ELISAN TULOS ENNEN SATUNNAISERIä JA VEROJA PARANI 36 MILJOONAAN

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2004 KLO 8.00

ELISAN TULOS ENNEN SATUNNAISERIä JA VEROJA PARANI 36 MILJOONAAN
EUROON

·  Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani 36 miljoonaan
euroon (17). Liikevaihto oli 333 miljoonaa euroa (385).
·  Matkaviestinnässä Elisan liittymämäärä kasvoi 37 600
liittymällä, ja vaihtuvuus aleni 29,4 prosentista 21,6 prosenttiin
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
·  Rahoitusasema vahvistui: omavaraisuusaste oli 45 prosenttia
(40) ja nettovelka supistui 461 miljoonaan euroon (722)

Heinä-syyskuussa Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         7-9/2004  7-9/2003  Pro forma
miljoonaa euroa                   7-9/2003*
Liikevaihto            333    385     347
Käyttökate             105    107     106
Liikevoitto             45     26      38
Tulos ennen satunnaiseriä                   
ja veroja              36     17      30
Tulos/osake, euroa        0,18    0,01     0,10
Investoinnit            41     45      38
käyttöomaisuuteen

* Ilman Saksan liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004 alusta
tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon kirjauskäytäntömuutosta

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema        30.9.2004 30.9.2003  31.12.2003
Nettovelka             461    722     654
Omavaraisuusaste, %        45,5    40,4     40,4
                               
Rahoituslaskelma       1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003
Kassavirta investointien      151     36     105
jälkeen


Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Elisa menestyi hyvin kovassa markkinakilpailussa”

- Markkinatilanne eritoten matkaviestinnässä on ollut edelleen
kireä. Elisa pystyi kuitenkin selvästi lisäämään liittymämääräänsä
ja vaihtuvuus aleni. Menestyimme hyvin myös voimakkaasti
kasvavilla laajakaistamarkkinoilla. Elisan laajakaistan saatavuus
laajenee vuoden loppuun mennessä koko Suomeen. Nyt myynnin
piirissä on reilusti yli 300 kuntaa ja tavoitteenamme on, että
vuoden lopussa Elisa Laajakaistan saa jokaisessa Suomen kunnassa.

- Kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Edelliseen
neljännekseen verrattuna kannattavuus oli jonkin verran ennakoitua
parempi lähinnä alhaisempien markkinapanostusten takia.

- Elisa käynnistää kolmannen sukupolven matkaviestinpalvelut
marraskuussa. Uskomme palvelujen kiinnostavan alkuvaiheessa
erityisesti yrityskäyttäjiä.

- Arvioimme, että markkinatilanne jatkuu haasteellisena. Pidämme
jatkossa kiinni siitä, että markkina-asemamme vahvistuu niin
matkaviestintä- kuin laajakaistamarkkinassa. Jatkamme myös
päättäväisesti kehittämistä kannattavuutemme parantamiseksi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2004

Markkinatilanne

Kilpailutilanne säilyi kireänä. Matkaviestintäliiketoiminnassa
keskimääräisten minuuttihintojen lasku jatkui ja liittymien käyttö
kasvoi. Kiinteän verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien
kysyntä oli edelleen voimakasta ja perinteisten liittymien määrä
pieneni.

Elisa panosti myyntiin voimakkaasti ja jatkoi vahvaa
markkinointia. Kattobrändin tunnettuus on parantunut
merkittävästi. Matkaviestinliittymäkanta kehittyi edelleen
myönteisesti niin omien kuin Elisan verkossa toimivien
palveluoperaattoreiden osalta. Kiinteän verkon liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti ja
perinteisten liittymien määrä pieneni.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa        7-9/2004  7-9/2003  muutos %
Matkaviestintä           179     194    -8 %
Kiinteä verkko           161     166    -3 %
Saksan liiketoiminta         -     34      -
Muut liiketoiminnat         24     20    +20 %
Segmenttien välinen        -31     -29    +7 %
myynti
Yhteensä              333     385    -13 %

Elisan heinä-syyskuun liikevaihto supistui 13 prosenttia edellisen
vuoden vastaavan aikaan verrattuna. Liikevaihdon pienenemiseen
vaikuttivat Saksan liiketoiminnasta luopuminen, kiinteän verkon
perinteisten tuotteiden volyymikehitys sekä
matkaviestintäliiketoiminnassa alhaisemmat yhdysliikennemaksut,
hintojen lasku ja kirjauskäytännön muutos. Vertailukelpoisen
liikevaihdon lasku oli 4 prosenttia.

Matkaviestintäliiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto laski 4
prosenttia edellisestä vuodesta. Hintojen lasku oli jonkin verran
suurempi kuin käytön kasvu. Liikevaihtoa kasvatti osaltaan Virossa
toimivan tytäryhtiön toiminnan kasvu.

Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto laski 3 prosenttia
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon laskuun
vaikutti lähinnä laskeva volyymikehitys perinteisissä
liittymätuotteissa ja laitemyynnissä. Liikevaihtoa paransi
laajakaistaliittymien kasvu.

Tuloskehitys

miljoonaa euroa        7-9/2004  7-9/2003  muutos %
Matkaviestintä                        
 käyttökate             57     58    -2 %
 käyttökate- %          32 %    30 %      
 liikevoitto            25     25     0 %
Kiinteä verkko                        
 käyttökate             47     45    +4 %
 käyttökate- %          29 %    27 %      
 liikevoitto            21     14    +50 %
Saksan liiketoiminta                     
 käyttökate             -      1      -
 liikevoitto             -     -12      -
Muut liiketoiminnat ja                    
konsernitoiminnot                       
 käyttökate             1      4      
 liikevoitto            -2     -1
Yhteensä                           
 käyttökate            105     107    -2 %
 käyttökate- %          32 %    28 %      
 liikevoitto            45     26    +73 %

Elisan käyttökate säilyi edellisen vuoden vastaavan neljänneksen
tasolla ja suhteellinen kannattavuus parani. Kannattavuuden
paranemiseen vaikuttivat liiketoiminnassa toteutetut
tehostamistoimenpiteet ja Saksan liiketoiminnasta luopuminen.
Toiseen vuosineljännekseen verrattuna käyttökatetta paransivat
alentuneet markkinointikulut ja kausivaihtelu.

Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -8
miljoonaa euroa (-10). Rahoituskulujen väheneminen johtui
pääasiassa nettovelan supistumisesta.

Tuloslaskelman tuloverot olivat -11 miljoonaa euroa (-14).
Verokannan muuttuminen vuoden 2005 alusta 29 prosentista 26
prosenttiin on huomioitu laskennallisen verosaamisen/-velan
muutoksessa. Muutoksesta on kirjattu verokulujen vähennystä 
2 miljoonaa euroa.

Konsernin heinä-syyskuun tulos verojen ja vähemmistöosuuden
jälkeen oli 25 miljoonaa euroa (2). Konsernin tulos/osake oli 0,18
euroa (0,01). Konsernin oma pääoma/osake oli syyskuun lopussa 5,54
euroa (5,09 vuoden 2003 lopussa).

Matkaviestintäliiketoiminta

                 7-9/2004 7-9/2003    2003
Liittymien määrä, kpl*     1 368 515 1 374 847 1 374 146
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    37,5   42,5    41,6
Vaihtuvuus (churn)**, %       21,6   24,2    18,6
Käyttö, milj. min.*          631    598   2 310
Käyttö, min./liittymä/kk**      159    151    146
SMS, milj. kpl*            135    111    453
SMS, kpl/liittymä/kk**         34    28     29
Lisäarvopalvelut/liikevaihto     14 %   12 %    12 %
* Elisan verkko-operaattori Suomessa
** Elisan palveluoperaattori

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Elisan verkko-
operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi noin 37 600
liittymällä, josta Elisan oman palveluoperaattorin osuus oli noin
34 000 liittymää.

Liittymien käytön kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.
Soitettujen puheluminuuttien määrä kasvoi noin 6 prosenttia ja
lähetettyjen tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi noin 22 prosenttia
edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 12 prosenttia
vertailukauteen verrattuna osin kirjauskäytäntömuutoksen takia.
Vertailukelpoinen ARPU laski noin 7 prosenttia, mikä johtui
yhdysliikennemaksujen ja kuluttajahintojen laskusta. Liikevaihdon
kirjauskäytäntöä muutettiin vuoden 2004 alusta siten, että
lisäarvopalvelujen tuottajille maksettavat korvaukset ja edelleen
laskutettavat yhdysliikennekulut kirjataan suoraan liikevaihdon
vähennykseksi.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liikevaihto oli 20,7 miljoonaa
euroa (16,3), käyttökate 6,6 miljoonaa euroa (5,0) ja liikevoitto
4,3 miljoonaa euroa (2,5). Liittymämäärä oli syyskuun lopussa
215 300 (163 160).

Elisa ja Saunalahti sopivat matkaviestinverkkoyhteistyön
aloittamisesta. Neljännen vuosineljänneksen alussa markkinoille
lanseerattu Saunalahti Prepaid-liittymä toimii Elisan verkossa.

Elisa ja Bookit Oy toteuttivat Finnairille helppokäyttöisen
matkapuhelimella toimivan lähtöselvityspalvelun, jolla
lentomatkustaja voi tehdä lähtöselvityksen ennakkoon
tekstiviestillä.

Kolumbus toi markkinoille kiinteähintaiset liittymät, joissa
puheen ja tekstiviestien määrän voi valita oman käytön mukaisesti.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta           30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003
Laajakaistaliittymät       185 136  107 875   127 388
ISDN kanavat           170 529  211 510   200 455
Kaapeli-TV –liittymät      193 750  179 858   183 469
Analogiset ja muut liittymät   650 079  683 159   675 272
Liittymät yhteensä       1 199 494 1 182 402  1 186 584

Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui voimakkaana. Syksyn aikana
hitaammissa yhteysluokissa nopeudet nostettiin kaksinkertaisiksi
ja nopeampien yhteyksien hintoja laskettiin.
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 72 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Perinteisten liittymien määrä jatkoi
edelleen tasaista laskuaan puheen siirtyessä
matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä laajakaistaliittymiin.

Elisa jatkoi toimenpiteitään kasvattaakseen laajakaistan
saatavuusaluetta kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on tarjota
Elisa Laajakaistaa internetin käyttäjille kilpailukykyisenä
vaihtoehtona koko maassa. Myynti käynnistyi erittäin myönteisesti.

Elisa laajensi puhelinpalvelutoimintaansa avaamalla Kemijärvelle
uuden puhelinpalvelukeskuksen. Alkuvaiheessa Kemijärven
toimipisteeseen ohjataan kaikkien työvoimatoimistojen
vaihdekutsut.

Elisa Varmennepalveluille myönnettiin tietoturvasertifikaatti.
Sertifioinnin kohteena on ollut Elisa Varmennepalvelun
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä, joka kattaa kyseisen
palvelun kehitystoiminnan, tuotannon ja asiakaspalvelun.

Henkilöstö

Elisa-konsernin palveluksessa oli heinä-syyskuussa keskimäärin
5 500 henkilöä (tammi-syyskuu 5 674).

              30.9.2004  30.9.2003  31.12.2003
Matkaviestintä         1 485    1 729    1 678
Kiinteä verkko         3 005    3 765    3 572
Saksan liiketoiminta        -     472     426
Muu liiketoiminta        865     952     905
Konsernitoiminnot         78     114     102
Yhteensä            5 433    7 032    6 683

Investoinnit

miljoonaa euroa        7-9/2004  7-9/2003  Pro forma
                           7-9/2003*
Investoinnit                         
- käyttöomaisuuteen         41     45      38
- osakkeisiin            0     22      3
Yhteensä              41     67      41
Em. investointeihin                
sisältyvät GSM-           0     3      3
rahoitussopimusten
takaisinostot

*Ilman Saksan liiketoimintaa

Käyttöomaisuusinvestoinnit matkaviestintäliiketoimintaan olivat 18
miljoonaa euroa (22) ja kiinteän verkon liiketoimintaan 22
miljoonaa euroa (12).

Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti vahvistuivat pysyen
vakaina. Tähän vaikutti erityisesti positiivinen tuloskehitys ja
emoyhtiön entisen pääkonttorin myynti. Konsernin tammi-syyskuun
kassavirta investointien jälkeen oli 151 (36) miljoonaa euroa.

Elisa ja Sponda Oyj allekirjoittivat 30.9.2004 sopimuksen, jolla
Elisa myi entisen pääkonttorin kiinteistöt Spondalle. Kauppahinta,
yhteensä 25,5 miljoonaa euroa, suoritettiin 30.9.2004. Kaupasta
kirjautuu myyntivoittoa arviolta 13 miljoonaa euroa, joka
realisoituu vuoden viimeiselle neljännekselle.

Elisa päätti 20.9.2004 joukkovelkakirjalainojen vaihtotarjouksen,
jonka seurauksena Elisan lainojen keskimaturiteetti nousi kolmesta
vuodesta viiteen ja puoleen vuoteen. Markkinoille tuotiin myös
uusi pitkäaikainen viitelaina. Vanhoista lainoista 66,4 %
vaihdettiin uusiin 22.9.2011 erääntyviin joukkovelkakirjoihin.
Joukkovelkakirjoja laskettiin liikkeelle 260 010 000 euron
arvosta.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut

miljoonaa euroa        30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003
Nettovelka             461    722     654
Gearing, %             56,0    87,9    87,5
Omavaraisuusaste, %        45,5    40,4    40,4
                               
                1-9/2004  1-9/2003    2003
Kassavirta investointien      151     36     105
jälkeen

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja            Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2        vakaa
Standard & Poor’s           BBB        vakaa

Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli syyskuun lopussa 138 011 757
kappaletta, ja markkina-arvo 30.9.2004 oli 1 462 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä heinä-
syyskuussa kaikkiaan 32,6 miljoonaa kappaletta 319,8 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 23,7 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli 3 600 000
kappaletta ja vuoden 2000 B-optio-oikeuksien määrä 3 600 000
kappaletta. Optioiden markkina-arvo oli syyskuun lopussa 0,2
miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Oyj:n A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 766 870 kappaletta (vuoden 2003 lopussa
781 563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 383 435 euroa ja
osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,56 prosenttia. Lisäksi Elisa-
konsernin eläkesäätiön omistuksessa oli A-osakkeita 263 563
kappaletta (vuoden 2003 lopussa 722 363).

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2003 ja huhti-kesäkuun osavuosikatsauksen
ilmestymisen jälkeen on Elisan oikeudellisissa asioissa tapahtunut
seuraavaa:

Helsingin Käräjäoikeus antoi 23.8.2004 päätöksen Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:n (entinen Oy Radiolinja Ab) osakkeiden
lunastusasiassa. Helsingin Käräjäoikeus päätti jättää tutkimatta
kanteen, jolla Oy Multiclearing Ltd vaati lunastushinnan
korottamista 255 osakkeen osalta. Päätöksestä on valitettu
Hovioikeuteen, joten se ei ole lainvoimainen. Helsingin
Käräjäoikeudessa on edelleen käsiteltävänä kanteet koskien mm.
Radiolinjan 70 osakkeen lunastushintaa.

Yomi Oyj:n ja Elisa Oyj:n sulautumisessa on osakkeenomistajalla,
joka vastusti sulautumispäätöstä, oikeus vaatia osakkeidensa
lunastusta. Lunastuksen on vienyt välimiesoikeuteen 15
osakkeenomistajaa, joiden hallussa oli yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 565.814 osaketta. Lunastusvaatimuksia on tehty
kuitenkin noin 650.000 osakkeen osalta. Yomi Oyj on tarjonnut
lunastushinnaksi 5,90 euroa osakkeelta.

Viestintävirasto on antanut useita uusia kiinteän verkon
liiketoimintaa koskevia huomattavan markkinavoiman päätöksiä.
Näitä ovat muun muassa päätökset transit-markkinoista,
laajakaistatukkumarkkinoista ja paikallistason kiinteiden
yhteyksien markkinoista. Mainitut päätökset sisältävät muun muassa
velvollisuuden syrjimättömiin ehtoihin ja hintoihin.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kaupparekisteri antoi 12.10.2004 luvan Yomi Oyj:n sulautumiselle
Elisa Oyj:hin. Sulautuminen tapahtuu arviolta 31.12.2004.

Elisa Oyj ja Suomen Asumisoikeus Oy ovat tehneet pitkäaikaisen
sopimuksen Elisa Kotiportti- ja Elisa Kotiportti Premium-
laajakaistapalveluiden toimittamisesta Suomen Asumisoikeus Oy:n
asuinkiinteistöihin 34 paikkakunnalla koskien yli 13 500 asuntoa.

Elisa maksoi 7.10.2004 erääntyneen 100 miljoonan euron määräisen
joukkovelkakirjalainan takaisin kassavaroista.

Elisa tarjoaa maailman ensimmäisenä matkapuhelinoperaattorina
langattomien järjestelmien virustentorjuntapalveluja
älypuhelinasiakkailleen. Palvelu perustuu F-Secure Mobile Anti-
Virus(TM) -palveluratkaisuun. Se tarjoaa reaaliaikaisen
laitekohtaisen suojauksen sekä automaattiset langattomasti
toimitettavat virustunnistepäivitykset patentoidulla
tekstiviestimekanismilla ja HTTPS-yhteyksillä.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinan kasvun arvioidaan edelleen
jatkuvan hitaana ja kilpailutilanteen pysyvän haastavana. Elisan
markkina-asemassa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia.

Vuoden 2004 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan pienenevän
hieman edellisestä vuodesta uuden yhdysliikennelaskutuksen ja
hintojen laskun takia.

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen käyttökatteen ilman
pääkonttorikiinteistön myyntivoittoa arvioidaan olevan toisen
vuosineljänneksen tasolla. Käyttökatearvioon vaikuttavat
loppuvuoden kausiluonteiset kustannukset. Koko vuoden
toiminnallisen liikevoiton ja tuloksen ennen veroja arvioidaan
paranevan merkittävästi edellisestä vuodesta.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ELISA OYJ

HALLITUS


ELISA OYJ -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004-30.9.2004
(milj.euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja)

KONSERNITULOSLASKELMA 

        Heinä-   Heinä-   Tammi-   Tammi-   Tammi-
       Syyskuu  Syyskuu  Syyskuu  Syyskuu  Joulukuu
         2004    2003    2004    2003    2003

Liikevaihto    333    385   1 005   1 147   1 538
Liiketoiminnan 
muut tuotot     1     8     11     21     34
Liiketoiminnan 
kulut      -229    -286    -698    -879   -1 187
Poistot ja 
arvonalentumiset:
 Käyttö-
 omaisuudesta  -49    -67    -147    -198    -273
 Konserni- 
 liikearvosta  -11    -14    -32    -42    -145
Liikevoitto    45     26    139     49    -34
Rahoitustuotot 
ja -kulut:
 Osuus osakkuus-
 yritysten tulok-
 sista       0     1     -1     0    -0
 Muut rahoitus-
 tuotot ja -kulut -8    -10    -23    -29    -40
Voitto ennen 
satunnaisia eriä  36     17    115     20    -74
Satunnaiset erät
Voitto satunnaisten 
erien jälkeen   36     17    115     20    -74
Tuloverot     -11    -14    -39     13     60
Vähemmistön osuus -1     -2     -5     -2     -3
Tilikauden voitto 25     2     71     30    -17

KONSERNITASE             30.9.   30.9.   31.12.
                    2004    2003    2003
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet          55     70     64
Konserniliikearvo            428    560    460
Aineelliset hyödykkeet         665    870    856
Osuudet osakkuusyrityksissä       16     21     20
Muut sijoitukset             11     12     12
                   1 175   1 533   1 412
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus             15     17     16
Laskennallinen verosaaminen       48     54     82
Saamiset                365    385    353
Rahoitusarvopaperit           129     7     6
Rahat ja pankkisaamiset         89     50     61
                    646    513    518
Vastaavat yhteensä          1 821   2 046   1 930

Oma pääoma
Osakepääoma               69     69     69
Ylikurssirahasto            517    517    517
Vararahasto                3     3     3
Edellisten tilikausien voitto      100    127    127
Tilikauden voitto            71     30    -17
                    760    746    699
Vähemmistöosuudet            64     76     77
Pakolliset varaukset           21     44     52
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma       574    710    617
Lyhytaikainen vieras pääoma       402    470    485
                    976   1 180   1 102
Vastattavat yhteensä         1 821   2 046   1 930

Tuloveroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastava 
vero. Osavuosikatsauksen taulukko-osassa esitetyt erät ovat 
rivikohtaisesti pyöristettyjä lukuja.


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1)                  
(milj.euroa)

				   Tammi-   Tammi-   Tammi-
                  Syyskuu  Syyskuu  Joulukuu
                    2004    2003    2003
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä      115     20    -74
Oikaisut:
 Suunnitelman mukaiset poistot 
 ja arvonalentumiset          180    239    418
 Muut rahoitustuotot ja -kulut      23     30     40
 Pakollisen varauksen lisäys/vähennys
 (+/-)                 -19    -18     -5
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja 
 -tappiot (-/+)             -1     -1     -3
 Liiketoimintojen ja osakkeiden 
 myyntivoitot ja -tappiot (-/+)     -5     0     -1
 Muut oikaisut              1     -1     1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 294    269    376

Käyttöpääoman muutos          -13    -23    -16
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 281    246    360

Maksetut korot sekä saadut korot ja 
osingot                 -39    -36    -40
Maksetut tuloverot           -11    -36    -15
Liiketoiminnan rahavirta        231    174    305

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen     -116    -131    -194
Käyttöomaisuuden myynnit         32     1     5
Investoinnit osakkeisiin ja muihin 
sijoituksiin               -8    -24    -28
Luovutustulot osakkeista ja muista 
sijoituksista              11     16     16
Liiketoiminnan myynnit          1     0     1
Investointien rahavirta         -80    -138    -200

Rahavirta investointien jälkeen     151     36    105

Rahoituksen rahavirta
Korollisten saamisten lisäys/vähennys 
(-/+)                  25     8    -17
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys 
(+/-)                   0     3    -97
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys 
(+/-)                  -16    -55     12
Maksetut osingot            -10     -1     -2
Rahoituksen rahavirta          -1    -45    -104

Rahavarojen muutos           150     -9     1
Rahavarat tilikauden alussa       67     66     66
Rahavarat tilikauden lopussa      217     57     67

1) Rahoituslaskelman ryhmittelyä on 
muutettu vuoden 2004 alusta.
Vertailukauden 1-9/2003 rahoituslaskelman 
rahavarojen raportointi on muutettu 
vastaamaan koko vuoden 2003 raportointitapaa.


VASTUUT                
(milj. euroa) 
                   30.9.   30.9.   31.12.
                    2004    2003    2003
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
  Omasta ja konserniyhtiöiden 
  puolesta               39     75     77
Annetut pantit
  Vakuudeksi annetut talletukset    1     9     24
Annetut takaukset
  Muiden puolesta            1     11     11
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
yhteensä                 41     95    112

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
  Kohde-etuuden arvo          17     15     14
  Käypä arvo              0     1     2

Leasingsopimukset ja
muut sopimusvelvoitteet

Leasingvastuut              27     37     35
Takaisinostovastuut            2     4     3
Vuokravastuut kiinteistöistä      123    126    136
Vuokravastuut yhteensä         152    167    174

Leasingvastuut koostuvat pääosin 
it-laitteistoista, konttoritekniikasta
ja autoista. Vuokravastuut 
kiinteistöistä sisältävät sekä toimisto- 
että teletiloja. Sopimusvelvoitteissa on 
uutena tietona esitetty vuokravastuut 
kiinteistöistä.

Televerkon leasing- ja vuokrasopimus-
vastuut
  Kiinteä verkko            10     21     16
  Saksan liiketoiminta              138    133
  Matkaviestinverkko *)        31     63     56
Vuokrasopimusvastuut yhteensä      41    222    205

 *) Tämän lisäksi puhelinyhtiöiltä 
vuokratun matkaviestinverkon 
rahoitussopimusten lunastuksia 
varten tehty pakollinen varaus      9     43     27

Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)       164    174    161
Muut vastuut               5     10     6

TUNNUSLUVUT
(milj.euroa)       

        Heinä-   Heinä-   Tammi-   Tammi-   Tammi-
       Syyskuu  Syyskuu  Syyskuu  Syyskuu  Joulukuu
         2004    2003    2004    2003    2003

Tulos/osake, 
(euroa)     0,18    0,01    0,52    0,22   -0,12
Oma pääoma/osake, 
(euroa)                5,54    5,44    5,09
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen 41     45    116    131    194
Bruttoinvestoinnit 
% liikevaihdosta 12,3    11,7    11,5    11,4    12,6
Osakkeiden 
hankinnat      0     22     8     24     28
Korottomat velat            298    401    355
Henkilöstö keskimäärin        5 674   7 285   7 172


KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT        
ilman kertaluonteisia eriä

        Heinä-   Heinä-  Tammi-   Tammi-   Tammi-
        Syyskuu  Syyskuu  Syyskuu  Syyskuu  Joulukuu
         2004    2003   2004    2003    2003

Liikevaihto    333    385   1 005   1 147   1 538
Käyttökate     105    107    319    289    407
Käyttökate -%   31,5    27,8   31,8    25,2    26,5
Liikevoitto     45     26    139     49     83
Liikevoitto -%  13,4    6,8   13,8    4,3    5,4
Tulos ennen 
satunnaisia eriä  36     17    115     20     43


Oikaistut avainluvut on laskettu ilman seuraavia kertaluonteisia 
eriä:
Uudellenjärjestely-ja eläkevaraus               -22
Saksan liiketoiminnan alaskirjaukset             -94

Kertaluonteiset erät yhteensä                -116
 vaikutus käyttökatteessa                   -22
 vaikutus liikevoitossa                   -116
 vaikutus tuloksessa ennen satunnaiseriä           -116


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN HEINÄ-SYYSKUU/2004 1)
(milj. euroa)

       Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      Heinä-Syyskuu    Heinä-Syyskuu    Heinä-Syyskuu
      2004   2003    2004   2003    2004   2003

Matka-
viestintä  179   194     57    58     35    35
Konserni-
liikearvon 
poisto                        -10   -10
Yhteensä   179   194     57    58     25    25

Kiinteä 
verkko    161   166     47    45     21    15
Konserni-
liikearvon
poisto                         0    -1
Yhteensä   161   166     47    45     21    14

Saksa
Carrier-
liiketoiminta     34          1         -9
Konserni-
liikearvon
poisto                             -3
Yhteensä        34          1         -12

Muut yhtiöt
Comptel    13    12     3    4     3    3
Muut 
yhtiöt 2)   11    8     0    -1     -2    -3
Konserni-
liikearvon
poisto
Yhteensä   24    20     3    3     1    0

Allokoimat-
tomat kulut 
3)                -2    1     -3    -1

Segmenttien 
välinen 
myynti    -31   -29

Konserni 
yhteensä   333   385    105   107     45    26


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN 4)

Segmentit           
       Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      Heinä-Syyskuu    Heinä-Syyskuu    Heinä-Syyskuu
      2004   2003    2004   2003    2004   2003

Matka-
viestintä  179   194     57    58     25    25
Kiinteä 
verkko    161   166     47    45     21    14
Saksa         34          1         -12
Muut yhtiöt  24    20     3    3     1    0
Allokoimat-
tomat kulut            -2    1     -3    -1
Segmenttien 
välinen 
myynti    -31   -29
Konserni 
yhteensä   333   385    105   107     45    26


1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Segmenttien
  luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosina
  raportoitujen lukujen kanssa.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin emoyhtiön.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon allokoimattomat 
  kulut.
4) Katsauskauden avainluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä.


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN TAMMI-SYYSKUU/2004 1)
(milj. euroa)

       Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      Tammi- Syyskuu   Tammi- Syyskuu   Tammi- Syyskuu
      2004   2003    2004   2003    2004   2003

Matka-
viestintä  533   556    167   147    106    73
Konserni-
liikearvon
poisto                        -29   -29
Yhteensä   533   556    167   147     77    44

Kiinteä 
verkko    491   515    144   137     66    52
Konserni-
liikearvon
poisto                        -2    -3
Yhteensä   491   515    144   137     64    49

Saksa
Carrier
-liiketoiminta    101          2         -23
Konserni-
liikeaarvon
poisto                             -8
Yhteensä       101          2         -31

Muut yhtiöt
Comptel    42    41     12    7     10    5
Muut yhtiöt 
2)      34    31     -1    -3     -5    -9
Konserni-
liikeaarvon
poisto
Yhteensä   76    72     11    4     5    -4

Allokoimat-
tomat kulut 
3)           1     -3    -1     -8    -8

Segmenttien 
välinen 
myynti    -95   -98

Konserni 
yhteensä  1005   1147    319   289    139    49


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN 4)

Segmentit            
       Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      Tammi- Syyskuu   Tammi- Syyskuu   Tammi- Syyskuu
      2004   2003    2004   2003    2004   2003
Matka-
viestintä  533   556    167   147     77    44
Kiinteä 
verkko    491   515    144   137     64    49
Saksa         101          2         -31
Muut yhtiöt  76    72     11    4     5    -4
Allokoimat-
tomat kulut       1     -3    -1     -8    -8
Segmenttien 
välinen 
myynti    -95   -98
Konserni 
yhteensä  1005   1147    319   289    139    49


1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Segmenttien
  luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosina
  raportoitujen lukujen kanssa.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin emoyhtiön.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon allokoimat-
  tomat kulut.
4) Katsauskauden avainluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä.


RAHOITUSTILANNE
(milj. euroa)
 
      30.9.04   30.6.04  31.3.04  31.12.03   30.9.03

Pitkäaikai-
set lainat
 Joukko-
 velkakirja-
 lainat    485 1)    472    472    472    572
 Lainat 
 eläke-
 säätiöltä   80      80     80     80     80
 Lainat 
 rahoitus-
 laitoksilta   3      4     3     57     57
Yhteensä    568     555    554    609    709

Lyhytaikaiset 
lainat
 Joukkovelka-
 kirjalainat  100     100    100    100
 Lainat 
 rahoituslaitok-
 silta      1      1     2     13     7
 Komittoitu 
 luottolimiitti
 2)        0      0     0     0     0
 Yritystodis-
 tukset 3)    0      0     0     0     37
 Muut      10 4)    10     24     25     27
Yhteensä     111     111    126    138     71

Korolliset 
velat yhteensä  679     666    680    747    780

Vakuustalletukset 
ja saamiset    0      0     25     25     8
Rahoitusarvo-
paperit     129     114     24     6     7
Rahat ja 
pankkisaamiset  89     39     44     61     42
Korolliset 
saamiset 
yhteensä     218     153     93     92     57

Netto-
velka 5)     461     513    587    654    723

1) Elisan syyskuussa 2004 toteuttaman lainanvaihtosopimuksen
  seurauksena liikkeeseen laskettujen lainojen nimellisarvo on
  13 miljoonaa euroa suurempi kuin vaihdettujen lainojen.
2) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 
  170 miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi
  rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008 saakka.
3) Elisa Oyj:llä on seitsemän pankin kanssa sovittu 
  yhteisohjelma yritystodistusten liikkeellelaskusta. 
  Järjestely ei ole komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä 
  on 150 miljoonaa euroa.
4) Elisa Matkapuhelinpalvelut (3 MEUR) lunastusvelka ja 
  huoltokonttoritalletukset (7 MEUR).
5) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  saamisilla.

Rahoituksen 
tunnusluvut 
      30.9.04   30.6.04  31.3.04  31.12.03   30.9.03

Gearing    56 %     64 %    76 %    87 %    88 %
Omavaraisuu-
saste     45 %     46 %    44 %    40 %    40 %


Tunnuslukujen 
laskentakaavat

Gearing %

   Korolliset velat-rahat ja pankkisaamiset-rahoitusarvopaperit
   -------------------------------------------------------x 100
          Oma pääoma + vähemmistöosuudet

                
Omavaraisuusaste %

                  Oma pääoma + vähemmistöosuudet
               ----------------------------- x 100
                Taseen loppusumma - saadut ennakotYrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa