ELISAN IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2005 KLO 8.30

ELISAN IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004

Elisa siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting
Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön
(International Financial Reporting Standards, IFRS). Elisa
julkistaa ensimmäisen neljänneksen IAS 34-mukaisen
osavuosikatsauksen 28.4.2005.

Tämä tiedote sisältää siirtymähetken ja vertailuneljännesten oman
pääoman ja tuloksen täsmäytyslaskelmat sekä 2004 vuosineljännesten
tuloslaskelmat, taseet, segmentti-informaation ja keskeiset
tunnusluvut. Kumulatiiviset vuoden 2004 vertailutiedot on
saatavissa Elisan verkkosivuilta www.elisa.fi. IFRS:n ja FAS:n
mukaisen rahavirtalaskelman välillä ei ole olennaisia eroja.

Elisa käyttää IFRS 1 -standardin sallimia helpotuksia yksittäisten
standardien takautuvaan soveltamiseen. Merkittävin helpotus koskee
niitä yritysten yhteenliittymiä, jotka ovat tapahtuneet ennen
siirtymispäivää. Nämä tytär- ja osakkuusyrityshankinnat
yhdistellään alkuperäisellä hankintameno- tai
yhdistelmämenetelmällä. 1.1.2004 jälkeen tapahtuneisiin
hankintoihin on sovellettu IFRS 3 -standardia.
Arvonalentumistestit on suoritettu eikä siirtymähetken taseeseen
eikä sen jälkeen päättyneen tilikauden taseeseen ole kirjattu
arvonalentumisia.

Etuuspohjaisiksi työsuhde-etuuksiksi tulkittujen eläkkeiden osalta
käytetään helpotusta, jonka mukaisesti IAS 19 standardia ei
sovelleta takautuvasti, vaan siirtymähetkellä etuuspohjaisten
järjestelyjen eläkevelvoite kirjataan avaavaan taseeseen sen
hetkiseen käypään arvoon. Käyttöomaisuuden arvonkorotukset
peruutetaan. Oikaisun jälkeen konsernin käyttöomaisuus perustuu
kokonaisuudessaan alkuperäisiin hankintahintoihin.

Keskeiset tuloslaskelmaerät     
                   FAS muutos   IFRS        
                1-12/2004     1-12/2004
Liikevaihto, milj. euroa      1 356       1 356
Käyttökate, milj. euroa       432   22    455
Poistot, milj. euroa        -239   26   -213
Liikevoitto, milj. euroa       193   48    242
Rahoitustuotot ja -kulut, 
milj. euroa             -27   -2    -29
euroa
Voitto ennen veroja, milj. euroa   166   46    212
Tilikauden tulos, milj. euroa    107   45    152
Tulos/osake, euroa         0,78  0,32   1,10

Keskeiset tase-erät         FAS muutos   IFRS
               31.12.2004    31.12.2004
Pitkäaikaiset varat, 
milj. euroa            1 253   124   1 377
Lyhytaikaiset varat, milj. euroa   488   -2    486
Oma pääoma ja vähemmistöosuus,    885   30    915
milj. euroa
Pitkäaikaiset velat, milj. euroa   566   93    658
Lyhytaikaiset velat, milj. euroa   274   17    291
Pakolliset varaukset, milj. euroa   17   -17     0
                            
Keskeiset tunnusluvut        FAS muutos  IFRS
                1-12/2004     1-12/2004
Korollinen nettovelka, 
milj. euroa             411   51    462
Sijoitetun pääoman tuotto, %   13,6 %  2,1 %  15,7 %
Oman pääoman tuotto, %      13,7 %  5,5 %  19,2 %
Omavaraisuusaste, %        51,1 % -1,8 %  49,3 %
Velkaantumisaste, %        46,4 %  4,2 %  50,6 %

IFRS ei aiheuta muutoksia liikevaihtoon. IAS 11 -mukaista
osatuloutusta on pääosin noudatettu vuoden 2003 alusta alkaen.

Käyttökatetta parantavat pääasiassa rahoitusleasingsopimukset 11
milj. euroa ja etuuspohjaisten eläkkeiden käsittelyn vaikutus 11
milj. euroa. Liikearvoista tehtävien poistojen loppuminen
pienentää poistoja 45 milj. euroa. Rahoitusleasingomaisuudesta
kirjaan uusia poistoja 18 milj. euroa. IAS 39 mukaiseen
rahoitusinstrumenttien käsittelyyn siirtymisellä ja
rahoitusleasingsopimusten koroilla ei ole merkittävää vaikutusta
rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Vaikutus vuoden 2004 veroihin ei
ole olennainen.

Tasetta kasvattaa lähinnä liikearvoista vuonna 2004 tehtyjen
poistojen peruuttaminen, rahoitusleasingkäsittely sekä
verosaamisten ja -velkojen netotuksen purku. Siirtyminen lainojen
arvostamisessa jaksotettuun hankintamenoon nimellispääoman sijasta
pienentää tasetta 14 milj. euroa. Vähemmistöosuus esitetään IFRS:n
mukaisesti omassa pääomassa. Pakollisista varauksista puretaan
rahoitusleasingsopimuksiin liittyvä GSM-verkon varaus 7 milj.
euroa. Muut varaukset 11 milj. euroa on ryhmitelty pitkäaikaisiin
velkoihin.

IFRS-standardien käyttöönotosta johtuvat erot suomalaiseen
tilinpäätöskäytäntöön verrattuna on jäljempänä kohdassa
”liitetiedot”. Pääasialliset muutokset laadintaperiaatteissa on
kuvattu liitetietojen jälkeen.

IFRS-luvut ovat tilintarkastamattomia.


ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262 2606

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


ELISA OYJ -KONSERNI

Laskelma oman pääoman muutoksista
(milj.euroa)    
          
               Liite 1.1.04 31.3.04 30.6.04 30.9.04 31.12.04
Konsernin oma pääoma 
suomalaisen laadintakäytännön 
mukaan                699   731   735   760   851
 Vaikutukset IFRS:iin 
 siirtymisestä
 Konserniliikearvon poistot   1       11   23   34    45
 Työsuhde-etuudet        2  -24   -23   -22   -20   -14
 Vuokrasopimukset        3   5   -2   -1   -1    -5
 Aineellisten 
 hyödykkeiden arvonkorotukset  4  -11   -11
 Rahoitusinstrumentit      5   1    1    0    1    1
 Muut oikaisut         6   2    2    2    2    2
 Tuloverot           7   3    5    4    3    4
IFRS-oikaisut yhteensä        -25   -18    5   18    33
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva 
osuus omasta pääomasta        674   713   741   778   884

Vähemmistöosuus suoma-
laisen laadintakäytännön 
mukaan                 77   76   65   64    34
 IFRS-oikaisut          8   -4   -4   -4   -4    -3
Omasta pääomasta 
vähemmistölle kuuluva 
osuus IFRS:n mukaan          73   71    61   60   31

IFRS:n mukainen oma pääoma      748   784   802   838   915


Laskelma nettovoiton 
muutoksista               
(milj.euroa) 
                     Tammi- Huhti-  Heinä-  Loka-
                    Maaliskuu Kesäkuu Syyskuu Joulukuu
              Liite       04   04    04    04

Nettovoitto FAS:n mukaan           32   15    24    36
Vaikutukset IFRS:iin 
siirtymisestä
Konserniliikearvo        1       11   11    11    11
Työsuhde-etuudet        2       1    1    1    7
Vuokrasopimukset        3       -7    1    1    -4
Rahoitusinstrumentit      5       0    0    0    0
Muut              6       0    0    0    0
Tuloverot            7       2   -1    -1    -1
IFRS-oikaisut yhteensä             7   12    13    13

Nettovoitto IFRS:n mukaan           38   27    38    48

Taulukko-osassa esitetyt erät 
ovat rivikohtaisesti 
pyöristettyjä lukuja.


ELISA OYJ -KONSERNI

KONSERNITULOSLASKELMA 
(milj.euroa) 
              FAS  IFRS       FAS  IFRS
              Tammi- Tammi-   IFRS- Huhti- Huhti-  IFRS-
              Maalis Maalis siirtymän  Kesä  Kesä siirtymän
           Liite   04   04 vaikutus   04   04 vaikutus

Liikevaihto          333  333     0  339  339     0
Liiketoiminnan 
muut tuotot           7   7     0   4   4     0
Liiketoiminnan 
kulut        2,3,6  -221  -220     1  -248  -242     6
Poistot ja 
arvonalentumiset:
 Käyttö-
 omaisuudesta     3,6  -49  -53    -4  -49  -53    -4
 Konserniliike-
 arvosta         1  -11   0    11  -11   0    11
Liikevoitto          59   67     8   35   48    13
Rahoitustuotot 
ja -kulut:
 Osuus osakkuus yritysten 
 tuloksista       1   0   0     0   -1   0     1
 Muut rahoitus-
 tuotot ja -kulut   3,5   -8  -10    -2   -7   -7     0
Voitto ennen veroja      51   56     5   28   41    13
Tuloverot        7  -18  -17     1  -11  -12    -1
Vähemmistön osuus    8   -1   -1     0   -2   -2     0
Tilikauden voitto       32   38     6   15   27    12

Laimentamaton 
osakekohtainen tulos 
(eur/osake)         0,23  0,28   0,05  0,11  0,20   0,09
Laimennusvaikutuksella 
oikaistu osakekohtainen 
tulos (eur/osake)      0,23  0,28   0,05  0,11  0,20   0,09


KONSERNITULOSLASKELMA  
(milj.euroa)            

               FAS  IFRS        FAS IFRS
             Heinä- Heinä-   IFRS-  Loka- Loka-  IFRS-
              Syys  Syys siirtymän  Joulu Joulu siirtymän
           Liite  04   04 vaikutus   04  04  vaikutus

Liikevaihto         333  333     0   351  351     0
Liiketoiminnan 
muut tuotot          1   0    -1   20  16     -4
Liiketoiminnan 
kulut         2,3,6 -229  -222     7  -257 -245     12
Poistot ja 
arvonalentumiset:
 Käyttö-
 omaisuudesta      3,6 -49  -54    -5   -48  -53     -4
 Konserni-
 liikearvosta       1 -11   0    11   -11   0     11
Liikevoitto          45   57    12   55  69     15
Rahoitustuotot 
ja -kulut:
 Osuus osakkuus-
 yritysten tuloksista   1  0   0     0    2   1     0
 Muut rahoitus-
 tuotot ja -kulut    3,5  -8   -7     1   -5  -6     -1
Voitto ennen 
veroja            36   50    13   51  65     14
Tuloverot         7 -11  -11     0   -13  -13     -1
Vähemmistön osuus     8  -1   -1     0   -3  -3     0
Tilikauden voitto       24   38    13   36  48     13

Laimentamaton 
osakekohtainen tulos 
(eur/osake)         0,18  0,27   0,09  0,26 0,35    0,09
Laimennusvaikutuksella 
oikaistu 
osakekohtainen tulos    0,18  0,27   0,09  0,26 0,35    0,09
(eur/osake)


ELISA OYJ -KONSERNI

KONSERNITASE          
(milj.euroa) 

         FAS IFRS IFRS-  FAS  IFRS IFRS-  FAS  IFRS IFRS-
        31.12. 1.1. siir-        siir-        siir-
              tymän  31.3. 31.3. tymän  30.6. 30.6. tymän
     Liite  03  04 vaikutus  04  04 vaikutus  04  04 vaikutus
Pitkä-
aikaiset 
varat
Aineettomat 
hyödykkeet  1,6 64  56    -8  54  48   -6  58  57    0
Konserni-
liikearvo   1 460 460    0  446  457   11  439  457    18
Aineelliset 
hyödyk-
keet    3,4,6 856 1006   149  711  777   66  678  750    72
Osuudet 
osakkuus-
yrityksissä  6 20  15    -5  17  12   -4  16  12    -4
Myytävissä 
olevat 
sijoituk-
set    1,5,6 12  9    -3  11   8   -3  11   7    -4
Saamiset    5  3  2    -1  42  41   -1  47  46    -1
Laskennallinen 
verosaaminen  7 82 123    42  90  129   40  63  104    42
        1497 1671   174 1371 1473   102 1312 1435   123
Lyhytaikaiset 
varat
Vaihto-omaisuus  16  16    0  14  14    0  15  15    0
Verosaamiset    1  1    0   0   0    0   7   7    0
Myyntisaamiset 
ja muut
saamiset    5 348 356    8  374  375    0 258  259    0
Käypään arvoon 
tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat
rahoitusvarat   6  6    0  24  24    0 114  114    0
Rahavarat     61  61    0  44  43    0  39   39    0
         433 440    8  456  456    0 433  433    0
Vastaavaa 
yhteensä    1930 2112   182 1827 1929   102 1745  1868   123

Oma pääoma
Osakepääoma    69  69    0  69  69    0  69   69    0
Ylikurssirahasto 517 517    0  517  517    0 517  517    0
Vararahasto    3  3    0   3   3    0  3   3    0
Arvonmuutos-
rahasto      0  0    0      0    0      0    0
Omat osakkeet  -25 -25    0  -25  -25    0 -25  -25    0
Edellisten 
tilikausien 
voitto      135 110   -25  135  110   -25 125  111   -14
Tilikauden 
voitto                32  38    6  46   65    19
Vähemmistö-
osuudet    8    73    73     71   71     61    61
         699 748    49  731  784   53 735  802    67

Vähemmistö-
osuudet    8 77      -77  75      -75  66       -66
Pakolliset 
varaukset   3 52      -52  31      -31  24       -24

Pitkäaikaiset 
velat
Eläkevelvoit-
teet      2    24    24     23   23     22    22
Laskennalliset
verovelat   7    40    40     36   36     40    40
Varaukset   6    26    26     22   22     17    17
Pitkäaikainen 
vieras 
pääoma    3,5 617 755   138  562  616   54 561  612    51
         617 845   228  562  698   136 561  691   130
Lyhytaikaiset 
velat
Pitkäaikaisen 
vieraan pääoman
lyhennyserät   102 102    0  102  102    0 101  101    0
Verovelat     3  3    0   4   4    0  11   11    0
Lyhytaikainen 
vieras pääoma 3 380 414    34  322  342   19 247  263    16
         485 519    34  428  447   19 359  375    16
Vastattavaa 
yhteensä    1930 2112   182 1827 1929   102 1745  1868   123


ELISA OYJ -KONSERNI


KONSERNITASE 
(milj.euroa) 
              FAS  IFRS   IFRS-   FAS IFRS   IFRS-
             30.9. 30.9. siirtymän 31.12. 31.12. siirtymän
           Liite  04   04 vaikutus   04   04 vaikutus
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1,6  55   55     0   63   76    13
Konserniliikearvo    1 428  457    29   441  466    26
Aineelliset 
hyödykkeet      3,4,6 665  736    71   650  724    74
Osuudet osakkuus-
yrityksissä       6  16   12    -4   16   12    -5
Myytävissä olevat 
sijoitukset     1,5,6  11   7     -4   13   10    -2
Saamiset         5  61  47    -14   58   46    -11
Laskennallinen 
verosaaminen       7  48  86     38   14   43    29
              1283 1400    117  1253  1377    124
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus       15  15     0   15   15     0
Verosaamiset         3   3     0            0
Myyntisaamiset ja 
muut saamiset      5 302  302     0   310  308    -2
Käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavat
rahoitussvarat       129  129     0   96   96     0
Rahavarat          89  89     0   67   67     0
              538  538     0   488  486    -2
Vastaavaa yhteensä     1821 1938    117  1741  1864    122

Oma pääoma
Osakepääoma         69  69     0   71   71     0
Ylikurssirahasto      517  517     0   562  562     0
Vararahasto          3   3     0    3   3     0
Arvonmuutosrahasto         -1     -1       0     0
Omat osakkeet        -25  -25     0   -3   -3     0
Edellisten tilikausien 
voitto           125  111    -14   111   99    -12
Tilikauden voitto      71  103     32   107  152    45
Vähemmistöosuudet    8     60     60       31    31
              760  838     78   851  915    64

Vähemmistöosuudet    8  64       -64   34       -34
Pakolliset varaukset   3  21       -21   17       -17

Pitkäaikaiset velat
Eläkevelvoitteet     2     20     20       15    15
Laskennalliset 
verovelat        7     38     38       30    30
Varaukset        6     14     14       10    10
Pitkäaikainen vieras 
pääoma         3,5 574  608     34   566  604    38
              574  680    107   566  658    93
Lyhytaikaiset velat
Pitkäaikaisen vieraan 
pääoman lyhennyserät    101  101     0    0   0     0
Verovelat           5   5     0    2   2     0
Lyhytaikainen vieras 
pääoma          3 297  314     17   272  289    17
              403  420     17   274  291    17
Vastattavaa yhteensä    1821 1938    117  1741  1864    122


ELISA OYJ -KONSERNI

AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN          
(milj. euroa) 
               Käyttökate      Käyttökate
              Tammi-maalis  IFRS- Huhti-Kesä   IFRS-
                04   04 siirtymän  04  04 siirtymän
               FAS  IFRS vaikutus  FAS IFRS  vaikutus

Segmentti: Matkaviestintä   66   64    -2  44  47     3
Konsernikirjaukset
Yhteensä            66   64    -2  44  47     3

Segmentti: Kiinteä verkko   52   55     3  45  48     3
Konsernikirjaukset
Yhteensä            52   55     3  45  48     3

Muut yhtiöt
Comptel             3   3     0   5  6     1
Muut yhtiöt *)         0   0     0   0  -1     -1
Konsernikirjaukset 
Yhteensä            3   3     0   5  5     0

Allokoimattomat kulut **)   -2   -2     0   1  1     0
Konserni yhteensä       119  120     1  95 101     6


              Käyttökate       Käyttökate
              Heinä - Syys  IFRS- Loka-Joulu   IFRS-
                04   04 siirtymä  04  04 siirtymän
               FAS  IFRS vaikutus  FAS IFRS  vaikutus

Segmentti: Matkaviestintä   57   60     3  52  57     5
Konsernikirjaukset
Yhteensä            57   60     3  52  57     5

Segmentti: Kiinteä verkko   47   50     3  42  48     6
Konsernikirjaukset
Yhteensä            47   50     3  42  48     6

Muut yhtiöt
Comptel             3   3     0   5  6     1
Muut yhtiöt *)         0   1     1   1  1     0
Konsernikirjaukset
Yhteensä            3   4     1   6  7     1

Allokoimattomat kulut**)    -2   -2     0  14  10    -4
Konserni yhteensä       105  112     7  114  122     8

*)Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt 
ja Yomi-konsernin emoyhtiön.
**) Sisältää konserniesikunnan 
ja konsernihallinnon.


ELISA OYJ -KONSERNI


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN
(milj. euroa)
             Liikevoitto        Liikevoitto
            Tammi-maalis   IFRS-  Huhti-Kesä   IFRS-
              04   04 siirtymän    04  04 siirtymän
             FAS  IFRS  vaikutus   FAS IFRS  vaikutus

Segmentti: Matkaviestintä 45   42     -3    25  25     0
Konserniliikearvon poisto -8         8   -10       10
Yhteensä          37   42     5    15  25     10

Segmentti: Kiinteä verkko 26   27     1    20  20     0
Konserniliikearvon poisto -1         1    -1        1
Yhteensä          25   27     2    19  20     1

Muut yhtiöt
Comptel           3   3     0    5  4     -1
Muut yhtiöt *)       -2   -1     1    -2  0     2
Konserniliikearvon poisto
Yhteensä          1   1     0    3  4     1

Allokoimattomat kulut **) -4   -4     0    -2  -1     1
Konserni yhteensä     59   67     8    35  48     13

             Liikevoitto       Liikevoitto
            Heinä - Syys   IFRS-   Loka-Joulu   IFRS-
              04   04 siirtymän    04  04 siirtymän
             FAS  IFRS  vaikutus   FAS FRS  vaikutus

Segmentti: Matkaviestintä 35   36     1    32  35     3
Konserniliikearvon poisto -10        10   -10       10
Yhteensä          25   36     11    23  35     13

Segmentti: Kiinteä verkko 21   24     3    16  20     4
Konserniliikearvon poisto               -1        1
Yhteensä          21   24     3    15  20     5

Muut yhtiöt
Comptel           3   3     0    5  5     0
Muut yhtiöt *)       -2   -2     0    -1  -1     0
Konserniliikearvon poisto               0        0
Yhteensä          1   1     0    3  4     1

Allokoimattomat kulut **) -3   -3     0    13  10     -3
Konserni yhteensä     45   57     12    55  69     15

*)Sisältää mm. Yomi IT-
yhtiöt ja Yomi-konsernin 
emoyhtiön.
**) Sisältää konserni-
esikunnan ja 
konsernihallinnon.


ELISA OYJ -KONSERNI

TUNNUSLUVUT             FAS   IFRS    IFRS-    
                 31.12.    1.1. siirtymän   
                   03     04  vaikutus 
 
Oma pääoma/osake, (euroa)     5,09    4,91   -0,18    
Velkaantumisaste (gearing)     87 %   114 %      
Omavaraisuusaste          40 %    36 %        
Korolliset velat (milj.euroa)    747    922    176    
Korottomat velat (milj.euroa)    407    442     35    
Osakkeiden osakeantikorjattu
lukumäärä keskimäärin     137320789 137320789      
Osakkeiden osakeantikorjattu
lukumäärä tilinpäätöspäivänä 137320789 137320789      

            FAS   IFRS   IFRS- FAS     IFRS  IFRS-
           31.3.   31.3. siirtymän 30.6.    30.6. siirtymän
             04     04 vaikutus  04     04 vaikutus
Oma pääoma/
osake,(euroa)     5,32    5,19   -0,13 5,36    5,40   0,04
Velkaantumisaste 
(gearing)       76 %    87 %      64 %    72 %    
Omavaraisuusaste    44%    41 %      46 %    43 %   
Korolliset velat 
(milj.euroa)      680    754    74  666     733    67
Korottomat velat 
(milj.euroa)      341    391    51  278     333    55
Osakkeiden osakeanti-
korjattu lukumäärä 
keskimäärin    137320789 137320789    137320789  137320789
Osakkeiden osakeanti-
korjattu lukumäärä 
tilinpäätös-
päivänä      137320789 137320789    137320789  137320789


            FAS    IFRS   IFRS-  FAS    IFRS   IFRS-
           30.9.   30.9. siirtymä 31.12.   31.12. siirtymän
             04     04 vaikutus  04     04  vaikutus
Oma pääoma/
osake, (euroa)     5,54    5,67   0,13 6,00    6,23    0,23
Velkaantumisaste 
(gearing)       56 %    61 %      46 %    51 %   
Omavaraisuusaste    45 %    43 %      51 %    49 %  
Korolliset velat 
(milj.euroa)      679    730    52  573    625     52
Korottomat velat 
(milj.euroa)      319    370    51  283    324     41
Osakkeiden osake-
antikorjattu 
lukumäärä 
keskimäärin    137320789 137320789    137569703 137569703
Osakkeiden osake-
antikorjattu 
lukumäärä 
tilinpäätös-
päivänä      137320789 137320789    141778437 141778437


Liitetiedot

1.Liikearvo
 
Ennen 1.1.2004 hankitut tytär- ja osakkuusyritykset on yhdistelty
hankintameno- tai yhdistelmämenetelmällä suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaisesti. 1.1.2004 jälkeen tehtyihin
hankintoihin on sovellettu IFRS 3 -standardia.

Liikearvoista suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti vuonna
2004 tehdyt suunnitelman mukaiset poistot on peruutettu. Tehdyn
peruutuksen tulosvaikutus vuositasolla on 45 milj. euroa.
Siirtymäpäivän taseessa 1.1.2004 liikearvojen kokonaismäärä oli
462 milj. euroa. Kesäkuussa 2004 hankitun Oy Finnet International
Ab:n hankinnasta kohdistettiin aineettomiin hyödykkeisiin 3,5
milj. euroa. Yomi Oyj:n hankinnasta joulukuussa 2004 kohdistettiin
11,2 milj. euroa asiakkuuksiin, 1,6 milj. euroa myytävissä
olevaksi luokiteltuun IT-liiketoimintaan ja 8,9 milj. euroa on
kirjattu liikearvoksi. 31.12.2004 liikearvojen kokonaismäärä oli
473 milj. euroa.
 
2. Työsuhde-etuudet
 
Suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän (TEL) työeläketurva
sekä lisäeläkejärjestelyt, jotka pääsääntöisesti on järjestetty
Elisan eläkesäätiön kautta, on siirtymäpäivän taseessa käsitelty
etuuspohjaisina järjestelyinä. Etuuspohjaisten eläkkeiden osalta
IAS 19 -standardia ei sovelleta takautuvasti vaan siirtymähetkellä
etuuspohjaisten järjestelyjen eläkevelvoite on kirjattu avaavaan
taseeseen sen hetkiseen käypään arvoon (eläkevelka 24 milj. euroa
1.1.2004).

Sosiaali- ja terveysministeriön joulukuussa 2004 hyväksymien
laskuperustemuutosten vuoksi vakuutusyhtiöissä järjestetyn TEL:n
työkyvyttömyyseläkkeen osuus käsitellään maksuperusteisena
järjestelynä IFRS-taseessa 31.12.2004. Tämän seurauksena
siirtymähetken taseeseen kirjattu vakuutusyhtiöissä järjestetty
TEL-vastuu on tuloutettu kokonaisuudessaan vuoden 2004 viimeisellä
neljänneksellä. Eläkesäätiössä järjestetystä työeläke- ja
lisäeläketurvasta vastuuta on tuloutettu vuoden 2004 viimeisellä
neljänneksellä sekä TEL-muutoksien että vuoden 2004 aikana
tapahtuneiden irtisanomisten takia. Eläkesäätiössä järjestettyjen
eläkevelvoitteiden käsittelyä jatketaan etuuspohjaisena.
Etuuspohjaista eläkevelkaa oli 31.12.2004 taseessa 14,8 milj.
euroa, josta eläkesäätiöjärjestelyjen osuus 12,8 milj. euroa,
yhtiön omalla vastuulla oleva osuus 1,7 milj. euroa ja
vakuutusyhtiöjärjestelyjen osuus 0,3 milj. euroa.

3. Vuokrasopimukset
 
Elisassa on luokiteltu useita vuokrasopimuksia käsiteltäväksi IAS
17 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti
rahoitusleasingsopimuksina. Merkittävimmät luokittelumuutokset
koskevat televerkon leasing- ja vuokrasopimuksia, IT-palvelimien
ja muutamien kiinteistöjen leasing- ja vuokrasopimuksia. Aiemman
laskentakäytännön mukaisesti nämä sopimukset esitettiin
liitetiedoissa leasing- ja vuokravastuina.

Entisen pääkonttorin kiinteistön myyntivoitosta on peruutettu
teletilojen osuus 3,6 milj. euroa, koska tiloista tehtiin
pitkäaikainen vuokrasopimus. Tämä on luokiteltu
rahoitusleasingsopimukseksi. Tältä osin myyntivoitto tuloutetaan
vuokra-ajan kuluessa.

Rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattu omaisuus vähennettynä
kertyneillä poistoilla on kirjattu aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin ja sopimuksesta johtuvat velvoitteet
vastaavasti korollisiin velkoihin. Rahoitusleasingsopimuksista
johtuvat vuokrat on korvattu kirjauksilla rahoituskuluihin sekä
velan vähennykseksi.

Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyi vuoden 2004 lopussa
rahoitusleasingomaisuutta 59 milj. euroa (146 milj. euroa,
1.1.2004) ja vieraaseen pääomaan rahoitusleasingvelkaa 72 milj.
euroa (179 milj. euroa, 1.1.2004). Siirtymäpäivän tase 1.1.2004
sisälsi Saksan rahoitusleasingomaisuutta 72 milj. euroa ja
rahoitusleasingvelkaa 79 milj. euroa. Suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaisesti kirjatuista pakollisista
varauksista peruutettiin GSM-verkkoon varauksia 7 milj. euroa 
(30 milj. euroa 1.1.2004).

4. Aineellisten hyödykkeiden arvonkorotukset
 
Kiinteistöjen kirjanpitoarvoihin suomalaisen tilinpäätöskäytännön
mukaisesti kirjatut arvonkorotukset on peruutettu (11 milj. euroa
1.1.2004). Oikaisun jälkeen konsernin käyttöomaisuus perustuu
kokonaisuudessaan alkuperäisiin hankintahintoihin.

5. Rahoitusinstrumentit

Elisa noudattaa IAS 39 -standardia 1.1.2004 alkaen.

Lainat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaisen nimellispääoman sijaan. Muutos
arvostustavassa pienensi korollista nettovelkaa 13,4 milj. euroa
vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä.

Konsernin johdannaissopimukset ovat Comptelin
valuuttatermiinisopimuksia. Comptel siirtyi suojauslaskennan
soveltamiseen 1.1.2005 ja on vertailutiedoissaan käsitellyt
valuuttatermiinit suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti.
Valuuttatermiinit on merkitty Elisan avaavassa taseessa käypään
arvoon ja arvostettu uudelleen käypään arvoon vertailuneljännesten
lopussa. Arvonmuutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti
rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Rahoitusinstrumenttien käsittelyllä ei ollut olennaista vaikutusta
vuoden 2004 tulokseen.

6. Muut oikaisut
 
Tuotekehitystoimintaan liittyen on aktivointiperiaatteita
tarkennettu lähinnä oman työn aktivoinnin osalta. Ohjelmistojen
tuotekehityskustannusten oikaisun vaikutuksena aineettomat
hyödykkeet kasvoivat vuonna 2004 3,0 milj. euroa (2,9 milj. euroa
1.1.2004).
 
Kiinteistöyhtiöiden hallintaan oikeuttavat osakkeet on yhdistelty
IAS 31 mukaisesti suhteellista yhdistelymenetelmää käyttäen.
Yhdistelyn lopputuloksena osakkeiden arvona esitetty erä esitetään
pääsääntöisesti osana rakennuksia.
 
Kyllästettyjen puhelinpylväiden tulevat hävityskustannukset on
kirjattu ympäristövelvoitteiksi. Hävityskustannukset, 1,7 milj.
euroa 1.1.2004, on aktivoitu käyttöomaisuuteen. Vastaava velka
esitetään varauksissa.

Elisa soveltaa IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia kaikkiin
sellaisiin osakejärjestelyihin, joissa optiot on myönnetty
7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen
1.1.2005. Tätä aiemmista optiojärjestelyistä ei ole esitetty
kuluja tuloslaskelmassa. Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon
niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan
tasaerinä jaksotettuna myöntämishetken ja oikeuden syntymisen
väliselle ajanjaksolle. Käypä arvo määritetään Black-Scholes -
hinnoittelumallin perusteella. Tämän standardin soveltamisen
piiriin kuuluvia henkilöstölle myönnettyjä optio-oikeuksia on
Elisan tytäryhtiössä Comptelissa. Tulosvaikutukset eivät olleet
olennaiset vuonna 2004.

Raportointirivistöön on tehty uudelleenryhmittelyjä
tuloslaskelmassa ja taseessa.

7. Tuloverot
 
Laskennalliset verot on kirjattu tehdyistä IFRS-oikaisuista siltä
osin kun ne ovat aiheuttaneet veronalaisia tai vähennyskelpoisia
väliaikaisia eroja verotuksen ja tilinpäätöksen välillä.
Laskennallisia veroja ei ole kirjattu liikearvosta eikä muista
pysyvästi verovapaista tai vähennyskelvottomista eristä.

Suomalaisen laskentakäytännön mukainen laskennallisten
verosaatavien ja -velkojen netotus on purettu. IFRS-raportoinnissa
laskennalliset verovelat on ryhmitelty pitkäaikaisiin velkoihin.

8. Vähemmistöosuus
 
IFRS-raportoinnin muutokset koskevat myös sellaisia tytäryhtiöitä,
joissa on vähemmistöjä. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet kyseisten
tytäryhtiöiden omaan pääomaan ja sitä kautta myös konsernin
vähemmistöosuuteen. Vähemmistöosuus ryhmitellään IFRS-
raportoinnissa konsernin omaan pääomaan.

PÄÄASIALLISET MUUTOKSET LAADINTAPERIAATTEISSA

Yhdistelyperiaatteet

Ennen IFRS-raportointiin siirtymistä 1.1.2004 toteutuneet
yritysten yhteenliittymät raportoidaan suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaisesti. 1.1.2004 jälkeen tehdyt hankinnat
kirjataan noudattaen IFRS 3 -standardia.

IAS 36:n mukaisesti liikearvoista ei tehdä suunnitelman mukaisia
poistoja, vaan niitä arvioidaan arvonalentumistesteillä.
Liikearvot on kohdistettu segmenteille. Arvonalentumistestit
suoritetaan segmenttitasolla siirtymähetkellä ja sen jälkeen
vuosittain ja aina kun siihen erityinen syy antaa aihetta.

Kiinteistöyhtiöiden osakkeet yhdistellään IAS 31:n mukaisesti
suhteellista yhdistelymenetelmää käyttäen. Yhdistelyn
lopputuloksena osakkeiden arvona esitetty erä esitetään
pääsääntöisesti osana rakennuksia.

Segmenttikohtaiset tiedot

Elisassa ensisijaisiksi IFRS-raportointisegmenteiksi on määritelty
liiketoiminnalliset segmentit: Kiinteän verkon liiketoiminta,
Matkaviestintä ja Muut liiketoiminnat. Siten nykyinen raportoinnin
segmenttijako ei IFRS-raportointiin siirryttäessä muutu.

Toissijaisiksi IFRS-raportointisegmenteiksi on määritelty
maantieteelliset segmentit – Suomi ja Muut maat.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Vuokrasopimukset:
Elisassa on luokiteltu useita vuokrasopimuksia
käsiteltäväksi IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti
rahoitusleasingsopimuksina. Merkittävimmät luokittelumuutokset
koskevat televerkon leasing- ja vuokrasopimuksia, IT-palvelimien
ja muutamien kiinteistöjen leasing- ja vuokrasopimuksia.

Rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattu omaisuus vähennettynä
kertyneillä poistoilla kirjataan aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin ja sopimuksesta johtuvat velvoitteet
vastaavasti korollisiin velkoihin. Rahoitusleasingsopimuksista
johtuvat vuokrat korvataan kirjauksilla rahoitusmenoon sekä velan
vähennykseen. IAS 17 -standardin mukaisilla
rahoitusleasingsopimuksilla rahoitettu omaisuus aktivoidaan
taseeseen ja poistetaan aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä
koskevien poistosuunnitelmien mukaisesti hyödykkeen taloudellisena
pitoaikana tai sitä lyhyempänä leasingsopimuksen kestoaikana.

Arvonkorotukset:
Kiinteistöjen kirjanpitoarvoihin suomalaisen tilinpäätöskäytännön
mukaisesti kirjatut arvonkorotukset on peruutettu IFRS-taseesta.
Oikaisun jälkeen konsernin käyttöomaisuus perustuu
kokonaisuudessaan alkuperäisiin hankintahintoihin.

Rahoitusinstrumentit

Osakesijoitukset, lukuun ottamatta sijoituksia osakkuus- ja
kiinteistöyhtiöihin, luokitellaan myytävissä oleviksi
sijoituksiksi. Sijoitukset osakkeisiin arvostetaan
lähtökohtaisesti käypään arvoon. Pörssissä noteeraamattomat
arvopaperit, joiden arvoa ei voida luotettavasti määrittää,
kirjataan hankintamenoon. Osakkeiden käyvän arvon muutokset
kirjataan suoraan omaan pääomaan. Kun sijoitus myydään, kertynyt
käyvän arvon oikaisu kirjataan tulosvaikutteisesti.

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin ja muihin korkoa
tuottaviin arvopapereihin käsitellään käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina.

Lainat arvostetaan jaksotetun hankintamenomenetelmän mukaan
nimellispääoman sijasta. Hankintamenoon voi sisältyä mm.
järjestelypalkkioita, kaupankäyntikuluja sekä emissiovoittoja tai
-tappioita.

Johdannaissopimukset arvostetaan IAS 39 -standardin periaatteiden
mukaisesti käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ellei sovelleta
suojauslaskentaa. Suojauslaskentaa sovelletaan Comptelissa
1.1.2005 alkaen laskuttamattomaan tilauskantaan liittyviin
valuuttamääräisiin eriin. Näiden termiinien käyvän arvon muutos
kirjataan suoraan omaan pääomaan silloin kun suojaus on tehokas.

Eläkevelvoitteet

Elisalla on erilaisia eläkejärjestelyjä sekä eläkesäätiössä että
eläkevakuutusyhtiöissä. Lisäksi eläkejärjestelyissä on eroja eri
maiden paikallisien olosuhteiden ja käytäntöjen mukaan. Pääosin
suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän (TEL) työeläketurva
sekä lisäeläketurva on järjestetty Elisan eläkesäätiön kautta.

IFRS-raportoinnissa eläkkeet luokitellaan joko maksu- tai
etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisista
eläkejärjestelyistä suoritettavat maksut kirjataan kuluiksi sen
tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat. Ulkomaisten
tytäryhtiöiden eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia.
Tilinpäätöskäytäntöjen ero aiheutuu etuuspohjaisiksi
luokiteltavien eläkejärjestelyjen erilaisesta käsittelystä IFRS-
tilinpäätöksissä.

Etuuspohjaisten eläkkeiden osalta IAS 19 -standardia ei sovelleta
takautuvasti, vaan siirtymähetkellä etuuspohjaisten järjestelyjen
vastuu on kirjattu avaavaan taseeseen sen hetkiseen käypään
arvoon. Jatkossa vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot
kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyyn osallistuvien
työntekijöiden keskimääräisen jäljellä olevan työajan aikana siltä
osin kuin voitot tai tappiot ylittävät 10 % järjestelyn
etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvosta tai tätä
suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta.

Optio-oikeudet

Elisa soveltaa IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia kaikkiin
sellaisiin osakejärjestelyihin, joissa optiot on myönnetty
7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen
1.1.2005. Tätä aiemmista optiojärjestelyistä ei ole esitetty
kuluja tuloslaskelmassa.

Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä
ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä jaksotettuna
myöntämishetken ja vapaakirjautumisen väliselle ajanjaksolle.
Käypä arvo määritetään Black-Scholes -hinnoittelumallin
perusteella.

Omat osakkeet

Omat osakkeet esitetään omalla rivillään omassa pääomassa. Aiemmin
omat osakkeet oli vähennetty kertyneistä voittovaroista.


ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 050 3822606

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa