ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKU

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.8.2004 KLO 8.00

ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2004

·Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani 28 miljoonaan
euroon (7). Liikevaihto oli 339 miljoonaa euroa (391).

·Matkaviestinnässä Elisan oman palveluoperaattorin
liittymämäärä kasvoi 14 000 liittymällä ja vaihtuvuus aleni
merkittävästi 47 prosentista 29 prosenttiin edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna

·Rahoitusasema vahvistui: omavaraisuusaste parani 46
prosenttiin, ja nettovelka supistui 513 miljoonaa euroon

·Kustannussäästöohjelma on edellä aikataulusta, ja asetettu
tavoite vuodelle 2005 (80 miljoonaa euroa) ylitetään selvästi

Huhti-kesäkuussa Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         4-6/2004  4-6/2003  Pro forma
miljoonaa euroa                   4-6/2003*

Liikevaihto            339    391     351
Käyttökate             95     97      96
Liikevoitto             35     17      26
Tulos ennen satunnaiseriä                   
ja veroja              28     7      17
Tulos/osake, euroa        0,11   0,27**     0,04
Investoinnit            
käyttöomaisuuteen          33     47      43

* Ilman Saksan liiketoimintaa sekä siihen liittyvää 41 miljoonan
euron laskennallista verosaamista ja oikaistuna vastaamaan 2004
alusta tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon kirjauskäytäntömuutosta

** sisältää laskennallisen verosaamisen

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema        30.6.2004 30.6.2003  31.12.2003
Nettovelka             513    742     654
Omavaraisuusaste, %        46,2    40,0     40,4
                               
Rahoituslaskelma       1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
Kassavirta investointien      86     15     105
jälkeen

Markkinatilanne

Kilpailutilanne jatkui kireänä. Matkaviestintäliiketoiminnassa
hintojen lasku jatkui, ja liittymien käyttö kasvoi. Kiinteän
verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien kysyntä oli edelleen
voimakasta ja perinteisten liittymien määrä pieneni.

Elisa panosti markkinointiin ja myyntiin voimakkaasti, josta osa
kohdistui uuden Elisa-brandin lanseeraamiseen.
Matkaviestinliittymäkanta kehittyi myönteisesti. Perinteisissä
täyden palvelun liittymissä Elisa vahvisti markkina-asemaansa.
Myös Elisan lanseeraama Kolumbus-liittymä menestyi kasvattaen
liittymämääräänsä. Kiinteän verkon liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti ja
perinteisten liittymien määrä pieneni.

Elisa uudisti huhtikuussa brandiaan osana konsernin strategian
toteuttamista. Konsernin kattobrandiksi tuli Elisa. Lisäksi Elisa
käyttää valikoituja jakelu- ja tuotebrandeja.

Konsernirakenteen muutoksia

Elisa-konserniin kuuluva Soon Net Oy ja Eltel Networks solmivat
sopimuksen asennusliiketoiminnan siirrosta. Kaupan myötä siirtyi
67 Soon Netin henkilöä Eltel Networksin palvelukseen 1.4.2004.
Liiketoimintasiirto koski tietoliikenneverkon rakentamis-,
ylläpito- ja viankorjaustöitä.

Kaupparekisteri rekisteröi 30.4.2004 Elisa Networks Oy:n ja Soon
Net Oy:n sulautumisen Elisa Oyj:hin.

Saksan viranomaiset hyväksyivät 14.5.2004 Elisan tytäryhtiön Elisa
Kommunikation GmbH:n osakekannan myynnin Apax Partnersin
johtamalle ostoryhmälle. Ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneen
kaupan seurauksena Saksan liiketoimintaa ei ole enää konsolidoitu
Elisa-konserniin vuodelta 2004.

Yomi Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous ja Elisa Oyj:n hallitus
hyväksyivät 27.5.2004 maaliskuussa allekirjoitetun
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Yomi Oyj sulautuu Elisaan
arviolta 31.12.2004.

Elisa Oyj:n toisella neljänneksellä tekemien kauppojen seurauksena
on Elisa-konsernin omistusosuus kansainvälisiä
tietoliikennepalveluja tarjoavassa tytäryhtiössään Oy Finnet
International Ab:ssä noussut 100 prosenttiin. Myyjinä olivat
vähemmistöosakkaina olleet paikalliset puhelinyhtiöt. Osakkeiden
kauppahinta oli 7,7 miljoonaa euroa.

Elisa Oyj ja Fujitsu Services Oy solmivat 30.6.2004 sopimuksen
Elisan työasemapalveluiden ja palvelinten käyttöpalveluiden
ulkoistamisesta Fujitsulle. Se astui voimaan 1.7.2004. Samalla
Elisasta siirtyi noin 100 henkilöä Fujitsun palvelukseen.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa        4-6/2004  4-6/2003   muutos
Matkaviestintä           175     188    -7 %
Kiinteä verkko           166     177    -6 %
Saksan liiketoiminta         -     35      -
Muut liiketoiminnat         28     28     0 %
Segmenttien välinen                      
myynti               -30     -37    -19 %
Yhteensä              339     391    -13 %

4-6/2004 ja 4-6/2003 segmenttijaon mukaiset luvut eivät ole
vertailukelpoisia aikaisempina vuosina raportoitujen liiketoiminta-
alueiden lukujen kanssa.

Elisan huhti-kesäkuun liikevaihto supistui 13 prosenttia edellisen
vuoden vastaavan aikaan verrattuna. Liikevaihdon pienenemiseen
vaikuttivat Saksan liiketoiminnasta luopuminen, kiinteän verkon
perinteisten tuotteiden volyymikehitys sekä
matkaviestintäliiketoiminnassa alhaisemmat yhdysliikennemaksut,
hintojen lasku ja kirjauskäytännön muutos. Vertailukelpoisen
liikevaihdon lasku oli 3 prosenttia.

Matkaviestintäliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto laski 
2 prosenttia edellisestä vuodesta. Hintojen ja liittymämäärän 
lasku on miltei kokonaan korvautunut käytön kasvulla. 
Liikevaihtoa kasvatti Virossa toimiva tytäryhtiö.

Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto laski 6 prosenttia
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon muutos
johtui lähinnä laskevasta volyymikehityksestä perinteisissä
liittymätuotteissa ja laitemyynnissä sekä puheen siirtymisestä
matkaviestintäverkkoihin. Liikevaihtoa paransi
laajakaistaliittymien kasvu.

Tuloskehitys

miljoonaa euroa        4-6/2004  4-6/2003   muutos
Matkaviestintä                        
 käyttökate             44     46    -4 %
 käyttökate-%           25 %    24 %      
 liikevoitto            15     10    +50 %
Kiinteä verkko                        
 käyttökate             45     47    -4 %
 käyttökate-%           27 %    27 %      
 liikevoitto            19     18    +6 %
Saksan liiketoiminta                     
 käyttökate             -      1      -
 liikevoitto             -     -9      -
Muut liiketoiminnat                      
 käyttökate             5      3      
 liikevoitto             3      1      
Esikunta                           
 käyttökate             1      0
 liikevoitto            -2     -3
Yhteensä                           
 käyttökate             95     97    -2 %
 käyttökate-%           28 %    25 %      
 liikevoitto            35     17   +106 %

4-6/2004 ja 4-6/2003 segmenttijaon mukaiset luvut eivät ole
vertailukelpoisia aikaisempina vuosina raportoitujen liiketoiminta-
alueiden lukujen kanssa.

Elisan kannattavuuteen vaikuttivat positiivisesti liiketoiminnassa
toteutetut tehostamistoimenpiteet. Erityisesti henkilöstökulut
ovat alentuneet selvästi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Arvion mukaan 28.10.2003 julkistetun kustannussäästöohjelman
tavoite, 40 miljoonan euron vuositason kustannussäästö vuodelle
2004 saavutetaan. Ohjelman toteutusta jatketaan ja asetettu
tavoite 80 miljoonaa euroa vuositasolla vuoden 2005 loppuun
mennessä ylitetään selvästi.

Merkittävä osa kannattavuuden laskusta ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna aiheutui ensimmäiselle neljännekselle kirjatuista 10
miljoonaa euroa tulosta parantavista eristä ja toisella
vuosineljänneksellä lisääntyneistä markkinointi- ja
myyntitoimenpiteistä.

Osakkuusyritysten tuloksista konsernin osuus oli -0,7 miljoonaa
euroa (0,2), johon sisältyi 0,6 miljoonan euron luovutustappio
ydinliiketoimintaan kuulumattomasta Sofia Digital Oy:stä.

Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -7
miljoonaa euroa (-10). Rahoituskulujen väheneminen johtui
pääasiassa nettovelan supistumisesta ja alhaisesta korkotasosta.

Tuloslaskelman tuloverot olivat -11 miljoonaa euroa (+31, sisältää
Saksan liiketoiminnasta kirjatun verosaamisen, 41 miljoonaa
euroa). Verokannan muuttuminen vuoden 2005 alusta 29 prosentista
26 prosenttiin on huomioitu laskennallisen verosaamisen/-velan
muutoksessa, eikä muutoksella ole olennaista vaikutusta konsernin
verokuluihin.

Konsernin huhti-kesäkuun tulos verojen ja vähemmistöosuuden
jälkeen oli 15 miljoonaa euroa (37). Konsernin tulos/osake oli
0,11 euroa (0,27). Konsernin oma pääoma/osake oli kesäkuun lopussa
5,36 euroa (5,09 vuoden 2003 lopussa).

Matkaviestintäliiketoiminta

                 4-6/2004 4-6/2003    2003
Liittymien määrä, kpl*     1 330 901 1 356 881 1 374 146
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    38,2   41,7    41,6
Vaihtuvuus (churn)**, %       29,4   13,4    18,6
Käyttö, milj. min.*          612    575   2 310
Käyttö, min./liittymä/kk**      157    146    146
SMS, milj. kpl*            128    112    453
SMS, kpl/liittymä/kk**         34    29     29
Lisäarvopalvelut/liikevaihto     13 %   12 %    12 %

* Elisan verkko-operaattori Suomessa
** Elisan palveluoperaattori

Elisan oman palveluoperaattorin liittymämäärä kasvoi toisella
vuosineljänneksellä 14 000 liittymällä edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna. Edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna liittymämäärä laski 18 000 liittymällä.

Liittymien käytön kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä.
Soitettujen puheluminuuttien määrä kasvoi noin 6 prosenttia ja
lähetettyjen tekstiviestien (SMS) määrä noin 14 prosenttia
edellisen vuoden vertailukauteen verrattuna.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 8 prosenttia
vertailukauteen verrattuna pääosin kirjauskäytäntömuutoksen takia.
Vertailukelpoinen ARPU laski noin 3 prosenttia. Liikevaihdon
kirjauskäytäntöä muutettiin vuoden 2004 alusta siten, että
lisäarvopalvelujen tuottajille maksettavat korvaukset ja edelleen
laskutettavat yhdysliikennekulut kirjataan suoraan liikevaihdon
vähennykseksi.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liikevaihto oli 18,8 miljoonaa
euroa (14,9), käyttökate 5,6 miljoonaa euroa (3,7)ja liikevoitto
3,2 miljoonaa euroa (1,6). Liittymämäärä oli kesäkuun lopussa
200 270 (160 150).

Valtioneuvosto muutti 15.4.2004 tehdyllä päätöksellä kolmannen
sukupolven matkaviestintoimilupia. Tämän vuoksi Radiolinja Origo
Oy:n toimilupaehtoja muutettiin. Uudet toimiluvat sallivat
osittain verkkojen yhteisrakentamisen ja -käytön.

Elisa toi markkinoille nopean ja helppokäyttöisen ratkaisun
kannettavien tietokoneiden liittämiseksi internetiin. Ratkaisu
koostuu tietokoneen PC-väylään (korttipaikkaan) liitettävästä
Vodafone Mobile Connect Card –päätelaitteesta sekä avaus- ja
kuukausimaksuttomasta Elisa Data Plus –liittymästä.

Helsingin Ympäristön Taksikeskuksen eli Lähitaksin
tilausvälitysjärjestelmä siirtyy kokonaisuudessaan vanhasta
aluerajoitteisesta suljetusta verkosta Elisan julkiseen GPRS-
verkkoon. Muutoksen jälkeen kaikkien Lähitaksin eli n. 1000 auton
kyydit voidaan välittää tarvittaessa koko Suomen alueella.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta           30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
Laajakaistaliittymät       160 502  93 677   127 388
ISDN kanavat           180 618  222 153   200 455
Kaapeli-TV –liittymät      189 534  176 506   183 469
Analogiset ja muut liittymät   659 447  688 672   675 272
Liittymät yhteensä       1 190 101 1 181 008  1 186 584

Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui voimakkaana.
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 71 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Perinteisten liittymien määrä jatkoi
edelleen laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja
datan siirtyessä laajakaistaliittymiin.

Elisa on käynnistänyt toimenpiteitä kasvattaakseen merkittävästi
laajakaistan saatavuusaluetta kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena
on tarjota Elisa Laajakaistaa internetin käyttäjille
kilpailukykyisenä vaihtoehtona ympäri Suomea.

Elisa on ensimmäinen kaupallinen yritys, joka on rekisteröity CERT-
toimijana (Computer Emergency Response Team) ja joka harjoittaa
ympärivuorokautista CERT-operointia, Suomessa. CERT-ryhmä on
tietoturvallisuuden poikkeustilanteiden käsittelyyn ja nopeaan
toimintaan erikoistunut asiantuntijaryhmä.

Elisa ja MTV Oy solmivat aiesopimuksen, jonka tavoitteena on
Elisan kaapeliverkoissa toimivan MTV3 Laajakaistaliittymän
markkinoille tuominen syksyn 2004 aikana.

Elisa toi markkinoille pienille yrityksille suunnatun
tietoturvapalvelun, jonka avulla palomuuri- ja
virustorjuntaohjelmistot on helppo asentaa ja pitää ajan tasalla.

Elisa ja Macoline Oy ovat yhteistyössä toteuttaneet palvelun,
jolla Elisa voi tarjota laajakaistayhteyksiä internetiin haja-
asutusseuduilla.

Henkilöstö

Elisa-konsernin palveluksessa oli huhti-kesäkuussa keskimäärin
5 613 henkilöä (tammi-kesäkuu 5 758).

              30.6.2004  30.6.2003  31.12.2003
Matkaviestintä         1 548    1 903    1 678
Kiinteä verkko         3 211    3 930    3 572
Saksan liiketoiminta        -     535     426
Muu liiketoiminta        851    1 023     905
Esikunta             79     114     102
Yhteensä            5 689    7 505    6 683

Elisan henkilöstöryhmät perustivat 22.4.2004 Elisa Oyj:hin
henkilöstörahaston. Sen piirissä tulee olemaan noin 4 500
henkilöä. Jäsenyys henkilöstörahastossa perustuu työsuhteeseen.
Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama, ja se hallinnoi
yrityksen voittopalkkioerinä suorittamia varoja sekä niiden
sijoittamisesta saatuja tuottoja.

Investoinnit

miljoonaa euroa        4-6/2004  4-6/2003  Pro forma
                           4-6/2003*
Investoinnit                         
- käyttöomaisuuteen         33     47      43
- osakkeisiin            8     2      2
Yhteensä              41     49      45
Em. investointeihin                      
sisältyvät GSM-                        
rahoitussopimusten                      
takaisinostot            1     8      8

*Ilman Saksan liiketoimintaa

Käyttöomaisuusinvestoinnit matkaviestintäliiketoimintaan olivat 
17 miljoonaa euroa (23) ja kiinteän verkon liiketoimintaan 
15 miljoonaa euroa (18). Matkaviestinnän investointeihin sisältyi
puhelinyhtiöiltä lunastettujen GSM-verkkojen rahoitussopimusten
lunastuksia 1 miljoonaa euroa (8).

Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti vahvistuivat pysyen
edelleen vakaina. Tähän vaikutti erityisesti Saksan liiketoiminnan
myynti ja positiivinen tuloskehitys. Kauppahinnasta saatiin
kesäkuussa maksuehtojen mukaisesti 30 miljoonan euron suoritus.
Konsernin tammi-kesäkuun kassavirta investointien jälkeen oli 86
(15) miljoonaa euroa.

Luopuminen Saksan liiketoiminnasta pienensi konsernin korollisia
velkoja 65 miljoonaa euroa ja taseen ulkopuolisia vuokravastuita
133 miljoonaa euroa.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut
miljoonaa euroa        30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
Nettovelka             513    742     654
Gearing, %             64,0    91,0    87,5
Omavaraisuusaste, %        46,2    40,0    40,4
                               
                1-6/2004  1-6/2003    2003
Kassavirta investointien                   
jälkeen               86     15     105

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja            Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2        vakaa
Standard & Poor’s           BBB        vakaa


Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli kesäkuun lopussa 138 011 757
kappaletta, ja markkina-arvo 30.6.2004 oli 1 510 miljoonaa 
euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä 
huhti-kesäkuussa kaikkiaan 30,2 miljoonaa kappaletta 351,5 
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 22,0 prosenttia 
ulkona olevien osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli 3 600 000
kappaletta ja vuoden 2000 B-optio-oikeuksien määrä 3 600 000
kappaletta. Optioiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 0,6
miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Oyj:n A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 766 870 kappaletta (vuoden 2003 lopussa
781 563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 383 435 euroa ja
osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,56 prosenttia. Lisäksi 
Elisa-konsernin eläkesäätiön omistuksessa oli A-osakkeita 
263 563 kappaletta (vuoden 2003 lopussa 722 363).

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2003 ja tammi-maaliskuun 2004
osavuosikatsauksen ilmestymisen jälkeen on Elisan oikeudellisissa
asioissa tapahtunut seuraavaa:

Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy (entinen Oy Radiolinja Ab)
vastaanotti toukokuussa eräiltä osakkeenomistajilta moitekanteen,
jossa vaaditaan Oy Radiolinja Ab:n joulukuussa 2003 sulautumisesta
päättäneen yhtiökokouksen päätöksen kumoamista. Em. tahot ovat
tehneet kaupparekisteriin velkojan vastustuksen Oy Radiolinja Ab:n
sulautumisesta Elisa Oyj:hin. Vastustuksesta johtuen Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:n sulautuminen Elisa Oyj:hin on
myöhästynyt suunnitellusta ajankohdasta 1.7.2004, prosessin
ollessa kuitenkin edelleen vireillä.

Viestintävirasto antoi Elisalle toukokuussa päätökset koskien
tiettyjen kiinteän verkon tukkutuotteiden pitkiä toimitusaikoja.
Elisa on valittanut näistä päätöksistä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kaupparekisteriin on 1.7.2004 merkitty tapahtuneeksi sulautumiset,
joilla seuraavien yhtiöiden varat ja velat ovat siirtyneet Elisa
Oyj:öön: Soon Com Oy, Oy Heltel Ab, ElisaCom Oy, RPOCom Oy ja
Riihimäen Puhelin Oy.

Kuten tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa 29.4.2004
ilmoitettiin, Oy Radiolinja Ab:n sulautuminen Elisa Oyj:öön
viivästyy. Seuraavat yhtiöt ovat kuitenkin ilmoitetun suunnitelman
mukaisesti sulautuneet emoyhtiöönsä Oy Radiolinja Ab:hen:
Radiolinja Aava Oy, Radiolinja Suomi Oy, Radiolinja Origo Oy ja
Witem Oy.

Oy Radiolinja Ab:n nimenmuutos Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:ksi
rekisteröitiin 1.7.2004 kaupparekisteriin.

Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy ja Saunalahti Group Oyj ovat
sopineet matkaviestinverkkoyhteistyön aloittamisesta. Sopimuksen
mukaan Saunalahti ostaa Elisalta roaming-palvelua omia liittymiään
varten sekä alkaa ostaa Elisan matkaviestintäverkon kapasiteettia
Suomessa. Sopimuksen mukaista liikennettä alkaa siirtyä Elisan
verkkoon syksyn kuluessa.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinan kasvun arvioidaan jatkuvan
edelleen hitaana ja kilpailutilanteen pysyvän haastavana. Elisan
markkina-asemassa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia.

Vuoden 2004 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan pienenevän
hieman edellisestä vuodesta uuden yhdysliikennelaskutuksen ja
hintojen laskun takia.

Loppuvuoden vuosineljännesten käyttökatteen arvioidaan pysyvän
vielä toisen vuosineljänneksen tasolla, sillä
kustannussäästöohjelma ei vaikuta koko laajuudessaan vuonna 2004.
Koko vuoden toiminnallisen liikevoiton ja tuloksen ennen veroja
arvioidaan paranevan merkittävästi.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ELISA OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


ELISA OYJ -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004
(miljoonaa euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja)

KONSERNITULOSLASKELMA 

         Huhti-   Huhti-  Tammi-   Tammi-  Tammi-
        Kesäkuu  Kesäkuu  Kesäkuu  Kesäkuu Joulukuu
          2004    2003   2004    2003   2003

Liikevaihto     339    391   672    762   1 538
Liiketoiminnan 
muut tuotot      4     9    11     13     34
Liiketoiminnan 
kulut       -248    -304   -469    -593  -1 187
Poistot ja 
arvonalentumiset:
 Käyttö-
 omaisuudesta    -49    -66   -98    -131    -273
 Konserni-
 liikearvosta    -11    -14   -22    -28    -145
Liikevoitto     35     17    94     23    -34

Rahoitustuotot ja 
-kulut:
 Osuus osakkuus-
 yritysten tuloksis-
 ta         -1     0    -1     0     -0
 Muut rahoitustuotot 
 ja -kulut      -7    -10   -14    -20    -40
Voitto ennen 
satunnaisia eriä   28     7    79     3    -74
Satunnaiset erät
Voitto satunnaisten 
erien jälkeen    28     7    79     3    -74
Tuloverot      -11     31   -29     27     60
Vähemmistön osuus  -2     -1    -4     -1     -3
Tilikauden voitto  15     37    46     29    -17

KONSERNITASE             30.6.   30.6.   31.12.
                    2004    2003    2003

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet          58     73     64
Konserniliikearvo            439    553    460
Aineelliset hyödykkeet         678    896    856
Osuudet osakkuusyrityksissä       16     20     20
Muut sijoitukset             11     12     12
                   1 202   1 554   1 412
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus             15     18     16
Laskennallinen verosaaminen       63     76     82
Saamiset                312    338    353
Rahoitusarvopaperit           114     12     6
Rahat ja pankkisaamiset         39     62     61
                    543    506    518
Vastaavat yhteensä          1 745   2 060   1 930

Oma pääoma
Osakepääoma               69     69     69
Ylikurssirahasto            517    517    517
Vararahasto                3     3     3
Edellisten tilikausien voitto      100    126    127
Tilikauden voitto            46     29    -17
                    735    744    699

Vähemmistöosuudet            66     75     77

Pakolliset varaukset           24     52     52

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma       561    716    617
Lyhytaikainen vieras pääoma       359    473    485
                    920   1 189   1 102
Vastattavat yhteensä         1 745   2 060   1 930

Tuloveroina on otettu huomioon 
katsauskauden tulosta vastava vero.
Osavuosikatsauksen taulukko-osassa 
esitetyt erät ovat rivikohtaisesti 
pyöristettyjä lukuja.


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1)	      
(miljoonaa euroa)            Tammi-  Tammi-  Tammi-
                    Kesäkuu  Kesäkuu Joulukuu
                     2004   2003   2003
 	
Liiketoiminnan rahavirta	      
Voitto ennen satunnaisia eriä	      79     3   -74
Oikaisut:	
 Suunnitelman mukaiset poistot ja 
 arvonalentumiset             120    159   418
 Muut rahoitustuotot- ja kulut       15    21    40
 Pakollisen varauksen lisäys/       
 vähennys (+/-)              -17    -13    -5
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja 
 -tappiot (-/+)               -1     0    -3
 Liiketoimintojen ja osakkeiden 
 myyntivoitot ja -tappiot (-/+)       -5     0    -1
 Muut oikaisut                1     1    1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	  192    170   376
	
Käyttöpääoman muutos	           3    -20   -16
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	  195    150   360
	
Maksetut korot sekä saadut korot ja 
osingot 	              -28    -33   -40
Maksetut tuloverot	          -11    -29   -15
Liiketoiminnan rahavirta	      156    89   305
	
Investointien rahavirta	
Investoinnit käyttöomaisuuteen	      -75    -86   -194
Käyttöomaisuuden myynnit	       1     1    5
Investoinnit osakkeisiin ja 
muihin sijoituksiin	          -8    -3   -28
Luovutustulot osakkeista ja 
muista sijoituksista	          11    14    16
Liiketoiminnan myynnit	           1     0    1
Investointien rahavirta	          -70    -74   -200
	
Rahavirta investointien jälkeen	      86    15   105
	
Rahoituksen rahavirta	
Korollisten saamisten lisäys/
vähennys (-/+)	              25     8   -17
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/
vähennys (+/-)	               0     2   -97
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/
vähennys (+/-)	              -16    -17    12
Maksetut osingot 	          -9     0    -2
Rahoituksen rahavirta	           0    -7   -104
	
Rahavarojen muutos	          86     8    1
Rahavarat tilikauden alussa	      67    66    66
Rahavarat tilikauden lopussa	      153    74    67
	
1) Rahoituslaskelman ryhmittelyä on 
muutettu vuoden 2004 alusta. 
Vertailukauden 1-6/2003 rahoituslaskelman 
rahavarojen raportointi on muutettu 
vastaamaan koko vuoden 2003 
raportointitapaa.	
	
	        
VASTUUT               30.6.    30.6.   31.12.
(miljoonaa euroa)          2004    2003    2003
Kiinnitykset
Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta  73     75     77
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset     1      9     24
Annetut takaukset
Muiden puolesta            11     11     11
Vastuut yhteensä            85     95     112

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
Kohde-etuuden arvo           17     14     14
Käypä arvo               0      1      2

Leasingsopimukset ja        
muut sopimusvelvoitteet       

Leasingvastuut             27     38     35
Takaisinostovastuut           2      3      3
Vuokravastuut kiinteistöistä     127     131     136
Vuokravastuut yhteensä        156     172     174

Leasingvastuut koostuvat pääosin 
it-laitteistoista, konttori-
tekniikasta ja autoista. 
Vuokravastuut kiinteistöistä 
sisältävät sekä toimisto- että 
teletiloja. Sopimusvelvoitteissa on
uutena tietona esitetty vuokravastuut
kiinteistöistä.

Televerkon leasing- ja 
vuokrasopimusvastuut
Kiinteä verkko             12     22     16
Saksan liiketoiminta                132    133
Matkaviestinverkko *)         37     69     56
Vuokrasopimusvastuut yhteensä      49     223    205

*) Tämän lisäksi puhelinyhtiöiltä 
vuokratun matkaviestinverkon 
rahoitussopimusten lunastuksia 
varten tehty pakollinen varaus      9     50     27

Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)      167     178    161
Muut vastuut               5     32     6

TUNNUSLUVUT       Huhti-  Huhti-  Tammi- Tammi-  Tammi-
(miljoonaa euroa)   Kesäkuu Kesäkuu Kesäkuu Kesäkuu Joulukuu
             2004   2003   2004  2003   2003 
                       
Tulos/osake, (euroa)	 0,11   0,27   0,34  0,21  -0,12 
Oma pääoma/osake, (euroa)	      5,36  5,42   5,09
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen      33   47    75   86   194	
Bruttoinvestoinnit 
% liikevaihdosta	  9,7  12,0   11,2  11,3   12,6
Osakkeiden hankinnat 	   8    2     8    3    28
Korottomat velat	           254   372   355
Henkilöstö keskimäärin	          5 758  7 319  7 172


KONSERNIN OIKAISTUT 
AVAINLUVUT       Huhti-  Huhti-  Tammi- Tammi-  Tammi-       
(ilman kerta-     Kesäkuu Kesäkuu Kesäkuu Kesäkuu Joulukuu
luonteisia eriä)     2004   2003   2004  2003   2003
                              
Liikevaihto        339   391   672   762  1 538
Käyttökate         95    97   214   182   407
Käyttökate -%       28,1   24,8   31,8  23,9   26,5
Liikevoitto         35    17    94   23    83
Liikevoitto -%      10,4   4,3   14,0   3,0   5,4
Tulos ennen satunnaisia 
eriä            28    7    79    3    43

Oikaistut avainluvut on 
laskettu ilman seuraavia
kertaluonteisia eriä:

Uudellenjärjestely- ja 
eläkevaraus                          -22
Saksan liiketoiminnan 
alaskirjaukset                        -94

Kertaluonteiset erät yhteensä                -116
 vaikutus käyttökatteessa                   -22
 vaikutus liikevoitossa                   -116
 vaikutus tuloksessa ennen 
 satunnaiseriä                        -116


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN 
Huhti-kesäkuu/2004 1)
(miljoonaa euroa)

       Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      Huhti-kesäkuu    Huhti-kesäkuu    Huhti-kesäkuu
       2004  2003     2004  2003    2004   2003

Matkaviestintä 175  188      44   46     25    20
Konserni-
kirjaukset                      -10   -10
Yhteensä    175  188      44   46     15    10

Kiinteä 
verkko     166  177      45   47     20    19
Konserni-
kirjaukset                      -1    -1    
Yhteensä    166  177      45   47     19    18

Saksa
Carrier-
liiketoiminta     35          1         -5
Konserni-
kirjaukset                           -4
Yhteensä        35          1         -9

Muut yhtiöt 
Comptel     16   17      5   3     5    2
Muut yhtiöt 2) 12   11      0   0     -2    -1
Konserni-
kirjaukset                           
Yhteensä    28   28      5   3     3    1

Allokoimattomat
kulut 3)               1   0     -2    -3

Segmenttien 
välinen myynti -30  -37

Konserni 
yhteensä    339  391      95   97     35    17

AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN 4)

Segmentit  Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      Huhti-kesäkuu    Huhti-kesäkuu    Huhti-kesäkuu
       2004  2003     2004  2003    2004   2003

Matkaviestintä 175  188      44   46     15    10
Kiinteä 
verkko     166  177      45   47     19    18
Saksa         35          1         -9
Muut yhtiöt   28   28      5   3     3    1
Allokoimattomat
kulut                1   0     -2    -3
Segmenttien 
välinen myynti -30  -37
Konserni 
yhteensä    339  391      95   97     35    17


1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin emoyhtiön.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon 
  allokoimattomat kulut.
4) Katsauskauden avainluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä.


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN 
Tammi-kesäkuu/2004 1)
(miljoonaa euroa)
                     
       Liikevaihto     Käyttökate    Liikevoitto
      Tammi-kesäkuu    Tammi-kesäkuu    Tammi-kesäkuu
	   2004  2003     2004  2003    2004   2003
        
Matkaviestintä 354  362     110   90     71    37
Konserni-
kirjaukset                      -19   -19
Yhteensä    354  362     110   90     52    18


Kiinteä verkko 331  349      97   93     45    37
Konserni-
kirjaukset                      -2    -2
Yhteensä    331  349      97   93     43    35

Saksa
Carrier-
liiketoiminta     67          0         -14
Konserni-
kirjaukset                           -5
Yhteensä        67          0         -19

Muut yhtiöt 
Comptel     28   29      9   3     7    2
Muut yhtiöt 2) 24   23      -1   -2     -3    -6
Konserni-
kirjaukset                           
Yhteensä    52   52      8   1     4    -4

Allokoimattomat
kulut 3)              -1   -2     -5    -7

Segmenttien 
välinen myynti -65  -68

Konserni 
yhteensä    672  762     214  182     94    23


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN 4)

Segmentit   Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
       Tammi-kesäkuu   Tammi-kesäkuu    Tammi-kesäkuu
       2004  2003     2004  2003    2004   2003

Matkaviestintä 354  362     110   90     52    18
Kiinteä 
verkko     331  349      97   93     43    35
Saksa         67          0         -19
Muut yhtiöt   52   52      8   1     4    -4
Allokoimattomat
kulut                -1   -2     -5    -7
Segmenttien 
välinen myynti -65  -68
Konserni 
yhteensä    672  762     214   182    94    23


1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin emoyhtiön.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon 
  allokoimattomat kulut.
4) Katsauskauden avainluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä.


RAHOITUSTILANNE 
(miljoonaa euroa)

              30.6.  31.3.  31.12.  30.9.  30.6. 
              2004  2004   2003  2003  2003
Pitkäaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat   472   472   472   572   572   
 Lainat eläkesäätiöltä    80   80    80   80   80   
 Lainat rahoituslaitoksilta  4    3    57   57   55   
Yhteensä           555   554   609   709   707   
Lyhytaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat   100   100   100
 Lainat rahoituslaitoksilta  1    2    13    7    2    
 Komittoitu luottolimiitti 1) 0    0    0    0    0    
 Yritystodistukset 2)     0    0    0   37   81   
 Muut             10 3)  24    25   27   26   
Yhteensä           111   126   138   71   109   
Korolliset velat yhteensä  666   680   747   780   816   

Vakuustalletukset ja 
saamiset            0   25    25    8    8    
Rahoitusarvopaperit     114   24    6    7   12    
Rahat ja pankkisaamiset    39   44    61   42   54   
Korolliset saamiset 
yhteensä           153   93    92   57   74   

Nettovelka 4)        513   587   654   723   742   

1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 
  170 miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on seitsemän pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
  yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Radiolinjan lunastusvelka (3 MEUR) ja 
  huoltokonttoritalletukset (7 MEUR).
4) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  saamisilla.

Rahoituksen tunnus-
luvut      
              30.6.  31.3.  31.12.  30.9.  30.6.
              2004  2004   2003  2003  2003

Gearing           64 %  76 %   87 %  88 %  91 %  
Omavaraisuusaste      46 %  44 %   40 %  40 %  40 %  


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing %

 Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - rahoitusarvopaperit
 -----------------------------------------------------------x 100
       Oma pääoma + vähemmistöosuudet


Omavaraisuusaste % 
               Oma pääoma + vähemmistöosuudet
             ---------------------------------- x 100
             Taseen loppusumma - saadut ennakotYrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa