Efore-konsernin tilinpäätöstiedote 1.11.2002 - 31.10.2003 (12 kk)

EFORE OYJ Pörssitiedote 19.12.2003 klo 9.15 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2002 - 31.10.2003 (12 KK) Tilikauden tapahtumat lyhyesti: - Liikevaihto kääntyi kasvuun ja tulos selkeästi positiiviseksi - Tuotantoa laajennettiin USA:ssa ja Kiinassa - Uuden tehtaan rakentaminen alkoi Virossa - Kiinan tuotekehitysyksikkö aloitti toimintansa - Henkilöstön määrä lisääntyi Suomessa, USA:ssa ja Kiinassa. Tilikauden tunnusluvut lyhyesti 1.11.2002 - 31.10.2003 - Liikevaihto oli 64,3 milj. euroa (38,8 milj. euroa). Kasvu edelliseen tilikauteen verrattuna oli +65,4 %. - Liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Parannusta edelliseen tilikauteen oli 9,2 milj. euroa - Nettotulos oli 7,8 milj. euroa (-2,4 milj. euroa). Parannusta edelliseen tilikauteen oli 10,2 milj. euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (-0,30 euroa) - Sijoitetun pääoman tuotto oli 37,1 % (-9,2 %) - Oman pääoman tuotto oli 47,8 % (-23,0 %) - Omavaraisuusaste oli 49,5 % (37,8 %) - Kassavirta investointien jälkeen oli 6,1 milj. euroa (0,5 milj. euroa) - Korollista nettovelkaa ei enää ollut tilikauden päättyessä - Nettovelkaantumisaste oli -18,2 % (41,6 %) - Osinkoehdotus on 0,37 euroa osakkeelta. Tulevaisuuden näkymät - Uusien tuotteiden ja asiakkaiden tuoman kasvun myötä alkaneen tilikauden liikevaihdon ennustetaan kasvavan 20-30 % edellisestä tilikaudesta - Myynnin kasvun ja kustannustehokkaan toiminnan johdosta alkaneen tilikauden liikevoiton arvioidaan paranevan edellisestä tilikaudesta - Alkaneen tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdoksi arvioidaan 16,5-17,5 milj. euroa - Ensimmäisen neljänneksen tuloksen uskotaan paranevan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna - Yhtiön hallitus selvittää mahdollisuuksia siirtyä Helsingin Pörssin päälistalle ja yhdistää K- ja A-lajien osakkeet. Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan tammikuussa 2004. TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Elektroniikkayritys Efore onnistui tavoitteissaan haastavassa markkinatilanteessa. Huolimatta tilikauden 2003 aikana vallinneesta maailmantalouden yleisestä matalasuhdanteesta sekä dollarin ja euron kurssimuutoksista liikevaihto kasvoi selvästi edellisestä tilikaudesta. Tilikauden liikevaihto oli 64,3 milj. euroa (38,8 milj. euroa), jossa muutosta edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon oli 65,4 %. Myynnin kasvun, kilpailukykyä parantavien toimenpiteiden ja kustannustehokkaan toiminnan ansiosta konsernin liikevoitto parani selvästi edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (- 2,3 milj. euroa). Osaltaan tilikauden liikevoittoa nosti Vantaan Rekolan kiinteistön myynnistä kirjattu kertaluonteinen 0,3 milj. euron myyntivoitto. Tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä oli 6,8 milj. euroa (- 2,4 milj. euroa)ja nettotulos 7,8 milj. euroa (- 2,4 milj. euroa). Nettotulokseen on kirjattu kertaluontoisia verosaamisia yhteensä 1,5 milj. euroa, joista satunnaisiin eriin 1,4 milj. euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 37,1 % (-9,2 %) ja oman pääoman tuotto 47,8 % (-23,0 %). Teholähteiden ja elektroniikkalaitteiden myynti kehittyi positiivisesti kaikilla asiakassektoreilla. Teholähdemyynnin kasvuun vaikuttivat viime vuoden lopulla ja kuluvan tilikauden aikana markkinoille tuodut uudet tuotteet, joista moni liittyy kolmannen sukupolven langattomiin matkapuhelinverkkoihin. Myös tasasuuntaajajärjestelmien myynti kasvoi edellisestä tilikaudesta. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat uudet elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluasiakkuudet. Maantieteellisesti Pohjois-Amerikan liiketoiminta kasvoi suotuisimmin. Efore on päättyneellä tilikaudella voittanut USA:ssa useita projekteja ja solminut uusia asiakassuhteita. Pohjois-Amerikan ohella myös Euroopan ja Aasian liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti. Voimakkaana jatkuneesta hintakilpailusta huolimatta molemmilla alueilla solmittiin uusia sopimuksia tietoliikenne-, teollisuus- ja terveydenhuoltoelektroniikan- sekä konepajateollisuussektoreilla. Etelä- Amerikan liiketoiminnan tulos jäi alle tavoitellun tason vaikka liikevaihto kasvoi edellisestä tilikaudesta. Liiketoiminnan tulos kaikilla neljällä maantieteellisellä alueella oli positiivinen. TOIMINNAN TEHOSTAMINEN Kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävässä toiminnan tehostamisessa pääpaino oli tuotannon kustannustehokkuudessa, materiaalien hankinnassa ja käyttöpääoman hallinnassa. Tuotannon osalta kustannustehokkuutta lisättiin saattamalla tilikauden alkupuolella loppuun Vantaan teholähdetuotannon ulkoistaminen alihankkijalle Viroon ja tasasuuntaajajärjestelmävalmistuksen siirtäminen Eforen Saarijärven tehtaalle. Tuotannollisen toiminnan loputtua Vantaalla Rekolan kiinteistö myytiin. Eforen tuotannon kilpailukykyä lisättiin investoimalla kustannustasoltaan edullisiin maihin Kiinaan ja Viroon. Tilikauden kolmannella neljänneksellä käynnistynyt Kiinan Suzhoun uusi tuotantolaitos kasvatti Eforen tuotantokapasiteettia noin kolmanneksella. Eforen uuden tuotantolaitoksen rakentaminen Viroon alkoi tilikauden lopulla. Materiaalien hankinnassa kilpailukykyä lisättiin alentamalla materiaalikustannuksia, pidentämällä maksuaikoja ja lisäämällä kaupintavarastoja sekä hyödyntämällä sähköistä kaupankäyntiä. Edellä mainituilla toimenpiteillä vaikutettiin suotuisasti myös yhtiön tarvitsemaan käyttöpääomaan ja kassavirran kertymiseen. Tilikauden lopussa liiketoiminnan käyttöpääomaan oli sidottu 9,6 % liikevaihdosta (16,2 % edellisen tilikauden lopussa). Tavoitteena on edelleen vähentää liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää suhteessa liikevaihtoon. TUOTEKEHITYS Uusien sopimusten myötä konsernin käynnissä olevien tuotekehitysprojektien määrä kasvoi. Pääosa hankkeista liittyy asiakaskohtaisesti suunniteltuihin teholähteisiin. Uudet tuotteet tulevat tuotantoon kuluvan tilikauden aikana. Uusilla tuotteilla on merkittävä vaikutus liikevaihdon kasvuun tilikaudesta 2005 alkaen. Tuotekehitystoimintoja kasvatettiin sekä Kiinassa että USA:ssa. Myös Suomen tuotekehitystoiminnoissa lisättiin henkilöstöä. Asiakaskohtaisten teholähteiden lisäksi panostuksia kohdennettiin tulevaisuuden teholähdeteknologiaratkaisujen, uusien tasasuuntaajajärjestelmien ja mm. lyijyttömän tuotantoprosessin kehittämiseen. Tilikauden aikana uusia tuotteita ja teknologiaratkaisuja kehitettiin yhteensä 3,8 milj. eurolla (3,3 milj. euroa). Viimeisen viiden vuoden aikana konserni on panostanut tuotekehitykseen keskimäärin 7 % liikevaihdosta. Arvion perustana on tuotekehityksessä suoranaisesti työskentelevien henkilöiden työpanos. Yhtiön tuotekehityksessä on tilikauden aikana työskennellyt keskimäärin 50 henkilöä. Tämän lisäksi tuotekehitystä välittömästi avustavissa tehtävissä on työskennellyt keskimäärin 30 henkilöä. TUOTANNON LAAJENTAMINEN Liikevaihdon kasvun myötä omaa tuotantoa laajennettiin USA:ssa ja Kiinassa. Lisäksi uuden tehtaan rakentaminen alkoi Virossa. USA:n tuotantovalmiuksia kasvatettiin kaksinkertaistamalla nykyiset toimitilat. Kiinan kolme kertaa aiempaa suuremmat tilat ja toteutetut laiteinvestoinnit kasvattivat Eforen globaalia tuotantokapasiteettia kolmanneksella. Uusi keväällä 2004 aloittava Viron tuotantolaitos tulee keskittymään suurivolyymisten ja käsityövaltaisten tuotteiden valmistamiseen pääosin Euroopan markkinoille. Eforen Saarijärven tehdas keskittyy jatkossa yhä enemmän osaamista vaativien ja korkean automaatioasteen tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen. INVESTOINNIT Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa), joista noin kolmannes muodostuu tuotekehitysaktivoinneista. Investointien kasvuun vaikuttivat tuotantovalmiuksien kasvattamiseen liittyvät laiteinvestoinnit USA:ssa ja Kiinassa sekä automaatioasteen kasvattaminen ja testauslaiteinvestoinnit Eforen Saarijärven tehtaalla. Tilikauden 2004 investoinnit on tarkoitus pitää päättyneen tilikauden tasolla. Investointeihin vaikuttavat uuden tuotantolaitoksen perustaminen Viroon, Kiinan ja USA:n tehtaan kapasiteetin kasvattamiseen liittyvät laiteinvestoinnit sekä automaatiota lisäävät investoinnit Saarijärvellä. Lähivuosina tavoitteena on, että investoinnit eivät ylittäisi suunnitelman mukaisia poistoja. RAHOITUS Konsernin rahoitusasema katsauskaudella oli tyydyttävä. Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 49,5 % (37,8 %) ja nettovelkaantumisaste -18,2 % (41,6 %). Konsernin korolliset nettovelat olivat -3,2 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Kassavirta investointien jälkeen oli 6,1 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Likvidit varat ilman käyttämättömiä luottolimiittejä tilikauden päättyessä olivat 7,2 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 35,5 milj. euroa (24,7 milj. euroa). VEROTUS Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 22.4.2003 antamassaan päätöksessä yhtiön valituksen, joka koski yhtiön omistuksessa olleiden omien osakkeiden myynnistä syntyneen myyntivoiton verotusta. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, toisin kuin yhtiö, että saatu myyntivoitto oli veronalaista elinkeinotuloa. Päätöksen seurauksena tilikauden ensimmäiselle puoliskolle kirjattiin aiemmin mainittu 0,3 milj. euron ylimääräinen verokulu. Muilta osin veroina on otettu huomioon katsauskauden verotettavaa tuloa vastaavat verot sekä laskennalliset verosaamiset erillisyhtiöissä, jolloin laskelmassa on huomioitu verotuksessa vähennettävissä olevat aikaisempien tilikausien tappiot katsauskauden tulokseen asti. Laskennallisia verosaamisia on tilinpäätöksessä kirjattu kertaluontoisesti yhteensä 1,5 milj. euroa, joista satunnaisiin eriin 1,4 milj. euroa. Emoyhtiön käyttämättömät veroylijäämät hallituksen osingonjakoehdotuksen jälkeen ovat 3,3 milj. euroa huomioiden hallituksen osinkehdotuksen tilikaudelta 2003. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 411 (415) ja katsauskauden lopussa 458 (376). Henkilöstön määrä lisääntyi tilikauden aikana 82 henkilöllä. Henkilöstön määrä kasvoi sekä Suomessa, USA:ssa että Kiinassa. Suurin osa tilikauden henkilöstölisäyksistä kertyi USA:ssa. Henkilöstöstä oli tilikauden lopussa Suomessa 317 (309), 69,1 % (82,2 %) ja ulkomaiden toimipisteissä 141 (67). KONSERNIN RAKENNE JA ORGANISAATIO Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Efore Power Design Oy, Efore (UK) Ltd, Efore (USA), Inc., Efore (Suzhou) Electronics Co. Ltd. ja Efore Ltda. Lisäksi Efore Oyj omistaa 25 % tehoelektroniikan alalla toimivasta saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta. Viron tytäryhtiö Efore AS rekisteröitiin Pärnun kaupparekisteriin tilikauden päättymisen jälkeen joulukuussa 2003. Eforen konsernirakenteen selkiyttämiseksi Eforen hallitus päätti lopputilikaudesta keskittää konsernin Suomen toiminnot emoyhtiöön Efore Oyj:ön. Toimintojen keskittäminen toteutetaan siten, että Efore Power Design Oy yhtiönä puretaan ja sen toiminta ja henkilöstö siirtyy emoyhtiölle. Purkuprosessi käynnistettiin lokakuussa 2003. Konsernin organisaatiota täydennettiin heinäkuussa 2003 lisäämällä kaksi uutta liiketoimintaa. Uusi organisaatio perustuu viiteen asiakaskohtaiseen liiketoimintaan, jotka kukin vastaavat maailmanlaajuisesti myynnistä ja tuotekehityksestä omille nimetyille asiakkailleen. Konsernin yhteisiä globaaleja toimintoja ovat markkinointi, materiaalihankinta, tuotanto, teknologiakehitys, talous ja rahoitus, henkilöstöhallinto sekä laatu- ja ympäristöasiat. Lisäksi organisaatio on jaettu maantieteellisesti neljään alueeseen, Eurooppaan ja Aasiaan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Efore Oyj:n 13.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen: ins. MBA Hannes Fabritius, KTM Timo Syrjälä, yo-merkonomi, VMK Matti Tammivuori, DI Veijo Komulainen, KTM Heikki Marttinen ja varajäseneksi merkonomi Pirkko Fabritius. Kaikki em. henkilöt valittiin tehtäväänsä uudelleen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen ins. MBA Hannes Fabritiuksen ja varapuheenjohtajakseen KTM Timo Syrjälän. Tilikauden aikana hallitus kokoontui 15 kertaa. Eforen toimitusjohtajana on koko tilikauden ajan toiminut DI Markku Hangasjärvi. TILINTARKASTAJAT Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi Ernst & Young Oy:n, KHT-yhteisön, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Eforen osakkeiden kokonaislukumäärä on 8.135.104, joista A-lajin osakkeita on 7.605.488 ja K-lajin osakkeita 529.616 kappaletta. Rekisteröity osakepääoma 31.10.2003 oli 13.829.676,80 euroa. Osakkeen ylin kurssi tilikaudella oli 6,90 euroa ja alin kurssi 0,72 euroa. Keskikurssiksi muodostui 2,41 euroa ja päätöskurssi oli 6,75 euroa. Osakekannan markkina-arvo laskettuna A-lajin osakkeiden viimeisellä kaupankäyntihinnalla 31.10.2003 oli 54,1 milj. euroa. Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n A-lajin osakkeilla Helsingin Pörssin I- listalla tilikauden aikana oli 4,5 milj. kappaletta ja vaihdon arvo oli 13,4 milj. euroa, 60,4 % A-lajin osakkeiden antioikaistusta osakemäärästä, 56,4 % osakkeiden kokonaismäärästä 31.10.2003. Osakkeenomistajien lukumäärä oli tilikauden päättyessä 1340 (31.10.2002: 1370). YHTIÖN HALLUSSA OLEVAT OMAT OSAKKEET Yhtiö on edellisten tilikausien aikana ostanut yhtiökokouksen valtuuttamana julkisessa kaupankäynnissä omia osakkeitaan. Yhtiön hallussa katsauskauden päättyessä oli 119.200 A-lajin osaketta. Osakkeista on maksettu yhteensä 481.237,83 euroa. Osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 202.640 euroa ja kirjanpitoarvo 481.237,83 euroa. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu osuus osakepääomasta on 1,5 % ja äänimäärästä 0,7 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä niille makseta osinkoa. SELVITYSTYÖ PÄÄLISTALLE SIIRTYMISESTÄ JA OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISESTÄ Yhtiön hallitus on päättänyt selvittää mahdollisuuksia siirtyä Helsingin Pörssin päälistalle ja yhdistää K- ja A-lajin osakkeet. Selvitystyö on edennyt myönteisellä tavalla. Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan tammikuussa 2004. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Teholähdealan markkinat kääntyivät uudelleen kasvuun vuonna 2003. Kasvun ennustetaan jatkuvan 5-10 % vuositasolla ainakin seuraavan viiden vuoden ajan. Eforen tavoitteena on kasvaa teholähdemarkkinoiden yleiskasvua selvästi nopeammin. Eforen asiakaskohtaisesti suunnitelluista teholähteistä, tasasuuntaajajärjestelmistä ja muista elektroniikkalaitteista suuri osa on kehitetty erilaisiin tietoliikenteen ratkaisuihin. Markkinatutkimukset ennustavat tietoliikennesektorin teholähdekysynnän kasvavan seuraavan viiden vuoden ajan muita asiakassektoreita nopeammin, noin 10-15 % vuosittain. Osittain tietoliikennesektorin teholähdemarkkinoiden kasvu johtuu siitä, että uusi kolmannen sukupolven verkkoteknologia tarvitsee aiempaa enemmän tehoja ja vastaavasti useampia teholähteitä. Teollisuus- ja terveydenhuollon elektroniikassa sekä konepajateollisuudessa teholähteiden kysynnän ennustetaan jatkuvan vakaampana. EDMS (elektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalvelut) markkinoiden lähiajan kasvunäkymät ovat myös positiiviset asiakkaiden toimintojen ulkoistusten edelleen lisääntyessä. Alan markkinoiden arvioidaan yleisesti kasvavan 20-30 % vuosittain lähivuosien ajan. Eforen tavoitteena on kasvaa EDMS markkinoilla vähintään markkinoiden keskimääräisen kasvuvauhdin mukaisella tasolla. Vuoden 2004 aikana Eforen EDMS liiketoiminnan kasvuvauhdin odotetaan ylittävän selvästi markkinoiden keskimääräisen ennustetun kasvun. Uusien tuotteiden ja asiakkaiden myötä alkaneen tilikauden liikevaihdon ennustetaan kasvavan 20-30 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhdessä myynnin kasvun ja kustannustehokkaan toiminnan ansioista liikevoiton arvioidaan samalla paranevan edellisestä tilikaudesta. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna alkaneen tilikauden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan kasvavan 16,5-17,5 milj. euroon ja tuloksen paranevan. HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS Hallitus esittää 3.2.2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2002-31.10.2003 jaetaan osinkoa 0,37 euroa osaketta kohti eli noin 46,8 % konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Kaikki tilipäätösluvut ovat euroina Tietoja ei ole tilintarkastettu. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00080/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00080/wkr0002.pdf The full report