ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUULTA 2006

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 KLO 8.30

ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUULTA 2006

Tulos ennen veroja parani 28 miljoonasta eurosta 69 
miljoonaan euroon ja käyttökate 85 miljoonasta eurosta 123
miljoonaan euroon

Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja oli 387 miljoonaa euroa
(326)

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto laski hieman
toisen vuosineljänneksen 31,3 eurosta 30,5 euroon Saunalahden
yhdysliikennehinnan laskun vuoksi

Matkaviestinnän vaihtuvuus aleni edelleen. Vaihtuvuus oli
11,7 prosenttia, kun vuoden toisella neljänneksellä se oli 12,9
prosenttia.

Matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi, mihin vaikuttivat mm.
uudet 3G-palvelupaketit ja prepaid –liittymät.

Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä
vuosineljänneksestä noin 7 000 liittymällä

Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli syyskuun
lopussa 65 prosenttia (62 vuoden 2005 lopussa) ja nettovelka 336
miljoonaa euroa (293 vuoden 2005 lopussa)

Heinä-syyskuussa Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         7-9/2006  7-9/2005  1-12/2005
miljoonaa euroa

Liikevaihto            387    326    1 337
Käyttökate             123     85     446*
Liikevoitto             73     33     233*
Tulos ennen veroja         69     28     212*
Tulos/osake, euroa        0,32    0,15    1,22*
Investoinnit            40     45     204
käyttöomaisuuteen

* Ilman kertaeriä: käyttökate 346 milj. euroa, liikevoitto 133
milj. euroa, tulos ennen veroja 112 milj. euroa ja tulos/osake
0,61 euroa

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema        30.9.2006 30.9.2005  31.12.2005
Nettovelka             336    363     293
Omavaraisuusaste, %        65,5    55,3     61,7
                               
Rahoituslaskelma       7-9/2006  7-9/2005  1-12/2005
Kassavirta investointien       
jälkeen               36     1     308

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Yhdysliikennemaksut tasasuuriksi

Operaattoreiden välisistä yhdysliikennemaksuista on käyty vilkasta
keskustelua. Kilpailua voimakkaasti vääristävät erisuuruiset
yhdysliikennemaksut olisi muutettava tasasuuruisiksi. Mikäli
operaattorit eivät keskenään pikaisesti pääse sopimukseen, on
toimialasta vastaavilla viranomaisilla mahdollisuus nopeuttaa
ongelman ratkaisua. Liikenne- ja viestintäministeriön taholta on
jo esitetty asiasta painokkaita näkemyksiä.

Yhdysliikennehinnoittelussa on hyvä seurata muun Euroopan
kehitystä. Suuntaus Euroopassa on kohti yhdysliikenteen
tasahintoja, mikä on myös Euroopan komission tahtotila.
Esimerkiksi Ruotsi on ilmoittanut tavoitteekseen tasahinnat jo
ensi vuonna.

Markkinassamme on tällä hetkellä noin 220 000 kolmannen sukupolven
päätelaitetta eli kasvu on ollut erittäin voimakasta. Vuoden
lopussa arvoimme niitä olevan jo yli 300 000 kappaletta. Eräänä
keskeisenä tavoitteena oli uudistaa matkapuhelinkantaamme
vastaamaan tietoyhteiskunnan tarpeita. Palvelupaketit ovat olleet
kiistaton menestys.

Elisa menestyi vuoden kolmannella neljänneksellä erittäin hyvin.
Säilytimme markkinajohtajuutemme hidastuneen kasvun
laajakaistamarkkinoilla ja matkaviestinliittymien määrä kasvoi
selvästi. Myös matkaviestinliittymien käyttö lisääntyi
myönteisesti. Erityisen ilahtunut pitää olla uusien palvelujen
lisääntyvästä käytöstä, missä näkyy palvelupakettien suosio.”

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
Johtaja, IR ja talousviestintä Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia. Tämän katsaus käsittelee heinä-syyskuuta.
Taulukko-osa sisältää tammi-syyskuun luvut.

Markkinatilanne

Huhtikuun alusta mahdolliseksi tulleet 3G-palvelupaketit ovat
selvästi voimistaneet palvelukilpailua. Uusia palveluja tarjoavat
paketit ovat olleet erittäin suosittuja.
Matkaviestintäliittymäkanta kehittyi myönteisesti ja liittymien
käyttö kasvoi.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui:
laajakaistaliittymien määrä kasvoi, mutta perinteisten liittymien
määrä ja käyttö vähenivät.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa        7-9/2006  7-9/2005  muutos- %
Matkaviestintä           246     183     34
Kiinteä verkko           156     166     -6
Muut liiketoiminnat         0      5      
Segmenttien välinen myynti     -16     -28     -43
Yhteensä              387     326     19

Elisan heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 19 prosenttia viime
vuodesta. Kasvuun vaikuttivat mm. Saunalahden liiketoiminnan
liittäminen Elisaan ja kasvanut matkaviestinnän päätelaitekauppa.

Tuloskehitys

miljoonaa euroa         7-9/2006  7-9/2005 muutos-%
Matkaviestintä                        
 käyttökate              72     46    57
 käyttökate- %             29     25     
 liikevoitto              49     24    104
Kiinteä verkko                        
 käyttökate              52     40    30
 käyttökate- %             33     24     
 liikevoitto              26     12    117
Muut liiketoiminnat ja                    
konsernitoiminnot                     
 käyttökate              -1     -1     
 liikevoitto              -1     -3  
Konserni yhteensä                       
 käyttökate              123     85    45
 käyttökate- %             32     26     
 liikevoitto              73     33    121

Elisan käyttökate kasvoi 45 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat
toiminnan tuottavuuden parannus, Saunalahti-kaupan tuomat
synergiaedut sekä palvelupakettien ja uusien palveluiden käytön
lisääminen.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -4 miljoonaa
euroa (-5). Rahoituskulujen väheneminen johtui pääasiassa
tarkastelukauden pienemmästä keskimääräisestä nettovelasta.

Katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot olivat -16 miljoonaa
euroa (-6).

Konsernin heinä-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 53 miljoonaa
euroa (22). Konsernin tulos/osake oli 0,32 euroa (0,15). Konsernin
oma pääoma/osake oli syyskuun lopussa 8,01 euroa (8,06 vuoden 2005
lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Elisa myi Jyväskylän alueen kaapelitelevisioverkossaan toimineen
paikalliskanava TV Jyväskylän televisioliiketoiminnan TV Jyväskylä
Ky:lle 8.9.2006 allekirjoitetulla kauppasopimuksella.

Matkaviestintäliiketoiminta

kappaletta           30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Kokonaisliittymämäärä (Suomi        
ja Viro)            2 452 487 1 738 624 2 228 101
Kokonaisliittymämäärä Suomessa* 2 163 887 1 480 794 1 962 101
Liittymät Virossa         288 600  257 830  266 000

* Elisan verkko-operaattori Suomessa

Toiminnalliset luvut Suomessa  7-9/2006  7-9/2005    2005

Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    30,5    31,2    32,5
Vaihtuvuus (churn)**, %       11,7    27,2    28,4
Käyttö, milj. min.*         1 265    934   3 509
Käyttö, min./liittymä/kk**      207    177    172
SMS, milj. kpl*            303    219    827
SMS, kpl/liittymä/kk**         50     38     38
Lisäarvopalvelut/liikevaihto, %    17     17     16

* Elisan verkko-operaattori Suomessa (2005 luvuissa on osittain
Saunalahden liittymiä)
** Elisan palveluoperaattori Suomessa (2005 luvut ilman
Saunalahtea)

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi vuodessa
noin 683 100 liittymällä, johon vaikutti merkittävästi Saunalahden
liittymien siirtyminen Elisan verkkoon. Vuoden kolmannella
neljänneksellä liittymämäärä kasvoi noin 103 500 liittymällä.
Kasvuun vaikutti 3G-palvelupakettien ja pre-paid –liittymien hyvä
kysyntä.

Elisan omien palveluoperaattorien soitettujen puheluminuuttien
määrä liittymää kohden kasvoi noin 17 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi noin 32 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Verkko-operaattorin
soitettujen minuuttien määrä kasvoi 35 prosenttia ja tekstiviestit
38 prosenttia. Kasvuun vaikutti mm. Saunalahden tuoma
lisäliikenne.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 2 prosenttia
vertailukauteen verrattuna, mikä johtui keskimääräisten
minuuttihintojen laskusta ja yhdysliikennemaksujen alentamisesta
kesäkuussa 2006. Liittymäkohtainen käytön kasvu ei kompensoinut
kokonaan hintojen aiheuttamaa laskua. Edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna liittymäkohtainen liikevaihto laski
noin 3 prosenttia 31,3 eurosta 30,5 euroon, mihin vaikutti mm.
Saunalahden yhdysliikennehinnan alentaminen.

Elisa alkoi tarjota 2G- ja 3G-asiakkailleen 20.9. alkaen Suomen
laajinta mobiili-tv-palvelua, jonka avulla voi seurata kahdeksaa
eri tv-kanavaa.

Elisa laajentaa 3G-verkkoaan syys-marraskuun aikana seitsemälle
uudelle paikkakunnalle. Lisäksi Elisa parantaa syksyn aikana
verkon toimivuutta lisäämällä uusia tukiasemia nykyisille 3G-
paikkakunnille valtakunnallisesti.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liiketoiminta jatkoi kasvuaan.
Liikevaihto oli 27,8 miljoonaa euroa (23,9), käyttökate 9,6
miljoonaa euroa (7,5) ja liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa (5,2).
Liittymämäärä kasvoi noin 12 prosenttia ja oli syyskuun lopussa
288 600 (257 830). Elisa avasi heinäkuussa HSDPA-verkon Tallinassa 
ja Pärnussa. Verkon maksiminopeus on 1 Mbit/s.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta        30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Laajakaistaliittymät    479 586  345 896  420 465
ISDN-kanavat        110 226  135 716  128 665
Kaapeli-TV –liittymät    223 192  208 592  214 054
Analogiset ja muut     
liittymät          528 766  592 663  578 002 
Liittymät yhteensä    1 341 770 1 282 869 1 341 186
                  
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi heinä-syyskuussa 7 054
liittymällä. Kasvua vuoden takaisesta liittymämäärästä on 39
prosenttia.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan
puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa investoi edelleen kiinteän laajakaistaverkon nopeuksien
kasvattamiseksi ja uusien palveluiden tarjonnan
mahdollistamiseksi.

Elisa toi markkinoille laajakaistapaketin, joka sisältää
laajakaistaliittymän ja kannettavan tietokoneen.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli heinä-syyskuussa keskimäärin 3 956
henkilöä (4 989 keskimäärin vuonna 2005).

            30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005
Matkaviestintä       1 355   1 449   1 629
Kiinteä verkko       2 267   3 102   3 001
Muu liiketoiminta        -    166     -
Konsernitoiminnot       39     55     51
Yhteensä          3 661   4 772   4 681

Elisan vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla tekemät
liiketoimintakaupat asiakasasennuksiin ja huoltotöihin liittyvien
kenttätoimintojen osittaisesta ulkoistamisesta Relacom Finland
Oy:lle tulivat voimaan 1.9.2006.

Liiketoimintakauppa Elisan taloushallintoon liittyvien ulkoisen
laskennan prosessien ulkoistamisesta Pretax BSP Oy:lle toteutui
1.9.2006.

Ulkoistamisen yhteydessä Elisalta siirtyi Relacomiin ns. vanhoina
työntekijöinä 337 henkilöä ja Pretaxiin 32 henkilöä.

Investoinnit

miljoonaa euroa            
                  7-9/2006 7-9/2005 1-12/2005
Investoinnit 
käyttöomaisuuteen, josta         40    45    204
- matkaviestintäliiketoiminta       14    18     86
- GSM-rahoitussopimusten takaisinostot   0     0     4    
- kiinteän verkon liiketoiminta      27    27    112
- muut                   0     0     2
Osakkeet                  7     5    415
- josta osakevaihdolla hankittu                361
Yhteensä                 47    51    619

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät vakaina 
vuosineljänneksen aikana. Heinä-syyskuun kassavirta investointien
jälkeen oli 36 miljoonaa euroa (1).

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut

miljoonaa euroa            
                30.9.2006 30.9.2005 31.12.2005          
Nettovelka              336    363    293
Gearing, %              25,2    35,3   21,7
Omavaraisuusaste, %         65,5    55,3   61,7
                             
                 7-9/2006  7-9/2005 1-12/2005
Kassavirta investointien jälkeen    36     1    308

Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt

miljoonaa euroa       
              Enimmäismäärä  Käytössä 30.9.2006
                        
Komittoitu luottolimitti       170          0
Yritystodistusohjelma 1)       150          0
EMTN-ohjelma 2)           1 000         336

1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu

Pitkien lainojen luokitukset

Luokittaja           Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services      Baa2        vakaa
Standard & Poor’s          BB     negatiivinen

Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli syyskuun lopussa 166 066 016
kappaletta, ja markkina-arvo 30.9.2006 oli 2 887 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä heinä-
syyskuussa kaikkiaan 47,4 miljoonaa kappaletta 762,3 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 28,6 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.

Omat osakkeet

Yhtiökokous 27.3.2006 valtuutti hallituksen omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty.
Elisan tytäryhtiöiden omistuksessa oli syyskuun lopussa 125 000
osaketta, osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 62 500 euroa ja
osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,1 prosenttia.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2005 ja tilikaudella 2006 julkistettujen
osavuosikatsausten jälkeen on Elisan oikeudellisissa asioissa
tapahtunut seuraavaa:

Elisan yhteisellä arvo-osuustilillä olleita osakkeita myytiin 
379 800 osaketta 27.7.- 1.8.2006 Helsingin Pörssin välityksellä.
Näiden osakkeiden määrä on noin 0,23 prosenttia Elisan osakkeiden
lukumäärästä ja äänimäärästä. Myynti perustui Elisan varsinaisen
yhtiökokouksen 14.3.2005 tekemään päätökseen myydä yhteisellä arvo-
osuustilillä olevat arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät yhtiön
osakkeet niiden omistajien lukuun osakeyhtiölain 3a luvun 3a §:n
mukaisesti.

Myynnistä saadut varat on talletettu Etelä-Suomen
lääninhallitukseen, josta yhteistilillä olleiden osakkeiden
omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu osakkeitaan
vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntitulosta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Elisan julkinen ostotarjous Lounet Oy:n osakkeenomistajille jatkuu
17.11.2006 saakka. Ostotarjouksen myötä Elisa-konsernin omistus
Lounetin osakkeista on noussut lähes 80 prosenttiin.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen siirtyessä yhä enemmän palveluihin.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa johtavana
palveluiden tarjoajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi edellisestä
vuodesta. Osa liikevaihdon kasvusta tulee lisääntyneestä
päätelaitekaupasta. Kertaluonteisista eristä puhdistetun
käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi
edellisestä vuodesta. Tuloksen paranemiseen vaikuttavat mm.
Saunalahti-kaupan synergiaedut ja tehostamistoimenpiteet. Vuoden
viimeisen neljänneksen kannattavuus säilyy hyvänä, vaikka
käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan lisääntyvästä
markkinapanostuksesta ja henkilöstökulujen kausivaihtelusta
johtuen jäävän jonkin verran kolmatta vuosineljännestä alemmaksi.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 13-15
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen. Vuodelle 2006 ajoittuu merkittäviä ”yhden Elisan”
toimintamallia tukevia prosessien, IT- ja tuotantojärjestelmien
uusimisia.

HALLITUS


Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa 
                  7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2006  2005  2006  2005  2005

Liikevaihto            386,9  325,5 1117,7  994,3 1337,3
Liiketoiminnan muut tuotot     2,8   3,2   6,7  101,5  113,9
Liiketoiminnan kulut       -266,7 -244,0 -808,1 -744,2 -1005,1
Käyttökate            123,0  84,7  316,3  351,6  446,1
Poistot ja arvonalentumiset    -49,8  -51,9 -161,3 -156,4 -213,2
Liikevoitto            73,2  32,8  155,0  195,2  232,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0   0,0   0,0   1,2   1,2
Rahoitustuotot ja -kulut, netto  -3,9  -5,0  -12,3  -17,1  -22,2
Voitto ennen veroja        69,3  27,8  142,7  179,3  211,9
Tuloverot             -16,3  -5,7  -32,3  -29,5  -34,1
Tilikauden voitto         53,0  22,1  110,4  149,8  177,8

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille      52,6  21,6  109,6  149,0  176,2
 Vähemmistölle           0,4   0,5   0,8   0,8   1,6
Tilikauden voitto         53,0  22,1  110,4  149,8  177,8

Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton           0,32  0,15  0,66  1,05  1,22
Laimennettu            0,32  0,15  0,66  1,05  1,22

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin 
(1000 osaketta)
Laimentamaton          165941 141757 165933 141769 144807
Laimennettu           165941 141757 165933 141769 144807

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                  7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2006  2005  2006  2005  2005

Matkaviestintä          245,7  183,3  677,1  542,6  739,9
Kiinteä verkko          156,4  166,0  502,6  497,9  670,9
Muut yhtiöt                 5,4   0,1  36,7  38,2
Allokoimattomat erät
Segmenttien välinen liikevaihto  -15,2  -29,2  -62,3  -82,9 -111,7
Konserni yhteensä         386,9  325,5 1117,5  994,3 1337,3

KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                  7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2006  2005  2006  2005  2005

Matkaviestintä           72,3  45,6  182,6  168,3  220,1
Kiinteä verkko           52,0  40,2  137,7  122,8  159,6
Muut yhtiöt                 0,8      50,6  55,8
Allokoimattomat erät        -1,3  -1,9  -4,0   9,9  10,5
Konserni yhteensä         123,0  84,7  316,3  351,6  446,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa 
                  7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2006  2005  2006  2005  2005

Matkaviestintä           48,7  24,0  107,9  102,8  129,9
Kiinteä verkko           25,5  11,6  51,8  41,4  44,8
Muut yhtiöt                 0,5      42,1  47,3
Allokoimattomat erät        -1,0  -3,3  -4,7   8,9  10,9
Konserni yhteensä         73,2  32,8  155,0  195,2  232,9

KONSERNITASE
milj. euroa
                        30.9.  30.9.  31.12.
                         2006   2005   2005
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      629,6  693,6  660,6
Liikearvo                    772,2  471,1  770,6
Muut aineettomat hyödykkeet           183,7   81,0  178,7
Osuudet osakkuusyrityksissä            0,3   0,4   0,4
Myytävissä olevat sijoitukset          32,1   46,5   44,2
Muut saamiset                  14,4   10,8   10,6
Laskennalliset verosaamiset           37,2   35,0   42,5
                        1669,5  1338,4  1707,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                 24,4   17,6   20,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset         319,5  359,1  261,8
Rahavarat                    38,8  156,3  212,7
                        382,7  533,0  494,8

Varat yhteensä                 2052,2  1871,4  2202,4


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    1328,8  1016,2  1337,3
Vähemmistöosuus                  6,6   12,5   12,4
Oma pääoma yhteensä              1335,4  1028,7  1349,7

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat             36,9   31,4   40,6
Varaukset                     8,7   6,1   9,4
Pitkäaikaiset korolliset velat         323,9  403,3  393,7
Muut pitkäaikaiset velat             12,2   13,1   12,7
                        381,7  453,9  456,4
Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat             279,7  268,5  280,5
Varaukset                     4,5   4,6   3,4
Lyhytaikaiset korolliset velat          50,9  115,7  112,4
                        335,1  388,8  396,3

Oma pääoma ja velat yhteensä          2052,2  1871,4  2202,4

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
milj. euroa
                                     
        Osake- Yli-  Omat  Muut  Kertyneet Vähem- Oma
        pääoma kurssi- osak- rahas- voitto-  mistön pääoma
            rahasto keet  tot  varat   osuus  yhteensä
Oma pääoma 
31.12.2004    71,0  530,4 -3,1  34,5   250,8  31,0   914,5
Myytävissä 
olevat si-
joitukset                37,0            37,0 
Muut muutokset                   3,2 -15,7   -12,5
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät                  37,0    3,2 -15,7   24,5
Tilikauden voitto                149,0  0,8   149,8
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut             
yhteensä                37,0   152,2 -14,9   174,3 
Osingonjako                   -56,8  -3,6   -60,4
Omien osakkeiden 
hankinta             0,2                0,2
Oma pääoma 
30.9.2005     71,0  530,4 -2,9  71,5   346,2  12,5  1028,7

Oma pääoma 
31.12.2005    83,0  530,4 -2,5  418,9   307,5  12,4  1349,7
Myytävissä 
olevat sijoitukset           -2,6            -2,6
Muut muutokset         -0,1  -0,2   -1,0  -4,5   -5,8
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät              -0,1  -2,8   -1,0  -4,5   -8,4
Tilikauden voitto                109,6  0,8   110,4
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut       
yhteensä            -0,1  -2,8   108,6  -3,7   102,0 
Osingonjako                   -116,1  -2,1  -118,2
Omien osakkeiden 
myynti              0,8        0,1       0,9
Osakepalkitseminen            1,0            1,0
Oma pääoma 
30.9.2006     83,0  530,4 -1,8  417,1   300,1  6,6  1335,4

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa
                          1-9   1-9  1-12
                         2006   2005  2005
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja               142,7  179,3  211,9
Poistot ja arvonalentumiset           161,3  156,4  213,2
Muut oikaisut voittoon ennen veroja        10,1  -66,5  -66,3
Käyttöpääoman muutos               -69,5  -37,4  -23,7
Liiketoiminnan rahavirta             244,6  231,8  335,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot   -18,5  -22,7  -20,5
Maksetut verot                  -0,9   -4,2  -5,1
Liiketoiminnan nettorahavirta          225,2  204,9  309,5

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen         -136,7  -124,0 -194,9
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -24,6  -17,2  -4,1
Omaisuuden myynnit                13,7   99,7  197,5
Investointien nettorahavirta          -147,6  -41,5  -1,5

Rahavirta investointien jälkeen          77,6  163,4  308,0

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti              0,9       0,8
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)         0,7   0,8
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)       -122,4  -87,5 -102,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)      -10,4  -18,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)        -7,5  -12,4  -16,7
Maksetut osingot                -122,5  -60,3 -122,0
Rahoituksen nettorahavirta           -251,5  -169,9 -258,1

Rahavarojen muutos               -173,9   -6,5  49,9
Rahavarat tilikauden alussa           212,7  162,8  162,8
Rahavarat tilikauden lopussa           38,8  156,3  212,7

VASTUUT
milj. euroa
                         30.9.  30.9. 31.12.
                         2006   2005  2005
Kiinnitykset, pantit ja takaukset

Kiinnitykset
 Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta       0,0   1,9  18,7
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset          0,7   1,0   0,9
Annetut takaukset
 Muiden puolesta                 0,5   2,6   3,1
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä     1,2   5,5  22,6

Leasingsopimukset ja muut sopimusvelvoitteet

Leasingvastuut                  12,0   14,3  14,3
Takaisinostovastuut                0,5   0,8   0,7
Vuokravastuut kiinteistöistä           57,2   57,7  63,3
Vuokravastuut yhteensä              69,7   72,8  78,3

Muut vastuut

Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns. QTE-järjestely)        19,4   23,1  23,5
QTE-järjestelyn kokonaisarvo           160,3  168,7  171,5
Muut vastuut                    0,0   0,1   0,6

TUNNUSLUVUT
milj. euroa 
                  7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
                  2006  2005  2006  2005  2005

Oma pääoma/osake, (euroa)             8,01  7,17  8,06
Korollinen nettovelka               336,0  362,7  293,5
Gearing                     25,2 % 35,3 % 21,7 %
Omavaraisuusaste                 65,5 % 55,3 % 61,7 %
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen,            39,7  45,2  137,6  133,1  204,4
josta rahoitusleasingilla     
hankittu osuus           0,1   0,4   1,0   9,2   9,5
Bruttoinvestoinnit % 
liikevaihdosta          10,3 % 13,9 % 12,3 % 13,4 % 15,3 %
Sijoitukset osakkeisiin,      6,9   5,4   8,2  40,1  414,8
josta osakevaihdolla 
hankittu                             361,2
Henkilöstö keskimäärin               4239  5109  4989


Tunnuslukujen laskentakaavat


                Korolliset velat - rahavarat
Gearing %     ----------------------------------------------x 100
                Oma pääoma yhteensä


                Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste % -----------------------------------------------x 100
                Taseen loppusumma - saadut ennakot


Korollinen nettovelka      Korolliset velat - rahavarat


              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma/osake  ---------------------------------------------------
           Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa


                 Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Tulos/osake     -------------------------------------------------
            Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärinYrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa