LOKA-JOULUKUUN TOIMINNALLINEN TULOS ENNE

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 8.15

LOKA-JOULUKUUN TOIMINNALLINEN TULOS ENNEN VEROJA OLI 23 MILJOONAA
EUROA, RAPORTOITU TULOS OLI -93 MILJOONAA EUROA, JOHON VAIKUTTIVAT
SAKSAN ALASKIRJAUKSET JA UUDELLEENJÄRJESTELYKULUT

Loka-joulukuu 2003

Konsernin kertaeristä puhdistettu kannattavuus parani, kassavirta
säilyi positiivisena ja nettovelka pieneni.

Loka-joulukuussa konsernin tunnusluvut olivat seuraavat:

·  liikevaihto 391 (385) miljoonaa euroa
·  käyttökate 96 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 118 miljoonaa
  euroa (118, ilman kertaeriä 88)
·  liikevoitto -83 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 33 miljoonaa
  euroa (39, ilman kertaeriä 10)
·  liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoa ja
  arvonalennusta 20 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 48 miljoonaa
  euroa (51, ilman kertaeriä 22)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -93 miljoonaa euroa,
  ilman kertaeriä 23 miljoonaa euroa (26, ilman kertaeriä -3).

Tehdyn strategiapäätöksen mukaan Saksan liiketoiminta ei ole Elisa-
konsernin ydinliiketoimintaa. Neuvottelut Saksan liiketoiminnasta
myymiseksi on käynnistetty.

Konserni kirjasi Saksan liiketoiminnasta 94 miljoonan euron
arvonalennuksen sekä 48 miljoonan euron laskennallisen
verosaamisen. Arvonalennuskirjauksella varauduttiin liiketoiminnan
myyntiin vuonna 2004.

Loka-joulukuun tulosta rasittavia kertaluonteisia eriä olivat
lisäksi kotimaan liiketoimintojen uudelleenjärjestelyä varten
muodostettu kuluvaraus 17 miljoonaa euroa ja siihen liittyvä
eläkevarauksen lisäys 5 miljoonaa euroa. Kuluvaraus vastaa
marraskuussa annettua arviota.

Loka-joulukuun operatiiviset investoinnit käyttöomaisuuteen olivat
55 miljoonaa (76), investoinnit osakkeisiin 4 miljoonaa (5) ja GSM-
rahoitussopimusten takaisinostoihin 8 miljoonaa euroa (5).

Loka-joulukuun konsernin rahoituslaskelman mukainen kassavirta
investointien jälkeen oli 69 miljoonaa euroa. Kassavirran
kehitykseen vaikuttivat myönteisesti tuloskehitys ja maltillinen
investointitaso. Rahoituksellinen asema oli vakaa.

Koko vuosi 2003

·  liikevaihto 1 538 (1 563) miljoonaa euroa
·  käyttökate 385 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 407 miljoonaa
  euroa (333, ilman kertaeriä 342)
·  liikevoitto -34 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 83 miljoonaa
  euroa (-48, ilman kertaeriä 32)
·  liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoa ja
  arvonalennusta 111 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 139 
  miljoonaa euroa (11, ilman kertaeriä 87)
·  tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -74 miljoonaa euroa,
  ilman kertaeriä 43 miljoonaa euroa (-103, ilman kertaeriä -23).

Tammi-joulukuun operatiiviset investoinnit käyttöomaisuuteen
olivat 166 miljoonaa (218), investoinnit osakkeisiin 28 miljoonaa
(16) ja GSM-rahoitussopimusten takaisinostoihin 28 miljoonaa euroa
(50).

Konsernin rahoituslaskelman mukainen kassavirta oli 105 miljoonaa
euroa(89).

Vuoden 2003 lopussa

·  nettovelka oli 654 miljoonaa euroa (757 vuoden 2002 lopussa),
·  konsernin omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia (38,3 vuoden
   2002 lopussa).

Hallitus esittää, että vuodelta 2003 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2003

Markkinatilanne

Tietoliikennepalveluiden markkinakasvu oli Suomessa hidasta vuoden
2003 aikana. Vaikka kilpailuympäristö oli haastava ja uusia
palvelutarjoajia tuli markkinoille, Elisa pystyi säilyttämään
markkinaosuutensa sekä mobiili- että kiinteän verkon tuotteissa.

Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui voimakkaana koko vuoden 2003,
ja volyymit kasvoivat. Perinteisten analogisten tuotteiden kysyntä
ja volyymit laskivat puheen siirtyessä mobiilituotteisiin.
Yritysten call center –palveluiden ulkoistaminen jatkui vilkkaana.

Mobiililiiketoiminnan liittymäkanta ja liittymien käyttö
kasvoivat. Vaihtuvuutta lisäsi merkittävästi heinäkuussa alkanut
numeronsiirrettävyys sekä matkaviestinalan hintakilpailun
jatkuminen. Kilpailutilanne aiheutti hintaeroosiota niin mobiili-
kuin kiinteän verkon tuotteissa.

Konsernin Saksan liiketoimintojen liikevaihto kasvoi huolimatta
Saksan talouden taantumasta ja toimialan epävarmuustekijöistä.
Kasvu perustui alueellisten markkinaosuuksien kasvattamiseen.

Liikevaihdon kehitys

Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 538 miljoonaa euroa 
(1 563). Liikevaihto supistui 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna. Liikevaihdon supistumiseen vaikutti kiinteän verkon
perinteisten tuotteiden volyymi- ja hintakehitys. Liikevaihtoluvut
eivät ole täysin vertailukelpoisia älyverkkopalveluiden
laskutuskäytännön muutoksen ja vuonna 2002 myytyjen ei-
ydinliiketoimintojen takia.

Elisan mobiililiiketoiminnan liikevaihto vuodelta 2003 oli 762
miljoonaa euroa (739). Liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia
edellisestä vuodesta. Liikevaihto kasvoi hintaeroosiosta
huolimatta suotuisan volyymikehityksen vuoksi.

Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto vuodelta 2003 oli 677
miljoonaa euroa (735). Muutos johtui volyymi- ja hintakehityksestä
sekä konsernin rakenteellisista muutoksista.

Saksan liiketoiminnan liikevaihto vuodelta 2003 oli 134 miljoonaa
euroa (118). Liikevaihdon kasvu johtui markkinaosuuden kasvusta ja
liikeasiakasmäärän lisääntymisestä.

Tuloskehitys

Konsernin tammi-joulukuun liikevoitto vuonna 2003 oli -34
miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 83 miljoonaa euroa (-48, ilman
kertaluonteisia eriä 32). Vuoden 2003 liikevoittoa rasittavia
kertaeriä olivat kotimaan liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen
kuluvaraus 17 miljoonaa euroa ja siihen liittyvä eläkevarauksen
lisäys 5 miljoonaa euroa sekä Saksan tytäryhtiöiden
konserniliikearvosta ja käyttöomaisuudesta tehdyt arvonalennukset
yhteensä 94 miljoonaa euroa.

Mobiililiiketoiminnan liikevoitto tammi-joulukuulta oli 72
miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 74 miljoonaa euroa (-68, ilman
kertaluonteisia eriä 60 miljoonaa euroa). Vuoden 2003
kannattavuuskehitykseen vaikuttivat positiivisesti liikevaihdon
kasvu sekä toiminnan tehostuminen. Liikevoittoon vaikutti lisäksi
TeliaSoneralta helmikuussa 2004 saatu korvaus, joka on tuloutettu
vuosille 2003 ja 2004. Toisaalta kannattavuutta heikensivät
pienentynyt yhdysliikennekate ja pienentyneet
palveluoperaattorituotot.

Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevoitto tammi-joulukuulta oli
73 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 86 miljoonaa euroa (154, ilman
kertaluonteisia eriä 101 miljoonaa euroa). Tärkeimmät syyt
tuloskehitykselle olivat liikevaihdon pieneneminen sekä
rakenteelliset muutokset.

Saksan liiketoiminnan liikevoitto oli –134 miljoonaa euroa, ilman
kertaeriä -40 miljoonaa euroa (-73, ilman kertaeriä -59 miljoonaa
euroa). Liikevoittoa rasittivat kertaluonteiset alaskirjaukset 94
miljoonaa euroa. Operatiivisen liiketappion lasku johtui
liikevaihdon kasvusta sekä pääasiassa kustannussäästöohjelman
tuomista henkilöstökulujen ja muiden liikekulujen pienenemisestä.

Konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksista oli -0,3 miljoonaa
euroa (-5).

Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -40
miljoonaa euroa (-50). Korkokulujen väheneminen johtui pääasiassa
nettovelan supistumisesta ja alhaisesta korkotasosta.

Tuloslaskelman tuloverot olivat +60 miljoonaa euroa (+3)
positiiviset, johon vaikutti Saksan liiketoiminnan
arvonalennuksista kirjatut yhteensä 89 miljoonan euron suuruiset
verosaamiset.

Konsernin vuoden 2003 tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen
oli -17 miljoonaa euroa (-71). Konsernin tulos/osake oli -0,12
euroa (-0,54). Konsernin oma pääoma/osake oli 5,09 euroa (5,21
vuoden 2002 lopussa).

Mobiililiiketoiminta

Mobiililiiketoiminnan vuoden 2003
·  liikevaihto oli 762 miljoonaa euroa (739)
·  käyttökate oli 213 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 215
   miljoonaa euroa (117, ilman kertaeriä 194)
·  liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 74
   miljoonaa euroa (-68, ilman kertaeriä 60)
·  liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoa oli 110
   miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 112 miljoonaa euroa 
  (-30, ilman kertaeriä 98).

Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna liittymäkannan ja
liittymän käytön kasvun seurauksena. Liikevaihdon kasvua hidasti
edellisvuotta pienemmät palveluoperaattorituotot Telia Mobile
Finlandin post-paid liittymien siirryttyä Radiolinja Origon
verkosta Telian omaan verkkoon kesäkuussa 2002.

Operatiivisen liikevoiton paraneminen johtui kasvaneesta
asiakaslaskutuksesta sekä toiminnan tehostamisella saavutetuista
kustannussäästöistä. Toisaalta kannattavuutta heikensivät
edellisvuotta pienemmät palveluoperaattorituotot sekä
edellisvuotta korkeammat yhdysliikennekustannukset.

Suomessa Elisan mobiiliverkko-operaattorilla oli joulukuun 2003
lopussa 1 374 146 liittymää  (1 342 417). Verkon liittymämäärä
sisältää sekä Radiolinja Suomen liittymät että Radiolinja Origon
verkossa toimivat palveluoperaattorien liittymät. Radiolinja
Suomen liittymien määrä oli kasvussa myös neljännellä
vuosineljänneksellä.

Vuonna 2003 Elisan omien kotimaan mobiililiittymien
·  vaihtuvuus (churn) oli vuositasolle muutettuna 18,6
   prosenttia (15,7)
·  keskimääräinen kuukausikäyttö oli 146 minuuttia (136) ja
   lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden 
   kuukaudessa 29(27)
·  liikevaihto liittymää kohti kuukaudessa (ARPU) oli
   keskimäärin 41,6 euroa (42,2).

Liittymäkohtainen tuotto (ARPU) jäi matkaviestinalan
hintaeroosiosta ja tarjouskampanjoinnista johtuen lievästi
edellisvuotta alhaisemmaksi, vaikka liittymäkohtaiset puhelumäärät
nousivat 7 prosenttia ja liittymäkohtaiset tekstiviestit 6
prosenttia.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liittymämäärä oli joulukuun
lopussa 167 750 (155 500).

Radiolinja Eestin vuoden 2003
·  liikevaihto oli 61 miljoonaa euroa (55)
·  käyttökate oli 17 miljoonaa euroa (15)
·  liikevoitto oli 8 miljoonaa euroa (7).

Elisan mobiililiiketoiminta vahvisti asemiaan verkkopalvelujen
tarjoajana solmimalla vuoden 2003 aikana
palveluoperaattorisopimukset Tele2:n, MTV3:n, Song Networksin ja
Cubio Communicationsin kanssa.

Elisan Viron mobiiliyhtiö hankki 4,5 miljoonalla eurolla 3G-
lisenssin Viron markkinoille.

Kiinteän verkon liiketoiminta

Kiinteän verkon liiketoiminta vuonna 2003
·  liikevaihto oli 677 miljoonaa euroa (735)
·  käyttökate oli 191 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 204
   miljoonaa euroa (274, ilman kertaeriä 213)
·  liikevoitto oli 73 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä 86
   miljoonaa euroa (154, ilman kertaeriä 101).

Konsernilla oli osakkuusyhtiöineen vuoden 2003 lopussa kiinteän
verkon liittymiä yhteensä 1,19 miljoonaa kappaletta (1,18).

Laajakaistaliittymien määrä oli noin 127 400 (71 900) kappaletta.
Kaapelitelevisioliittymiä oli vuoden lopussa 183 500 (169 900).

ElisaCom ja Hewlett Packard uudistivat yhtiöiden välisen laajan
yhteistyösopimuksen helmikuussa. Sopimus vahvistaa Elisan asemaa
yritysasiakkaiden ICT-palvelujen toimittajana.

Merkittäviä uusia asiakkuuksia olivat mm. työministeriö, Suomen
Kansallisooppera, sekä Hewlett-Packardin kanssa yhteistyössä
toteutettava Otava Kuvalehdet. Merkittäviä asiakkuuksien
laajennuksia olivat oikeusministeriö, kirkkohallitus, Finnair,
Nordea, Kesko ja Siemens.

Elisa ja Telenor solmivat ns. Preferred Partner -
yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tuloksena molempien yhtiöiden kyky
palvella pohjoismaisia asiakkaita paranee merkittävästi.

Elisa Networks ja Sonera Carrier Networksin välillä solmittiin
vastavuoroinen puitesopimus operaattorituotteiden ja –palveluiden
toimittamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää ja
yhdenmukaistaa operaattorituotteiden kauppaa yhtiöiden välillä.

Elisa Networks ja Suomen 2G jatkoivat sopimusta
älyverkkopalveluiden toimittamisesta kiinteässä puhelinverkossa.

Liiketoiminta Saksassa

Saksan toimintojen vuoden 2003
 ·  liikevaihto oli 134 miljoonaa euroa (118)
 ·  käyttökate oli 4 miljoona euroa (-27, ilman kertaeriä -21)
 ·  liikevoitto oli -134 miljoonaa euroa, ilman kertaeriä -40
   miljoonaa euroa (-73, ilman kertaeriä -59)
 ·  liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoa ja
   arvonalennusta -34 miljoonaa, ilman kertaeriä -28 miljoonaa 
   euroa (-59, ilman kertaeriä -49 miljoonaa euroa).
  
Liikevoittoa rasittivat konserniliikearvosta ja käyttöomaisuudesta
tehdyt kertaluonteiset arvonalennuskirjaukset yhteensä 94
miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja käyttökate parani 
25 miljoonaa euroa.

Käyttökatteen paraneminen johtui liikevaihdon kasvusta, toiminnan
tehostamisesta ja säästöistä henkilöstökuluissa. Suunniteltu
kustannussäästöohjelma saatiin viedyksi päätökseen.
Säästötoimenpiteiden johdosta henkilöstömäärä väheni noin 200
henkilöllä vuoden 2003 aikana.

Strategian mukainen keskittyminen yritysasiakkaisiin lisäsi
markkinaosuutta ja myös osaltaan edisti kannattavuuden
paranemista. Vuonna 2003 liikeasiakkaiden määrä kasvoi noin 42
prosenttia 21 000:een (14 800 vuoden 2002 lopussa).

Tutkimus ja kehitys

Konsernissa käytettiin vuonna 2003 tutkimus- ja kehitystoimintaan
24 miljoonaa euroa (36). Kertomusvuonna alettiin laatia uutta IP-
palveluverkon arkkitehtuuria ja teknistä strategiaa kiinteälle ja
mobiiliverkkotoiminnalle. Verkkoarkkitehtuuri on tärkeä peruskivi
yhtä yhteistä Elisaa rakennettaessa.

Konsernia koskevat muutokset

Elisa Communications Oyj:n nimenmuutos Elisa Oyj:ksi merkittiin
kaupparekisteriin 11.4.2003.

Elisa myi toukokuussa omistamansa 64 prosentin osuuden Kiinteistö
Oy Ratavartijankatu 3:n osakkeista.

Elisa myi 50 prosentin osuuden verkkosuunnittelua ja
tietoliikenteen konsultointia harjoittavasta EPStar Oy:stä yhtiön
toiselle pääomistajalle Jaakko Pöyry Group Oyj:lle jatkaen näin ei-
ydinliiketoimintojensa rakennejärjestelyjä. Elisalle jäi edelleen
17,5 prosentin osuus EPStarista.

Münsterin sähkölaitos käytti heinäkuussa oikeuttaan myydä
omistamansa 4,95 prosentin osuus Tropolys GmbH:sta Elisa Oyj:n
Saksan tytäryhtiölle Elisa Kommunikation GmbH:lle 19 miljoonan
euron hinnalla. Kaupan myötä Elisa Kommunikationin omistusosuus
Tropolyksessa nousi 70,85 prosenttiin.

Elisan omistusosuus Riihimäen Puhelin Oy:ssä nousi 100 prosenttiin
6.10.2003 välimiesoikeuden päätettyä Riihimäen Puhelimen
osakkeiden lunastushinnaksi 2077 euroa osakkeelta.

Elisan omistus Oy Heltel Ab:ssa nousi lokakuussa 100 prosenttiin,
sen ollessa 74 prosenttia vuoden alussa.

Hallitus allekirjoitti lokakuussa sulautumissuunnitelmat, joiden
mukaan pääosin kaikki Elisa Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt
(muun muassa Oy Radiolinja Ab, ElisaCom Oy ja Riihimäen Puhelin Oy
–alayhtiöineen sekä Elisa Networks Oy ja Soon Net Oy) sulautuvat
Elisa Oyj:hin 1.7.2004 mennessä.

Henkilöstö

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli vuoden 2003 lopussa 6 683
henkilöä (7 368). Heistä mobiililiiketoiminnassa oli 1 577 (1
741), kiinteän verkon liiketoiminnassa 3 472 (3 482), Saksan
liiketoiminnassa 426 (675), erillisyhtiöissä 905 (1 133) ja Elisa
emoyhtiössä 303 (337). Vuoden aikana konsernin henkilömäärä oli
keskimäärin 7 172 (8 115).

Konsernissa käytiin vuoden aikana useita YT-neuvotteluja. Näiden
toimenpiteiden ja luonnollisen poistuman seurauksena
henkilöstömäärä väheni vuoden 2003 aikana 685 henkilöllä.

Lisäksi Elisa julkisti 28.10.2003 laajan
uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteina on konsernin
asiakaskeskeisyyden ja tehokkuuden lisääminen sekä
konsernirakenteen ja toimintojen yksinkertaistaminen. Konsernissa
käynnistettiin 28.10.2003 yhteistoimintaneuvottelut perustuen
tuotannollisiin syihin ja uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut
päättyivät 12.1.2004. Neuvottelujen tuloksena henkilöstömäärä
vähenee vuoden 2004 aikana noin 900 henkilöllä.

Muutokset hallituksessa ja konsernin johdossa

Kevään yhtiökokouksessa 4.4.2003 yhtiön hallituksen jäsenmääräksi
vahvistettiin 6 ja siihen valittiin seuraavaksi yksivuotiskaudeksi
Keijo Suila, Ossi Virolainen, Matti Aura, Pekka Ketonen ja Jere
Lahti sekä uutena Sampo Oyj:n varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Riitta Backas, Arto Ihto
ja Linus Torvalds. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen pääjohtaja
Keijo Suilan ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Ossi
Virolaisen.

Elisa Oyj:n hallitus nimitti 3.4.2003 konsernin uudeksi
toimitusjohtajaksi DI, MBA Veli-Matti Mattilan. Hän siirtyi
konsernin palvelukseen 1.5.2003 ja aloitti toimitusjohtajana
1.7.2003.

Elisa Oyj:n hallituksen nimittämän johtoryhmän muodostivat vuoden
lopussa toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Tuija Soanjärvi
(talous ja rahoitus), Pasi Lehmus (kiinteäverkko, palvelut), Tapio
Karjalainen (mobiili), Jukka Veteläsuo (kiinteäverkko, verkot),
Hannu Turunen (Saksa), Asko Känsälä (liiketoiminnan kehitys, T&K,
tietohallinto ja viestintä) ja Sami Ylikortes (hallinto ja HR).

Konsernin johtoryhmän jäsenille raportoivia johtoryhmiä
uudistettiin ja vahvistettiin pääasiassa sisäisellä rotaatiolla.

Elisa Oyj:n toimitusjohtajana 30.6.2003 asti toiminut Matti
Mattheiszen jäi eläkkeelle 1.9.2003. Varatoimitusjohtajana
1.7.2003 asti toiminut Jarmo Kalm siirtyi eläkkeelle 1.1.2004.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 194
miljoonaa euroa (269) ja osakehankinnat 28 miljoonaa euroa (16).

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen:
·  Mobiililiiketoimintaan 98 miljoonaa euroa (133),
·  Kiinteän verkon liiketoimintaan 74 miljoonaa euroa (104), ja
·  Saksan liiketoimintaan 18 miljoonaa euroa (25).

Mobiililiiketoiminnan investointeihin sisältyi puhelinyhtiöiltä
lunastettuja GSM-verkkojen rahoitussopimuksia 28 miljoonaa euroa
(50).

Rahoitusasema

Luottoluokituslaitos Moody´s Investor Services laski 13.3.2003
konsernin luottoluokituksen aikaisemmasta tasosta A3 (review for
downgrade) tasolle Baa2 (Stable).

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s laski Elisan pitkien
lainojen luottoluokitusta kahdesti: 17.4.2003 A- tasosta BBB+ -
tasolle (negative) ja 23.12.2003 BBB+ -tasosta BBB -tasolle
(stable). Standard & Poor’s piti lyhyiden lainojen luokituksen
entisellään tasolla A-2.

Konserni sopi 16.6.2003 viisivuotisesta 170 milj. euron
syndikoidusta lainasta. Lainajärjestely on komittoitu
luottolimiitti ja se on tarkoitettu yrityksen käyttöpääoman
tarpeisiin korvaten marraskuussa 1998 allekirjoitetun vastaavan
järjestelyn.

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti vahvistuivat. Nettovelka
oli vuoden 2003 lopussa 654 miljoonaa euroa (757 vuoden 2002
lopussa). Konsernin gearing oli 87,5 prosenttia (vuoden 2002
lopussa 94,8 prosenttia)ja omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia
(vuoden 2002 lopussa 38,3 prosenttia). Vuoden 2003
konsernirahoituslaskelman mukainen kassavirta investointien
jälkeen oli 105 miljoonaa euroa (89).

Elisan siirtyminen IAS/IFRS-tilinpäätökseen
     
Elisassa aloitettiin valmistautuminen IAS/IFRS-tilinpäätökseen
vuonna 2002. Vuoden 2003 aikana selvitettiin uuden
laskentakäytännön muutosten vaikutuksia. Laskentaperiaatteiden
muutosten arvioidaan tämän hetkisen käsityksen valossa vaikuttavan
konsernissa lähinnä konserniliikearvon, rahoitusleasingsopimusten
sekä eläkkeiden käsittelyyn. Elisa siirtyy noudattamaan
tilinpäätöksessään IAS/IFRS-standardeja (International Financial
Reporting Standards) vuoden 2005 alusta lähtien. Ensimmäinen
IAS/IFRS:n mukainen osavuosikatsaus julkaistaan tammi-maaliskuulta
2005.

Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli 138 011 757 kappaletta, ja markkina-
arvo 31.12.2003 oli 1 455 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
vuonna 2003 kaikkiaan 87,9 miljoonaa kappaletta 670 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 64,0 prosenttia ulkona olevien A-
osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli 3.600.000
kappaletta ja vuoden 2000 B-optio-oikeuksien määrä 3.600.000
kappaletta. Optioiden markkina-arvo oli vuoden lopussa 2,2
miljoonaa euroa.

31.12.2003 poistui HPY:n tutkimussäätiön oikeus muuntaa Elisa
Oyj:n A-osakkeita B-osakkeiksi yhtiöjärjestykseen otetun
aikamääreen perusteella. Elisa Oyj:llä voi jatkossa
yhtiöjärjestyksen mukaan olla ainoastaan A-osakkeita.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen vuoden kuluessa yhtiökokouksesta
lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä, päättämään vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uus
merkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien
ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteen
laskettu määrä saa olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja
yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 13,8 miljoonalla
eurolla. Valtuutus vastaa enimmillään 20 prosenttia yhtiön äänistä
ja osakkeista. Hallitus ei ole käyttänyt edellä mainittuja
valtuuksia.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia
tai luovuttaa omia osakkeita.

Omat osakkeet

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Oyj:n A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 781 563 kappaletta (vuoden 2002 lopussa 781
563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 390 781,50 euroa ja
osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,57 prosenttia. Näiden omien
osakkeiden kirjanpitoarvo on aiemmin vähennetty konsernin
voitonjakokelpoisista varoista.

Lisäksi konsernin eläkesäätiöiden omistuksessa oli A-osakkeita 722
363 kappaletta (vuoden 2002 lopussa 1 575 463).

Merkittävät oikeudelliset asiat

Osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukainen lunastusmenettely Oy
Radiolinja Ab:n vähemmistöosakkeista on kesken käräjäoikeudessa
noin 4 700 osakkeen osalta. Päätöksessään 29.5.2001 välimiesoikeus
vahvisti lunastusoikeuden ja päätti Radiolinjan osakkeiden
lunastushinnaksi 47 000 markkaa (7 905 euroa) osakkeelta. Elisa
Oyj:n vaatimus lunastushinnaksi on 29.000 markkaa (4 877 euroa)
osakkeelta ja merkittävimmän vastaajan vaatimus on 68.000 markkaa
(11 437 euroa) osakkeelta. Hovioikeus on 11.2.2003 antanut
hylkäävään päätöksen Radiolinjan yhtiökokouspäätöksen
moitekanneasiassa. Vastaajat ovat saaneet Korkeimmalta Oikeudelta
valitusluvan asiassa.

Radiolinja Origo Oy ja TeliaSonera Mobile Networks Ab ovat vuonna
2002 aloitetussa välimiesmenettelyssä vaatineet toisiltaan
vahingonkorvauksia osapuolten väliseen
palveluoperaattorisopimukseen liittyen. Osapuolet ovat sopineet
kiistan tammikuussa 2004.

Viestintävirastossa ja Kilpailuvirastossa on vireillä yllä
selvitetyn lisäksi muitakin kilpailu- ja telelainsäädäntöön
liittyviä Elisa-konsernin yhtiöitä koskevia tutkimuksia ja
selvityksiä liittyen mm. palveluiden ja verkkotuotteiden
hinnoitteluun. Elisa-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat lisäksi
liiketoimintansa puitteissa osapuolina muissakin riidoissa ja
oikeudenkäynneissä sekä viranomaismenettelyissä, joiden tulosten
ei arvioida vaikuttavan merkittävästi Elisa-konsernin
taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Elisa Oyj uudisti tammikuussa rakennettaan. Kotimaan
ydinliiketoimintaa koskeva uusi organisaatio muodostuu kolmesta
yksiköstä: Asiakkaat, Tuotteet ja Verkot. Konsernin tulos
raportoidaan jatkossakin entisen käytännön mukaisesti eli
mobiililiiketoiminta, kiinteän verkon liiketoiminta, Saksan
liiketoiminta ja muut.

Tehdyn strategiapäätöksen mukaan Saksan liiketoiminta ei ole Elisa-
konsernin ydinliiketoimintaa. Konserni on käynnistänyt
toimenpiteet Saksan liiketoiminnan myymiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinan kasvun arvioidaan jatkuvan
hitaana ja kilpailutilanteen pysyvän haastavana. Elisan markkina-
asemassa ei odoteta tapahtuvan muutoksia.

Vuoden 2004 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan olevan
edellisen vuoden tasolla ja toiminnallisen tuloksen paranevan.
Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvän
kustannussäästöohjelman vaikutus alkaa näkyä merkittävämmin
toisesta neljänneksestä alkaen.

Investoinnit ovat enintään 15 prosenttia liikevaihdosta, ja
kassavirran arvioidaan olevan positiivinen.


HALLITUS


ELISA OYJ -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2003 (milj.euroa)
(Tilinpäätöstiedotteen luvut eivät ole tilintarkastettuja)

KONSERNITULOSLASKELMA      Loka-Joulukuu    Tammi-Joulukuu
                2003    2002   2003   2002
milj.euroa
Liikevaihto           391    385   1 538   1 563
Liiketoiminnan muut tuotot    13     37    34    92
Liiketoiminnan kulut      -308    -304  -1 187  -1 322
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta       -76    -67   -273   -322
 Konserniliikearvosta     -103    -12   -145    -59
Liikevoitto           -83     39    -34    -48
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten 
 tuloksista           -1     -1    -0    -5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut -10    -12    -40    -50
Voitto ennen satunnaisia eriä  -93     26    -74   -103
Satunnaiset erät                         3
Voitto satunnaisten erien 
jälkeen             -93     26    -74   -100
Tuloverot             47     3    60     3
Vähemmistöon osuus        -1     6    -3    26
Tilikauden voitto        -47     35    -17    -71

KONSERNITASE                    31.12   31.12
                           2003   2002
milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet                 64    77
Konserniliikearvo                   460    583
Aineelliset hyödykkeet                856    962
Osuudet osakkuusyrityksissä              20    21
Muut sijoitukset                    12    13
                          1 412   1 656
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                    16    21
Laskennallinen verosaaminen              82    14
Saamiset                       353    334
Rahoitusarvopaperit                   6     2
Rahat ja pankkisaamiset                61    71
                           518    442
Vastaavat yhteensä                 1 930   2 098

Oma pääoma
Osakepääoma                      69    69
Ylikurssirahasto                   517    517
Vararahasto                       3     3
Edellisten tilikausien voitto             127    198
Tilikauden voitto                   -17    -71
                           699    716

Vähemmistöosuudet                   77    83

Pakolliset varaukset                  52    71

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma              617    715
Lyhytaikainen vieras pääoma              485    513
                          1 102   1 228
Vastattavat yhteensä                1 930   2 098

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
					       Tammi-Joulukuu
milj.euroa                      2003   2002
Liiketoiminnan rahavirta               
Tilikauden tulos			       -17    -71

Oikaisut:                       
Poistot ja arvonalentumiset			   418    381
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset				 1
Liiketoiminnan myyntivoitot/-tappiot	        -1    -48             
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot  	    -2    -5          
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta 			 70        
Muut oikaisut  			        4    -21                   
Laskennallisen verovelan/-saamisen muutos  	   -67    -34           
Käyttöpääoman muutos ja muut erät   		   -30    32         
                           322    376
                           
Liiketoiminnan rahavirta               305    305

Investointien rahavirta                
Investoinnit käyttöomaisuuteen			   -194   -268
Käyttöomaisuuden myynti                 5     6
Investoinnit osakkeisiin    		   -28    -7           
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti    	    16    53          
Muut sijoitukset                    1     0
Investointien rahavirta               -200   -216 

Rahavirta investointien jälkeen  		   105    89         

Rahoituksen rahavirta  
Korollisten saamisten muutos             -17    -8               
Pitkäaikaisten lainojen muutos			   -97    75
Lyhytaikaisten lainojen muutos			    12   -209
Maksetut osingot  				    -2    -4                 
Omien osakkeiden myynti                     18
Rahoituksen rahavirta    		       -104   -128              
                                 
Rahavarojen muutos                   1    -38
Rahavarat tilikauden lopussa			    67  66 1)
1) Raportointi on muutettu vastaamaan vuoden 2003 
  raportointitapaa.
                            
                          
TUNNUSLUVUT          Loka-  Joulukuu  Tammi- Joulukuu
			    2003    2002   2003   2002

Tulos/osake, (euroa)     -0,34    0,26   -0,12   -0,54
Oma pääoma/osake, (euroa)              5,09   5,21
Bruttoinvestoinnit        
käyttöomaisuuteen        63     81    194    269            
Bruttoinvestoinnit %
liikevaihdosta         16,1    21,0   12,6   17,2                
Osakkeiden hankinta        4     5    28    16                 
Korottomat velat                   355    396     
Henkilöstö keskimäärin               7 172   8 115 
    

					     31.12.  31.12.
                          2003   2002  
                                        
VASTUUT                      
Kiinnitykset
Omasta puolesta					   77    67
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset            24    10          
Annetut takaukset
Muiden puolesta                    11    11                  
Leasingvastuut					   70    72
Takaisinostovastuut                  3     3
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen          
vastuu (ns. QTE-järjestely)   		   161    194            
Muut vastuut					   21    52
Vastuut yhteensä                   367    409         
                                            
Konsernin ulkopuoliset GSM- ja data- verkon vuokra-
sopimusvastuut 31.12.2003 olivat noin 197 milj.euroa 
(216 milj. euroa vuoden 2002 lopussa). Kyseisten GSM-
verkon rahoitussopimusten tulevia lunastuksia varten 
taseeseen on aiemmin muodostettu pakollinen varaus, 
joka kattaa jäljellä olevasta vuokrasopimusvastuusta 
noin 27 milj. euroa.
						  
Johdannaissopimukset                 
Termiinisopimukset                                  
Kohde-etuuden arvo			       14    13
Käypä arvo		                2     1

KONSERNIN OIKAISTUT AVAINLUVUT Loka-Joulukuu    Tammi-Joulukuu
(ilman kertaluonteisia eriä)  2003    2002   2003   2002
                                
Liikevaihto           391    385   1 538   1 563                     
Käyttökate           118     88    407    342
Käyttökate -%         30,2    22,8   26,5   21,9                 
Liikevoitto           33     10    83    32                 
Liikevoitto -%         8,4    2,6    5,4    2,0                
Tulos ennen satunnaisia eriä   23     -3    43    -23                 
                                 
Oikaistut avainluvut on laskettu 
ilman seuraavia kertaluonteisia 
eriä:

Myyntivoitot			       29         73
Uudelleenjärjestely- ja 
eläkevaraus           -22         -22
Kulukirjaus GSM-verkon 
vuokravastuusta				            -77       
GSM-verkon alaskirjaukset                   -51                 
Citypuhelin- ja merikaapeli-                  
verkkojen alaskirjaukset          -2         -8                                   
Muut kotimaan alaskirjaukset                  -4
Mäkitorppa GmbH:n alasajokulut        1         -8                
Muut Saksan liiketoiminnan 
alaskirjaukset         -94     1    -94    -5                    
                                        
Kertaluonteiset erät yhteensä -116     29   -116    -80                 
 vaikutus käyttökatteessa    -22     30    -22    -9
 vaikutus liikevoitossa    -116     29   -116    -80                
 vaikutus tuloksessa ennen   -116     29   -116    -80
 satunnaiseriä             
                                 
Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa esitetyt           
erät ovat rivikohtaisesti pyöristettyjä lukuja.

-----------------------------------------------------------------

AVAINLUVUT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (LTA) 1.1. - 31.12.2003 *)
milj. euroa

            Liikevaihto   Käyttökate   Liikevoitto
          1-12/03 1-12/02 1-12/03 1-12/02 1-12/03 1-12/02
Kiinteä verkko
Palvelut        632   671    24   70   -23   26
Verkko         287   314   167   204   98   131
LTA:n sisäinen myynti -242  -250
Konsernikirjaukset                    -2   -3
Yhteensä        677   735   191   274   73   154

Mobiili
Radiolinja       762   739   213   117   110   -30
Konsernikirjaukset                   -38   -38
Yhteensä        762   739   213   117   72   -68

Saksa
Carrier-liiketoiminta 134   116    4   -20   -34   -49
Mäkitorppa GmbH         2        -7       -10
Konsernikirjaukset                   -100   -14
Yhteensä        134   118    4   -27  -134   -73

Muut yhtiöt
Comptel         54   49    10   -3    7   -7
Muut yhtiöt **)     48   45    -2   -2   -6   -12
LTA:n sisäinen myynti  -6   -1
Konsernikirjaukset                    -5   -4
Yhteensä        96   93    8   -5   -4   -23

Konsernitoiminnot    36   37   -31   -26   -41   -38
Konserni yhteensä  1 538  1 563   385   333   -34   -48

AVAINLUVUT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ)

Liiketoiminta-alue 
(LTA)         Liikevaihto   Käyttökate   Liikevoitto 
                    (oikaistu)    (oikaistu)
          1-12/03 1-12/02 1-12/03 1-12/02 1-12/03 1-12/02

Kiinteä verkko     677   735   204   213   86   101
Mobiili        762   739   215   194   74   60
Saksa         134   118    4   -21   -40   -59
Muut toiminnat     132   130   -16   -44   -37   -70
LTA:in välinen myynti -167  -159
Konserni yht. 
(oikaistu)      1 538  1 563   407   342   83   32

*) Kiinteän verkon rakennemuutosten vuoksi luvut eivät ole täysin 
  vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.
**) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt ja Yomi-konsernin emoyhtiön.

--------------------------------------------------------------------

RAHOITUSTILANNE 31.12.2003
Milj. euroa
             31.12.03 30.9.03 30.6.03 31.3.03 31.12.02
Pitkäaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat    472   572   572   572   572
 Lainat eläkesäätiöiltä    80   80   80   80    80
 Lainat rahoituslaitoksilta  57   57   55   48    54
Yhteensä            609   709   707   700   705
Lyhytaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat    100                52
 Lainat rahoituslaitoksilta  13    7    2    2    2
 Komittoitu luottolimiitti 1)  0    0    0    0    0
 Yritystodistukset 2)      0   37   81   124    44
 Muut             25 3)  27   26   27    28
Yhteensä            138   71   109   153   126
Korolliset velat yhteensä   747   780   816   853   831

Sidotut vakuustalletukset 4)  25    8    8    7    7
Rahoitusarvopaperit       6    7   12    1    3
Rahat ja pankkisaamiset     61   42   54   78    64
Korolliset saamiset yhteensä  92   57   74   86    74

Nettovelka 5)         654   723   742   767   757

1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 170 
  miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi rullaavasti
  käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. Lainajärjestely on 
  voimassa 16.6.2008 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on kuuden pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
  yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Radiolinjan (16 MEUR) ja Riihimäen Puhelimen (1 MEUR) lunastus-
  velka ja huoltokonttoritalletukset (8 MEUR).
4) Sidotut vakuustalletukset sisältyvät taseessa 31.12.03 saami- 
  siin. Edellisten vuosineljännesten luvut muutettu vastaamaan 
  31.12.2003 raportointitapaa. Talletukset liittyvät takausjärjes-
  telyihin sekä Radiolinjan lunastusvelkaan.
5) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  saamisilla.

Rahoituksen tunnusluvut 31.12.03 30.9.03 30.6.03 31.3.03 31.12.02

Gearing           87 %  88 %  91 %  97 %   95 %
Omavaraisuusaste       40 %  40 %  40 %  38 %   38 %Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa