ELISAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2006 KLO 09.00

ELISAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 27.3.2006 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio
1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla
kello 13.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat


1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.


2. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 33.200.000 kappaletta ja yhtiön
osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 16.600.000 eurolla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään merkintään
oikeutetuista ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita, vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään
merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muiden
yhteistoimintajärjestelyiden rahoittaminen, toimeenpaneminen tai
mahdollistaminen, yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
kehittäminen taikka muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä järjestely.
Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

3.Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 16.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi,
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa
järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettaviksi. Osakkeiden hankkiminen
tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus saa päättää osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä. Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Tällöin osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Ehdotettu enintään 16.000.000 osakkeen määrä on alle 10 % Elisa Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärästä (166.066.016 osaketta). Yhtiön hallussa ei tällä hetkellä ole
omia osakkeita, mutta yhtiön tytäryhteisön hallussa on yhteensä 150.000
kappaletta yhtiön osakkeita. Tämän valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä yhdessä tytäryhteisön omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 %
yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

4.Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 16.000.000 kappaletta yhtiölle hankittuja omia
osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on
etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä
laajuudessa. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä
Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi yhtiölle
investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan
niiden luovutushetken mukaiseen arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osinko


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,70
euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on
merkitty 30.3.2006 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 6.4.2006.

Tilintarkastaja


Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiökokous valitsisi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteistö KPMG Oy Ab:n
vastuullisena tilintarkastajana Pekka Pajamo.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
17.3.2006 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee
hyvissä ajoin ennen 17.3.2006 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle joko kirjallisesti osoitteeseen Elisa Oyj, Contact
Center-palvelut / Sö A 6201, PL 30, 00061 ELISA tai puhelimitse numeroon 0800 0
6242 kaikkina viikonpäivinä kello 8.00-20.00 tai telefaxilla numeroon 010 26
22727 tai sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi. Ilmoittautumisesta
tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot.
Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 19.3.2006 kello 20.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen tulee olla perillä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan faksitse tai sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset niihin liittyvine osakeyhtiölain
edellyttämine asiakirjoineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2006 alkaen
osoitteessa Kutomotie 18, Helsinki (aula). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajalle (p. 0800 0 6242).

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja talousviestintä

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa