ELISAN HEINÄ-SYYSKUUN TULOS ENNEN VEROJA

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 8.00

ELISAN HEINÄ-SYYSKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 17 MILJOONAA EUROA

Konsernin taloudellinen kehitys jatkui myönteisenä: kannattavuus
parani, kassavirta säilyi positiivisena ja nettovelka pieneni.

Heinä-syyskuussa konsernin tunnusluvut olivat seuraavat:

·  liikevaihto 385 (388) miljoonaa euroa
·  käyttökate 107 miljoonaa euroa (51, ilman kertaeriä 84)
·  liikevoitto 26 miljoonaa euroa (-43, ilman kertaeriä 6)
·  liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoa 40 miljoonaa
   euroa (-29, ilman kertaeriä 20)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 17 miljoonaa euroa 
   (-56, ilman kertaeriä -7).

Heinä-syyskuun operatiiviset investoinnit käyttöomaisuuteen olivat
42 miljoonaa (45), investoinnit osakkeisiin 22 miljoonaa (5) ja
GSM-rahoitussopimusten takaisinostoihin 3 miljoonaa euroa (5).

Tammi-syyskuussa konsernin rahoituslaskelman mukainen kassavirta
oli 36 miljoonaa euroa ja kolmannella vuosineljänneksellä 21
miljoonaa euroa. Kassavirran kehitykseen vaikuttivat myönteisesti
vakaa tuloskehitys ja maltillinen investointitaso.
Rahoituksellinen asema oli vakaa.

Katsauskauden lopussa

·  nettovelka oli 722 miljoonaa euroa (757 vuoden 2002 lopussa),
·  konsernin omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia (38,3 vuoden
   2002 lopussa).

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Vt. talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Heikkilä, puh. 010 262 9781
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Liite:

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2003

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2003

Liikevaihdon kehitys

Telekommunikaatiotoimialan uusien tuotteiden kysyntä on jatkunut
voimakkaana ja volyymit ovat kasvaneet. Kiristynyt kilpailutilanne
on kuitenkin aiheuttanut hintaeroosiota. Perinteisten analogisten
tuotteiden kysyntä ja volyymit ovat laskeneet.

Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 385 miljoonaa euroa
(388). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
liikevaihto supistui 0,7 prosenttia.

Tuloskehitys

Konsernin tuloksen myönteinen kehitys jatkui. Merkittävimmät syyt
tähän olivat Elisa Mobilen ja Comptelin tulosten paraneminen sekä
Saksan liiketoiminnan tappioiden pieneneminen.

Konsernin liikevoitto heinä-syyskuussa oli 26 miljoonaa euroa
(-43, ilman kertaeriä 6). Ilman konserniliikearvon poistoa heinä-
syyskuun liikevoitto oli 40 miljoonaa euroa (-29, ilman kertaeriä
20). Katsauskauden tulokseen ei sisälly olennaisia kertaluonteisia
eriä.

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
käyttöomaisuudesta olivat yhteensä 67 miljoonaa euroa (80, ilman
kertaeriä 64). Poistojen kasvu oli seurausta vuoden 2003 alusta
tehtyjen matkapuhelinverkon poistoaikojen lyhentämisestä ja
Radiolinjan aiemmin vuokraaman matkapuhelinverkon
takaisinostoista.

Konserniliikearvosta kirjattiin poistoa 14 miljoonaa euroa (14).
Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut konserniliikearvo oli
katsauskauden lopussa 560 miljoonaa euroa (vuoden 2002 lopussa
583).

Heinä-syyskuun verot olivat -14 (+1) miljoonaa euroa.
Vertailuvuoden veroihin sisältyi 22 miljoonan euron laskennallinen
verosaaminen GSM-verkon kertaluonteisesta kulukirjauksesta.

Heinä-syyskuun tulos:
·  tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 17 miljoonaa euroa 
   (-56, ilman kertaeriä -7)
·  tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 2 miljoonaa
   euroa (-49)

Konsernin heinä-syyskuun tulos/osake oli 0,01 euroa (-0,36).

Elisa Mobile -liiketoiminta-alue

Katsauskaudella alkanut numeronsiirrettävyys lisäsi
asiakasvaihtuvuutta ja kiristi kilpailutilannetta.

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen heinä-syyskuun
•  liikevaihto oli 195 miljoonaa euroa (188)
•  käyttökate oli 58 miljoonaa euroa (-28, ilman kertaeriä 50)
•  liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (-74, ilman kertaeriä 15)
•  liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoa oli 34 miljoonaa
   euroa (-64, ilman kertaeriä 25).

Liikevaihto kasvoi 6 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan
kauteen verrattuna liittymäkannan kasvun seurauksena. Liikevaihdon
kasvua hidasti kuitenkin kiristynyt kilpailu, jonka vaikutus näkyi
alennusten merkittävänä kasvuna.

Käyttökatteen paraneminen 86 miljoonalla eurolla johtui edellisen
vuoden kolmannelle kvartaalille kirjatusta GSM-verkon
rahoitussopimuksia koskeneesta kulukirjauksesta (77 miljoona
euroa) sekä toiminnan tehostumisen myötä pienentyneistä kiinteistä
kustannuksista ja liikevaihdon kasvusta. Toisaalta kannattavuutta
ovat heikentäneet kohonneet yhdysliikennekustannukset.

Liikevoitto, 25 miljoonaa euroa (-74), oli 99 miljoonaa euroa
edellisvuotta korkeampi, mikä johtuu edellisvuoden liikevoittoa
rasittaneiden kertaluonteisten arvonalennusten ja kulukirjausten
(yhteensä 89 miljoonaa euroa) lisäksi parantuneesta
käyttökatteesta.

Suomessa Radiolinjan verkko-operaattorilla oli syyskuun 2003
lopussa 1 374 847 liittymää (1 301 621).

Radiolinjan omien kotimaan liittymien
•  vaihtuvuus (churn) oli katsauskaudella vuositasolle
   muutettuna 24,2 prosenttia (14,0)
•  keskimääräinen kuukausikäyttö oli 151 minuuttia (139) ja
   lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden
   kuukaudessa 28 (27)
•  liikevaihto liittymää kohti kuukaudessa (ARPU) oli
   keskimäärin 42,5 euroa (43,0).

Radiolinjan asiakkaiden matkaviestimen käytön kasvu jatkui
kolmannella vuosineljänneksellä. Asiakaskohtaisten
puheluminuuttien määrä kasvoi 9 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien määrä 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Matkaviestinalan hintatason laskusta johtuen liittymäkohtainen
tuotto (ARPU) oli kuitenkin lievästi edellisvuoden vastaavaa
ajankohtaa alempi.

Heinäkuun lopussa voimaan tulleen numeronsiirrettävyyden sekä
katsauskaudella lanseeratun asiakasetuohjelman ansiosta
Radiolinjan liittymämäärä kasvoi edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna lähes 18 000 liittymällä. Numeronsiirrettävyys sekä
matkaviestinalan kireänä pysynyt tarjouskampanjointi näkyi myös
asiakasvaihtuvuuden nousuna.

Radiolinjan Virossa toimivan tytäryhtiön Radiolinja Eestin
liittymämäärä oli syyskuun lopussa 163 160 (151 200).

Radiolinja Eestin heinä-syyskuun
•  liikevaihto oli 16 miljoonaa euroa (15)
•  käyttökate oli 5 miljoonaa euroa (5)
•  liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (2).

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen investoinnit käyttöomaisuuteen
olivat heinä-syyskuussa 22 miljoonaa euroa (16). Investointeihin
sisältyy puhelinyhtiöiltä lunastettuja GSM-verkkojen
rahoitussopimuksia 3 miljoonaa euroa (5).

Kiinteän verkon liiketoiminta (ElisaCom ja Elisa Networks
–liiketoiminta-alueet)

Tasahintaisten laajakaistaliittymien myynti on kasvanut.
Perinteiset puhe- ja liittymätuotteet ovat vähentyneet puheen
siirtyessä mobiilituotteisiin. Yritysten call center –palveluiden
ulkoistaminen jatkui vilkkaana.

Kiinteän verkon liiketoiminnan heinä-syyskuun
·  liikevaihto oli 163 miljoonaa euroa (177)
·  käyttökate oli 50 miljoonaa euroa (93, ilman kertaeriä 57)
·  liikevoitto oli 21 miljoonaa euroa (64, ilman kertaeriä 28).

Edellisen vuoden vertailulukuihin sisältyi kertaluonteisia
osakkeiden ja liiketoiminnan myyntivoittoja 36 miljoonaa euroa.

Konsernilla oli osakkuusyhtiöineen syyskuun lopussa kiinteän
verkon liittymiä yhteensä 1,18 miljoonaa kappaletta (1,14).

Laajakaistaliittymien määrä oli noin 107 900 (59 000)
kappaletta. Kaapelitelevisioliittymiä oli syyskuun lopussa
179 900 (165 000).

ElisaCom sai hoidettavakseen K-ryhmän kanta-asiakasohjelman
Plussan. Samalla 20 K-Plus Oy:n asiakaspalvelutyöntekijää siirtyi
Elisan palvelukseen.

Liiketoiminta Saksassa (Elisa Kommunikation –liiketoiminta-alue)

Konsernin Saksan liiketoimintojen liikevaihto kasvoi huolimatta
Saksan talouden taantumasta ja toimialan heikoista
markkinanäkymistä.

Saksan toimintojen heinä-syyskuun
 ·  liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa (31)
 ·  käyttökate oli 1 miljoona euroa (-9)
 ·  liikevoitto oli -12 miljoonaa euroa (-19) ja ilman
   konserniliikearvon poistoa -9 miljoonaa euroa (-16).

Käyttökatteen paraneminen ja liiketappion pieneneminen johtuivat
liikevaihdon kasvusta, toiminnan tehostamisesta ja säästöistä
henkilöstökuluissa. Kustannussäästöohjelman johdosta
henkilöstömäärä on vähentynyt noin 200 henkilöllä kuluvan vuoden
aikana.

Strategian mukainen keskittyminen yritysasiakkaisiin on lisännyt
markkinaosuutta ja myös osaltaan edistänyt kannattavuuden
paranemista. Vuoden alusta lukien liikeasiakkaiden määrä on
kasvanut noin 33 prosenttia 20 000:een (15 500 vuoden 2003
alussa).

Muut yhtiöt

Comptel Oyj julkisti heinä-syyskuun osavuosikatsauksensa
22.10.2003 ja Yomi Oyj 27.10.2003. Näiden pörssiyhtiöiden
katsauksissaan raportoimat heinä-syyskuun avainluvut olivat:

Comptel -konsernin
·  liikevaihto 12,0 miljoonaa euroa (12,1)
·  käyttökate 3,7 miljoonaa euroa (-1,1)
·  liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa (-2,1).
 
Estera-konsernin
·  liikevaihto oli 4,5 miljoonaa euroa
·  käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa
·  liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa.
 
Konsernin strategian mukaisesti nämä yhtiöt ovat
finanssisijoituksia.

Yomi -konsernin
·  liikevaihto 13,5 miljoonaa euroa (14,0)
·  käyttökate 2,8 miljoonaa euroa (12,4, sisältää
   kertaluonteisia eriä 8,4 miljoonaa euroa)
·  liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (5,7, sisältää
   kertaluonteisia eriä 4,0 miljoonaa euroa).

Yomin konserniyhtiöt Kestel Oy ja Kesnet Oy kuuluvat
operatiivisesti kiinteän verkon liiketoimintaan.

Investoinnit

Konsernin heinä-syyskuun bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
olivat 45 miljoonaa euroa (50), josta operatiiviset investoinnit
olivat 42 miljoonaa euroa (45). Osakehankinnat olivat 22 miljoonaa
euroa (5).

Investoinnit käyttöomaisuuteen:
 ·  Radiolinjassa 22 miljoonaa euroa
 ·  kiinteän verkon yhtiöissä 12 miljoonaa euroa
 ·  Saksan liiketoiminnassa 7 miljoonaa euroa
 
Radiolinjan investointeihin sisältyy puhelinyhtiöiltä lunastettuja
GSM-verkkojen rahoitussopimuksia 3 miljoonaa euroa (5).

Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti vahvistuivat suunnitelman
mukaisesti. Nettovelka oli katsauskauden lopussa 722 miljoonaa
euroa. Konsernin gearing oli 87,9 prosenttia (vuoden 2002 lopussa
94,8 prosenttia)ja omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia (vuoden
2002 lopussa 38,3 prosenttia). Tammi-syyskuun
konsernirahoituslaskelman mukainen kassavirta investointien
jälkeen oli 36 miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 21
miljoonaa euroa.

Osake

Elisa Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 30.9.2003 oli 8,19 euroa.
Heinä-syyskuun ylin noteeraus oli 9,49 euroa ja alin 7,25 euroa.
Osakkeen keskikurssi oli 8,38 euroa.

Yhtiön osakemäärä oli 138 011 757 kappaletta, jotka kaikki olivat
A-osakkeita. Niiden markkina-arvo 30.9.2003 oli 1 124 miljoonaa
euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
1.7.2003 - 30.9.2003 kaikkiaan 19,6 miljoonaa kappaletta 164,4
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 14,3 prosenttia ulkona
olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä on 3 600 000
kappaletta. 1.7.2003 - 30.9.2003 A-optio-oikeuksia vaihdettiin
Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 45 800 kappaletta 3 323
euron kokonaishintaan. A-optio-oikeuden keskikurssi oli 0,07
euroa. A-optio-oikeuden ylin noteeraus oli 0,10 euroa ja alin 0,03
euroa. Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle oli 0,06 euroa.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 B-optio-oikeudet tulivat julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 2.5.2003. Niiden määrä
on 3 600 000 kappaletta. 1.7.2003 - 30.9.2003 B-optio-oikeuksia
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 31 650
kappaletta 7 287 euron kokonaishintaan. B-optio-oikeuden
keskikurssi oli 0,23 euroa. B-optio-oikeuden ylin noteeraus oli
0,30 euroa ja alin 0,20 euroa. Päätösnoteeraus B-optio-oikeudelle
oli 0,25 euroa.

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Oyj:n A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 781 563 kappaletta (vuoden 2002 lopussa
781 563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 390 781,50 euroa ja
osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,57 prosenttia. Näiden omien
osakkeiden kirjanpitoarvo on vähennetty konsernin
voitonjakokelpoisista varoista.

Lisäksi konsernin eläkesäätiöiden omistuksessa oli A-osakkeita
1 236 963 kappaletta.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Yhtiön vuoden 2002 toimintakertomuksessa ja sen jälkeisissä
osavuosikatsauksissa mainituissa oikeudellisissa prosesseissa on
tapahtunut seuraavia muutoksia:

Elisa Oyj on esittänyt osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukaisen
lunastusvaatimuksen Riihimäen Puhelin Oy:n vähemmistöosakkeiden
lunastamiseksi 1 525 euron lunastushinnalla. Välimiesoikeus on
28.8.2003 vahvistanut lunastusoikeuden riidattomuuden ja
lunastushinnalle maksettavan koron määräksi 5,0 prosenttia. Elisa
asetti välimiesoikeuden hyväksymän 2,8 miljoonan euron vakuuden
3.9.2003 ja omistaa näin 100 prosenttia Riihimäen Puhelin Oy:stä.
Katsauskauden jälkeen välimiesoikeus on 6.10.2003 päättänyt
lunastushinnaksi 2 077 euroa osakkeelta. Elisalla on lunastamatta
noin 780 osaketta.

Kilpailuneuvosto on 11.12.2001 antanut ratkaisun siitä, että
Radiolinjalla ja Soneralla ei ole yhteistä määräävää markkina-
asemaa matkaviestinnän verkkomarkkinoilla. Telia Mobile Ab valitti
päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein Hallinto-
oikeus on 16.9.2003 antamallaan päätöksellä päättänyt valituksen
käsittelyn, joten kilpailuneuvoston ratkaisu jää pysyväksi.

Viranomaisilla on käynnissä tutkimuksia siitä, menettelikö
Radiolinja asianmukaisesti vuonna 2002 Telian asiakkaisiin
kohdistuneissa kampanjoissa.

Henkilöstö

Elisa-konsernissa käynnistyivät elokuussa määrättyjä
esikuntatoimintoja ja suurasiakasmyyntiä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut päättyivät 6.10.2003, ja
niiden lopputuloksena vakinaisen henkilöstön määrä vähenee 115
henkilöllä.

Konsernin johtoryhmän jäsenille raportoivia johtoryhmiä on
uudistettu ja vahvistettu pääasiassa sisäisellä rotaatiolla.

Muutokset konsernin rakenteessa

Elisa myi 50 prosentin osuuden verkkosuunnittelua ja
tietoliikenteen konsultointia harjoittavasta EPStar Oy:stä yhtiön
toiselle pääomistajalle Jaakko Pöyry Group Oyj:lle jatkaen näin ei-
ydinliiketoimintojensa rakennejärjestelyjä. Elisalle jäi edelleen
17,5 prosentin osuus EPStarista, ja Elisa jatkaa yhtiön
merkittävänä asiakkaana.

Münsterin sähkölaitos käytti oikeuttaan myydä omistamansa 4,95
prosentin osuus Tropolys GmbH:sta Elisa Oyj:n Saksan tytäryhtiölle
Elisa Kommunikation GmbH:lle 19 miljoonan euron hinnalla. Kaupan
myötä Elisa Kommunikationin omistusosuus Tropolyksessa nousi 70,85
prosenttiin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Telenor Ab ja ElisaCom solmivat ns. Preferred Partner –
yhteistyösopimuksen, jonka myötä molempien yhtiöiden kyky palvella
pohjoismaisia asiakkaita paranee merkittävästi.

Elisa-konserni julkistaa 28.10.laajan uudelleenjärjestelyohjelman,
jonka tavoitteina on konsernin asiakaskeskeisyyden ja tehokkuuden
lisääminen sekä konsernirakenteen ja toimintojen
yksinkertaistaminen. Konsernissa käynnistetään
yhteistoimintaneuvottelut perustuen tuotannollisiin syihin ja
uudelleenjärjestelyihin.

Loppuvuoden näkymät

Konsernin vuoden 2003 liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman
pienemmäksi kuin vuonna 2002. Kertaerillä oikaistu käyttökate ja
tulos kasvavat maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Paranevan kannattavuuden ja maltillisen investointitason
seurauksena konsernin kassavirta säilyy positiivisena ja
nettovelka edelleen pienenee. Operatiiviset investoinnit ovat
neljännellä vuosineljänneksellä korkeintaan 15 prosenttia
liikevaihdosta. Ei-ydinliiketoimintojen rakennejärjestelyjä
jatketaan.

Konsernin Saksan liiketoiminta-alueen käyttökatteen arvioidaan
olevan positiivinen vuonna 2003.

HALLITUSELISA OYJ -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 (milj.euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja)
                    
               Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA      Syys  Syys  Syys  Syys  Joulu
                2003  2002  2003  2002  2002
milj.euroa
Liikevaihto           385  388 1 147  1 178  1 563
Liiketoiminnan muut tuotot     8   46   21   54   92
Liiketoiminnan kulut      -286  -383  -879 -1 017 -1 322
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta       -67  -80  -198  -255  -322
 Konserniliikearvosta      -14  -14  -42   -47   -59
Liikevoitto            26  -43   49   -87   -48
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten 
 tuloksista            1   -1   0   -4   -5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut -10  -13  -29   -38   -50
Voitto ennen satunnaisia eriä   17  -56   20  -129  -103
Satunnaiset erät                     3    3
Voitto satunnaisten erien jälkeen 17  -56   20  -126  -100
Tuloverot            -14   1   13    0    3
Vähemmistöon osuus        -2   6   -2   20   26
Tilikauden voitto         2  -49   30  -106   -71

KONSERNITASE                  30.9. 30.9. 31.12.
                         2003 2002 2002
milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet               70  80  77
Konserniliikearvo                 560  624  583
Aineelliset hyödykkeet               870  944  962
Osuudet osakkuusyrityksissä             21  18  21
Muut sijoitukset                  12  16  13
                         1 533 1 682 1 656
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                   17  21  21
Laskennallinen verosaaminen             54  42  14
Saamiset                      385  382  334
Rahoitusarvopaperit                 7   3   2
Rahat ja pankkisaamiset               50  77  71
                          513  525  442
Vastaavat yhteensä                2 046 2 207 2 098

Oma pääoma
Osakepääoma                     69  69  69
Ylikurssirahasto                  517  517  517
Vararahasto                     3   3   3
Edellisten tilikausien voitto           127  181  198
Tilikauden voitto                  30 -106  -71
                          746  664  716

Vähemmistöosuudet                  76  111  83

Pakolliset varaukset                44  79  71

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma            710  600  715
Lyhytaikainen vieras pääoma            470  753  513
                         1 180 1 353 1 228
Vastattavat yhteensä               2 046 2 207 2 098

Tilinpäätöksestä 31.12.2002 lähtien Tropolys
-alakonsernissa on vuoden 2002 osavuosi-
katsauksista poiketen sovellettu tytär-
yhtiöiden hankinnassa IAS:n sallimaa menet-
telyä, mikä on vaikuttanut konserniliike-
arvoon ja vähemmistöosuuteen.

Tuloveroina on otettu huomioon katsauskauden 
tulosta vastava vero.
                       Tammi- Tammi- Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA            Syys  Syys Joulu
                        2003  2002  2002
milj.euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos                 30  -106  -71

Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset           239  303  381
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset              1
Liiketoiminnan myyntivoitot            0  -31  -48
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot    -1   -2   -5
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta          77   70
Muut oikaisut                   2  -15  -21
Laskennallisen verovelan/-saamisen muutos    -40  -61  -34
Käyttöpääoman muutos ja muut erät        -56   41   32
                         144  312  376

Liiketoiminnan rahavirta             174  206  305

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen         -131  -188  -268
Käyttöomaisuuden myynti              1   4   6
Investoinnit osakkeisiin             -24   -5   -7
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti        16   33   53
Muut sijoitukset                  0   -2   0
Investointien rahavirta             -138  -158  -216

Rahavirta investointien jälkeen          36   48   89

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos           3  -38   75
Lyhytaikaisten lainojen muutos          -55  -30  -209
Maksetut osingot                 -1   -4   -4
Omien osakkeiden myynti                     18
Rahoituksen rahavirta              -53  -72  -120

Rahavarojen muutos                -17  -24  -31
Rahavarat tilikauden lopussa           57   80   74

                  Heinä-Heinä-Tammi-Tammi-Tammi-
                   Syys Syys Syys Syys Joulu
                   2003 2002 2003 2002 2002
TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa)         0,01 -0,36 0,22 -0,80 -0,54
Oma pääoma/osake, (euroa)             5,44 4,89 5,21
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen  45  50  131  188  269
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta  11,7 12,9 11,4 16,0 17,2
Osakkeiden hankinnat          22   5  24  11  16
Korottomat velat                  401  456  396
Henkilöstö keskimäärin              7 285 8 531 8 115


VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta                   75  70  67
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset            9  19  10
Annetut takaukset
Muiden puolesta                   11  11  11
Leasingvastuut                   73  74  72
Takaisinostovastuut                 4   5   3
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)            174  206  194
Muut vastuut                    25  79  52
Vastuut yhteensä                  371  464  409

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja data- verkon 
vuokrasopimusvastuut 30.9.2003 olivat noin 
229 milj.euroa (216 milj. euroa vuoden 2002 
lopussa). Kyseisten GSM-verkon rahoitus-
sopimusten tulevia lunastuksia varten 
taseeseen on muodostettu pakollinen varaus, 
joka kattaa jäljellä olevasta 
vuokrasopimusvastuusta noin 43 milj. euroa.

                       Tammi- Tammi- Tammi-
                        Syys  Syys Joulu
                        2003  2002  2002
Johdannaissopimukset
Termiinisopimukset
Kohde-etuuden arvo                15   6   13
Käypä arvo                     1   0   1
Koron ja valuutanvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo                    8   0
Käypä arvo                        0   0

                  Heinä-Heinä-Tammi-Tammi-Tammi-
KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT    Syys Syys Syys Syys Joulu
(ilman kertaluonteisia eriä)     2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto              385  388 1 147 1 178 1 563
Käyttökate               107  84  289  255  342
Käyttökate -%             27,8 21,7 25,2 21,6 21,9
Liikevoitto               26   6  49  23  32
Liikevoitto -%             6,8  1,6  4,3  2,0  2,0
Tulos ennen satunnaisia eriä      17  -7  20  -19  -23

Oikaistut avainluvut on laskettu ilman
seuraavia kertaluonteisia eriä:

Myyntivoitot                 44     44  73
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta    -77     -77  -77
GSM-verkon alaskirjaukset          -12     -51  -51
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen alaskirjaukset                 -6  -8
Muut kotimaan alaskirjaukset         -4     -4  -4
Mäkitorppa GmbH:n alasajokulut              -10  -8
Muut Saksan liiketoiminnan alaskirjaukset         -6  -5

Kertaluonteiset erät yhteensä        -49    -110  -80
 vaikutus käyttökatteessa          -33     -40  -9
 vaikutus liikevoitossa           -49    -110  -80
 vaikutus tuloksessa ennen satunnaiseriä   -49    -110  -80

Osavuosikatsauksen taulukko-osassa 
esitetyt erät ovat rivikohtaisesti 
pyöristettyjä lukuja.


AVAINLUVUT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (LTA)1.1.-30.9.2003 *)
milj. euroa

             Liikevaihto  Käyttökate   Liikevoitto              
             1-9/03 1-9/02 1-9/03 1-9/02 1-9/03 1-9/02
Kiinteä verkko
Palvelut          470  518   22   32   -8   -4
Verkko           216  237  130  162   77  107
LTA:n sisäinen myynti   -178  -194
Konsernikirjaukset                    -2   -3
Yhteensä          508  561  152  194   67  100

Elisa Mobile
Radiolinja         559  554  149   80   72  -43
Konsernikirjaukset                   -29  -29
Yhteensä          559  554  149   80   43  -72

Saksa
Carrier-liiketoiminta    101   84   2  -21  -23  -42
Mäkitorppa GmbH           2      -7      -10
Konsernikirjaukset                    -8  -13
Yhteensä          101   86   2  -28  -31  -65

Muut yhtiöt
Comptel           41   37   7   -2   5   -5
Muut yhtiöt **)       36   31   -3   0   -6   -7
LTA:n sisäinen myynti    -5
Konsernikirjaukset                    -3   -2
Yhteensä           72   68   4   -2   -4  -14

Konsernitoiminnot      26   26  -18  -29  -26  -36
Konserni yhteensä     1147  1178  289  215   49  -87

AVAINLUVUT LIIKETOIMINTA-
ALUEITTAIN (ILMAN 
KERTALUONTEISIA ERIÄ)

Liiketoiminta-alue (LTA)    Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto
                (oikaistu) (oikaistu)  (oikaistu)
             1-9/03 1-9/02 1-9/03 1-9/02 1-9/03 1-9/02

Kiinteä verkko       508  561  152  158   67   70
Elisa Mobile        559  554  149  157   43   56
Saksa            101   86   2  -21  -31  -49
Muut toiminnat        98   94  -14  -39  -30  -54
LTA:in välinen myynti   -119  -117
Konserni yht. (oikaistu)  1147  1178  289  255   49   23

*Kiinteän verkon rakennemuutosten vuoksi luvut eivät ole täysin 
 vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.
**)Sisältää Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin emoyhtiön.


RAHOITUSTILANNE 30.9.2003
Milj. euroa
             30.9.03 30.6.03 31.3.03 31.12.02 30.9.02

Pitkäaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat   572   572   572   572   472
 Lainat eläkesäätiöiltä    80   80   80    80   83
 Lainat rahoituslaitoksilta  57   55   48    54   38
Yhteensä           709   707   700   706   593
Lyhytaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat                52   52
 Lainat rahoituslaitoksilta  7    2    2    2   34
 Komittoitu luottolimiitti 1)                 40
 Yritystodistukset 2)     37   81   124    44   128
 Muut             27 3)  26   27    28   50
Yhteensä           71   109   153   126   304
Korolliset velat yhteensä  779   816   853   831   897

Rahoitusarvopaperit      7   12    1    3    3
Rahat ja pankkisaamiset    50   62   85    71   77
Korolliset saamiset yhteensä 57   74   86    74   80

Nettovelka 4)        722   742   767   757   817

1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 
  170 miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on kuuden pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
  yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Radiolinjan (16 MEUR) ja Riihimäen Puhelimen (2 MEUR) 
  lunastusvelka ja huoltokonttoritalletukset (9 MEUR).
4) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  saamisilla.

Rahoituksen tunnusluvut  30.9.03 30.6.03 31.3.03 31.12.02 30.9.02

Gearing           88 %  91 %  97 %   95 %  105 %
Omavaraisuusaste       40 %  40 %  38 %   38 %  35 %

Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa