ELISAN KOKO VUODEN 2002 TULOS ILMAN KERT

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2003 KLO 8.00

ELISAN KOKO VUODEN 2002 TULOS ILMAN KERTAERIä OLI -23 MEUR,
VIIMEINEN VUOSINELJäNNES TOTEUTUI Q3:N TASOISENA

Konsernin vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 385 (386)
miljoonaa euroa. Kertaluonteisista eristä puhdistetut tunnusluvut
olivat seuraavat:

·  käyttökate 88 milj. euroa (90)
·  liikevoitto 10 milj. euroa (13)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -3 milj. euroa (-1)

Vuosineljänneksen luvut eivät ole liiketoiminnan myynneistä ja
konsolidoinneista johtuen täysin vertailukelpoisia edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin koko vuoden 2002 liikevaihto oli 1 563 miljoonaa euroa
(1 439 milj. euroa). Kertaluonteisista eristä puhdistetut
tunnusluvut olivat seuraavat:

·  käyttökate 342 milj. euroa (324)
·  liikevoitto 32 milj. euroa (67)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -23 milj. euroa (5)

Vuoden 2002 tulokseen sisältyi kertaluonteisia kuluja 154
miljoonaa euroa ja tuottoja 73 miljoonaa euroa. Näitä eriä olivat
kulukirjaukset GSM-rahoitussopimuksista ja -verkoista sekä
liiketoimintojen ja kiinteistöjen myynnit.

Virallisen tilinpäätöksen tunnusluvut olivat:

·  käyttökate 333 milj. euroa (425)
·  liikevoitto -48 milj. euroa (108)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -103 milj. euroa (46)

Konsernin koko vuoden kassavirta investointien jälkeen oli
positiivinen 89 miljoonaa euroa, ja rahoituksellinen asema oli
vakaa.

Konsernin nettovelkaa vähennettiin toisen vuosipuoliskon aikana ja
se oli vuoden lopussa 757 milj. euroa. Vuoden 2002 operatiiviset
investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 218 miljoonaa (324),
investoinnit osakkeisiin 16 miljoonaa (242) ja GSM-
rahoitussopimusten takaisinostoihin noin 50 miljoonaa euroa (49).
Konsernin omavaraisuusaste oli 38 prosenttia (40).

Hallitus esittää, että vuodelta 2002 ei jaeta osinkoa.

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen toteaa konsernin vuoden 2002
tuloksen jääneen epätyydyttävälle tasolle, vaikka keskeiset muut
toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetiin. öOlemme voimakkaasti
sopeuttaneet kustannuksia, henkilöstömäärää sekä investointeja.
Kotimaan konsolidoinnit ovat tuoneet synergiaa, josta hyödymme
jatkossakin. Hyviä saavutuksia vuonna 2002 ovat myös positiivinen
kassavirta, nettovelan vähentäminen ja investointien pysyminen
tavoitteissa. Loppuvuoden onnistunut myynti kasvatti Radiolinjan
liittymämäärää noin 41 000 kappaleella. Saksassa saavutimme 
lupausten mukaisen positiivisen käyttökatteen vuoden 2002 
viimeisellä neljänneksellä.ö

öKiinteän verkon liiketoiminnassa Elisa vahvisti
markkinajohtajuuttaan laajakaistaliittymissä, joiden määrä kasvoi
71 900:aan. Elisa Mobile –liiketoiminta-alueella monipuolistimme
palvelutarjontaamme solmimalla kumppanuuden Vodafonen kanssa sekä
käynnistämällä GPRS- ja multimediapalvelut.ö

öVuonna 2003 arvioimme liikevaihdon kasvavan enintään 3 prosenttia.
Vallitsevan markkinanäkemyksen perusteella odotamme käyttökatteen 
ja tuloksen maltillista parannustaa viime vuodesta. Pidämme 
investoinnit 15 prosentin tasolla liikevaihdosta ja haemme
rakenneratkaisuja ei-ydinliiketoiminnoille. Nettovelkaa
pienennämme edelleen ja kassavirta pidetään positiivisena.ö

öSaksan liiketoiminta tuottaa vuonna 2003 positiivista
käyttökatetta, ja liikevoittoa arvioimme kertyvän vuoden 2004
ensimmäisellä vuosipuoliskollaö, sanoo Mattheiszen.

Tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole vielä
annettu. Elisa Communications Oyj:n vuosikertomus ilmestyy
viikolla 13.

ELISA COMMUNICATIONS OYJ
Jyrki Antikainen, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen, puh. 010 262 2917
Johtaja, Group Spokesman Pekka Perttula, puh. 050 555 0600
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Liite:

Elisa Communications Oyj:n tilinpäätöstiedote 2002

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002


Tietoliikenteen markkinatilanne

Talouden epävarmuus ja operaattoreiden velkaantuneisuus
vaikuttivat voimakkaasti koko telealaan vuonna 2002. Tämä näkyi
useiden, myös Suomessa toimivien operaattoreiden ajautumisena
selvitystilaan. Kasvun hidastuessa ja kilpailun kiristyessä
kannattavuutta on toimialalla parannettu karsimalla kustannuksia
ja vähentämällä investointeja. Kilpailukykyä ja kasvua on haettu
yrityskaupoilla ja yhteistyösopimuksilla.

Suomessa telealan kilpailua sävytti mobiili- ja
laajakaistaliittymien voimakas markkinointi uusille asiakkaille.
Myös uusia teknologioita ja palveluita, kuten GPRS ja
multimediaviestit (MMS), otettiin käyttöön vuonna 2002. Niillä ei
kuitenkaan ollut vielä merkittävää vaikutusta konsernin
liiketoiminnan kannalta.

Vaikeutunut markkinatilanne näkyi Elisa Communications Oyj -
konsernin vuoden 2002 tuloksessa, joka jäi tavoitteita
heikommaksi.


Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto oli 1 563 miljoonaa euroa (1 439).
Liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Liikevaihtoluvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen
verrattuna liiketoimintojen myyntien (mm. puhelinluettelo- ja
asennusliiketoiminta) ja yrityshankintojen (mm. Tropolys vuonna
2002, Soon ja Yomi vuonna 2001) vuoksi.


Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto vuodelta 2002 ilman kertaluonteisia eriä oli
32 miljoonaa euroa (67). Liikevoittoa rasittavia kertaluonteisia
eriä olivat:
 ·  77 miljoonan euron kulukirjaus GSM-verkkoa koskevien
   rahoitussopimusten vuokravastuusta,
 ·  51 miljoonan euron lisäpoistot GSM-verkoista,
 ·  14 miljoonan euron kulukirjaukset Saksan liiketoiminnasta ja
 ·  12 miljoonan euron muut kertaluonteiset kulukirjaukset.

Konsernin tilinpäätöksen mukainen (raportoitu) liikevoitto
vuodelta 2002 oli –48 miljoonaa euroa (108).

Vuoden 2002 raportoituun liikevoittoon sisältyi osakkeiden,
liiketoimintojen ja kiinteistöjen myyntivoittoja yhteensä 73
miljoonaa euroa (104). Vuonna 2002 myytiin mm. Elisa Instalia Oy:n
asennusliiketoiminta sekä Soon Com Oy:n, Yomi Oyj:n ja Riihimäen
Puhelin Oy:n puhelinluetteloliiketoiminnat.

Eläkesäätiömaksut olivat vuonna 2002 noin 10 miljoonaa euroa
edellisvuotta korkeammat ensi sijassa säätiöiden sijoitustuottojen
vähenemisen vuoksi. Elisa-konsernin eläkevastuut ovat täysin
katetut.

Konsernin suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta olivat
255 miljoonaa euroa (213). Kertaluonteisia poistoja kirjattiin
lisäksi yhteensä 67 miljoonaa euroa (59). Nämä lisäpoistot
kirjattiin pääasiassa GSM-verkoista. Tytäryhtiöiden
konserniliikearvosta kirjattiin poistoa 59 miljoonaa euroa (45),
johon sisältyi arvonalentumiskirjauksia Saksan tytäryhtiöistä 4
miljoonaa euroa.

Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut konserniliikearvo oli vuoden
lopussa 583 miljoonaa euroa (vuoden 2001 lopussa 588 miljoonaa
euroa). Vuoden 2002 alussa osakkuusyhtiö Tropolys GmbH muutettiin
pääasiassa osakevaihtomenettelyllä tytäryhtiöksi. Tämän
seurauksena konsernitilinpäätöksessä esitettävä konserniliikearvo
kasvoi noin 50 miljoonalla eurolla.

Konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksista oli -5 miljoonaa
euroa (-14).

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat vuonna 2002 yhteensä -50
miljoonaa euroa (-48).

GSM-verkon vuokravastuusta tehdyn kulukirjauksen perusteella
kirjattiin 22 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen. Saksan
tytär- ja osakkuusyritysten kertyneistä tappioista ei ole kirjattu
laskennallisia verosaamisia.

Konsernin verot vuodelta 2002 olivat +3 miljoonaa euroa (-42).

Vuoden 2002 raportoitu tulos:

 · Konsernin vuoden 2002 tulos verojen ja vähemmistöosuuden
   jälkeen oli –71 (1) miljoonaa euroa.

 · Konsernin tulos/osake oli –0,54 euroa (0,01) ja oma
   pääoma/osake vuoden lopussa 5,21 euroa (5,67).


Elisa Mobile -liiketoiminta-alue

Elisa Mobile –liiketoimintaan vaikuttivat vuonna 2002
hintakilpailun kiristyminen ja siitä seurannut hintaeroosio sekä
Telia Mobile Finlandin liittymien poistuminen Radiolinjan verkosta
toisella vuosineljänneksellä. Kilpailu asiakkaista tiivistyi
selvästi edellisvuodesta, ja liittymäkaupan markkinointi- ja
myyntikustannukset kasvoivat.

Elisa Mobilen vuoden 2002 tunnusluvut olivat seuraavat:

·  liikevaihto 739 miljoonaa euroa (727)
·  käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 194 miljoonaa euroa
   (197)
·  liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 60 miljoonaa euroa
   (76)

GSM-verkkoa koskevien rahoitussopimusten vuokravastuuta kirjattiin
kolmannella neljänneksellä kuluksi 77 miljoonaa euroa. Lisäksi
uusien radioverkko- ja niihin liittyvien ohjelmistoinvestointien
poistoaikoja päätettiin lyhentää vuoden 2003 alusta noin kahdella
vuodella.

Radiolinjan Suomen verkossa oli joulukuun 2002 lopussa 1 342 417
liittymää (1 356 204). Telian laskutettavien (post paid)
liittymien poistumisen seurauksena liittymämäärä oli kolmannen
vuosineljänneksen lopussa 1 301 621. Loppuvuoden onnistunut myynti
kasvatti liittymämäärää noin 41 000 kappaleella.

Vuonna 2002 Radiolinjan kotimaan palveluoperaattorin liittymien 

 ·  vaihtuvuus (churn) oli 15,7 prosenttia vuositasolle
   muutettuna (14,3) ja
 ·  liikevaihto liittymää kohti kuukaudessa (ARPU) oli
   keskimäärin 42,2 euroa (43,5).
 ·  lisäarvopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 12 prosenttia
   (12).

Vuoden aikana solmittiin 23 uutta GSM-roaming-sopimusta. Niitä on
nyt 111 maassa 234 operaattorin matkapuhelinverkossa. GPRS-roaming
-sopimuksia on solmittu yhteensä 44.

Radiolinja solmi vuoden 2002 alussa maailman suurimpiin mobiili-
operaattoreihin kuuluvan Vodafonen kanssa yhteistyösopimuksen
tarjotakseen asiakkailleen monipuoliset mobiilipalvelut myös
ulkomailla. Tämän yhteistyön hyödyntäminen ja tuotteistaminen on
ollut kuluneen vuoden tärkeimpiä tapahtumia.

Virossa toimivan Radiolinjan tytäryhtiön Radiolinja Eestin vuoden
2002
 ·  liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa (40). Kasvua edellisen
   vuoden vertailukelpoiseen liikevaihtoon oli 20 prosenttia.
 ·  liikevoitto oli 7 miljoonaa euroa (4)
 ·  liittymämäärä oli joulukuun lopussa 155 500 (146 600)


Kiinteän verkon liiketoiminta (ElisaCom- ja Elisa Networks-
liiketoiminta-alueet)

Kiinteän verkon liiketoiminnoissa kilpailukykyä parannettiin
vuonna 2002 liiketoimintarakenteita selkeyttämällä ja luopumalla
ei-ydinliiketoiminnoista.

Kiinteän verkon liiketoiminnan vuoden 2002
·  liikevaihto oli 735 miljoonaa euroa (658) ja
·  käyttökate ilman kertaeriä oli 213 miljoonaa euroa (200)
·  liikevoitto ilman kertaeriä oli 101 miljoonaa euroa (95).

Liiketoiminta muodostuu konsernin valtakunnallisista ElisaCom-
palvelu- ja Elisa Networks -verkkoliiketoiminnasta.
Liiketoimintojen yhtiöittämisistä, myynneistä ja konsolidoinneista
johtuen kiinteän verkon liiketoiminnan luvut eivät ole
vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.

Laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti ja
ElisaComin asema markkinajohtajana säilyi vuonna 2002. ElisaCom
menestyi hyvin yritysten ja julkishallinnon asiakkaiden
tietoliikenneratkaisujen toteuttajana ja ulkoistajana.
Puheliikenteen ja perinteisten puhelinliittymien määrä kiinteässä
verkossa supistui, mikä johtui mm. asiakkaiden siirtymisestä
käyttämään internet-yhteyksiinsä kiinteähintaisia
laajakaistaliittymiä ja puheliikenteessä langattomia palveluja.

Konsernin verkoissa oli vuoden lopussa kiinteitä liittymiä
yhteensä 1,18 miljoonaa (1,19) kappaletta. Laajakaistaliittymien
määrä oli noin 71 900 (27 900) kappaletta. Konsernilla oli
osakkuusyhtiöineen vuoden lopussa noin 169 900
kaapelitelevisioliittymää.
         
Elisa Networksin verkkoliiketoiminnan painopistealueina olivat
vuonna 2002 laajakaistaisten yhteyksien ja liittymien kysynnän
tyydyttäminen sekä kustannustehokkuuden ja kokonaisinvestointi-
tason hallinta. Tätä vauhditti kotimaisen verkkoliiketoiminnan
konsolidointi ja asennusliiketoiminnan myynti.


Liiketoiminta Saksassa (Elisa Kommunikation –liiketoiminta-alue)

Saksan liiketoiminnassa asiakasmäärän kasvu jatkui heikentyneistä
talousnäkymistä huolimatta. Elisa Kommunikation GmbH:n vuoden
viimeisen neljänneksen raportoitu käyttökate oli positiivinen ja
kertaerillä oikaistu käyttökate –1 miljoonaa euroa.

Elisa Kommunikation GmbH:n vuoden 2002

 ·  liikevaihto oli 118 miljoonaa euroa (54)
 ·  käyttökate oli -27 miljoonaa euroa (-30)
 ·  liikevoitto oli -73 miljoonaa euroa (-56)
 ·  nettotulos oli –55 miljoonaa euroa (-69).

Luvut eivät ole vertailukelpoisia ensi sijassa Tropolys GmbH:n
yritysjärjestelyn vuoksi.

Elisan Saksan liiketoiminnassa keskityttiin vuoden 2002 aikana
kannattavuuden ja investointitehokkuuden parantamiseen.

Tropolys GmbH:n konsolidointi tytäryhtiönä kasvatti merkittävästi
liikevaihtoa. Tropolys GmbH:sta tuli Elisa Kommunikationin
tytäryhtiö vuoden 2002 alussa, mikä oli merkittävä Saksan
yhtiöryhmän strateginen rakennemuutos. Enemmistöosuuden hankinta
toteutettiin pääasiassa osakevaihdoilla. Mäkitorppa GmbH
liikepaikkoineen myytiin sekä lopetettiin matkapuhelinten ja -
liittymien vähittäismyynti.


Muut yhtiöt

Comptel Oyj julkisti tilinpäätöstiedotteensa 14.2.2003 ja Yomi Oyj
20.2.2003. Näiden yhtiöiden avainluvut olivat:

Comptel Oyj:n
 ·  liikevaihto 49 miljoonaa euroa (61),
 ·  liikevoitto -7 miljoonaa euroa (14).

Yomi Oyj:n
 ·  liikevaihto 58 miljoonaa euroa (58),
 ·  liikevoitto 4 miljoonaa euroa (10).

Yomin tulokseen vaikuttivat hakemisto- ja turvaliiketoimintojen
myyntivoitot noin 9 miljoonaa euroa ja tuotekehitykseen liittyvät
4 miljoonan euron kertaluonteiset poistot.


Tutkimus ja kehitys

Konsernissa käytettiin vuonna 2002 tutkimus- ja kehitystoimintaan
36 miljoonaa euroa (36).

Tutkimuskeskuksen T&K-toiminnan painopistealueita olivat
palvelualustateknologia, informaatioteknologian tietoturva, uudet
IP-pohjaiset verkkoteknologiat ja -palvelut, langattomat ja
laajakaistaiset teknologiat sekä asiakaskeskeinen tutkimus.


Konsernirakenteen muutokset

Elisa Communications Oyj:n palveluoperaattoriyhtiö ElisaCom Oy
aloitti toimintansa 1.1.2002.

Soon Communications Oyj:n liiketoiminnot yhtiöitettiin 1.1.2002
alkaen verkko-operaattori Soon Net Oy:hyn ja palveluoperaattori
Soon Com Oy:hyn. Soon Communications Oyj sulautui Elisa
Communications Oyj:hin 31.12.2002.

Yomi Oyj hankki 7.1.2002 kokonaan omistukseensa osakevaihdolla
Indata Oy:n sekä Votek Oy:n osaksi rahalla ja osaksi suunnatulla
osakeannilla. Näiden toimenpiteiden seurauksena Elisa
Communications –konsernin omistusosuus Yomi Oyj:ssä väheni 53,13
prosentista 51,46 prosenttiin.

Radiolinja yhtiöitti verkko- ja mobiili-infra palvelut-
liiketoimintansa. Radiolinja Origo Oy (verkko) ja Radiolinja Aava
Oy (mobiili-infra) aloittivat toimintansa 1.2.2002.

Vuoden 2002 alussa osakkuusyhtiö Tropolys GmbH muutettiin
pääasiassa osakevaihtomenettelyllä tytäryhtiöksi. Elisa
Communications –konsernin omistusosuus Tropolyksesta on 65,9
prosenttia.

Estera Oy:hyn keskitettiin vuoden aikana konsernin turva-,
rakennusautomaatio- ja energianhallintajärjestelmiä toimittavat
yritykset, joita ovat Computec Oy, Elektroniikkatyö Oy sekä Yomin
ja Elisa Solutionsin turvaliiketoiminnot.

Asennusyhtiö Elisa Instalia Oy:n liiketoiminta myytiin Flextronics
Network Services Finland Oy:lle 3.9.2002 kesäkuussa
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Kauppahinta oli noin 37
miljoonaa euroa.

Yomi myi 12.9.2002 puhelinluetteloliiketoiminnan Fonecta Oy:lle
noin 8 miljoonalla eurolla ja Soon Com Oy myi 29.11.2002
puhelinluetteloliiketoiminnan Oy Eniro Finland Ab:lle noin 24
miljoonalla eurolla.

Oy Extel Ab ja Oy Älytalo Ab fuusioitiin syyskuussa Elisa
Communications Oyj:hin.

Lounet Oy fuusioitiin Lounais-Suomen Puhelin Oy:n kanssa vuoden
2002 lopussa. Fuusion jälkeen konsernin omistus Lounet Oy:ksi
nimetystä uudesta yhtiöstä on 50,2 prosenttia.

Henkilöstö

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli vuoden lopussa 7 368
henkilöä (8 180). Vuoden aikana konsernissa työskenteli
keskimäärin 8 115 henkilöä (7 783).

Konsernin ja liiketoiminta-alueiden henkilöstömäärät vuoden
lopussa olivat:

 ·  Emoyhtiö Elisa Communications Oyj 337
 ·  Elisa Mobile -liiketoiminta-alue 1 741
 ·  ElisaCom -liiketoiminta-alue 2 542
 ·  Elisa Networks -liiketoiminta-alue 940 henkilöä
 ·  Elisa Kommunikation -liiketoiminta-alue 675
 ·  Muut yhtiöt 1 133

Vuoden 2002 aikana konsernissa käytiin YT-neuvotteluja ja
toteutettiin rationointitoimenpiteitä Elisa Communications
Oyj:ssa, ElisaCom Oy:ssa, Elisa Networks Oy:ssa, Comptel Oyj:ssa,
Yomi Oyj:ssa ja konsernin Saksan liiketoiminnassa. Henkilöstömäärä
väheni näiden toimenpiteiden seurauksena noin 300 henkilöllä.

Konserni julkistaa erillisen henkilöstöraportin vuodelta 2002.


Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 269
miljoonaa euroa (373) ja osakehankinnat 16 miljoonaa euroa (242).

Investoinnit käyttöomaisuuteen:

 ·  Elisa Mobilessa 138 miljoonaa euroa,
 ·  kiinteän verkon yhtiöissä 106 miljoonaa euroa, ja
 ·  Saksan liiketoiminnassa 25 miljoonaa euroa.

Elisa Mobilen investointeihin sisältyy puhelinyhtiöiltä
lunastettuja GSM-verkkojen rahoitussopimuksia noin 50 miljoonaa
euroa.


Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina.
Konsernilla on Moody´silta luottoluokitus A3 (review for
downgrade) pitkäaikaiselle rahoitukselle ja Standard & Poors’ilta
A- (negative outlook) pitkäaikaiselle ja A-2 lyhytaikaiselle
rahoitukselle.

Konsernin nettovelka oli vuoden lopussa 757 miljoonaa euroa.
Konsernin omavaraisuusaste aleni pääasiassa vuoden 2002 tappiosta
johtuen 38 prosenttiin (40). Tarkemmat tiedot rahoitusasemasta
ovat liitetaulukossa.


Omat osakkeet

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Communications Oyj:n
A-osakkeiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 781 563 kappaletta,
osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 390 781,50 euroa ja osuus
osakepääomasta ja äänistä oli 0,57 prosenttia. Näiden omien
osakkeiden kirjanpitoarvo on aiemmin vähennetty konsernin
voitonjakokelpoisista varoista.

Lisäksi Elisa-konsernin eläkesäätiön omistuksessa oli A-osakkeita
1 575 463 kappaletta.

Elisa Communications Oyj:n tytäryhtiö Soon Communications Oyj myi
varojen vapauttamiseksi Elisa-konsernin eläkesäätiölle hallussaan
olleet Elisa Communications Oyj:n A-osakkeet 1 714 163 kpl
pörssikauppana 5.11.2002. Kauppahinta oli yhteensä 9 530 746,28
euroa eli 5,56 euroa osakkeelta. Soon Communications Oyj kirjasi
kaupasta noin 57 miljoonan euron myyntitappion. Omien osakkeiden
kauppa kirjattiin taseen omiin pääomiin, eikä kaupalla ollut
vaikutusta konsernin tulokseen.

Myytyjen osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 857 081,50
euroa. Osakkeiden osuus Elisa Communications Oyj:n osakepääomasta
ja äänistä oli 1,24 prosenttia. Osakkeiden kaupalla ei ollut
olennaista vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia
tai luovuttaa omia osakkeita.


Osake

Elisa Communications Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 30.12.2002
oli 5,72 euroa. Vuoden ylin noteeraus oli 15,50 euroa
ja alin 4,46 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 8,21 euroa.

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli 138 011 757 kappaletta, ja markkina-
arvo 30.12.2002 oli 785 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
1.1.2002 - 30.12.2002 kaikkiaan 66,1 miljoonaa kappaletta 543
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 48,6 prosenttia
ulkona olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Communications Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä on
3.600.000 kappaletta. A-optio-oikeuksia vaihdettiin 1.7.2002 -
30.12.2002 Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 156 550
kappaletta 26 707 euron kokonaishintaan. A-optio-oikeuden
keskikurssi oli 0,17 euroa. A-optio-oikeuden ylin noteeraus oli
0,30 euroa ja alin 0,05 euroa. Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle
oli 0,25 euroa.


Varsinainen yhtiökokous 4.4.2002

Elisa Communications Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2001 ei makseta
osinkoa. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta
2001.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan, ja
siihen valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Ossi Virolainen,
Riitta Backas ja uutena jäsenenä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
SOK:n pääjohtaja, vuorineuvos Jere Lahti. Hallituksessa jatkavat
edelleen Keijo Suila, Matti Aura, Arto Ihto, Pekka Ketonen ja
Linus Torvalds, jotka eivät olleet erovuorossa tässä
yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin
PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö, päävastuullinen
tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT) ja Leo Laitinmäki (KHT) sekä
varatilintarkastajaksi Jaana Salmi (KHT).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että hallitus
valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä
merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-
oikeuksien nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden yhteen
laskettu määrä saa olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja
yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 13.800.000
eurolla. Valtuutuksia ei toistaiseksi ole käytetty.

Yhtiökokous peruutti samalla 20.4.2002 saakka voimassaolevan
osakepääoman korottamisvaltuutuksen käyttämättömiltä osin.

Konsernin hallitus järjestäytyi 2.5.2002 pitämässään kokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa pääjohtaja Keijo Suila ja
varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Ossi Virolainen.


Merkittävät oikeudelliset asiat

Liittyen osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukaiseen
lunastusmenettelyyn Oy Radiolinja Ab:n vähemmistöosakkeista
omistusoikeus lunastettaviin osakkeisiin siirtyi Elisa
Communications Oyj:lle vakuuden asettamisella 27.2.2001.
Päätöksessään 29.5.2001 välimiesoikeus vahvisti lunastusoikeuden
ja päätti Radiolinjan osakkeiden lunastushinnaksi 47 000 markkaa
(7 905 euroa) osakkeelta. Asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa
4 706 osakkeen osalta.

Oy Radiolinja Ab:n 3.4.2000 pidetyn yhtiökokouksen päätöksiin
liittyen kymmenen Radiolinjan entisen L-osakesarjan omistajaa
nosti kanteen päätösten kumoamiseksi. Helsingin
käräjäoikeus ratkaisi asian Radiolinjan kannan mukaisesti
päätöksessään 6.9.2001. Kantajat valittivat asiasta
hovioikeuteen. Hovioikeus piti käräjäoikeuden päätöksen
ennallaan päätöksessään, jonka se antoi katsauskauden jälkeen
11.2.2003. Kantajilla on mahdollisuus hakea valituslupaa
korkeimmalta oikeudelta.

Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus päätti 27.6.2002 Elisa
Communications Oyj:n tytäryhtiön Soon Communications Oyj:n
osakkeiden lunastushinnaksi 7,86 euroa osakkeelta. Päätös on
tullut lainvoimaiseksi ja prosessi on päättynyt.

Vuonna 1998 Telia Mobile AB:n kilpailuvirastoon jättämän
tutkimuspyynnön johdosta kilpailuneuvosto totesi ratkaisussaan
11.12.2001, että Radiolinjalla ja Soneralla ei ole yhteistä
määräävää markkina-asemaa matkaviestinnän verkkomarkkinoilla.
Telia on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Elisa Communications Oyj vastaanotti 9.7.2002 haasteen, jossa
Jippii Group Oyj vaatii Elisa Communications Oyj:ltä
yhteismäärältään 5,8 miljoonan euron vahingonkorvausta
terminointimaksuista. Asia on vireillä Helsingin käräjäoikeudessa.

Radiolinja Origo Oy vaatii Telia Mobile AB:ltä ja sen Suomessa
toimivalta sivuliikkeeltä välimiesoikeudessa vahingonkorvausta
palveluoperaattorisopimuksen rikkomisesta.
Konserniin kuuluvat yhtiöt ovat lisäksi liiketoimintansa
puitteissa osapuolina eräissä muissakin riidoissa ja
oikeudenkäynneissä sekä viranomaismenettelyissä, joiden tulosten
ei arvioida vaikuttavan merkittävästi konsernin taloudelliseen
asemaan tai liiketoiminnan tulokseen.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Soon Com Oy:sta tuli 1.1.2003 ElisaCom Oy:n täysin omistama
tytäryhtiö.

Moody's ilmoitti 9.1.2003 tekevänsä arvion Elisa-konsernin
luottoluokituksen A3 mahdollisesta laskemisesta. Päätös perustuu
Moody´sin arvioon telesektorin kehitykseen liittyvistä
epävarmuustekijöistä ja heikoista kasvunäkymistä, jotka voivat
heijastua negatiivisesti myös Elisan liiketoimintaan ja tulokseen.

Hallitus päätti 22.1.2003 esittää 4.4.2003 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle konsernin emoyhtiön Elisa Communications Oyj:n
nimen muuttamisesta Elisa Oyj:ksi.

Fidelity International Limited ilmoitti 19.2.2003, että yhtiön ja
sen tytäryhtiöiden osuus Elisa Communications Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä on noussut yli 5 prosentin.


Tulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden tilanne luo epävarmuutta, joka heijastuu myös
tietoliikennepalveluiden kysyntään.

Hallitus arvioi konsernin liikevaihdon, käyttökatteen ja tuloksen
kasvavan maltillisesti. Saksan toimintojen käyttökatteen
positiivinen kehitys parantaa koko konsernin kannattavuutta.

Operatiiviset investoinnit rajoitetaan enintään 15 prosenttiin 
liikevaihdosta. Paranevan kannattavuuden ja maltillisen 
investointitason seurauksena konsernin kassavirta säilyy 
positiivisena ja nettovelkaa pystytään pienentämään. Ei-
ydinliiketoimintojen rakennejärjestelyjä jatketaan.

Konsernin Saksan liiketoiminta-alueen käyttökate on positiivinen 
vuonna 2003. Paranevasta operatiivisesta tehokkuudesta ja 
erityisesti yritysasiakkaiden määrän hyvästä kehityksestä 
johtuen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen vuoden 2004 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

ELISA COMMUNICATIONS OYJ

HALLITUS


ELISA COMMUNICATIONS -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2002 

                  Loka-  Loka- Tammi-  Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA      Jouluk. Jouluk. Jouluk. Jouluk.
                  2002  2001  2002   2001
milj.euroa
Liikevaihto             385   386  1 563  1 439
Liiketoiminnan muut tuotot      37   102   92   126
Liiketoiminnan kulut        -304  -305 -1 322  -1 140
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta         -67  -115  -322   -272
 Konserniliikearvosta        -12   -10   -59   -45
Liikevoitto              39   58   -48   108
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1    1   -5   -14
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -12   -15   -50   -48
Voitto ennen satunnaisia eriä     26   44  -103    46
Satunnaiset erät                    3
Voitto satunnaisten erien jälkeen   26   44  -100    46
Tuloverot               3   -23    3   -42
Vähemmistön osuus           6   -1   26    -3
Tilikauden voitto           35   20   -71    1

KONSERNITASE                   31.12.  31.12.
                          2002   2001
milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet                77    75
Konserniliikearvo                  583   588
Aineelliset hyödykkeet                962   928
Osuudet osakkuusyrityksissä              21    25
Muut sijoitukset                   13    74
                          1 656  1 690
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                    21    27
Laskennallinen verosaaminen              14
Saamiset                       334   330
Rahoitusarvopaperit                  2    4
Rahat ja pankkisaamiset                71   100
                           442   461
Vastaavat yhteensä                 2 098  2 151

Oma pääoma
Osakepääoma                      69    69
Ylikurssirahasto                   517   517
Vararahasto                      3    3
Edellisten tilikausien voitto            198   180
Tilikauden voitto                  -71    1
                           716   770

Vähemmistöosuudet                   83    85

Pakolliset varaukset                 71    1

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka                    19
Pitkäaikainen vieras pääoma             715   582
Lyhytaikainen vieras pääoma             513   694
                          1 228  1 295
Vastattavat yhteensä                2 098  2 151

                         Tammi-  Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA             Jouluk. Jouluk.
                          2002   2001
milj.euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos                   -71    1
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset             381   317
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset         1
Liiketoiminnan myyntivoitot             -48   -61
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden
myyntivoitot                     -5   -11
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta        70
Muut oikaisut                    -21    30
Laskennallisen verovelan/-saamisen muutos      -34   -24
Käyttöpääoman muutos ja muut erät           32    4
                           376   255

Liiketoiminnan rahavirta               305   256

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen           -268   -373
Käyttöomaisuuden myynti                6    29
Investoinnit osakkeisiin               -7   -44
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti          53    78
Muut sijoitukset                    0   -55
Investointien rahavirta               -216   -365

Rahavirta investointien jälkeen            89   -109

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos            75   155
Lyhytaikaisten lainojen muutos           -209    32
Maksetut osingot                   -4   -14
Omien osakkeiden myynti                18    8
Rahoituksen rahavirta                -120   181

Rahavarojen muutos                  -31    72
Rahavarat tilikauden alussa             104    32
Rahavarat tilikauden lopussa             73   104

                  Loka-  Loka- Tammi-  Tammi-
                 Jouluk. Jouluk. Jouluk. Jouluk.
                  2002  2001  2002   2001
TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa)        0,26  0,16  -0,54   0,01
Oma pääoma/osake, (euroa)     ..    ..   5,21   5,67
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen           81   71   269   373
Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta          21,0  18,3  17,2   26,0
Osakkeiden hankinnat *)        5   43   16   242
*) Saksan v. 2002 osakevaihto netotettu
Henkilöstö keskimäärin       ..    ..  8 115  7 783

VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta                    67    68
Vakuudeksi annetut talletukset            10    38
Annetut takaukset
Muiden puolesta                    11    1
Leasingvastuut                    72    91
Takaisinostovastuut                  3    6
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)             194   230
Muut vastuut                     52    46
Vastuut yhteensä                   409   480

Konsernin ulkopuoliset televerkon 
vuokrasopimusvastuut 31.12.2002 
olivat noin 216 milj.euroa
(191 milj. euroa vuoden 2001 lopussa).
GSM-verkon rahoitussopimusten
tulevia lunastuksia varten taseeseen
on muodostettu pakollinen varaus, joka
kattaa jäljellä olevasta vuokrasopimus-
vastuusta noin 70 milj. euroa.

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Nimellisarvo
Termiinisopimukset                  13    6
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset               8
Käypä arvo
Termiinisopimukset                   1    0
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset           0    0

                 Loka-  Loka-  Tammi-  Tammi-
KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT Jouluk. Jouluk. Jouluk. Jouluk.
(ilman kertaluonteisia eriä)    2002  2001   2002   2001
Milj. euroa
Liikevaihto             385   386   1563   1439
Käyttökate              88   90   342   324
Käyttökate -%           22,8  23,2   21,9   22,5
Liikevoitto             10   13    32    67
Liikevoitto -%           2,6   3,4   2,0   4,6
Tulos ennen satunnaisia eriä     -3   -1   -23    5

Oikaistut avainluvut on laskettu 
ilman seuraavia kertaluonteisia 
eriä:

Myyntivoitot             29   93    73   104
Kilpailuneuvoston seuraamusmaksu                -4
Kulukirjaus GSM-verkon vuokra-
vastuusta                      -77
GSM-verkon alaskirjaukset          -38   -51   -46
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen alaskirjaukset       -2   -2    -8    -5
Muut kotimaan alaskirjaukset             -4
Mäkitorppa GmbH:n alasajokulut    1        -8
Muut Saksan liiketoiminnan 
alaskirjaukset            1   -8    -5    -8

Yhteensä kertaluonteiset erät    29   45   -80    41

Vaikutus käyttökatteessa       30   93    -9   100
Vaikutus liikevoitossa        29   45   -80    41
Vaikutus tuloksessa ennen 
satunnaiseriä            29   45   -80    41Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto liiketoiminta-
alueittain (LTA) 1.1. - 31.12.2002
milj. euroa

Kiinteä verkko*    Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
        1-12/02 1-12/01  1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01
Palvelut      671        70        23
Verkko       314        204       131
LTA:n sisäinen 
myynti      -250
Konsernikirjaukset
Yhteensä      735   658    274   262   154   152
*)Yomin IT-liiketoiminta ja Soonin turvaliiketoiminta sisältyy 
kohtaan "Muut yhtiöt". Konsernin rakennemuutoksista johtuen 
luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoteen 
verrattuna.

Elisa Mobile    Liikevaihto   Käyttökate   Liikevoitto
        1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01
Radiolinja 
(operaattoritoim.) 701   687   111   226   -38   72
Jakeluyhtiöt     64   55    6    -2    5   -7
LTA:n sisäinen 
myynti       -26   -15
Konsernikirjaukset                  -35   -9
Yhteensä      739   727   117   224   -68   56

Saksa*)       Liikevaihto   Käyttökate   Liikevoitto
        1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01
Carrier-
liiketoiminta    116   41   -20   -14   -63   -37
Mäkitorppa GmbH    2   13    -7   -16   -10   -19
Konsernikirjaukset                       3
Yhteensä      118   54   -27   -30   -73   -53
*) Osuus Saksan osakkuusyritysten tuloksista 
  1-12/02 oli -3 MEUR ( -13).

Muut yhtiöt     Liikevaihto   Käyttökate   Liikevoitto
        1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01 1-12/02 1-12/01
Comptel       49   61    -3    17   -7   14
Muut yhtiöt     45   21    0    1   -10   -1
LTA:n sisäinen 
myynti        -1
Konsernikirjaukset          -2        -6
Yhteensä       93   82    -5    18   -23   13

Konsernitoiminnot  37   15   -26   -49   -38   -60

Konserni yhteensä 1563  1439   333   425   -48   108

Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto liiketoiminta-alueittain 
(ilman kertaluonteisia eriä)

Liiketoiminta-alue 
(LTA)        Liikevaihto  Käyttökate    Liikevoitto
           (oikaistu)  (oikaistu)    (oikaistu)
        1-12/02 1-12/01 1-12/02  1-12/01 1-12/02 1-12/01
Kiinteä verkko   735   658   213    200   101   95
Elisa Mobile    739   727   194    197   60   76
Saksa        118   54   -21    -34   -59   -49
Muut toiminnat   130   97   -44    -39   -70   -55
LTA:in välinen 
myynti       -159   -97

Konserni yht. 
(oikaistu)     1563  1439   342    324   32   67


RAHOITUSTILANNE 31.12.2002

Milj. euroa      
         31.12.02  30.9.02 30.6.02 31.3.02 31.12.01 

Pitkäaikaiset velat
 Joukkovelkakirja-
 lainat       572    472   472   423   423
 Lainat eläke-
 säätiöiltä      80    83    83    83    83
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta     54    38    38    68    65
Yhteensä       705    593   593   574   571

Lyhytaikaiset velat
 Joukkovelkakirja-
 lainat        52    52   152   153   153
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta      2    34    34    23    23
 Komittoitu luotto-
 limiitti 1)          40        50     
 Yritystodistukset 2) 44    128   106   100   100
 Muut         28 3)   50    59    60    60 4) 
Yhteensä       126    304   351   386   336

Korolliset velat 
yhteensä       831    897   944   960   907

Rahoitusarvopaperit   3     3    3    5    4
Rahat ja pankki-
saamiset        71    77    92   130   100
Korolliset saamiset 
yhteensä        74    80    95   135   104

Nettovelka 5)     757    817   849   825   802

1) Komittoitu luottolimiitti on seitsemän pankin kanssa tehty 
170 miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Communications 
Oyj voi rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla.
Lainajärjestely on voimassa 26.11.2003 saakka.

2) Elisa Communications Oyj:llä on kuuden pankin kanssa sovittu
yhteisohjelma yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely
ei ole komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 milj. euroa.

3) Radiolinjan lunastusvelka (16 mil. euroa) ja huoltokonttori-
talletukset (12 milj. euroa.)

4) Radiolinjan ja Soonin vähemmistöosakkaiden lunastushintaa 
koskeva velka 46 milj. euroa on kirjattu korolliseen velkaan 
1.1.2002 alkaen. Em. lunastusvelka käsiteltiin korottomana
velkana vuoden 2001 tilinpäätöksessä. Kirjaustavan muutos on 
otettu huomioon vertailutiedoissa 2001.

5) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla
saamisilla.

Rahoituksen 
tunnusluvut   31.12.02  30.9.02 30.6.02 31.3.02 31.12.01 4)

Gearing       95%   105%   102%   94%    94%
Omavaraisuusaste   38%    35%   38%   38%    40%


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa