ELISAN Q2:N TULOS ENNEN VEROJA OLI 7 MIL

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.8.2003 KLO 8.00

ELISAN Q2:N TULOS ENNEN VEROJA OLI 7 MILJOONAA EUROA

Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihto oli 391 (406) miljoonaa
euroa. Tunnusluvut olivat seuraavat*):

·  käyttökate 97 miljoonaa euroa (86)
·  liikevoitto 17 miljoonaa euroa (-32), ilman
   konserniliikearvon poistoa 30 miljoonaa euroa (-12)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 7 miljoonaa euroa 
   (-48), ilman konserniliikearvon poistoa 20 miljoonaa euroa 
   (-28).

Operatiiviset investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 39 miljoonaa
(49), investoinnit osakkeisiin 2 miljoonaa (2) ja GSM-rahoitus-
sopimusten takaisinostoihin 8 miljoonaa euroa (21).

Toisella vuosineljänneksellä konsernin operatiivinen kassavirta**)
oli +48 miljoonaa euroa. Operatiivisen kassavirran kehitykseen
vaikuttivat myönteisesti vakaa tuloskehitys ja maltillinen
investointitaso. Rahoituksellinen asema oli vakaa.

Katsauskauden lopussa

·  nettovelka oli 742 miljoonaa euroa (757 vuoden 2002 lopussa),
·  konsernin omavaraisuusaste oli 40,0 prosenttia (38,3 vuoden
   2002 lopussa).

Toimitusjohtajana 1.7.2003 aloittanut Veli-Matti Mattila arvioi
konsernin vuoden 2003 liikevaihdon jäävän hieman pienemmäksi kuin
vuonna 2002, mutta tulos kasvaa maltillisesti edelliseen vuoteen
verrattuna.

"Keskitymme kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen mm.
kustannustehokkuutta parantamalla. Tällaisia toimenpiteitä ovat
mm. pääkonttorin siirto, suurasiakasmyyntien yhdistäminen ja
esikuntatoimintojen uudelleenjärjestely. Lisäksi strategian
tarkistusprosessi on käynnistetty. Rahoituksellinen asemamme
säilyy vakaana."

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

*) Vertailuluvut vuodelta 2002 ilman kertaluonteisiksi
määriteltyjä eriä: käyttökate 86 miljoonaa euroa, liikevoitto 
6 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 
-10 miljoona euroa. Katsauskauden tulokseen ei sisälly olennaisia
kertaluonteisia eriä.

**) Operatiivinen kassavirta = oikaistu käyttökate - operatiiviset
investoinnit – nettorahoituskulut; operatiiviset investoinnit =
käyttöomaisuusinvestoinnit ilman rahoitussopimusten lunastuksia.ELISA OYJ

Jyrki Antikainen, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Liite:

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2003

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2003

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 391 miljoonaa euroa
(406). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
liikevaihto supistui 3,7 prosenttia. Tähän vaikuttivat myydyt ei-
ydinliiketoiminnat, kirjauskäytännön muutokset sekä volyymi- ja
hintakehitys.

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 17 miljoonaa euroa
(-32, ilman kertaeriä 6). Ilman konserniliikearvon poistoa huhti-
kesäkuun liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa (-12). Katsauskauden
tulokseen ei sisälly olennaisia kertaluonteisia eriä.

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
käyttöomaisuudesta olivat yhteensä 66 miljoonaa euroa (99, ilman
kertaeriä 63). Poistojen kasvu oli seurausta vuoden 2003 alusta
tehtyjen matkapuhelinverkon poistoaikojen lyhentämisestä ja
Radiolinjan aiemmin vuokraaman matkapuhelinverkon
takaisinostoista.

Konserniliikearvosta kirjattiin poistoa 14 miljoonaa euroa (20,
ilman kertaeriä 14). Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut
konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 553 miljoonaa euroa
(vuoden 2002 lopussa 583).

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut huhti-kesäkuulta olivat
yhteensä -10 miljoonaa euroa (-13).

Osakkuusyritysten tuloksista konsernin osuus oli yhteensä 
0,2 miljoona euroa (-3).

Huhti-kesäkuun verot olivat positiiviset +31 miljoonaa euroa (+6).
Veroihin vaikutti se, että Saksan liiketoiminnan holding-yhtiön
FMS Dravit Asset Management GmbH:n osakkeiden arvosta kirjattiin
konsernin emoyhtiössä Elisa Oyj:ssä yhteensä 142 miljoonan euron
suuruinen EVL 42§:n mukainen kertapoisto. Konserniverokeskuksen
ennakkotiedon perusteella tästä kirjattiin konsernitilinpäätökseen
noin 41 miljoonan euron suuruinen verosaaminen, joka vaikutti
positiivisesti vuoden 2003 toisella neljänneksellä konsernin
tulokseen ja omavaraisuusasteeseen. Verosaaminen on
kertaluonteinen erä.

Verosaamisen arvioidaan olevan hyödynnettävissä Suomessa maksuun
tulevista veroista vuosien 2003-2005 aikana. Tehty kertapoisto ei
vaikuta konsernin liikevoittoon, koska kertapoisto on
konsernitilinpäätöksessä eliminoituva sisäinen erä.

Huhti-kesäkuun tulos:
· tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 7 miljoonaa euroa (-48,
 ilman kertaeriä -10) ja ilman konserniliikearvon poistoa 20
 miljoona euroa (-28)
· tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 37 miljoonaa
 euroa (-35)

Konsernin huhti-kesäkuun tulos/osake oli 0,21 euroa (-0,26).

Elisa Mobile -liiketoiminta-alue

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen huhti-kesäkuun
·  liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa (192)
·  käyttökate oli 49 miljoonaa euroa (56)
·  liikevoitto oli 12 miljoonaa euroa (-5) ja ilman
   konserniliikearvon poistoa 22 miljoonaa euroa (5).

Liikevaihdon lasku edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna johtui pääosin Telia Mobile Finlandin post paid-
liittymien poistumisesta Radiolinja Origon verkosta kesällä 2002.
Lisäksi liikevaihdon kehitykseen vaikutti Suomen
matkaviestinmarkkinoiden kireänä pysynyt hintakilpailutilanne.

Käyttökatteen heikkeneminen johtui Telia Mobile Finlandin
liittymien poistumisen lisäksi yhdysliikennekustannusten kasvusta.
Katsauskaudelle kohdistui city-verkkojen ja vastaajapalveluiden
noin 4 miljoonan euron ylimääräinen poisto niiden romutuksen
seurauksena. Toisaalta kannattavuutta paransi edellisvuotta
korkeampi palveluoperaattorin liittymämäärä.

Liikevoitto, 12 miljoonaa euroa (-5), oli edellisvuotta korkeampi,
mikä johtui edellisvuoden liikevoittoon vaikuttaneista
kertaluonteisista arvonalennuksista (26 miljoonaa euroa).

Radiolinjan Suomen verkossa oli kesäkuun 2003 lopussa 1 356 881
liittymää (1 289 016). Liittymämäärään sisältyvät Radiolinjan omat
sekä Radiolinja Origon verkossa toimivien palveluoperaattorien
liittymät.

Radiolinjan omien kotimaan liittymien
·  vaihtuvuus (churn) oli katsauskaudella 13,4 prosenttia
   vuositasolle muutettuna (12,7)
·  keskimääräinen kuukausikäyttö oli 146 minuuttia (141) ja
   lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden 
   kuukaudessa 29 (27)
·  liikevaihto liittymää kohti kuukaudessa (ARPU) oli
   keskimäärin 41,7 euroa (43,5 euroa).

Radiolinjan asiakkaiden matkaviestimien käyttö kasvoi edelleen
toisella vuosineljänneksellä. Alan hintatason laskusta johtuen
liittymäkohtainen tuotto (ARPU) oli kuitenkin edellisvuotta
alhaisemmalla tasolla.

Radiolinjan palveluoperaattori yhtiöitettiin 1.5. alkaen
Radiolinja Suomi Oy:ksi. Siihen yhdistettiin myös Mäkitorppa,
Radiolinja Solutions, Radiolinja Piste ja Kamastore
-myymäläketjut.

Radiolinja Origo Oy ja ruotsalainen teleoperaattori Tele2 AB
allekirjoittivat kesäkuussa palveluoperaattorisopimuksen.
Sopimuksen myötä Tele2:n asiakkaat saavat käyttöönsä Radiolinja
Origon maanlaajuiset mobiiliverkkopalvelut.

Radiolinjan Virossa toimivan tytäryhtiön Radiolinja Eestin
liittymämäärä oli kesäkuun lopussa 160 150 (148 500).

Radiolinja Eestin huhti-kesäkuun
·  liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa (15)
·  käyttökate oli 4 miljoonaa euroa (4)
·  liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (2).

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen investoinnit olivat huhti-
kesäkuussa 29 miljoonaa euroa (43). Investointeihin sisältyy
puhelinyhtiöiltä lunastettuja GSM-verkkojen rahoitussopimuksia 8
miljoonaa euroa (21).

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueella käynnistyivät huhtikuussa yt-
neuvottelut, joiden perusteina olivat taloudelliset ja
tuotannolliset syyt sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt. Yt-
neuvotteluiden tuloksena henkilöstömäärä vähenee noin 290
henkilöllä irtisanomisten ja muiden henkilöstöjärjestelyiden kuten
irtisanoutumisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten
kautta. Vähennykset koskevat koko liiketoiminta-aluetta ja kaikkia
henkilöstöryhmiä. Näillä toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan
vuositasolla noin 12 miljoonan euron kustannussäästöt.

Kiinteän verkon liiketoiminta (ElisaCom ja Elisa Networks
–liiketoiminta-alueet)

Kiinteän verkon liiketoiminnan huhti-kesäkuun
·  liikevaihto oli 175 miljoonaa euroa (198)
·  käyttökate oli 50 miljoonaa euroa (50)
·  liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa (13).

Vertailuvuoden 2002 toisen vuosineljänneksen liikevoitto sisältää
6 miljoonaa euroa verkon alaskirjauksia. Edellisen vuoden
vertailuluvut on muutettu vastaamaan konsernirakenteen muutoksia.

Konsernilla oli osakkuusyhtiöineen kesäkuun lopussa kiinteitä
liittymiä yhteensä 1,18 miljoonaa kappaletta (1,20).

Laajakaistaliittymien määrä oli noin 93 500 (45 000) kappaletta.
Kaapelitelevisioliittymiä oli kesäkuun lopussa 176 500 (161 500).

Elisa Networksin uusi laajakaistaoperaattorihinnasto tuli voimaan
1.4.2003. Elisan Kilpailuvirastolle tekemien toimenpidepyyntöjen
seurauksena kilpailijoiden laajakaistatuotteiden tukkuhinnat ovat
laskeneet huhti-kesäkuun aikana. Edellä mainittu muutos lisää
konsernin kilpailukykyä laajakaistapalveluiden maantieteellisen
kattavuusalueen laajentamisessa.

ElisaCom solmi suurasiakkaidensa kanssa useita merkittäviä
jatkosopimuksia. Mm. Elisa ja Finnair sopivat yhteistyönsä
laajentamisesta allekirjoittamalla kesäkuussa puhelin- ja
tietoliikennepalvelujen toimittamiseen liittyvän sopimuksen, joka
on voimassa vuoden 2008 loppuun asti.

Elisa Networks ja Sonera Carrier Networksin välillä solmittiin
vastavuoroinen puitesopimus operaattorituotteiden ja –palveluiden
toimittamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää ja
yhdenmukaistaa operaattorituotteiden kauppaa yhtiöiden välillä.

Elisa Networks ja Suomen 2G Oy ovat jatkaneet sopimusta IN-
palveluiden toimittamisesta kiinteässä puhelinverkossa.

Liiketoiminta Saksassa (Elisa Kommunikation –liiketoiminta-alue)

Saksan toimintojen huhti-kesäkuun
 ·  liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa (28)
 ·  käyttökate oli 1 miljoona euroa (-4)
 ·  liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (-20, ilman kertaeriä 
   -16)ja ilman konserniliikearvon poistoa -7 miljoonaa euroa 
   (-12).

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna noin 20 prosentilla huolimatta
Saksan talouden taantumasta ja toimialan heikoista
markkinanäkymistä. Käyttökatteen paraneminen ja liiketappion
pieneminen johtuivat liikevaihdon kasvusta, toiminnan
tehostamisesta ja säästöistä henkilöstökuluissa.

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
liikeasiakkaiden määrä kasvoi noin 40 prosenttia 18 400:aan
(13 200).

Muut yhtiöt

Comptel Oyj julkisti huhti-kesäkuun osavuosikatsauksensa 23.7.2003
ja Yomi Oyj 31.7.2003. Näiden pörssiyhtiöiden katsauksissaan
raportoimat huhti-kesäkuun avainluvut olivat:

Comptel -konsernin
·  liikevaihto 16,7 miljoonaa euroa (13,3)
·  käyttökate 2,7 miljoonaa euroa (0,5)
·  liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa (-0,4).

Yomi -konsernin
·  liikevaihto 13,4 miljoonaa euroa (14,4)
·  käyttökate 2,1 miljoonaa euroa (1,2)
·  liikevoitto -0,7 miljoonaa euroa (-1,6).

Yomin konserniyhtiöt Kestel Oy ja Kesnet Oy kuuluvat
operatiivisesti kiinteän verkon liiketoimintaan.

Lisäksi konsernin erillisyhtiöihin kuuluvan Estera-konsernin
·  liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa
·  käyttökate oli 0,5 miljoonaa euroa
·  liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
olivat 47 miljoonaa euroa (70), josta operatiiviset investoinnit
olivat 39 miljoonaa euroa (49). Osakehankinnat olivat 2 miljoonaa
euroa (2).

Investoinnit käyttöomaisuuteen:
 ·  Radiolinjassa 29 miljoonaa euroa (ostoja muilta
   konserniyhtiöiltä 6)
 ·  kiinteän verkon yhtiöissä 18 miljoonaa euroa
 ·  Saksan liiketoiminnassa 4 miljoonaa euroa
 
Radiolinjan investointeihin sisältyy puhelinyhtiöiltä lunastettuja
GSM-verkkojen rahoitussopimuksia 8 miljoonaa euroa (21).

Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina.
Nettovelka oli katsauskauden lopussa 742 miljoonaa euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli 40,0 prosenttia (vuoden 2002
lopussa 38,3 prosenttia). Tammi-kesäkuun konsernirahoituslaskelman
mukainen kassavirta investointien jälkeen oli 15 miljoonaa euroa.
Tarkemmat tiedot rahoitusasemasta ovat liitetaulukossa.

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s tiedotti 17.4.2003 Elisan
pitkien lainojen luottoluokituksen laskemisesta nykyisestä tasosta
A- tasolle BBB+. Luottoluokituksen näkymä (outlook) on
negatiivinen. Standard & Poor’s piti lyhyiden lainojen luokituksen
entisellään tasolla A-2.

Konserni sopi 16.6. viisivuotisesta 170 milj. euron syndikoidusta
lainasta. Lainajärjestely on komittoitu luottolimiitti ja se on
tarkoitettu yrityksen käyttöpääoman tarpeisiin korvaten
marraskuussa 1998 allekirjoitetun vastaavan järjestelyn. Lainan
pääjärjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ja Sampo Pankki
Oyj.

Osake

Elisa Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 30.6.2003
oli 7,48 euroa. Huhti-kesäkuun ylin noteeraus oli 7,70 euroa
ja alin 5,51 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 6,71 euroa.

Yhtiön osakemäärä oli 138 011 757 kappaletta, jotka kaikki olivat
A-osakkeita. Niiden markkina-arvo 30.6.2003 oli 1 026 miljoonaa
euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
1.4.2003 - 30.6.2003 kaikkiaan 18,7 miljoonaa kappaletta 125,7
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 13,6 prosenttia
ulkona olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä on
3 600 000 kappaletta. 1.4.2003 - 30.6.2003 A-optio-oikeuksia
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 68 700
kappaletta 4 978 euron kokonaishintaan. A-optio-oikeuden
keskikurssi oli 0,07 euroa. A-optio-oikeuden ylin noteeraus oli
0,12 euroa ja alin 0,02 euroa. Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle
oli 0,02 euroa.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 B-optio-oikeudet tulivat julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 2.5.2003. Niiden määrä
on 3 600 000 kappaletta. 2.5.2003 - 30.6.2003 B-optio-oikeuksia
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 33 100
kappaletta 7 235 euron kokonaishintaan. B-optio-oikeuden
keskikurssi oli 0,22 euroa. B-optio-oikeuden ylin noteeraus oli
0,26 euroa ja alin 0,19 euroa. Päätösnoteeraus B-optio-oikeudelle
oli 0,21 euroa.

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Oyj:n A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 781 563 kappaletta (vuoden 2002 lopussa
781 563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 390 781,50 euroa ja
osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,57 prosenttia. Näiden omien
osakkeiden kirjanpitoarvo on vähennetty konsernin
voitonjakokelpoisista varoista.

Lisäksi konsernin eläkesäätiöiden omistuksessa oli A-osakkeita
1 547 763 kappaletta.

Oikeudelliset asiat

Yhtiön vuoden 2002 toimintakertomuksessa ja sen jälkeisissä
osavuosikatsauksissa mainituissa oikeudellisissa prosesseissa on
tapahtunut seuraavia muutoksia:

Oy Radiolinja Ab:n 3.4.2000 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen
moitekanteeseen ja hovioikeuden 11.2.2003 antamaan kanteen
hylkäävään päätökseen liittyen vastaajat ovat hakeneet
Korkeimmalta Oikeudelta valituslupaa asiassa ja saaneet
valitusluvan.

Elisa Oyj on esittänyt osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukaisen
lunastusvaatimuksen Riihimäen Puhelin Oy:n vähemmistöosakkeiden
lunastamiseksi 1 525 euron lunastushinnalla. Tähän liittyen
Keskuskappakamarin lunastuslautakunta on 20.5.2003 kokouksessaan
nimittänyt asiassa välimieheksi VT, ekonomi Juha Kurkisen. Elisa
on jättänyt välimiesoikeudelle asiassa kannekirjelmän 10.6.2003.
Lunastuksen kohteena on noin 900 osaketta.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2003 Helsingin
Messukeskuksessa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että vuodelta 2002 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2002 ja
hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1,3,4,7,11 ja 13 §:ien
muuttamiseksi hyväksyttiin. Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan
julkaistiin kokonaisuudessaan 4.4.2003 annetun yhtiökokousta
koskevan pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin
kuusi ja siihen valittiin seuraavaksi yksivuotiskaudeksi Keijo
Suila, Ossi Virolainen, Matti Aura, Pekka Ketonen ja Jere Lahti
sekä uutena Sampo Oyj:n varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila.
Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioilla hankitaan Elisan
osakkeita aikaisemman käytännön mukaisesti. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
(päävastuullinen tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että hallitus
valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
korottua yhteensä enintään 13,8 miljoonalla eurolla.
     
Elisa Oyj:n yhtiökokouksessa valittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa 4.4.2003 ja valitsi puheenjohtajakseen
pääjohtaja Keijo Suilan ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja
Ossi Virolaisen.

Yhtiökokouksen päättämät muutokset yhtiöjärjestykseen, mukaan
lukien nimenmuutos Elisa Oyj:ksi, merkittiin kaupparekisteriin
11.4.2003.

Muutokset konsernin johdossa

Elisa Oyj:n hallitus nimitti 16.6. toimitusjohtaja Veli-Matti
Mattilan esityksestä konsernille uuden johtoryhmän. Sen
muodostavat: 
·  toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila
·  talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi
·  johtaja Pasi Lehmus, ElisaCom –liiketoiminta-alue
·  johtaja Tapio Karjalainen, Elisa Mobile –liiketoiminta-alue
·  johtaja Jukka Veteläsuo, Elisa Networks –liiketoiminta-alue
·  johtaja Hannu Turunen, Elisa Kommunikation –liiketoiminta-
   alue
·  johtaja Asko Känsälä, liiketoiminnan kehitys, T&K,
   tietohallinto ja viestintä (16.8. alkaen)
·  johtaja Sami Ylikortes, hallinto ja HR.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Mattilalle.
Elisa Oyj:n toimitusjohtajana 30.6. asti toiminut Matti
Mattheiszen toimii hallituksen erityistehtävissä 1.9.2003 saakka
ja jää silloin eläkkeelle. Varatoimitusjohtaja Jarmo Kalm siirtyy
sopimuksensa mukaisesti eläkkeelle 1.1.2004. Tätä ennen hän toimii
toimitusjohtajan erityistehtävissä.

SoonCom Oy:n toimitusjohtajaksi Pasi Lehmuksen seuraajaksi
nimitettiin diplomi-insinööri Satu Eskelinen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oikeusministeriö ja ElisaCom sopivat puhe- ja mobiiliratkaisujen
toimittamisesta oikeusministeriölle ja sen hallinnonalalle.
Sopimus laajentaa oikeusministeriön ja Elisan pitkäaikaista
yhteistyötä. Elisa toteuttaa asteittain sopimuskauden aikana
oikeusministeriön 9 500 työntekijän ja yli 350 toimipaikan
puhepalvelut uudella VoIP-teknologialla.

Radiolinja Eesti hankki 4,5 miljoonalla eurolla 3G-lisenssin Viron
markkinoille.

Münsterin sähkölaitos käytti 25.7. oikeuttaan myydä omistamansa
4,95 prosentin osuus Tropolys GmbH:sta Elisa Oyj:n Saksan
tytäryhtiölle Elisa Kommunikations GmbH:lle. Kaupan myötä Elisa
Kommunikationin omistusosuus Tropolyksessa nousi 70,85
prosenttiin. Münsterin sähkölaitoksen oikeus myydä osuutensa
perustuu Tropolys GmbH:n perustamisvaiheen sopimukseen vuodelta
2000.

Loppuvuoden näkymät

Konsernin vuoden 2003 liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman
pienemmäksi kuin vuonna 2002. Kertaerillä oikaistu käyttökate ja
tulos kasvavat maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Paranevan kannattavuuden ja maltillisen investointitason
seurauksena konsernin kassavirta säilyy positiivisena ja
nettovelkaa pystytään pienentämään. Operatiiviset investoinnit
ovat korkeintaan 15 prosenttia liikevaihdosta. Ei-
ydinliiketoimintojen rakennejärjestelyjä jatketaan.

Konsernin Saksan liiketoiminta-alueen käyttökatteen arvioidaan
olevan positiivinen vuonna 2003.


LIITETAULUKOT

ELISA OYJ -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 (milj.euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja)
                              Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA     Huhti-Kesäkuu Tammi-Kesäkuu Joulukuu
                2003  2002  2003  2002   2002
milj.euroa
Liikevaihto           391  406  762  790  1 563
Liiketoiminnan muut tuotot     9   1   13   8    92
Liiketoiminnan kulut      -304  -321  -593  -634  -1 322
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta       -66  -99  -131  -175   -322
 Konserniliikearvosta      -14  -20  -28  -34   -59
Liikevoitto            17  -32   23  -45   -48
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten 
 tuloksista            0   -3   0   -4    -5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut  -10  -13  -20  -24   -50
Voitto ennen satunnaisia eriä   7  -48   3  -73   -103
Satunnaiset erät                    3    3
Voitto satunnaisten erien jälkeen 7  -48   3  -70   -100
Tuloverot             31   6   27   0    3
Vähemmistöon osuus        -1   7   -1   13    26
Tilikauden voitto         37  -35   29  -57   -71

KONSERNITASE                 30.6. 30.6.  31.12.
                       2003  2002   2002
milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet             73   83    77
Konserniliikearvo               553  634   583
Aineelliset hyödykkeet             896  965   962
Osuudet osakkuusyrityksissä           20   20    21
Muut sijoitukset                12   17    13
                       1 554 1 719  1 656
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                 18   24    21
Laskennallinen verosaaminen           76   7    14
Saamiset                    338  355   334
Rahoitusarvopaperit               12   3    2
Rahat ja pankkisaamiset             62   95    71
                        506  484   442
Vastaavat yhteensä              2 060 2 203  2 098

Oma pääoma
Osakepääoma                   69   69    69
Ylikurssirahasto                517  517   517
Vararahasto                   3   3    3
Edellisten tilikausien voitto         126  181   198
Tilikauden voitto                29  -57   -71
                        744  713   716

Vähemmistöosuudet                75  118    83

Pakolliset varaukset              52   1    71

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma          716  628   715
Lyhytaikainen vieras pääoma          473  743   513
                       1 189 1 371  1 228
Vastattavat yhteensä             2 060 2 203  2 098

Tilinpäätöksestä 31.12.2002 
lähtien Tropolys-alakonsernissa 
on vuoden 2002 osavuosi-
katsauksista poiketen sovellettu 
tytäryhtiöiden hankinnassa IAS:n 
sallimaa menettelyä, mikä on 
vaikuttanut konserniliike-
arvoon ja vähemmistöosuuteen.
                              Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA          Tammi-Kesäkuu Joulukuu
                       2003  2002   2002
milj.euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos                29  -57   -71

Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset          159  209   381
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset              1
Liiketoiminnan myyntivoitot           0   0   -48
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot   0   0    -5
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta             70
Muut oikaisut                  1   -9   -21
Laskennallisen verovelan/-saamisen muutos   -62  -26   -34
Käyttöpääoman muutos ja muut erät       -38   37    32
                        60  117   376

Liiketoiminnan rahavirta            89  154   305

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen         -86  -138   -268
Käyttöomaisuuden myynti             1   0    6
Investoinnit osakkeisiin            -3   -5    -7
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti       14   5    53
Muut sijoitukset
Investointien rahavirta            -74  -138   -216

Rahavirta investointien jälkeen         15   16    89

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos          2   -9    75
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -17  -12   -209
Maksetut osingot                 0   -4    -4
Omien osakkeiden myynti                     18
Rahoituksen rahavirta             -15  -25   -120

Rahavarojen muutos                0   -9   -31
Rahavarat tilikauden lopussa          74   95    74

                              Tammi-
               Huhti-Kesäkuu Tammi-Kesäkuu Joulukuu
                2003  2002  2003  2002   2002
TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa)      0,27 -0,26  0,21 -0,44  -0,54
Oma pääoma/osake, (euroa)           5,42  5,25   5,21
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen         47   70   86  138   269
Bruttoinvestoinnit 
% liikevaihdosta        12,0  17,2  11,3  17,5   17,2
Osakkeiden hankinnat        2   2   3   6    16
Korottomat velat                372  426   396
Henkilöstö keskimäärin            7 319 8 612  8 115


VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta                 75   70    67
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset          9   28    10
Annetut takaukset
Muiden puolesta                 11   11    11
Leasingvastuut                 80   73    72
Takaisinostovastuut               3   5    3
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)          178  203   194
Muut vastuut                  47   58    52
Vastuut yhteensä                403  448   409

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja data-
verkon vuokrasopimusvastuut
30.6.2003 olivat noin 232 milj.euroa
(216 milj. euroa vuoden 2002 lopussa).
Kyseisten GSM-verkon rahoitussopimusten
tulevia lunastuksia varten taseeseen
on muodostettu pakollinen varaus, joka
kattaa jäljellä olevasta vuokrasopimus-
vastuusta noin 50 milj. euroa.

Johdannaissopimukset
Termiinisopimukset
Kohde-etuuden arvo               14   4    13
Käypä arvo                    1   0    1
Koron ja valuutanvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo                   8    0
Käypä arvo                       0    0

KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT
(ilmaan kertaluonteisia eriä)                              
                              Tammi-
               Huhti-Kesäkuu Tammi-Kesäkuu Joulukuu
                2003  2002  2003  2002   2002

Liikevaihto           391  406  762  790  1 563
Käyttökate            97   86  182  171   342
Käyttökate -%          24,8  21,2  23,9  21,6   21,9
Liikevoitto            17   6   23   17    32
Liikevoitto -%          4,3  1,5  3,0  2,2   2,0
Tulos ennen satunnaisia eriä    7  -10   3  -11   -23

Oikaistut avainluvut on laskettu 
ilman seuraavia kertaluonteisia 
eriä:

Myyntivoitot                          73
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta             -77
GSM-verkon alaskirjaukset        -26      -40   -51
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen alaskirjaukset         -6      -6    -8
Muut kotimaan alaskirjaukset                  -4
Mäkitorppa GmbH:n alasajokulut            -10    -8
Muut Saksan liiketoiminnan alas-
kirjaukset                -6      -6    -5

Kertaluonteiset erät yhteensä      -38      -62   -80
 vaikutus käyttökatteessa               -7    -9
 vaikutus liikevoitossa         -38      -62   -80
 vaikutus tuloksessa ennen satunnais-
 eriä                  -38      -62   -80

Osavuosikatsauksen taulukko-osassa esitetyt
erät ovat rivikohtaisesti pyöristettyjä lukuja.

-------------------------------

Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto 
liiketoiminta-alueittain (LTA) 1.1. - 30.6.2003*)
milj. euroa

Kiinteä verkko     Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
           1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
Palvelut        319  348    15   17   -4   -5
Verkko         148  160    87   84   52   43
LTA:n sisäinen myynti -122  -124
Konsernikirjaukset                   -2   -2

Yhteensä        345  384    102  101   46   36


Elisa Mobile      Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
           1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
Radiolinja       365  366    91  107   37   21
Konsernikirjaukset                   -19  -19

Yhteensä        365  366    91  107   18   2


Saksa         Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
           1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
Carrier-liiketoiminta  67   54    0  -12   -14  -26
Mäkitorppa GmbH         1       -7      -10
Konsernikirjaukset                   -5  -10

Yhteensä         67   55    0  -19   -19  -46


Muut yhtiöt      Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
           1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
Comptel         29   25    3   -1    2   -3
Muut yhtiöt **)     24   17    -2   -7   -5  -10
LTA:n sisäinen myynti  -1
Konsernikirjaukset                   -1   -1

Yhteensä         52   42    1   -8   -4  -14
**)Sisältää Yomi IT-
  yhtiöt ja Yomi-
  konsernin 
  emoyhtiön.

Konsernitoiminnot    19   18    -12  -17   -18  -23

Konserni yhteensä   762  790    182  164   23  -45

Liikevaihto, käyttökate ja 
liikevoitto liiketoiminta-
alueittain (ilman kerta-
luonteisia eriä)

Liiketoiminta-alue 
(LTA)         Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto 
           1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
            (oikaistu)   (oikaistu)   (oikaistu)
Kiinteä verkko     345  384   102  101   46   42
Elisa Mobile      365  366    91  107   18   42
Saksa          67   55    0  -12   -19  -30
Muut toiminnat      71   60   -11  -25   -22  -37
LTA:in välinen myynti  -86  -75

Konserni yht. 
(oikaistu)       762  790   182  171   23   17

*) Kiinteän verkon rakennemuutosten vuoksi luvut eivät ole täysin 
  vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.


-----------------------------------------

RAHOITUSTILANNE 30.6.2003

Milj. euroa  30.6.03 31.3.03 31.12.02 30.9.02 30.6.02  

Pitkäaikaiset 
lainat
 Joukkovelka-
 kirjalainat    572   572   572   472   472    
 Lainat eläke-
 säätiöiltä     80   80    80    83   83    
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta    55   48    54    38   38    
Yhteensä      707   700   705   593   593    

Lyhytaikaiset 
lainat
 Joukkovelkakirja-
 lainat               52    52   152    
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta    2    2    2    34   34    
 Komittoitu luotto-
 limiitti 1)                 40        
 Yritys-
 todistukset 2)  81   124    44   128   106    
 Muut       26 3)  27    28    50   59    
Yhteensä     109   153   126   304   351    

Korolliset velat 
yhteensä     816   853   831   897   944    
Rahoitusarvo-
paperit      12    1     3    3    3     
Rahat ja pankki-
saamiset      62   85    71    77   92    
Korolliset saamiset 
yhteensä      74   86    74    80   95    
Nettovelka 4)   742   767    757   817   849    

1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 
  170 miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on kuuden pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
  yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 milj. euroa.
3) Radiolinjan lunastusvelka (16 milj. euroa) ja huoltokonttori-
  talletukset (10 milj. euroa).
4) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  saamisilla.

Rahoituksen 
tunnusluvut  30.6.03 31.3.03 31.12.02 30.9.02 30.6.02  

Gearing     91 %  97 %   95 %  105 %  102 %   
Omavaraisuusaste 40 %  38 %   38 %   35 %  38 %   


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa