ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 KLO 8.30

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

·  Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa
(56). Liikevaihto oli 333 miljoonaa euroa (333).
·  Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Elisan
matkaviestinnän liittymämäärä ilman virtuaalioperaattoriliittymiä
kasvoi noin 55 000 liittymällä ja vaihtuvuus aleni 39 prosentista
34 prosenttiin
·  Laajakaistaliittymien myynti jatkui voimakkaana,
liittymäkanta kasvoi vuoden vaiheesta noin 47 000 liittymällä
·  Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli maaliskuun
lopussa 49 prosenttia (49, vuoden 2004 lopussa) ja nettovelka 489
miljoonaa euroa (462, vuoden 2004 lopussa)

Tammi-maaliskuussa Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
miljoonaa euroa
Liikevaihto            333    333    1 356
Käyttökate             97*   120**    455***
Liikevoitto             45     67     242
Tulos ennen veroja         39     56     212
Tulos/osake, euroa        0,23    0,28     1,10
Investoinnit            42     44     181
käyttöomaisuuteen

* Käyttökatteeseen sisältyy Yomi Software Oy:n myyntivoitto 
 8 miljoonaa euroa
** Sisältää myyntivoittoja ja saatu vahingonkorvaus, yhteensä 
  5 miljoonaa euroa
*** Sisältää edellisen lisäksi pääkonttorin myyntivoiton ja
eläkevarauksen tuloutuksen, yhteensä 23 miljoonaa euroa

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema        31.3.2005 31.3.2004  31.12.2004
Nettovelka             489    660     462
Omavaraisuusaste, %         49     41      49
                               
Rahoituslaskelma       1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
Kassavirta investointien      26     9     225
jälkeen

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Elisan liittymien määrä kasvoi voimakkaasti”

”Elisa menestyi alkuvuoden kilpailussa hyvin. 55 000
matkaviestinliittymän ja 47 000 laajakaistaliittymän lisäykset
ovat erittäin merkittävät kovana jatkuneessa kilpailussa. Markkina-
asemamme vahvistui ennakoitua enemmän sekä matkaviestintä- että
laajakaistamarkkinassa. Tämä lisäsi kustannuksiamme arvioitua
enemmän.”

”Ennakoimme kilpailun jatkuvan kireänä. Panostamme edelleen
markkina-aseman vahvistamiseen, mikä voi lyhyellä tähtäimellä
heikentää kannattavuutta. Olemmekin asettaneet lisätavoitteita
toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.”

”Kolmannen sukupolven matkaviestinpalvelut ottavat ensi
askeleitaan. Liikenne- ja viestintäministeriössä pohdittu
kytkykaupankiellon purkaminen 3G-liittymiltä ja –puhelimilta on
oikeansuuntainen toimi uuden sukupolven markkinoiden
edistämiseksi. Elisan mielestä kielto voitaisiin purkaa kokonaan
ja välittömästi myös GSM-liittymiltä ja –puhelimilta.”

Elisa Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting
Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön
(International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden 2005
ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 säännösten mukaan.
Elisa julkisti 8.4.2005 pörssitiedotteen, johon sisältyi IFRS-
siirtymähetken oman pääoman ja tuloksen täsmäytyslaskelmat sekä
vuoden 2004 keskeiset IFRS-vertailuluvut.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2005

Markkinatilanne

Kilpailutilanne säilyi kireänä. Elisa panosti myyntiin
voimakkaasti ja jatkoi vahvaa markkinointia.
Matkaviestinliittymäkanta kehittyi edelleen myönteisesti niin
omien kuin Elisan verkossa toimivien palveluoperaattoreiden
osalta. Matkaviestintäliiketoiminnassa keskimääräisten
minuuttihintojen lasku jatkui ja liittymien käyttö kasvoi.
Kiinteän verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien määrä
kasvoi edelleen voimakkaasti ja perinteisten liittymien määrä ja
käyttö pienenivät.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa        1-3/2005  1-3/2004   muutos
Matkaviestintä           179     179     0 %
Kiinteä verkko           162     164    -1 %
Muut liiketoiminnat         21     23    -9 %
Segmenttien välinen        -29     -33    -12 %
myynti
Yhteensä              333     333     0 %

Elisan tammi-maaliskuun liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan
ajanjakson tasolla. Matkaviestintäliiketoiminnan liikevaihtoon
vaikuttivat yhdysliikennehintojen ja kuluttajahintojen lasku,
jonka kompensoi liittymien käytön kasvu. Kiinteän verkon
liiketoiminnan liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan
ajanjakson tasolla.

Tuloskehitys

miljoonaa euroa        1-3/2005  1-3/2004   muutos
Matkaviestintä                        
 käyttökate             49     64    -23 %
 käyttökate- %          27 %    36 %      
 liikevoitto            27     42    -36 %
Kiinteä verkko                        
 käyttökate             40     55    -27 %
 käyttökate- %          25 %    34 %      
 liikevoitto            13     27    -52 %
Muut liiketoiminnat ja                    
konsernitoiminnot                       
 käyttökate             8      1      
 liikevoitto             5     -3
Konserni yhteensä                       
 käyttökate            97*    120**    -19 %
 käyttökate- %          29 %    36 %      
 liikevoitto            45     67    -33 %

* Käyttökatteeseen sisältyy Yomi Software Oy:n myyntivoitto 
 8 miljoonaa euroa
** Sisältää myyntivoittoja ja saatu vahingonkorvaus, yhteensä 
  5 miljoonaa euroa

Elisan käyttökate heikkeni 19 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen laskuun
vaikuttivat matkaviestinnän hintojen ja kiinteän verkon
liikennemäärien lasku. Lisäksi käyttökatetta heikensivät
matkaviestintä- ja laajakaistaliittymien voimakkaaseen kasvuun
liittyneet myyntikustannukset.

Elisa on uudistanut toimintamalliaan ja samassa yhteydessä
asettanut tavoitteet kannattavuuden parantamiseksi vuosille 2006
ja 2007.

Käyttökatteeseen sisältyi Yomi Software Oy:n myyntivoittokirjaus 
8 miljoonaa euroa. Elisan eläkesäätiön kannatusmaksut toteutuivat
edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla.

Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 
-6 miljoonaa euroa (-10). Rahoituskulujen väheneminen johtui
pääasiassa nettovelan supistumisesta.

Tuloslaskelman tuloverot olivat - 6 miljoonaa euroa (-17). Suomen
verokanta muuttui vuoden 2005 alusta 29 prosentista 26
prosenttiin.

Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 33 miljoonaa
euroa (40). Konsernin tulos/osake oli 0,23 euroa (0,28). Konsernin
oma pääoma/osake oli maaliskuun lopussa 6,07 euroa (6,23 vuoden
2004 lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Elisa myi 100 prosenttisesti omistamansa Yomi Software Oy:n koko
osakekannan Sysopen Digia Oyj:lle. Kauppahinta oli 12,1 miljoonaa
euroa, ja lisäksi Elisa vapautui 1,5 miljoonan euron
velkavastuusta. Kauppa kuuluu Elisan rakennemuutosohjelmaan ja
vapauttaa ydinliiketoimintaan kuulumattomia sitoutuneita pääomia.
Yomi Software on yhdistetty Elisan konsernilukuihin maaliskuun
loppuun asti.

Elisa siirtää henkilöstönsä eläketurvan hoidon 1.7.2005 alkaen TEL-
eläkkeiden osalta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja
lisäeläketurvan osalta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle. Samassa
yhteydessä Elisa-konsernin Eläkesäätiö siirtää TEL- eläkevastuun ja
sitä vastaavat varat Varmalle ja lisäeläkevastuun ja sitä vastaavat
varat Henki-Sammolle.

Elisa ja IBM allekirjoittivat tammikuussa aiesopimuksen Elisan
sovellushallintapalveluiden keskittämisestä IBM:lle. Sopimuksen
mukaan Elisan tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotyöstä
vastaava henkilöstö siirtyy IBM:lle ja Elisan nykyisten
sovellushallintatoimittajien hallinnointi siirtyy IBM:n vastuulle.
Seitsenvuotinen palvelusopimus tuli voimaan 1.4.2005. Samalla
Elisasta siirtyi 150 henkilöä IBM:n palvelukseen.

Liedon Puhelin Oy:n sulautuminen Lounet Oy:hyn merkittiin
kaupparekisteriin 31.3.2005. Elisa omisti aiemmin Liedon
Puhelimesta 16,8 prosenttia. Yritysjärjestelyn jälkeen Elisan
omistus Lounetista laski 50,2 prosentista 46,7 prosenttiin. Lounet
on edelleen yhdistetty Elisaan konserniyhtiönä.

Kestel Oy:n ja Kesnet Oy:n sulautuminen Elisaan merkittiin
kaupparekisteriin 31.3.2005.

Matkaviestintäliiketoiminta

                 1-3/2005 1-3/2004    2004
Liittymien määrä, Suomi*    1 438 452 1 319 007 1 383 515
Liittyminen määrä, Viro**     235 650  173 550  225 500
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    34,6   38,6    37,8
Vaihtuvuus (churn)**, %       33,5   47,4    33,7
Käyttö, milj. min.*          714    596   2 498
Käyttö, min./liittymä/kk**      158    150    156
SMS, milj. kpl*            162    121    537
SMS, kpl/liittymä/kk**         36    31     34
Lisäarvopalvelut/liikevaihto,     15    13     14
%

* Elisan verkko-operaattori Suomessa, ei virtuaalioperaattoreiden
 liittymiä
** Elisan palveluoperaattori

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Elisan verkko-operaattorin
liittymämäärä Suomessa kasvoi 54 937 liittymällä. Elisan oman
palveluoperaattorin liittymät kasvoivat noin 68 000 liittymällä ja
muiden palveluoperaattoreiden liittymät laskivat noin 13 000
liittymällä. Lasku aiheutui pääosin vanhojen pre-paid –liittymien
poistumisesta. Liittymäluvuissa ei ole virtuaalioperaattoreiden
liittymiä.

Elisan oman palveluoperaattorin soitettujen puheluminuuttien määrä
liittymää kohden kasvoi noin 5 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi noin 16 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Verkko-operaattorin
soitettujen minuuttien määrä kasvoi 20 prosenttia ja tekstiviestit
34 prosenttia. Verkko-operaattorin kasvaneeseen liikennemäärään
vaikutti oleellisesti virtuaalioperaattorien tuoma lisäliikenne.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 10 prosenttia
vertailukauteen verrattuna, mikä johtui yhdysliikennemaksujen ja
kuluttajahintojen laskusta.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liiketoiminnan kehitys jatkui
myönteisenä. Liikevaihto oli 19,0 miljoonaa euroa (15,4),
käyttökate 5,8 miljoonaa euroa (4,5) ja liikevoitto 3,5 miljoonaa
euroa (2,3). Liittymämäärä oli maaliskuun lopussa 235 650 
(173 550).

Elisa, Digita, MTV, Nelonen, Nokia, Sonera ja YLE aloittivat
maaliskuussa mobiili-tv –pilotin. Hankkeessa mukana olevat
yritykset testaavat pääkaupunkiseudun alueella televisio-ohjelmien
katselua ja vastaanottoa matkapuhelimissa. Lisäksi selvitetään
mobiili-tv -palvelujen käyttöä ja kuluttajien käyttökokemuksia.

Elisa kehitti kaksi interaktiivista mobiili-tv -palvelua:
IndicaTV:n ja SnadiTV:n. Palvelujen avulla yritykset, yhteisöt tai
yksityiset ihmiset voivat lähettää omaa sisältöä tv-kanaville.
Ohjelmia voidaan seurata älypuhelimella, jossa on lisälaite tv-
lähetysten vastaanottoon.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta           31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
Laajakaistaliittymät       269 232  148 270   222 307
ISDN-kanavat           149 339  190 921   159 591
Kaapeli-TV –liittymät      200 864  186 097   198 447
Analogiset ja muut liittymät   626 740  669 192   640 072
Liittymät yhteensä       1 246 175 1 194 480  1 220 417

Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui alkuvuonna voimakkaana.
Liittymämäärä kasvoi vuoden alusta 46 925 liittymällä. Vuosikasvu
oli 120 962 liittymää, eli 82 prosenttia. Perinteisten liittymien
määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan puheen siirtyessä
matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä laajakaistaliittymiin.
Elisa lisäsi laajakaistayhteyksien saatavuutta Pohjois-Suomessa 
19 uuteen kuntaan.

Maaliskuun alussa tuli voimaan lankaverkosta matkapuhelimeen
soittamisen hinnoitteluperusteiden muutos. Tämä mahdollisti
loppuasiakkaille halvemmat hinnat soitettaessa lankaverkosta
matkapuhelimeen. Elisan Matkasoitto –puhelusopimusten markkinointi
ja sopimusten solmiminen onnistui suunnitellusti.

If Vahinkovakuutusyhtiö on valinnut Elisan ja Telenorin
toimittamaan kaikki tietoliikennepalvelunsa Pohjoismaissa.
Suomessa Ifin tietoliikenteestä vastaa Elisa. Yhteistyön
puitteissa merkittävin pohjoismaisilla tietoliikennemarkkinoilla
tehty palvelusopimus yhdistää saumattomasti toisiinsa neljä
Pohjoismaata ja kaksi tietoliikenneyhtiötä. Sopimus mittavasta
kokonaispalvelun toimittamisesta Ifille on Elisan ja Telenorin
strategisen partneruuden tulosta.

Elisan yhtiökokous 14.3.2005

Elisan varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että vuodelta 2004 maksetaan osinkona 0,40 euroa
osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksettiin osakkaalle,
joka oli merkitty 17.3.2005 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja siihen
valittiin uudelleen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyväksi toimikaudeksi Keijo Suila, Ossi Virolainen, Matti
Aura, Pekka Ketonen, Mika Ihamuotila ja Jussi Länsiö.

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa
14.3.2005 ja valitsi puheenjohtajana jatkamaan Keijo Suilan ja
varapuheenjohtajana jatkamaan Ossi Virolaisen. Hallituksen
kompensaatio- ja nimitysvaliokuntaan nimitettiin Keijo Suila (pj),
Mika Ihamuotila ja Pekka Ketonen sekä tarkastusvaliokuntaan Ossi
Virolainen (pj), Matti Aura ja Jussi Länsiö.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö,
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen osakepääoman
korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen nojalla
merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla
enintään 28,3 miljoonaa kappaletta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen. Valtuutus on voimassa vuoden ja valtuutukset
koskevat korkeintaan 6 888 000 omaa osaketta.

Yhtiökokous päätti yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden
myymisestä osakeyhtiölain 3a luvun 3a § mukaisesti.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 5 426
henkilöä (5 590 keskimäärin vuonna 2004).

              31.3.2005  31.3.2004  31.12.2004
Matkaviestintä         1 604    1 545    1 477
Kiinteä verkko         2 924    3 456    3 015
Muu liiketoiminta        604     902     814
Konsernitoiminnot         73      79      70
Yhteensä            5 205    5 982    5 376

Henkilöstömäärässä 31.3.2005 ei ole mukana Yomi Softwaren
henkilöstö, 258 henkilöä. Henkilömäärä sisältää sovellushallinnan
ulkoistuksessa IBM:lle 1.4.2005 siirtyneet 150 henkilöä.

Investoinnit

miljoonaa euroa         1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta 42    44    181
- matkaviestintäliiketoiminta     13     8     68
- GSM-rahoitussopimusten takaisinostot 4    19     20
- kiinteän verkon liiketoiminta    24    16     88
- muut                 1     1     5
Osakkeet                3     0     61
Yhteensä                45    44    242

IFRS:ään siirtyminen

Elisa siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting
Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön
(International Financial Reporting Standards, IFRS).

Elisa käyttää IFRS 1–standardin sallimia helpotuksia yksittäisten
standardien takautuvaan soveltamiseen. Merkittävin käytettävä
helpotus koski niitä yritysten yhteenliittymiä, jotka ovat
tapahtuneet ennen siirtymispäivää. Nämä tytär- ja
osakkuusyrityshankinnat yhdistellään alkuperäisellä hankintameno-
tai yhdistelmämenetelmällä. 1.1.2004 jälkeen tapahtuneisiin
hankintoihin on sovellettu IFRS 3 standardia. Arvonalentumistestit
on suoritettu eikä siirtymähetken taseeseen eikä sen jälkeen
päättyneen tilikauden taseeseen ole kirjattu arvonalentumisia.

Etuuspohjaisiksi työsuhde-etuuksiksi tulkittujen eläkkeiden osalta
käytetään helpotusta, jonka mukaisesti IAS 19 standardia ei
sovelleta takautuvasti, vaan siirtymähetkellä etuuspohjaisten
järjestelyjen eläkevelvoite kirjataan avaavaan taseeseen sen
hetkiseen käypään arvoon.

Käyttöomaisuuden arvonkorotukset peruutettiin. Oikaisun jälkeen
Elisan käyttöomaisuus perustuu kokonaisuudessaan alkuperäisiin
hankintahintoihin.

Rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattu omaisuus vähennettynä
kertyneillä poistoilla on kirjattu aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin ja sopimuksesta johtuvat velvoitteet
vastaavasti korollisiin velkoihin. Rahoitusleasingsopimuksista
johtuvat vuokrat on korvattu kirjauksilla rahoituskuluihin sekä
velan vähennykseksi. Rahoitusleasingsopimusten koroilla ei ole
merkittävää vaikutusta rahoitustuottoihin tai -kuluihin.

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina. Tähän
vaikutti erityisesti positiivinen tulos. Konsernin tammi-
maaliskuun kassavirta investointien jälkeen oli 32 miljoonaa euroa
(36). Osingot tilikaudelta 2004 tulivat maksuun 24.3.2005.
Osinkojen kokonaismäärä oli 56,8 miljoonaa euroa. Lisäksi
tytäryhtiö Comptel maksoi osinkoja muille kuin emoyhtiölle 3,6
miljoonaa euroa.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut
miljoonaa euroa        31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
Nettovelka             489    660     462
Gearing, %             55,0    87,4    50,6
Omavaraisuusaste, %        49,3    40,9    49,3
                               
                1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004
Kassavirta investointien       26     9     225
jälkeen

Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt
miljoonaa euroa       Enimmäismäärä Käytössä 31.3.2005
Komittoitu luottolimitti        170          0
Yritystodistusohjelma 1)        150          0
EMTN-ohjelma 2)           1 000         477
1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja            Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2        vakaa
Standard & Poor’s           BBB        vakaa

Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli maaliskuun lopussa 141 989 109
kappaletta, ja markkina-arvo 31.3.2005 oli 1 857 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä tammi-
maaliskuussa kaikkiaan 40,3 miljoonaa kappaletta 514,3 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 28,4 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.

Elisan vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli 3 600 000
kappaletta ja vuoden 2000 B-optio-oikeuksien määrä 3 600 000
kappaletta. Optioiden markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 0,3
miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty.

Kappaletta           31.3.2005   31.3.2004 31.12.2004
Elisa Oyj:n omistamat omat       
osakkeet                0       0      0
Tytäryhtiöiden omistamat     
Elisan osakkeet         210 672    781 563   210 672
Omat osakkeet yhteensä      210 672    781 563   210 672
Osuus osakepääomasta ja      0,15 %    0,57 %   0,15 %
äänistä
                               
Elisan Eläkesäätiön omistamat   
osakkeet             202 263    267 363   202 263
Osuus osakepääomasta ja äänistä  0,14 %    0,19 %   0,14 %


Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2004 ilmestymisen jälkeen on Elisan
oikeudellisissa asioissa tapahtunut seuraavaa:

Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy jätti 11.2.2005 Helsingin
käräjäoikeudelle TeliaSonera Finland Oyj:lle ja Sonera Mobile
Networks Oy:lle matkaviestinnän yhdysliikennemaksuja koskevan
palautus- ja vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimus koskee
ajanjaksoa 1.1.1997 - 31.8.2001. Elisan vaatimuksen suuruus on
yhteensä noin 300 miljoonaa euroa, josta ylihinnan osuus on 116,3
miljoonaa euroa ja loput korkoa ja vahingonkorvausta. TeliaSonera
Finland Oyj ja Sonera Mobile Networks Oy antoivat tiedoksi Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:lle vaatimuksen välimiesmenettelyn
aloittamisesta.

Radiolinjan kevään 2000 yhtiökokouksen moitekanteen pääkäsittely
on pidetty Helsingin käräjäoikeudessa. Päätös asiassa annetaan
29.4.2005.

Euroapaja Oy:n ja Euro-Tele Oy:n konkurssipesät ovat nostaneet
Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:tä vastaan kanteen vaatien eri
perustein yhteensä noin 1,7 miljoonan euron korvauksia ja korkoja
liittyen väitettyihin maksamattomiin liittymäpalkkioihin ja
markkinointikorvauksiin 1990-luvun puolivälistä. Elisa kiistää
kanteen perusteettomana.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Välimiesoikeus on 7.4.2005 päättänyt Yomi Oyj:n sulautumiseen
liittyvässä osakeyhtiölain 14. luvun 12 §:n mukaisessa
lunastusmenettelyssä osakkeen lunastushinnaksi 7,30 euroa
osakkeelta. Lunastus koskee 636.294 kappaletta Yomi Oyj:n entistä
osaketta. Välimiesoikeuden antamasta päätöksestä osapuolet voivat 
valittaa käräjäoikeuteen kahden kuukauden kuluessa.

Kolumbus käynnisti uuden ulkomaanpuhelupalvelun huhtikuun alusta.
Uusi 99559-alkuinen ulkomaanpuhelu toimii kaikista lanka- ja
matkapuhelinliittymistä.

Elisa ja Kapiteeli Oyj allekirjoittivat huhtikuun alussa
sopimuksen, jolla Elisa myi Kapiteelille Tampereella toimisto- ja
teletilakiinteistön sekä toimisto- ja liikekiinteistön. Lisäksi
kauppaan kuului Helsingissä sijaitseva Elisan entinen toimisto- ja
teletilakiinteistö. Kauppahinta oli yhteensä 19,2 miljoonaa euroa,
josta kirjautuu myyntivoittoa 8 miljoonaa euroa. Kauppa kirjataan
kuluvan vuoden toiselle vuosineljännekselle.

Elisa uudisti liiketoiminnan toimintamalliaan entistä
asiakassuuntautuneemmaksi ja tehokkaammaksi strategisten
valintojen mukaisesti. Tähän liittyen Elisan johtoryhmässä
tapahtui kiertoa ja vastuujaot muuttuvat. Muutokset astuvat
voimaan 2.5.2005.

Elisa tuo markkinoille Vodafone Push Email -palvelun, jonka avulla
sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen matkapuhelimella
helpottuu. Palvelu mahdollistaa sähköpostien siirtymisen
automaattisesti ja tietoturvallisesti matkapuhelimeen.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden kilpailutilanne jatkuu
kireänä. Matkaviestinnän ja kiinteän verkon tuotteiden käyttö
kasvaa edelleen melko voimakkaasti. Elisan tavoitteena on markkina-
aseman vahvistaminen.

Vuoden 2005 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan pienenevän
hieman edellisestä vuodesta uuden yhdysliikennelaskutuksen ja
hintojen laskun takia. Toteutettujen ja uusien
tehostamistoimenpiteiden ansiosta yhtiön kilpailukyky paranee
edelleen ja kannattavuus säilyy hyvällä tasolla.

Vuoden toisen neljänneksen vertailukelpoisen käyttökatteen ja
liikevoiton arvioidaan olevan ensimmäisen neljänneksen tasolla.
Osakekohtaiseen tulokseen vaikuttavat myönteisesti
ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynnit ja
rakennejärjestelyt.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestoinnit ovat korkeintaan 13
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.


HALLITUSOsavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
                         1-3   1-3  1-12
                         2005  2004  2004

Liikevaihto                   332,9  332,7 1356,0
Liiketoiminnan muut tuotot            11,2   6,6  27,0
Liiketoiminnan kulut              -247,0 -219,5 -928,2
Käyttökate                    97,1  119,8  454,8
Poistot ja arvonalentumiset           -52,4  -53,2 -213,2
Liikevoitto                   44,7  66,6  241,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista        0,7   0,0   1,3
Rahoitustuotot ja -kulut, netto         -6,5  -10,3  -30,4
Voitto ennen veroja               38,9  56,3  212,5
Tuloverot                    -5,9  -16,7  -53,2
Tilikauden voitto                33,0  39,6  159,3

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille             32,1  38,4  151,7
 Vähemmistölle                  0,9   1,2   7,6
Tilikauden voitto                33,0  39,6  159,3


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton                  0,23  0,28  1,10
Laimennettu                   0,23  0,28  1,10

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin 
(1000 osaketta)
Laimentamaton                 141778 137230 137570
Laimennettu                  141778 137230 137570


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                         1-3   1-3  1-12
                         2005  2004  2004

Matkaviestintä                 179,0  179,2  712,8
Kiinteä verkko                 161,5  164,3  653,6
Muut yhtiöt
 Comptel                    14,5  12,5  59,7
 Muut yhtiöt                   6,4  10,1  48,7
Allokoimattomat erät                       2,4
Segmenttien välinen liikevaihto         -28,5  -33,4 -121,2
Konserni yhteensä                332,9  332,7 1356,0

KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa 
                         1-3   1-3  1-12
	                     2005  2004  2004

Matkaviestintä                  49,2  63,7  227,0
Kiinteä verkko                  39,6  55,4  200,7
Muut yhtiöt 
 Comptel                     3,2   3,4  18,3
 Muut yhtiöt                   7,2  -0,4   2,0
Allokoimattomat erät               -2,1  -2,3   6,8
Konserni yhteensä                97,1  119,8  454,8

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                         1-3   1-3  1-12
	                     2005  2004  2004

Matkaviestintä                  26,7  42,2  138,1
Kiinteä verkko                  13,3  27,2  91,1
Muut yhtiöt
 Comptel                     2,3   2,6  14,8
 Muut yhtiöt                   4,4  -1,6  -4,6
Allokoimattomat erät               -2,0  -3,8   2,2
Konserni yhteensä                44,7  66,6  241,6

KONSERNITASE
milj. euroa
                        31.3.  31.3. 31.12.
                         2005  2004  2004
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet              76,4  48,2  75,8
Konserniliikearvo                465,2  456,7  466,2
Aineelliset hyödykkeet             706,9  776,9  724,2
Osuudet osakkuusyrityksissä           12,4  12,5  11,7
Muut sijoitukset                 9,8   8,1  10,4
Laskennallinen verosaaminen           42,3  129,3  42,5
Muut saamiset                  50,4  41,3  46,5
                        1363,4 1473,0 1377,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                 14,9  13,7  15,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset         328,7  374,8  308,5
Rahavarat                    114,7  67,8  162,8
                        458,3  456,3  486,4
Varat yhteensä                 1821,7 1929,3 1863,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    860,6  712,8  883,5
Vähemmistöosuus                 28,9  71,4  31,0
Oma pääoma yhteensä               889,5  784,2  914,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka             29,7  36,3  29,8
Varaukset                    24,0  31,0  21,4
Pitkäaikaiset korolliset velat         468,8  608,9  593,4
Muut pitkäaikaiset velat             9,9   7,2  10,3
                        532,4  683,4  654,9
Lyhytaikaiset velat
Varaukset                     1,1  14,3   3,3
Lyhytaikaiset korolliset velat         135,2  144,7  31,8
Ostovelat ja muut velat             263,5  302,7  259,2
                        399,8  461,7  294,3

Oma pääoma ja velat yhteensä          1821,7 1929,3 1863,7


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
milj. euroa
 
      Osake- Ylikurssi- Omat  Muut  Kertyneet Vähemmis- Oma pääoma
     pääoma- rahasto   osak- rahas- voitto-  töosuus  yhteensä
     oma         keet  tot  varat

Oma pääoma 
31.12.2003  69,0   516,7 -24,7   3,4  110,0   73,3    747,7
Rahavirran 
suojaukset                              0,0
Muut muutokset                      -3,1    -3,1
Tilikauden 
voitto                     38,4    1,2    39,6
Oma pääoma 
31.3.2004  69,0   516,7 -24,7   3,4  148,4   71,4    784,2

Oma pääoma 
31.12.2004  71,0   561,9  -3,1   3,0  250,7   31,0    914,5
Rahavirran 
suojaukset               -0,1              -0,1
Omat osakkeet         -1,7       1,7          0,0
Maksetut 
osingot                    -56,8   -3,6    -60,4
Muut 
muutokset  -0,1                2,0    0,6     2,5
Tilikauden 
voitto                     32,1    0,9    33,0
Oma pääoma 
31.3.2005  70,9   561,9  -4,8   2,9  229,7   28,9    889,5


TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj.euroa 
                         1-3  1-12
                         2004  2004
Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta  
FAS:n mukaan                   32,9  113,9
Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
Liikearvon poiston peruutus           11,2  44,6
Työsuhde-etuudet                 1,2  10,7
Vuokrasopimukset                 -6,7  -9,6
Rahoitusinstrumentit               -0,6   0,5
Tuloverot                     1,6  -0,8
IFRS-oikaisut yhteensä              6,7  45,4

Tilikauden voitto IFRS:n mukaan         39,6  159,3

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille              38,4  151,7
Vähemmistölle                   1,2   7,6
                         39,6  159,3
OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj.euroa
                         1.1.  31.3. 31.12.
                         2004  2004  2004

Oma pääoma FAS:n mukaan             699,1  730,5  851,0
Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
Liikearvon poiston peruutus               11,2  44,6
Työsuhde-etuudet                -24,0  -22,8  -13,5
Vuokrasopimukset                 4,7  -2,0  -4,9
Arvonkorotusten peruutus            -11,1  -11,1
Rahoitusinstrumentit               0,9   0,5   1,1
Muut oikaisut                   1,7   1,6   1,6
Tuloverot                     3,2   4,8   3,6
IFRS-oikaisut yhteensä             -24,6  -17,8  32,5
Emoyhtiön osakkeenomistajille          674,5  712,7  883,5

Vähemmistöosuudet FAS:in mukaan         77,4  75,7  33,6
IFRS-oikaisut                  -4,1  -4,2  -2,6
Vähemmistölle                  73,3  71,5  31,0

Oma pääoma IFRS:n mukaan            747,8  784,2  914,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa 
                         1-3   1-3  1-12
                         2005  2004  2004
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja               38,9  56,3  212,5
Oikaisut yhteensä                51,5  62,4  199,7
Käyttöpääoman muutos              -30,1  -24,2   4,9
Liiketoiminnan rahavirta             60,3  94,5  417,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot   -7,1  -22,7  -45,8
Maksetut verot                  -0,6  -5,2  -16,0
Liiketoiminnan nettorahavirta          52,6  66,6  355,3

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen         -40,6  -42,7 -171,4
Investoinnit osakkeisiin ja 
muihin sijoituksiin                0,9  -0,4  -10,4
Omaisuuden myynnit                13,0  -14,7  51,4
Investointien nettorahavirta          -26,7  -57,8 -130,4

Rahavirta investointien jälkeen         25,9   8,8  224,9

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti                      6,4
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)        0,1  24,3
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)       -15,0     -110,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)  0,5  -1,6  -15,3
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)        -4,4  -6,7  -21,0
Maksetut osingot                -55,1      -13,0
Rahoituksen nettorahavirta           -74,0  -8,2 -129,3

Rahavarojen muutos               -48,1   0,6  95,6
Rahavarat tilikauden alussa           162,8  67,2  67,2
Rahavarat tilikauden lopussa          114,7  67,8  162,8


VASTUUT
milj. euroa
                        31.3.  31.3. 31.12.
                         2005  2004  2004
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
 Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta      19,0  77,5  27,6
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset         0,9  23,6   0,2
Annetut takaukset
 Muiden puolesta                    11,0
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä    19,9  112,1  27,8

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
 Nimellisarvo                  11,8  14,7  13,5

Leasingsopimukset ja
muut sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut                  17,3  20,6  18,3
Takaisinostovastuut                0,9   1,8   1,2
Vuokravastuut kiinteistöistä           73,1  72,8  77,2
Vuokravastuut yhteensä              91,3  95,2  96,7

Muut vastuut
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns. QTE-järjestely)       21,4  25,3  22,8
QTE-järjestelyn kokonaisarvo          156,6  166,0  149,8
Muut vastuut                   5,2   5,1   9,1


TUNNUSLUVUT
milj. euroa 
                         1-3   1-3  1-12
                         2005  2004  2004

Oma pääoma/osake, (euroa)            6,07  5,19  6,23
Korollinen nettovelka              489,3  660,4  462,2
Gearing                    55,0 % 87,4 % 50,6 %
Omavaraisuusaste                49,3 % 40,9 % 49,3 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomai-
suuteen                     42,0  43,9  180,6
josta rahoitusleasingilla 
hankittu osuus                  1,4   1,2  10,4
Bruttoinvestoinnit 
% liikevaihdosta                12,6 % 13,2 % 14,1 %
Sijoitukset osakkeisiin              2,9   0,4  61,1
Henkilöstö keskimäärin              5426  5909  5590


Tunnuslukujen 
laskentakaavat
                Korolliset velat - rahavarat
Gearing %          -----------------------------------x 100
                Oma pääoma + vähemmistöosuudet


                Oma pääoma + vähemmistöosuudet
Omavaraisuusaste %      -----------------------------------x 100
                Taseen loppusumma - saadut ennakot


Korollinen nettovelka          Korolliset velat - rahavarat


                 Oma pääoma ilman vähemmistön osuutta
Oma pääoma/osake  --------------------------------------------------
          Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa


                 Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
Tulos/osake      -----------------------------------------------
           Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset 
mukaan. Noudatettuja laadintaperiaatteita on selostettu yksityiskoh-
taisesti Elisan 8.4.2005 julkaisemassa IFRS-tiedotteessa. Tiedote on 
saatavissa Elisan verkkosivuilta www.elisa.fi.
Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa