681 81 %
Osakekohtainen tulos, € -0,17 -0,03 0,12 **  0,22
Osinko / osake, € (esitys) 0,06 0,23

     * 1-6 luvut tilintarkastamattomat kuluvalta ja edelliseltä vuodelta

     ** Aikajakson osakemäärät muutettu vertailukelpoisiksi 27.8.2021 tehdyn 1/699 osakesplitin mukaisesti

Taloudellinen ohjeistus

Yhtiö antoi 27.5.2022 tulosvaroituksen, jossa se totesi seuraavasti: Tuotantokustannusten nopea nousu vaikuttaa EcoUpin liiketoiminnan kannattavuuteen heikentävästi siten, että konsernin operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Lisäksi samassa yhteydessä yhtiö siirsi keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan vuodesta 2024 vuoteen 2026.

EcoUp ei anna muuta taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Yhtiö sai 15.3.2022 Suomessa patentin innovaatiolleen, joka mahdollistaa mineraalivillan energiatehokkaan jauhatuksen ja suodatuksen uudeksi raaka-aineeksi. 

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiö ilmoitti 10.8.2022 muutoksesta johtoryhmässä, kun digitalisaatiojohtajana toiminut Henrik Hirvensalo irtisanoutui yhtiön palveluksesta.

Markkinanäkymät

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset kuluttajien luottamukseen ja materiaalien sekä energian hintojen nousuun lisäävät epävarmuutta lyhyellä aikavälillä.

Keskipitkällä aikavälillä rakentamisen vihreä siirtymä etenee, ja nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa siirtymää halutaan EU-tasolla vauhdittaa (mm. REPowerEU). Kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian voimaantulo on omiaan ohjaamaan investointeja kestäviin kohteisiin nykyistä tehokkaammin.

Maankäyttö- ja rakentamislain uudistus on edennyt ja hallituksen ehdotusta uudeksi rakentamislaiksi odotetaan eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Uusi rakentamislaki edistää vähähiilistä rakentamista antamalla mm. tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä. Rakentamislain uudistuksessa huomio kiinnittyy myös rakennuksen koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin, alkaen rakennusmateriaalien valmistamisen päästöistä ja päättyen rakennuksen ja sen osien uudelleenkäytettävyyteen. Vastaavaa lainsäädäntöä on jo voimassa mm. Tanskassa ja Ruotsissa. Tämän kehityksen uskotaan kasvattavan ekologisempien rakennusmateriaalien kysyntää.

Suomi yhdessä muiden EU-maiden kanssa on sitoutunut nostamaan purku- ja rakennusjätteen uusiokäytön astetta. Jätelain uudistuksen myötä rakennus- ja purkujätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä lisätään asettamalla erilliskeräysvelvoitteet mm. mineraalivillajätteelle.

Rakennusteollisuuden (RT Ry) suhdannekatsaus toukokuulta 2022 ennusti rakentamisen hidastuvan vuoden 2023 aikana. Vuonna 2022 rakentamisen odotetaan jatkuvan Suomessa kuitenkin hyvällä tasolla. Yhtiö on varautunut tähän panostuksilla vientiliiketoimintaan sekä uuteen, kuluttajille suunnattuun yläpohjasaneeraus-konseptiin, jonka kiinnostavuus on kasvussa mm. korkeiden energiahintojen johdosta. Yläpohjan saneeraustoimenpiteet ovat erinomainen keino vähentää lämmityskustannuksia, eikä saneerausmarkkina tyypillisesti reagoi suhdannevaihteluihin yhtä voimakkaasti kuin uudisrakentaminen. Myös RT Ry arvioi suhdannekatsauksessaan, että tarvelähtöinen korjausrakentaminen jatkaa kasvuaan.

Energian voimakkaan hinnannousun oletetaan lisäävän kiinnostusta rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Tähän tähtää myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin käynnissä oleva uudistustyö. Näiden kehityssuuntien uskotaan tukevan ja kiihdyttävän EcoUpin eritoten omakotiasujille suunnattua yläpohjasaneeraus-liiketoimintaa.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiö tavoittelee kasvua. Tavoitteena on noin 65 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Kannattavuuden osalta tavoitellaan yli 20 prosentin EBITDA, % keskipitkällä aikavälillä. Osingonjaon osalta yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 prosenttia yhtiön tilikauden tuloksesta.

Toimitusjohtaja Antti Ollikainen kommentoi

”Kuluneen vuosipuoliskon aikana eristetuotteidemme vienti Tanskaan ja Ruotsiin kasvoi voimakkaasti, lisäksi avasimme uutena alueena Puolan markkinan. Niin ikään kotimaassa puhallusvillan myynti oli ennätyskorkealla tasolla. Puhalluseristetuotteidemme energiatehokas tuotantoprosessi, monipuolinen ja aina ekologinen raaka-ainepohja sekä hankintaosaamisemme antavat meille kilpailuetua myös kotimaan rajojen ulkopuolella.

Kiertotalousteknologia-liiketoiminnallemme kulunut kevät on ollut kiivaan jatkokehityksen aikaa. Saatuamme patentin teknologiallemme maaliskuussa olemme panostaneet tuotesovellusten kehittämiseen. Aikaisemmin kehitettyjen, kemikaalien käyttöön perustuvien menetelmien kaupallinen kannattavuus ei ole ollut vielä riittävää, mikä on viivästyttänyt jo pitkällä olevia neuvotteluita loppuasiakkaiden kanssa. Tästä syystä olemme panostaneet vaihtoehtoisten ja edullisempien menetelmien kehittämiseen. Nämä menetelmät perustuvat jopa 100-prosenttisesti hylättyjen materiaalien käyttöön, siksi ne eivät ole riippuvaisia prosessissa tarvittavien kemikaalien määrästä tai markkinahinnoista, kuten aikaisempi menetelmä. Suunnitelmissa on viedä uudet menetelmät teollisen mittakaavan testaukseen alkusyksyn aikana.

Tammi-kesäkuu aikana jatkoimme investointeja myös muihin strategiamme mukaisiin kärkihankkeisiin, kuten levyeristetehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja uusien tuotteiden sekä palveluiden kehittämiseen, esimerkkinä uudet hiilineutraalit akustiikkatuotteet. Tämä näkyy osaltaan tuloksessamme. Palveluistamme kotien energiatehokkuutta parantava pientalosaneeraus-konsepti on käynnistämisvaiheen jälkeen herättänyt kiinnostusta, ja kysynnässä on nähty suotuisaa kehitystä.

Tuotantokustannusten nopea nousu on vaikuttanut kannattavuuteen myös meillä. Toimitamme lukuisille asiakkaille eristämisen tuotteita vuosisopimuspohjaisesti tai siten, että hintojen muutosmahdollisuuksia on rajattu ajallisesti. Kun tuotantokustannukset nousivat nopeasti ja ennakoimattomasti, emme sopimusteknisistä syitä kyenneet siirtämään kustannusnousua tuotteidemme hintoihin riittävän nopeasti. Olemme nyt kehittäneet sopimusrakenteitamme tavoitteenamme reagoida poikkeuksellisiin tuotantokustannusten muutoksiin jatkossa nopeammin.

Lainsäädäntörintamalla tapahtuu paljon niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Rakentamislain uudistus on siirtymässä eduskuntakäsittelyyn syksyllä, ja päättäjiltä odotetaan ratkaisuja asumisen hiilijalanjäljen kutistamiseen mm. Tanskassa voimassa olevaa sääntelyä vastaavasti. Jätelain kiertotaloutta edistävä uudistus asettaa tavoitteet mm. mineraalivillajätteen erilliskeräykselle. Betonin osalta end-of-waste-menettely tuli voimaan kesällä, ja myös muiden jätejakeiden osalta kiertotalouden mahdollisuuksia kehitetään regulaation keinoin. On selvää, että vihreä siirtymä etenee ja että sitä halutaan jopa vauhdittaa.

Me edistämme osaltamme rakentamisen vihreää siirtymää tuottamalla ekologisia tuotteita rakentamisen tarpeisiin. Tänä vuonna tuotteemme ovat sitoneet 13 507 683 kg hiilidioksidia. Se vastaa 91 miljoonaa ajokilometriä henkilöautolla, yli 79 000 matkaa Suomen päästä päähän tai 26 486 lentomatkaa välillä Oulu – Helsinki.”

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

Yhtiö julkistaa liiketoimintakatsauksen Q3 27.10.2022.

Puolivuosikatsauksen julkaisun yhteydessä järjestetään sijoittajille, analyytikoille ja medialle webcast-tilaisuus 26.8.2022 kello 14.00. Webcast-tilaisuudessa EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen ja talousjohtaja Eero Heikkinen esittelevät yhtiön tuloksen raportointijaksolta ja markkinanäkymiä.

Tilaisuuteen voi osallistua osoitteessa: https://ecoup.videosync.fi/2022-h1-tulokset/register

EcoUp Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Antti Ollikainen

Toimitusjohtaja, EcoUp Oyj

Puhelin: +358 44 703 3170

Sähköposti: antti.ollikainen@ecoup.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. +358 50 520 4098

EcoUp Oyj lyhyesti

EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä.