ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KAS

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 KLO 8.00

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA
OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA

Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 371 (384) miljoonaa
euroa. Tunnusluvut olivat seuraavat*):

·  käyttökate 85 miljoonaa euroa (78)
·  liikevoitto 7 miljoonaa euroa (-13), ilman konserniliikearvon
   poistoa 21 miljoonaa euroa (1)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -5 miljoonaa euroa (-
   25), ilman konserniliikearvon poistoa 9 miljoonaa euroa (-11)

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä operatiivinen kassavirta**) oli
44 miljoonaa euroa. Rahoituksellinen asema oli vakaa.

Katsauskauden lopussa

·  nettovelka oli 767 miljoonaa euroa (757 vuoden 2002 lopussa),
·  operatiiviset investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 30
   miljoonaa (48), investoinnit osakkeisiin 1 miljoona (4) ja 
   GSM-rahoitussopimusten takaisinostoihin 9 miljoonaa euroa (20),
·  konsernin omavaraisuusaste oli 38,1 prosenttia (38,3 vuoden
   2002 lopussa).

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen odottaa loppuvuodelta edelleen
maltillista parannusta viime vuoden tuloksiin verrattuna.

öElisa-konsernin alennettu investointitaso ja hankkeiden tarkka
ajoitus kasvattivat ensimmäisen neljänneksen operatiivista
kassavirtaa. Nykyisessä markkinatilanteessa pitäydymme
edellisvuoden tilinpäätöksen julkistuksessa antamassamme vuoden
2003 kokonaisnäkymässä.ö

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

*) Vertailuluvut ilman kertaluonteisiksi määriteltyjä eriä:
käyttökate 85 miljoonaa euroa, liikevoitto 11 miljoonaa euroa ja
tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -1 miljoona euroa.

**) Operatiivinen kassavirta = oikaistu käyttökate - operatiiviset
investoinnit – nettorahoituskulut; operatiiviset investoinnit =
käyttöomaisuusinvestoinnit ilman rahoitussopimusten lunastuksia.


ELISA OYJ

Jyrki Antikainen, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen, puh. 010 262 2917
Johtaja, Group Spokesman Pekka Perttula, puh. 050 555 0600
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Liite:

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2003

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 371 miljoonaa euroa
(384). Liikevaihto supistui 3 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Puhelinluettelo- ja
asennusliiketoiminnoista luopuminen ja kirjauskäytännön muutokset
pienensivät liikevaihtoa yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.


Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 7 miljoonaa euroa
(-13, ilman kertaeriä 11). Ilman konserniliikearvon poistoa tammi-
maaliskuun liikevoitto oli 21 miljoonaa euroa (1). Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä ei ollut olennaisia kertaluonteisia eriä.

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
käyttöomaisuudesta olivat yhteensä 65 miljoonaa euroa (77, ilman
kertaeriä 60). Poistojen kasvu oli seurausta vuoden 2003 alusta
tehtyjen matkapuhelinverkon poistoaikojen lyhentämisestä ja
Radiolinjan aiemmin vuokraaman matkapuhelinverkon
takaisinostoista.

Konserniliikearvosta kirjattiin poistoa 14 miljoonaa euroa (14).
Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut konserniliikearvo oli
katsauskauden lopussa 569 miljoonaa euroa (647).

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut tammi-maaliskuulta olivat
yhteensä -11 miljoonaa euroa (-11).

Osakkuusyritysten tuloksista konsernin osuus oli yhteensä -1
miljoona euroa (-1).

Tammi-maaliskuun verot olivat -4 miljoonaa euroa (-7). Saksan
tytär- ja osakkuusyritysten kertyneistä tappioista ei ole kirjattu
laskennallisia verosaamisia.

Tammi-maaliskuun tulos:
·  tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli -5 miljoonaa euroa 
   (-25, ilman kertaeriä -1) ja ilman konserniliikearvon poistoa 
   9 miljoona euroa (-11)
·  tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli -8 miljoonaa
   euroa (-22)

Konsernin tammi-maaliskuun tulos/osake oli –0,06 euroa (-0,18).

Elisa Mobile -liiketoiminta-alue

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen tammi-maaliskuun
·  liikevaihto oli 175 miljoonaa euroa (174)
·  käyttökate oli 42 miljoonaa euroa (52)
·  liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (6, ilman kertaeriä 20) ja
   ilman konserniliikearvon poistoa 15 miljoonaa euroa (16).

Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat Telia Mobile Finlandin
liittymien poistuminen Radiolinjan verkosta kesällä 2002,
hinnastomuutokset sekä kampanja- ja olemassa oleville asiakkaille
suunnatut lojaliteettialennukset.

Liikevoiton kehitykseen vaikutti käyttökatteen heikkenemisen
lisäksi 5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa
suuremmat suunnitelman mukaiset poistot, jotka johtuivat
poistoaikojen lyhenemisestä ja matkapuhelinverkon
takaisinostoista.

Radiolinjan Suomen verkossa oli maaliskuun 2003 lopussa 1 348 183
liittymää (1 348 710). Liittymämäärään sisältyvät Radiolinjan omat
liittymät sekä Radiolinjan verkossa toimivat Telian pre paid -
liittymät.

Radiolinjan kotimaan palveluoperaattorin liittymien
 ·  vaihtuvuus (churn) oli katsauskaudella 14,4 prosenttia
   vuositasolle muutettuna (18,2) ja
 ·  liikevaihto liittymää kohti kuukaudessa (ARPU) oli
   keskimäärin 38,4 euroa (41,4).
 ·  lisäarvopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 13 prosenttia
   (12).

ARPUn lasku edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
johtuu Suomen mobiilimarkkinoiden asiakashintatason alenemisesta.

Radiolinja ja Cubio Communications tekivät tammikuussa
palveluoperaattorisopimuksen. Sen mukaan Radiolinja tarjoaa
mobiililiiketoimintaansa aloittavalle operaattorille
verkkokapasiteetin lisäksi myös sisältö- ja
asiantuntijapalveluita. Palvelut käynnistyivät kevään 2003 aikana.

Maaliskuun alussa astui voimaan Radiolinjan uusi alueelliseen
kilpailustrategiaan perustuva organisaatio. Koko maan kattavat
toimialueet ovat Uusimaa, Länsi-Suomi, Häme ja Keski-Suomi, Itä-
Suomi sekä Pohjois-Suomi.

Virossa toimivan Radiolinjan tytäryhtiön Radiolinja Eestin
liittymämäärä oli maaliskuun lopussa 157 600 (147 500).
 
Radiolinja Eestin tammi-maaliskuun
 ·  liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (11,2).
 ·  käyttökate 3,7 miljoonaa euroa (3,0) ja
 ·  liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa (1,0)


Kiinteän verkon liiketoiminta (ElisaCom ja Elisa Networks
–liiketoiminta-alueet)

Kiinteän verkon liiketoiminnan
·  liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 170 miljoonaa euroa (186)
   ja
·  käyttökate oli 52 miljoonaa euroa (51)
·  liikevoitto oli 24 miljoonaa euroa (23).

Liikevaihdon pienentyminen johtui puhelinluettelo- ja
asennusliiketoimintojen myymisestä, rakennejärjestelyistä
liiketoiminta-alueilla, kirjauskäytännön muutoksista ja
hintaeroosiosta.

Liikevoittoon ei sisälly merkittävää konserniliikearvon poistoa.

Konsernilla oli osakkuusyhtiöineen maaliskuun lopussa kiinteitä
liittymiä yhteensä 1,18 miljoonaa kappaletta (1,20).

Laajakaistaliittymien määrä oli n. 81 000 (37 000) kappaletta.
Kaapelitelevisioliittymiä oli maaliskuun lopussa 172 400
(157 900).

Elisan laajakaistaliittymien saatavuusalue laajeni alkuvuoden
aikana kahdeksalla uudella paikkakunnalla. Laajentuminen jatkui
edelleen katsauskauden jälkeen. Laajakaistaliittymien
kattavuusalueen laajentamisen toteuttavat yhteistyössä ElisaCom,
Elisa Networks ja Elisa Mobile.

Paikallispuhelujen hinnoittelurakenteen yhtenäistäminen jatkui
katsauskaudella. Uusi laajakaistaoperaattorihinnasto tuli voimaan
1.4.2003 alkaen.

ElisaCom ja Hewlett Packard uudistivat yhtiöiden välisen laajan
yhteistyösopimuksen helmikuussa. Sopimus vahvistaa Elisan asemaa
yritysasiakkaiden ICT-palvelujen toimittajana.

Soon Com ja Etelä-Satakunnan Puhelin solmivat helmikuussa
sopimuksen, jolla yhtiöt tiivistävät yhteistyötään.

Riihimäen Puhelin Oy yhtiöitti palveluoperaattoriliiketoimintansa
1.1.2003 alkaen. Palveluoperaattoriliiketoimintaa jatkaa 100 %
tytäryhtiö RPOCom Oy. RPOComiin siirretiin RPO:n yritysmyynti,
asiakaspalvelu- sekä myymälätoiminta.

Elisa Oyj:n omistus ylitti katsauskaudella tehdyillä
osakekaupoilla 90 prosentin rajan Riihimäen Puhelin Oy:n
omistuksesta. Osakekohtainen kauppahinta oli tehdyissä kaupoissa
1 525 euroa. Konserni ilmoitti 20.3.2003 lunastavansa
osakeyhtiölain mukaisessa menettelyssä loput Riihimäen Puhelin
Oy:n osakkeet.


Liiketoiminta Saksassa (Elisa Kommunikation –liiketoiminta-alue)

Saksan toimintojen tammi-maaliskuun
 ·  liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa (27),
 ·  käyttökate oli -1 miljoona euroa (-15),
 ·  liikevoitto oli -10 miljoonaa euroa (-27, ilman kertaeriä 
   -17) ja ilman konserniliikearvon poistoa -7 miljoonaa euroa 
   (-24).

Saksan liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti huolimatta maan
edelleen jatkuvasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta.
Liikeasiakkaiden määrä lisääntyi katsauskauden aikana, ja se oli
maaliskuun lopussa 16 633. Katsauskauden negatiivinen käyttökate
johtui Saksan liiketoiminnalle ominaisesta kausivaihtelusta.


Muut yhtiöt

Comptel Oyj julkisti tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa
23.4.2003 ja Yomi Oyj 28.4.2003. Näiden pörssiyhtiöiden
katsauksissaan raportoimat tammi-maaliskuun avainluvut olivat:

Comptel -konsernin
·  liikevaihto 12,1 miljoonaa euroa (11,3)
·  käyttökate 0,5 miljoonaa euroa (-1,7)
·  liikevoitto -0,3 miljoonaa euroa (-2,6).

Yomi -konsernin
·  liikevaihto 14,0 miljoonaa euroa (13,9)
·  käyttökate 2,2 miljoonaa euroa (1,8)
·  liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (-0,8).

Yomin konserniyhtiöt Kestel Oy ja Kesnet Oy kuuluvat
operatiivisesti kiinteän verkon liiketoimintaan.

Lisäksi konsernin erillisyhtiöihin kuuluvan Estera-
konsernin
·  liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa
·  käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa
·  liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa.


Investoinnit

Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
olivat 39 miljoonaa euroa (68), josta operatiiviset investoinnit
olivat 30 miljoonaa euroa (48). Osakehankinnat olivat 1 miljoonaa
euroa (4).

Investoinnit käyttöomaisuuteen:
 ·  Radiolinjassa 16 miljoonaa euroa,
 ·  kiinteän verkon yhtiöissä 18 miljoonaa euroa, ja
 ·  Saksan liiketoiminnassa 4 miljoonaa euroa
 
Radiolinjan investointeihin sisältyy puhelinyhtiöiltä lunastettuja
GSM-verkkojen rahoitussopimuksia 9 miljoonaa euroa (20).


Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina.
Nettovelka oli katsauskauden lopussa 767 miljoonaa euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli 38,1 prosenttia (vuoden 2002
lopussa 38,3 prosenttia). Konsernirahoituslaskelman mukainen
kassavirta investointien jälkeen oli -10 miljoonaa euroa.
Negatiivinen kassavirta johtuu korkokulujen painottumisesta
katsauskaudelle sekä asiakaslaskutuksen ajoituksesta. Tarkemmat
tiedot rahoitusasemasta ovat liitetaulukossa.

Luottoluokituslaitos Moody´s Investor Services laski 13.3.2003
konsernin luottoluokituksen aikaisemmasta tasosta A3 (review for
downgrade) tasolle Baa2 (Stable). Moody's:n päätös perustuu
näkemykseen kotimarkkinoiden kovenevasta kilpailusta ja
hintaeroosiosta, Saksan liiketoimintojen vaikeasta
toimintaympäristöstä ja tappiollisuudesta, haasteellisesta
markkinatilanteesta järjestellä erillisliiketoimintoja sekä
riskeistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi yritysostoihin.


Osake

Elisa Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 31.3.2003
oli 5,70 euroa. Tammi-maaliskuun ylin noteeraus oli 6,50 euroa
ja alin 4,67 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 5,61 euroa.

Yhtiön osakemäärä oli 138 011 757 kappaletta, jotka kaikki
olivat A-osakkeita. Niiden markkina-arvo 31.3.2003 oli 
782 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
1.1.2003 - 31.3.2003 kaikkiaan 26,1 miljoonaa kappaletta 146,7
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 19 prosenttia
ulkona olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä on
3.600.000 kappaletta. 1.1.2003 - 31.3.2003 A-optio-oikeuksia
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 7 950
kappaletta 1 443 euron kokonaishintaan. A-optio-oikeuden
keskikurssi oli 0,18 euroa. A-optio-oikeuden ylin noteeraus oli
0,25 euroa ja alin 0,03 euroa. Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle
oli 0,03 euroa.

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Oyj:n A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 781 563 kappaletta, osakkeiden nimellisarvo oli
yhteensä 390 781,50 euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli
0,57 prosenttia. Näiden omien osakkeiden kirjanpitoarvo on
vähennetty konsernin voitonjakokelpoisista varoista.

Lisäksi konsernin eläkesäätiöiden omistuksessa oli A-osakkeita
1 577 763 kappaletta.

Fidelity International Limited ilmoitti 14.3.2003, että tehdyillä
pörssikaupoilla yhtiön ja sen tytäryhtiöiden osuus Elisa Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 5 prosentin.


Oikeudelliset asiat

Yhtiön vuoden 2002 toimintakertomuksessa mainituissa
oikeudellisissa prosesseissa ei ole tapahtunut muutoksia, eikä
uusia oikeudellisia prosesseja ole käynnistynyt.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Elisa Oyj:n hallitus nimitti 3.4.2003 konsernin uudeksi
toimitusjohtajaksi DI, MBA Veli-Matti Mattilan (41). Hän siirtyy
konsernin palvelukseen 1.5. ja aloittaa toimitusjohtajana
1.7.2003. Nykyinen toimitusjohtaja Matti Mattheiszen (60) toimii
hallituksen erityistehtävissä 1.9.2003 saakka ja jää silloin
eläkkeelle.

Varsinainen yhtiökokous päätti 4.4.2003 hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että vuodelta 2002 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2002 ja
hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1,3,4,7,11 ja 13 §:ien
muuttamiseksi hyväksyttiin. Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan
julkaistiin kokonaisuudessaan 4.4.2003 annetun yhtiökokousta
koskevan pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 6
ja siihen valittiin seuraavaksi yksivuotiskaudeksi Keijo Suila,
Ossi Virolainen, Matti Aura, Pekka Ketonen ja Jere Lahti sekä
uutena Sampo Oyj:n varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila.
Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioilla hankitaan Elisan
osakkeita aikaisemman käytännön mukaisesti. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
(päävastuullinen tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että hallitus
valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
korottua yhteensä enintään 13,8 miljoonalla eurolla.
     
Elisa Oyj:n yhtiökokouksessa valittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa 4.4.2003 ja valitsi puheenjohtajakseen
pääjohtaja Keijo Suilan ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja
Ossi Virolaisen.

Yhtiökokouksen päättämät muutokset yhtiöjärjestykseen, mukaan
lukien nimenmuutos Elisa Oyj:ksi, merkittiin kaupparekisteriin
11.4.2003.

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueella kotimaan
palveluoperaattoritoiminnot päätettiin yhtiöittää Radiolinja Suomi
Oy:ksi 1.5.2003 alkaen.

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s tiedotti 17.4.2003 Elisan
pitkien lainojen luottoluokituksen laskemisesta nykyisestä tasosta
A- tasolle BBB+. Standard & Poor’s piti lyhyiden lainojen
luokituksen entisellään tasolla A-2. Luottoluokituksen näkymä
(outlook) on negatiivinen.


Loppuvuoden näkymät

Hallitus toistaa vuoden 2002 tilinpäätöksen yhteydessä antamansa
arvion konsernin liikevaihdon, käyttökatteen ja tuloksen
maltillisesta kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna. Saksan
toimintojen käyttökatteen positiivinen kehitys parantaa koko
konsernin kannattavuutta.

Operatiiviset investoinnit rajoitetaan enintään 15 prosenttiin
liikevaihdosta. Paranevan kannattavuuden ja maltillisen
investointitason seurauksena konsernin kassavirta säilyy
positiivisena ja nettovelkaa pystytään pienentämään. Ei-
ydinliiketoimintojen rakennejärjestelyjä jatketaan.

Konsernin Saksan liiketoiminta-alueen käyttökatteen arvioidaan
olevan positiivinen vuonna 2003. Liikevoiton arvioidaan kehittyvän
edelleen myönteisesti vuonna 2004, mutta Saksan talouden epävarman
näkymän vuoksi tarkemman arvion antaminen on vaikeata.


ELISA OYJ-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003


milj.euroa             Tammi-  Tammi-   Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA       Maaliskuu Maaliskuu Joulukuu
                    2003   2002    2002

Liikevaihto               371   384   1 563
Liiketoiminnan muut tuotot         4    5     92
Liiketoiminnan kulut          -290   -311   -1 322
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta           -65   -77    -322
 Konserniliikearvosta          -14   -14    -59
Liikevoitto                7   -13    -48
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -1    -1     -5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut     -11   -11    -50
Voitto ennen satunnaisia eriä       -5   -25    -103
Satunnaiset erät                  3     3
Voitto satunnaisten erien jälkeen     -5   -22    -100
Tuloverot                 -4    -7     3
Vähemmistön osuus             0    7     26
Tilikauden voitto             -8   -22    -71

                  Tammi-   Tammi-  Tammi-
KONSERNITASE            Maaliskuu Maaliskuu Joulukuu
                    2003   2002    2002
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet          76    81     77
Konserniliikearvo            569   647    583
Aineelliset hyödykkeet          930   988    962
Osuudet osakkuusyrityksissä        21    19     21
Muut sijoitukset             13    21     13
                    1 609  1 756   1 656
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus              20    26     21
Laskennallinen verosaaminen        28         14
Saamiset                 344   431    334
Rahoitusarvopaperit            1    5     2
Rahat ja pankkisaamiset          84   130     71
                     477   592    442
Vastaavat yhteensä           2 086  2 348   2 098

Oma pääoma
Osakepääoma                69    69     69
Ylikurssirahasto             517   517    517
Vararahasto                3    3     3
Edellisten tilikausien voitto      127   183    198
Tilikauden voitto             -8   -22    -71
                     708   750    716

Vähemmistöosuudet             83   127     83

Pakolliset varaukset           64    1     71

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka              15
Pitkäaikainen vieras pääoma       714   581    715
Lyhytaikainen vieras pääoma       517   874    513
                    1 231  1 470   1 228
Vastattavat yhteensä          2 086  2 348   2 098

Tilinpäätöksestä 31.12.2002 lähtien 
Tropolys -alakonsernissa on vuoden 
2002 osavuosikatsauksista poiketen 
sovellettu tytäryhtiöiden hankinnassa 
IAS:n sallimaa menettelyä, mikä on 
vaikuttanut konserniliikearvoon ja 
vähemmistöosuuteen.

                 Tammi-   Tammi-   Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA     Maaliskuu Maaliskuu Joulukuu
                    2003   2002    2002

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos             -8   -22    -71

Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset        79    90    381
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset             1
Liiketoiminnan myyntivoitot                 -48
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden 
myyntivoitot                0    0     -5
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta            70
Muut oikaisut               0    -6    -21
Laskennallisen verovelan/
-saamisen muutos             -14    -3    -34
Käyttöpääoman muutos ja muut erät    -28    25     32
                     37   106    376
Liiketoiminnan rahavirta         29    84    305

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen      -39   -69    -268
Käyttöomaisuuden myynti          1    1     6
Investoinnit osakkeisiin         -1    -4     -7
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti    0    3     53
Investointien rahavirta         -39   -69    -216

Rahavirta investointien jälkeen     -10    15     89

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos      -6   -34     75
Lyhytaikaisten lainojen muutos      27    51    -209
Maksetut osingot                  -1     -4
Omien osakkeiden myynti                    18
Rahoituksen rahavirta           21    16    -120

Rahavarojen muutos            11    31    -31
Rahavarat tilikauden lopussa       85   135     74

                  Tammi-   Tammi-  Tammi-
TUNNUSLUVUT            Maaliskuu Maaliskuu Joulukuu
                    2003   2002    2002

Tulos/osake, (euroa)          -0,06  -0,18   -0,54
Oma pääoma/osake, (euroa)        5,16   5,53    5,21
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen   39    68    269
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta   10,5   17,7    17,2
Osakkeiden hankinnat            1    4     16
Korottomat velat             379   510    396
Henkilöstö keskimäärin         7 365  8 673   8 115

                 Tammi-   Tammi-  Tammi-
VASTUUT              Maaliskuu  Maaliskuu Joulukuu
                    2003   2002    2002
Kiinnitykset
Omasta puolesta              75    70     67
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset      10    38     10
Annetut takaukset
Muiden puolesta              11    1     11
Leasingvastuut              79    76     72
Takaisinostovastuut            3    5     3
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)       186   233    194
Muut vastuut               58    53     52
Vastuut yhteensä             422   476    409

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja data-
verkon vuokrasopimusvastuut
31.3.2003 olivat noin 209 milj.euroa
(216 milj. euroa vuoden 2002 lopussa).
Kyseisten GSM-verkon rahoitussopimusten
tulevia lunastuksia varten taseeseen
on muodostettu pakollinen varaus, joka
kattaa jäljellä olevasta vuokrasopimus-
vastuusta noin 65 milj. euroa.

Johdannaissopimukset
Termiinisopimukset
Kohde-etuuden arvo            16    5     13
Käypä arvo                 1    0     1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo             0    8     0
Käypä arvo                 0    0     0

                  Tammi-  Tammi-   Tammi-
KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT   Maaliskuu Maaliskuu Joulukuu
(ilman kertaluonteisia eriä)      2003   2002    2002

Liikevaihto               371   384   1 563
Käyttökate                85    85    342
Käyttökate -%              22,9   22,1    21,9
Liikevoitto                7    11     32
Liikevoitto -%              1,9   2,9    2,0
Tulos ennen satunnaisia eriä       -5    -1    -23

Oikaistut avainluvut on laskettu ilman
seuraavia kertaluonteisia eriä:

Myyntivoitot                         73
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta            -77
GSM-verkon alaskirjaukset             -14    -51
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen alaskirjaukset                   -8
Muut kotimaan alaskirjaukset                 -4
Mäkitorppa GmbH:n alasajokulut          -10     -8
Muut Saksan liiketoiminnan alaskirjaukset           -5

Kertaluonteiset erät yhteensä           -24    -80
 vaikutus käyttökatteessa             -7     -9
 vaikutus liikevoitossa              -24    -80
 vaikutus tuloksessa ennen satunnaiseriä     -24    -80

Osavuosikatsauksen taulukko-osassa esitetyt
erät ovat rivikohtaisesti pyöristettyjä lukuja.

_______________________________________

Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto liiketoiminta-
alueittain (LTA) 1.1. - 31.3.2003
milj. euroa

Kiinteä verkko*   Liikevaihto   Käyttökate    Liikevoitto
           1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03 1-3/02
Palvelut        159  173    8   8   -3   -2
Verkko          71   80    44   43   27   25
LTA:n sisäinen myynti  -60  -67
Konsernikirjaukset

Yhteensä        170  186    52   51   24   23
*Kiinteän verkon rakennemuutosten vuoksi luvut eivät ole täysin 
 vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.

Elisa Mobile     Liikevaihto   Käyttökate    Liikevoitto
           1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03 1-3/02
Radiolinja
(operaattoritoiminta)  165  166    41   53   14   18
Jakeluyhtiöt       16   12    1   -1    1   -2
LTA:n sisäinen myynti  -6   -4
Konsernikirjaukset                   -10   -9

Yhteensä        175  174    42   52    5   7

Saksa*)       Liikevaihto   Käyttökate    Liikevoitto
           1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03 1-3/02
Carrier-liiketoiminta  32   26    -1   -8   -7  -14
Mäkitorppa GmbH         1       -7      -10
Konsernikirjaukset                   -3   -3

Yhteensä         32   27    -1  -15   -10  -27
*) Osuus Saksan osakkuusyritysten tuloksista 
  1-3/03 oli 0 MEUR ( -1).

Muut yhtiöt     Liikevaihto   Käyttökate    Liikevoitto
           1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03 1-3/02
Comptel         12   11    1   -2    0   -3
Muut yhtiöt *)      13   9    -2   1   -2   0
LTA:n sisäinen myynti  -1
Konsernikirjaukset                   -1   -1

Yhteensä         24   20    -1   -1   -3   -4
*)Sisältää Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin emoyhtiön.

Konsernitoiminnot     9   8    -7   -9   -9  -12

Konserni yhteensä    371  384    85   78    7  -13

Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto liiketoiminta-alueittain 
(ilman kertaluonteisia eriä)

Liiketoiminta-alue
(LTA)        Liikevaihto   Käyttökate    Liikevoitto 
           (oikaistu)   (oikaistu)    (oikaistu)   
           1-3/03 1-3/02  1-3/03 1-3/02 1-3/03 1-3/02
Kiinteä verkko     170  186    52   51   24   23
Elisa Mobile      175  174    42   52    5   21
Saksa          32   27    -1   -8   -10  -17
Muut toiminnat      33   28    -8  -10   -12  -16
LTA:in välinen myynti  -39  -31

Konserni yhteensä 
(oikaistu)       371  384    85   85    7   11

___________________________________________


RAHOITUSTILANNE 31.03.2003

Milj. euroa     31.3.03 31.12.02 30.9.02 30.6.02 31.3.02

Pitkäaikaiset lainat
 Joukkovelkakirja-
 lainat         572    572   472   472   423
 Lainat eläke-
 säätiöiltä       80    80    83    83    83
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta       48    54    38    38    68
Yhteensä         699    705   593   593   575
Lyhytaikaiset lainat
 Joukkovelkakirja-
 lainat          0    52    52   152   153
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta       2     2    34    34    23
 Komittoitu luotto-
 limiitti 1)       0     0    40    0    50
 Yritystodistukset 2)  124    44   128   106   100
 Muut          27 3)   28    50    59    60
Yhteensä         153    126   304   351   385
Korolliset velat 
yhteensä         852    831   897   944   960

Rahoitusarvopaperit    1     3    3    3    5
Rahat ja pankkisaamiset  84    71    77    92   130
Korolliset saamiset 
yhteensä         85    74    80    95   135

Nettovelka 4)      767    757   817   849   825

1) Komittoitu luottolimiitti on seitsemän pankin kanssa tehty 
  170 miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 26.11.2003 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on kuuden pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
  yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Radiolinjan lunastusvelka vähemmistöosakkaille 
  (16 milj. euroa) ja huoltokonttoritalletukset 
  (11 milj. euroa).
4) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  saamisilla

Rahoituksen 
tunnusluvut     31.3.03 31.12.02 30.9.02 30.6.02 31.3.02

Gearing         97 %   95 %  105 %  102 %   94 %
Omavaraisuusaste    38 %   38 %   35 %  38 %   38 %


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa