ELISAN HEINÄ-SYYSKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 28 MILJOONAA EUROA

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 8.30

ELISAN HEINÄ-SYYSKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 28 MILJOONAA EUROA

·  Heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 28 miljoonaa euroa
(50). Liikevaihto oli 326 miljoonaa euroa (333).
·  Matkaviestintäliiketoiminnassa Elisan kokonaisliittymämäärä
kasvoi merkittävästi Saunalahden siirrettyä asiakkaansa Elisan
verkkoon, liittymiä oli noin 2 miljoonaa kappaletta
·  Elisan matkaviestintäliittymämäärä ilman virtuaaliverkko-
operaattoreita Suomessa kasvoi edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna noin 16 000 liittymällä ja vaihtuvuus aleni 32,3
prosentista 27,2 prosenttiin
·  Laajakaistamarkkinajohtajuus vahvistui, liittymäkanta kasvoi
edellisestä vuosineljänneksestä noin 38 000 liittymällä

Heinä-syyskuussa Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         7-9/2005  7-9/2004  1-12/2004
miljoonaa euroa
Liikevaihto            326    333    1 356
Käyttökate             85    112     455
Liikevoitto             33     57     242
Tulos ennen veroja         28     50     212
Tulos/osake, euroa        0,15    0,27     1,10
Investoinnit            45     45     182
käyttöomaisuuteen

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema        30.9.2005 30.9.2004  31.12.2004
Nettovelka             363    513     462
Omavaraisuusaste, %         55     44      49
                               
Rahoituslaskelma       7-9/2005  7-9/2004  1-12/2004
Kassavirta investointien       1     71     225
jälkeen

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Elisan markkina-asema vahvistui

Elisan markkina-asema vahvistui kesällä ja alkusyksystä.
Menestyimme sekä matkaviestintä- että laajakaistamarkkinoilla
hyvin.

Katsauskauden käyttökate ja liikevoitto olivat aikaisemmin annetun
ohjeistuksen mukaisia. Haasteellinen markkinatilanne ja
liikevaihdon rakenteellinen muutos asettaa kuitenkin edelleen
paineita tuloskehitykselle. Jatkamme päättäväisesti
tehostamistoimenpiteitä ja liiketoiminnan kehittämistä
kilpailukyvyn edelleen parantamiseksi. Saunalahti-kauppa luo
edellytyksiä innovatiivisemmille palveluille ja tuottavuuden
kehittämiselle.

Saavutimme laajakaistan markkinajohtajuuden edellisen neljänneksen
aikana ja olemme edelleen vahvistaneet asemaamme. Elisan
laajakaistaliittymien määrä lähes kaksinkertaistui vuoden
takaisesta ollen nyt jo melkein 350 000.

Elisan matkaviestinverkon asiakasmäärä kasvoi lähes kahteen
miljoonaan, kun Saunalahden asiakkaat siirtyivät Elisan verkon
käyttäjiksi. Myös Elisan oman palveluoperaattorin liittymämäärä
lisääntyi selkeästi.

Kilpailu markkinoilla jatkuu edelleen kireänä. Hintakilpailun
ohella jatkossa kilpaillaan yhä enemmän myös palveluilla. Tähän
antaa mahdollisuuden mm. eduskunnan käsittelyssä olevan
kytkykauppakiellon purkaminen kolmannen sukupolven liittymiltä ja
puhelimilta.”

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262 2606
Johtaja, IR ja talousviestintä Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Katsaus heinä-syyskuun liiketoimintaan

Markkinatilanne

Matkaviestintäliiketoiminnassa kilpailutilanne pysyi edelleen
hyvin kireänä. Katsauskaudella markkinoilla oli useita
myyntikampanjoita, joissa tarjottiin mm. edullisia puhe- ja
tekstiviestipalveluita. Laajakaistaliiketoiminnassa kasvu jatkui.
Kiinteän verkon perinteisten liittyminen ja niiden käytön lasku on
ollut jopa aikaisempaa voimakkaampaa.

Elisa panosti myyntiin ja markkinointiin voimakkaasti ja vahvisti
markkina-asemaansa. Elisan matkaviestinliittymäkanta kehittyi
edelleen myönteisesti. Matkaviestintäliiketoiminnassa
keskimääräiset minuuttihinnat jatkoivat laskuaan ja liittymien
käyttö kasvoi. Kiinteän verkon liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti, ja
perinteisten liittymien määrä ja käyttö pienenivät.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa        7-9/2005  7-9/2004  muutos- %
Matkaviestintä           183     179     2 %
Kiinteä verkko           166     161     3 %
Muut liiketoiminnat         5     24    -79 %
Segmenttien välinen        -28     -31    -10 %
myynti
Yhteensä              326     333    - 2 %

Elisan heinä-syyskuun vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi hieman
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Matkaviestintäliiketoiminnan liikevaihtoon vaikutti liittymien
käytön kasvu ja Saunalahden liittymien tuoma liikenteen lisäys.
Liikevaihdon kasvua hidastivat yhdysliikenne- ja kuluttajahintojen
lasku. Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihdon kasvuun
vaikuttivat Tikka Communicationsin konsolidointi ja
laajakaistaliiketoiminnan kasvu.

Muiden liiketoimintojen liikevaihdon lasku johtui
ydinliiketoimintoihin kuulumattomien Comptelin ja Yomi Softwaren
myynneistä.

Tuloskehitys
miljoonaa euroa 

               7-9/2005  7-9/2004 muutos-%                               
Matkaviestintä
 käyttökate            46     60   -23 %
 käyttökate- %          25 %    34 %     
 liikevoitto            24     36   -33 %

Kiinteä verkko                        
 käyttökate            40     50   -20 %
 käyttökate- %          24 %    31 %     
 liikevoitto            12     22   -46 %

Muut liiketoiminnat ja                    
konsernitoiminnot         -1     2
 käyttökate            -3     -1
 liikevoitto

Konserni yhteensä 
 käyttökate            85    112   -24 %
 käyttökate- %          26 %    34 %     
 liikevoitto            33     57   -42 %

Käyttökate oli ennakoidulla tasolla. Kireä markkinatilanne
vaikutti kannattavuuteen heikentävästi, jonka Saunalahden
liittymien tuoma lisäliikenne osittain kompensoi.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -5 miljoonaa
euroa (-7). Rahoituskulujen väheneminen johtui pääasiassa
nettovelan supistumisesta.

Tuloslaskelman tuloverot olivat -6 miljoonaa euroa (-11). Suomen
verokanta muuttui vuoden 2005 alusta 29 prosentista 26
prosenttiin.

Konsernin heinä-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 22 miljoonaa
euroa (39). Konsernin tulos/osake oli 0,15 euroa (0,27). Konsernin
oma pääoma/osake oli syyskuun lopussa 7,17 euroa (6,23 vuoden 2004
lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Elisan omistus nousi Tikka Communications Oy:stä 1.7. yli 90
prosenttiin. Elisa ilmoitti jatkavansa 26.8. päättyväksi
kerrottua ostotarjoustaan 31.10. saakka. Elisa kertoi lisäksi
tehneensä Tikka Communicationsin jäljellä olevista osakkeista
lunastusvaatimuksen. Elisan omistusosuus oli syyskuun lopussa 97,7
prosenttia.

Elisa teki 17.8. osakevaihtotarjouksen Saunalahden
osakkeenomistajille ja ostotarjouksen optionhaltijoille.
Osakevaihtotarjouksen tarjoama vastike on 1 Elisan osake kutakin
Saunalahden 5,6 osaketta kohden. Kilpailuvirasto aloitti
syyskuussa Elisa-Saunalahti -kaupan jatkokäsittelyn selvittäen
tarkemmin erityisesti laajakaistamarkkinoita. Ostotarjousta on
jatkettu useamman kerran, ja se on voimassa 4.11.2005 saakka.

Elisa solmi 7.7. Saunalahti Group Oyj:n eräiden merkittävien
osakkeenomistajien kanssa sopimuksen, jonka mukaan ne ovat
sitoutuneet osallistumaan Elisan ostotarjoukseen. Novator Finland
Oy on osapuolena kyseisessä sopimuksessa. Novator International
Holding Ltd:n ilmoituksen mukaan Novator Finland Oy:n omistus
yhdessä sen lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden kanssa nousee
yhdistymissopimuksen kautta Elisan osakepääomasta noin 5,26
prosenttiin, ja äänimäärästä, mukaan lukien sopimusten perusteella
määräysvallassa olevat osakkeet, noin 6,57 prosenttiin.

Matkaviestintäliiketoiminta

                 7-9/2005 7-9/2004    2004
Liittymien määrä, Suomi*    1 480 794 1 368 515 1 383 515
Liittymien määrä, Viro**     257 830  215 300  225 500
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    31,2   37,5    37,8
Vaihtuvuus (churn)**, %       27,2   21,6    33,7
Käyttö, milj. min.***         934    631   2 498
Käyttö, min./liittymä/kk**      177    159    156
SMS, milj. kpl***           219    135    537
SMS, kpl/liittymä/kk**         38    34     34
Lisäarvopalvelut/liikevaihto, %    17    14     14

* Elisan verkko-operaattori Suomessa ilman virtuaaliverkko-
operaattoreita
** Elisan palveluoperaattori Suomessa
*** Elisan verkko-operaattori Suomessa

Vuoden kolmannella neljänneksellä Elisan verkko-operaattorin
liittymämäärä Suomessa kasvoi merkittävästi Saunalahden siirrettyä
liittymänsä Elisan verkkoon. Liittymiä oli noin kaksi miljoonaa
kappaletta. Ilman virtuaaliverkko-operaattoreita Elisan
liittymämäärä oli 1 480 794, kasvua 15 728 liittymää edellisestä
neljänneksestä.

Elisan oman palveluoperaattorin soitettujen puheluminuuttien määrä
liittymää kohden kasvoi noin 11 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien (SMS) määrä nousi noin 12 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Verkko-operaattorin
soitettujen minuuttien määrä kasvoi 48 prosenttia ja tekstiviestit
62 prosenttia. Verkko-operaattorin kasvaneeseen liikennemäärään
vaikutti oleellisesti Saunalahden tuoma lisäliikenne.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 17 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui yhdysliikennemaksujen
ja kuluttajahintojen laskusta.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liiketoiminta jatkoi kasvuaan.
Liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa (20,7), käyttökate 7,5
miljoonaa euroa (6,6) ja liikevoitto 5,2 miljoonaa euroa (4,3).
Liittymämäärä kasvoi noin 20 prosenttia ja oli syyskuun lopussa
257 830 (215 300).

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta           30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
Laajakaistaliittymät       345 898  185 136   222 307
ISDN-kanavat           135 716  170 529   159 591
Kaapeli-TV –liittymät      208 592  193 750   198 447
Analogiset ja muut liittymät   592 663  650 079   639 202
Liittymät yhteensä       1 282 869 1 199 494  1 219 547

Elisan laajakaistaliittymien kysyntä jatkui kolmannella
vuosineljänneksellä voimakkaana. Samalla yhtiö vahvisti
laajakaistamarkkinajohtajuutta Suomessa.

Laajakaistaliittymämäärä kasvoi heinä-syyskuussa 37 715
liittymällä. Kasvua vuoden takaisesta liittymämäärästä on 87
prosenttia. Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista
laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan
siirtyessä laajakaistaliittymiin. Laskua vuoden takaisesta
liittymämäärästä on 9 prosenttia.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli heinä-syyskuussa keskimäärin 4 842
henkilöä (5 590 keskimäärin vuonna 2004).

Henkilöstömäärä kauden    30.9.2005 30.9.2004  31.12.2004
lopussa
Matkaviestintä          1 449   1 485    1 477
Kiinteä verkko          3 102   3 005    3 015
Muu liiketoiminta         166    865     814
Konsernitoiminnot          55     78      70
Yhteensä             4 772   5 433    5 376

Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kiinteän verkon
henkilöstömäärää kasvatti Tikka Communicationsin yhdistäminen
konserniyhtiöksi. Muiden liiketoimintojen henkilömäärän lasku
johtui ydinliiketoimintaan kuulumattomien Comptelin ja Yomi
Softwaren myynneistä.

Tikka Communications Oy:ssa käytiin tuotannollisista syistä
yhteistoimintaneuvottelut, jotka on saatu päätökseen.
Neuvottelujen alkaessa vähentämistarpeeksi arvioitiin 65 henkilöä
ja neuvottelujen tuloksena yhtiön henkilöstömäärä vähenee 32
henkilöllä.

Investoinnit

miljoonaa euroa         7-9/2005 7-9/2004 1-12/2004
Investoinnit käyttöomaisuuteen,    45    45    182
josta                 
- matkaviestintäliiketoiminta     18    20     68
- GSM-rahoitussopimusten        
 takaisinostot             0     0     0             
- kiinteän verkon liiketoiminta    27    24     88
- muut                 0     1     6
Osakkeet                5     0     61
Yhteensä                51    45    243

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja likviditetti pysyivät hyvinä
vuosineljänneksen aikana. Heinä-syyskuussa kassavirta
investointien jälkeen oli 1 miljoonaa euroa (71). Edellistä vuotta
alhaisempi kassavirta johtui alemmasta tulostasosta ja
edellisvuoden kertaluonteisista myyntituotoista.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut
miljoonaa euroa        
               30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
Nettovelka             363    513     462
Gearing, %             35,3    61,2    50,6
Omavaraisuusaste, %        55,3    43,5    49,3
                               
                7-9/2005  7-9/2004  1-12/2004
Kassavirta investointien       1     71     225
jälkeen

Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt
miljoonaa euroa       Enimmäismäärä Käytössä 30.9.2005
Komittoitu luottolimitti        170          0
Yritystodistusohjelma 1)        150          0
EMTN-ohjelma 2)           1 000         452

1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu. Ohjelman
voimassaolo päättyi 30.6.2005. Ohjelmaa ollaan uusimassa 1.7.2005
voimaantulleiden direktiivimääräysten mukaiseksi.

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja            Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2        vakaa
Standard & Poor’s           BBB        vakaa

Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä 30.9. oli 141 989 109 kappaletta, ja
markkina-arvo 2 038 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä heinä-
syyskuussa kaikkiaan 60,9 miljoonaa kappaletta 872,6 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 42,9 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.

Elisan vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli 3 600 000
kappaletta ja vuoden 2000 B-optio-oikeuksien määrä 3 600 000
kappaletta.

Omat osakkeet

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2005 antama
valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen.
Valtuutusta ei ole käytetty.

Osakkeiden lukumäärä, kpl      
              30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004    
                   
Elisa Oyj:n omistamat omat     
osakkeet              0     0      0
Tytäryhtiöiden omistamat    
Elisan osakkeet       232 351  766 870   210 672
Omat osakkeet yhteensä    232 351  766 870   210 672
Osuus osakepääomasta ja    
äänistä            0,16 %   0,56 %   0,15 %
                              
Elisan Eläkesäätiön         
omistamat osakkeet*)        0  263 563   202 263
Osuus osakepääomasta ja      
äänistä             0 %   0,19 %   0,14 %

*) Elisan eläkeasioiden hoito siirtyi vakuutusyhtiöille 
1.7.2005 alkaen.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2004 sekä vuonna 2005 ilmestyneiden
osavuosikatsausten jälkeen on Elisan oikeudellisissa asioissa
katsauskaudella tapahtunut seuraavia asioita:

Korkein oikeus on pitänyt täsmennettynä voimassa markkinaoikeuden
päätöksen, jossa Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:tä on kielletty
100 000 euron sakon uhalla tietynlaisten matkapuhelinliittymien
markkinoinnissa tarjoamasta lisäetuja siten, että lisäetujen
esittely hallitsee markkinointia.

Elisan omistus Tikka Communications Oy:ssä on ylittänyt 90
prosenttia, ja Elisa on tehnyt lunastusvaatimuksen Tikka
Communications Oy:n vähemmistöosakkeista, sekä hakenut
keskuskauppakamarilta välimiesoikeuden asettamista käsittelemään
lunastusvaatimusta. Lunastettavia osakkeita on noin 600
kappaletta, ja lunastushinta on 1 940 euroa osakkeelta.

Espoon käräjäoikeus on 28.9.2005 antanut Elisan kannan mukaisen
päätöksen, jolla se hylkäsi kanteen, jossa vaaditaan Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:n sulautumisesta päättäneen yhtiökokouksen
päätöksen kumoamista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Elisa myi ydinliiketoimintaansa kuulumattoman Estera Oy:n
turvaliiketoiminnan ISS Security Oy:lle ja
rakennusautomaatioliiketoiminnan sen toimivalle johdolle. Kaupasta
syntyvä myyntivoitto kirjataan vuoden viimeiselle neljännekselle.
Lopullisesti kaupan ehdot määräytyvät kaupan toteuduttua. Esteran
myynnillä Elisa toteuttaa strategiaansa konsernirakenteen
selkeyttämiseksi.

Elisa sopi Saksan liiketoiminnan myyntiin liittyvän Tropolys
GmbH:lta olevan 40 miljoonan euron lainasaamisen myynnistä DF
Deutsche Forfait AG:lle. Lainasaamisen kauppa tehtiin siten, että
Elisa pitää itsellään korkojen maksuun kuuluvan riskin ja Deutsche
Forfait pääomariskin.

Tikka Communications Oy myi lokakuussa omistamansa 20 829 Elisan
osaketta. Kauppahinta oli 288 991,76 euroa.

Kilpailuvirasto hyväksyi Elisan Saunalahti-yrityskaupan.
Yritysjärjestelyyn liittyen Elisa on antanut Kilpailuvirastolle
laajakaistamarkkinoiden osalta sitoumuksia, joiden mukaan
Saunalahden laajakaistapalveluiden toteuttamisessa tarvittava
Saunaverkko myydään Tampereen, Jyväskylän ja Riihimäen alueilla
asiakassopimuksineen, sekä pääkaupunkiseudun alueella ilman
asiakassopimuksia. Matkaviestinliiketoiminnan osalta päätökseen ei
sisälly ehtoja.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden kireä kilpailutilanne jatkuu
edelleen. Matkaviestinnän ja kiinteän verkon tuotteiden käyttö
kasvaa yhä melko voimakkaasti. Elisan tavoitteena on jatkaa
markkina-aseman vahvistamista.

Konsernirakenteen muutokset huomioiden vuoden 2005
vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden
tasolla.

Meneillään oleva rakennejärjestely ja kilpailutilanne heikentävät
tuloksen ennustettavuutta. Vuoden 2005 viimeisen neljänneksen
vertailukelpoisen käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan
heikkenevän jonkin verran kuluvan vuoden edellisten neljännesten
vertailukelpoisesta tasosta. Arvioon sisältyy Saunalahden
liittymien tuoma lisäliikenne. Kannattavuuden laskuun vaikuttavat
loppuvuoden markkinapanostukset, matkaviestintäliiketoiminnassa
keskihintojen lasku ja kiinteän verkon liiketoiminnan
rakenteellinen muutos.

Saunalahden tytäryhtiöksi muuttumisen vaikutuksia ei ole näissä
arvioissa vielä otettu huomioon. Saunalahti-kaupan toteuduttua
Saunalahden tulos sekä kauppahinnan kohdistamisesta aiheutuvat
poistot alkavat näkyä Elisan tuloksessa. Loput synergiaedut
verkkoliikenteen lisäksi alkavat toteutua asteittain vuodesta 2006
alkaen.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 13 prosenttia
liikevaihdosta ja kassavirta on selvästi positiivinen.

HALLITUS

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa 
                   7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2005  2004  2005  2004  2004

Liikevaihto            325,5  333,2  994,3 1005,2 1356,0
Liiketoiminnan muut tuotot      3,2   0,9  101,5  10,9  27,0
Liiketoiminnan kulut       -244,0 -222,6 -744,2 -683,3 -928,2
Käyttökate             84,7  111,5  351,6  332,8  454,8
Poistot ja arvonalentumiset    -51,9  -54,1 -156,4 -160,5 -213,2
Liikevoitto             32,8  57,4  195,2  172,3  241,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista  0,0   0,2   1,2  -0,1   1,3
Rahoitustuotot ja -kulut, netto   -5,0  -7,3  -17,1  -24,5  -30,4
Voitto ennen veroja         27,8  50,3  179,3  147,7  212,5
Tuloverot              -5,7  -11,4  -29,5  -39,9  -53,2
Tilikauden voitto          22,1  38,9  149,8  107,8  159,3

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille       21,6  37,9  149,0  103,2  151,7
 Vähemmistölle           0,5   1,0   0,8   4,6   7,6
Tilikauden voitto          22,1  38,9  149,8  107,8  159,3

Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton            0,15  0,27  1,05  0,75  1,10
Laimennettu             0,15  0,27  1,05  0,75  1,10

Ulkona olevia osakkeita 
keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton           141757 137245 141769 137237 137570
Laimennettu            141757 137245 141769 137237 137570


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                   7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2005  2004  2005  2004  2004

Matkaviestintä           183,3  179,1  542,6  532,9  712,8
Kiinteä verkko           166,0  160,8  497,9  491,6  653,6
Muut yhtiöt             5,4  23,9  36,7  74,9  108,4
Allokoimattomat erät                         2,4
Segmenttien välinen liikevaihto  -29,2  -30,6  -82,9  -94,2 -121,2
Konserni yhteensä         325,5  333,2  994,3 1005,2 1356,0

KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                   7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2005  2004  2005  2004  2004
Matkaviestintä           45,6  60,0  168,3  170,3  227,0
Kiinteä verkko           40,2  49,7  122,8  152,5  200,7
Muut yhtiöt             0,8   3,6  50,6  12,8  20,3
Allokoimattomat erät        -1,9  -1,8   9,9  -2,8   6,8
Konserni yhteensä          84,7  111,5  351,6  332,8  454,8

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                   7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2005  2004  2005  2004  2004
Matkaviestintä           24,0  35,9  102,8  103,5  138,1
Kiinteä verkko           11,6  22,5  41,4  70,3  91,1
Muut yhtiöt             0,5   1,6  42,1   6,6  10,2
Allokoimattomat erät        -3,3  -2,6   8,9  -8,1   2,2
Konserni yhteensä          32,8  57,4  195,2  172,3  241,6


KONSERNITASE
milj. euroa                    
                          30.9.  30.9. 31.12.
                          2005  2004  2004
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet               81,0  55,0  75,8
Konserniliikearvo                 471,1  456,9  466,2
Aineelliset hyödykkeet               693,6  736,3  724,2
Osuudet osakkuusyrityksissä             0,4  11,6  11,7
Muut sijoitukset                  46,5   7,5  10,4
Laskennallinen verosaaminen             35,0  86,0  42,5
Muut saamiset                    10,8  46,6  46,5
                         1338,4 1399,9 1377,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                   17,6  15,4  15,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset          359,1  305,4  308,5
Rahavarat                     156,3  217,6  162,8
                          533,0  538,4  486,4

Varat yhteensä                  1871,4 1938,3 1863,7


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     1016,2  778,1  883,5
Vähemmistöosuus                   12,5  59,9  31,0
Oma pääoma yhteensä                1028,7  838,0  914,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka              31,4  37,5  29,8
Varaukset                      6,1  31,9  21,4
Pitkäaikaiset korolliset velat           403,3  602,1  593,4
Muut pitkäaikaiset velat              13,1   6,0  10,3
                          453,9  677,5  654,9
Lyhytaikaiset velat
Varaukset                      4,6   3,0   3,3
Lyhytaikaiset korolliset velat           115,7  128,3  31,8
Ostovelat ja muut velat              268,5  291,5  259,2
                          388,8  422,8  294,3

Oma pääoma ja velat yhteensä           1871,4 1938,3 1863,7


OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSET
milj. euroa
      
      Osake- Yli-  Omat     Muut Kertyneet Vähemmis-   Oma 
      pääoma kurssi- osakkeet rahastot  voitto- töosuus  pääoma
         rahasto            varat      yhteensä
Oma pääoma
31.12.2003  69,0  516,7  -24,7   3,4   110,0   73,3   747,7
Muut 
muutokset               -0,6    1,1  -18,0   -17,5
Tilikauden 
voitto                     103,2   4,6   107,8
Oma pääoma 
30.9.2004  69,0  516,7  -24,7   2,8   214,3   59,9   838,0


Oma pääoma 
31.12.2004  71,0  530,4   -3,1   34,5   250,7   31,0   914,5
Myytävissä 
olevat 
sijoitukset              37,0             37,0
Omat osakkeet         0,2                  0,2
Maksetut 
osingot                     -56,7   -3,6   -60,3
Muut 
muutokset                     3,2  -15,7   -12,5
Tilikauden 
voitto                     149,0   0,8   149,8
Oma pääoma 
30.9.2005   71,0  530,4  -2,9   71,5   346,2   12,5  1028,7


TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj.euroa 
                           7-9   1-9  1-12
                          2004  2004  2004
Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta 
FAS:n mukaa                     25,7  75,6  113,9
Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
Liikearvon poiston peruutus             11,2  33,7  44,6
Työsuhde-etuudet                   1,2   3,6  10,7
Vuokrasopimukset                   0,4  -5,3  -9,6
Rahoitusinstrumentit                 1,1   0,5   0,5
Tuloverot                      -0,7  -0,3  -0,8
IFRS-oikaisut yhteensä               13,2  32,2  45,4

Tilikauden voitto IFRS:n mukaan           38,9  107,8  159,3

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille                37,9  103,2  151,7
Vähemmistölle                    1,0   4,6   7,6
                          38,9  107,8  159,3
OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj.euroa                          
                          1.1.  30.9. 31.12.
                          2004  2004  2004
Oma pääoma FAS:n mukaan              699,1  759,9  851,0
Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
Liikearvon poiston peruutus                 33,7  44,6
Työsuhde-etuudet                  -24,0  -20,4  -13,5
Vuokrasopimukset                   4,7  -0,5  -4,9
Arvonkorotusten peruutus              -11,1
Rahoitusinstrumentit                 0,9   0,7   1,1
Muut oikaisut                    1,7   1,7   1,6
Tuloverot                      3,2   3,0   3,6
IFRS-oikaisut yhteensä               -24,6  18,2  32,5
Emoyhtiön osakkeenomistajille           674,5  778,1  883,5

Vähemmistöosuudet FAS:in mukaan           77,4  64,1  33,6
IFRS-oikaisut                    -4,1  -4,2  -2,6
Vähemmistölle                    73,3  59,9  31,0

Oma pääoma IFRS:n mukaan              747,8  838,0  914,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa
                           1-9   1-9  1-12
                          2005  2004  2004
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja                179,3  147,7  212,5
Oikaisut yhteensä                  89,9  165,6  199,7
Käyttöpääoman muutos                -37,4  -12,9   4,9
Liiketoiminnan rahavirta              231,8  300,4  417,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot    -22,7  -41,2  -45,8
Maksetut verot                   -4,2  -10,8  -16,0
Liiketoiminnan nettorahavirta           204,9  248,4  355,3

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen          -124,0 -117,1 -171,4
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin  -17,2  -8,7  -10,4
Omaisuuden myynnit                 99,7  45,1  51,4
Investointien nettorahavirta            -41,5  -80,7 -130,4

Rahavirta investointien jälkeen          163,4  167,7  224,9

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti                       6,4
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)     0,7  25,0  24,3
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)         -87,5  -1,0 -110,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)  -10,4  -15,2  -15,3
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)         -12,4  -16,5  -21,0
Maksetut osingot                  -60,3  -9,6  -13,0
Rahoituksen nettorahavirta            -169,9  -17,3 -129,3

Rahavarojen muutos                 -6,5  150,4  95,6
Rahavarat tilikauden alussa            162,8  67,2  67,2
Rahavarat tilikauden lopussa            156,3  217,6  162,8


VASTUUT
milj. euroa
                          30.9.  30.9. 31.12.
                          2005  2004  2004
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
 Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta        1,9  38,9  27,6
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset           1,0   1,0   0,2
Annetut takaukset
 Muiden puolesta                  2,6   0,6
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä      5,5  40,5  27,8

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
 Nimellisarvo                       16,8  13,5

Leasingsopimukset ja
muut sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut                   14,3  20,7  18,3
Takaisinostovastuut                 0,8   1,7   1,2
Vuokravastuut kiinteistöistä            57,7  66,4  77,2
Vuokravastuut yhteensä               72,8  88,8  96,7

Muut vastuut
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns. QTE-järjestely)         23,1  24,9  22,8
QTE-järjestelyn kokonaisarvo            168,7  163,6  149,8
Muut vastuut                     0,1   5,0   9,1


TUNNUSLUVUT
milj. euroa
                   7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2005  2004  2005  2004  2004

Oma pääoma/osake, (euroa)              7,17  5,67  6,23
Korollinen nettovelka               362,7  512,6  462,2
Gearing                      35,3 % 61,2 % 50,6 %
Omavaraisuusaste                 55,3 % 43,5 % 49,3 %
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen,            45,2  45,4  133,1  122,6  181,8
josta rahoitusleasingilla 
hankittu osuus            0,4   4,2   9,2   5,5  10,4
Bruttoinvestoinnit % 
liikevaihdosta          13,9 % 13,6 % 13,4 % 12,2 % 13,4 %
Sijoitukset osakkeisiin       5,4   0,1  40,1   8,5  61,1
Henkilöstö keskimäärin               5109  5674  5590


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing % 
                
                 Korolliset velat - rahavarat
			 -----------------------------------------x 100
                Oma pääoma + vähemmistöosuudet


Omavaraisuusaste % 

                Oma pääoma + vähemmistöosuudet
              ----------------------------------------x 100
              Taseen loppusumma - saadut ennakot


Korollinen nettovelka      
                  Korolliset velat - rahavarat


Oma pääoma/osake

                  Oma pääoma ilman vähemmistön osuutta
          ---------------------------------------------------
           Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa


Tulos/osake

                  Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
            -----------------------------------------------
            Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärinLAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaan. 
Noudatettuja laadintaperiaatteita on selostettu yksityiskohtaisesti 
Elisan 8.4.2005 julkaisemassa IFRS-tiedotteessa. Tiedote on saatavissa 
Elisan verkkosivuilta www.elisa.fi.

Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa