ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKU

ELISA COMMUNICATIONS OYJ  PÖRSSITIEDOTE 25.2.2003
KLO 09.30

ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Communications Oyj:n osakkeenomistajat
kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 4.4.2003 kello 13.00 Helsingin
Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa
kokouspaikalla kello 12.00. Kokouksen kulkua on
mahdollista seurata internetin välityksellä
osoitteessa www.elisa.com.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen pykälien
  1, 3, 4, 7, 11 ja 13 muuttamisesta siten, että:

  ·    yhtiön toiminimi olisi Elisa Oyj, Elisa Abp
   ja Elisa Corporation (1§)
·    enimmäispääoma korotetaan 500 miljoonaan
euroon (3§) ja A-osakkeiden enimmäislukumäärä
1.000.000.000 kappaleeseen (4§)
·    hallitus voi keskuudestaan perustaa
valiokuntia työnsä tueksi (7§)
·    hallituksen jäsenen toimikausi muutetaan
vuoden pituiseksi (7§)
·    yhtiöjärjestyksen määräystä
tilintarkastajista muutetaan niin, että yhtiöllä voi
olla vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista
tilintarkastajaa, joiden tulee olla
keskuskauppakamarin hyväksymiä (11§)
·    varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltäviin asioihin tehdään yllä olevista
ehdotuksista johtuvat tekniset muutokset (13§)

2. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut
  varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

3. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan
  vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
  päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä
  tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden
  tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
  ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että
  uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja
  vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
  nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden
  yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 27,6
  miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
  korottua yhteensä enintään 13.800.000 eurolla.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa
  poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
  merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja
  ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään mer
  kintähinnan määrittämisperusteista ja
  merkintähinnasta, uusien osakkeiden
  merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan
  ja/tai optio-oikeuksien ehdoista.
  Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan
  poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön
  kannalta painava taloudellinen syy, kuten
  yrityskauppojen tai muiden
  yhteistoimintajärjestelyiden rahoittaminen,
  toimeenpaneminen tai mahdollistaminen, yhtiön
  rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
  kehittäminen taikka muu yhtiön liiketoiminnan
  kehittämiseen liittyvä järjestely. Hallitus on
  oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista,
  mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin
  kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeutettu
  päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
  osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
  oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta
  vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttä
  mällä kuittausoikeutta.

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta
2002 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen
muuttamista siten, että hallituksen jäsenen
toimikausi muutettaisiin vuoden mittaiseksi. Näin
ollen kaikki hallituksen jäsenet ovat tässä
yhtiökokouksessa erovuorossa.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 25.3.2003
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joka on jäljempänä mainitulla
tavalla ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä
varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ennen
25.3.2003 ottaa yhteyttä hallintarekisterin
hoitajaansa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.3.2003 ja
päättyy 27.3.2003

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
niihin liittyvine osakeyhtiölain edellyttämine
asiakirjoineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä
17.3.2003 alkaen osoitteessa Korkeavuorenkatu 37
(aula). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajalle (p. 0800 0 6242).


Liitteenä on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta täydellisenä.


ELISA COMMUNICATIONS OYJ

Jyrki Antikainen, viestintäjohtaja


LIITE

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1, 3, 4, 7, 11
ja 13 §:ien muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1, 3, 4,
7, 11 ja 13 §:t muutetaan kokonaisuudessaan
seuraavasti kuuluviksi siten, että muutos tulee
voimaan ja ilmoitetaan rekisteröitäväksi
välittömästi päätöksen jälkeen.

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Elisa Oyj, ruotsiksi Elisa Abp
ja englanniksi Elisa Corporation. Yhtiön kotipaikka
on Helsinki.


3 §
Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on
kaksikymmentäviisimiljoonaa (25.000.000) euroa ja
enimmäispääoma viisisataamiljoonaa (500.000.000)
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa
tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.


4 §
Osakkeet

Yhtiössä on A-osakkeita, joiden lukumäärä voi olla
enintään 1.000.000.000 kappaletta. Yhtiössä voi myös
olla B-osakkeita, joiden lukumäärä voi olla enintään
10.000  kappaletta.  Kaikilla  osakkeilla  on
osakelajista riippumatta yhtiökokouksessa yksi (1)
ääni osaketta kohti. B-osakkeella on oikeus saada
osinkoa  määrä,  joka vastaa 1/10  A-osakkeelle
kulloinkin jaettavasta osingosta.

Osakepääomaa korotettaessa siten, että erilajisia
osakkeita  annetaan  osakelajien  keskinäisessä
suhteessa, on yhtiön osakkeenomistajalla ensisijai
nen oikeus merkitä senlajisia uusia osakkeita, joita
hän yhtiössä ennen osakepääoman korottamista omistaa
sekä toissijainen oikeus niihin osakkeisiin, joita
ei ole merkitty ensisijaisen oikeuden nojalla.

Siinä tapauksessa, että osakepääoman korotuksessa
annetaan  vain  toiseen  osakelajiin  kuuluvia
osakkeita, on kaikilla osakkeenomistajilla  yhtä
läinen oikeus osakeomistuksensa suhteessa merkitä
uusia osakkeita.

Rahastoannissa  osakepääoman  korotuksen  tulee
jakautua  molempien osakelajien kesken entisessä
suhteessa. Rahastoannissa A-sarjan osakkeet oike
uttavat  saamaan A-sarjan osakkeita ja B-sarjan
osakkeet B-sarjan osakkeita.

Osakkeiden nimellisarvo on puoli (1/2) euroa.


7 §
Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi
(5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä lain ja
yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja
toimitusjohtajan sijaisen.

Hallitus voi keskuudestaan perustaa valiokuntia
työnsä tueksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin
usein kuin asiat sitä vaativat tai milloin
toimitusjohtaja sitä esittää. Hallitus on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä. Äänten mennessä tasan tulee hallituksen
päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheen
johtaja yhtyy.


11 §
Tilintarkastus

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2)
varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajan on
oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkas
taja. Mikäli Yhtiölle on valittu vain yksi
tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö,
on lisäksi valittava yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi on heitä valittaessa
kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajien tehtävä
päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


13 §
Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain
kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1.    tilinpäätös ja konsernitilinpäätös;
2.    tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3.    tuloslaskelman ja taseen sekä konser
nituloslaskelman ja    taseen vahvistamisesta;
4.    toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
tai   konsernitaseen mukainen voitto tai tappio
antaa aihetta,  sekä mahdollisen osingonjaon ajan
kohdasta;
5.    vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohta   jalle;
6.    hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkioista ja  matkakulujen korvausperusteista;
7.    hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
lukumäärästä;
valittava
8.    hallituksen jäsenet; ja
9.    tilintarkastajat ja mahdollinen
varatilintarkastaja.Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa