LOKA-JOULUKUUSSA ELISAN TULOS ENNEN SATUNNAISERIä JA VEROJA PARANI 51 MILJOONAAN EUROON

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 KLO 8.30

LOKA-JOULUKUUSSA ELISAN TULOS ENNEN SATUNNAISERIä JA VEROJA PARANI
51 MILJOONAAN EUROON

Loka-joulukuussa
·  Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani 51 miljoonaan
euroon (-93). Liikevaihto oli 351 miljoonaa euroa (391).
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 33 miljoonaa euroa (32).
·  Viimeisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnässä Elisan
liittymämäärä kasvoi 15 000 liittymällä pois lukien
virtuaalioperaattoreiden liittymät, ja liittymiä oli vuoden lopussa
1 383 515. Niin Elisan omien kuin muiden Elisan verkossa toimivien
palveluoperaattorien liittymämäärät kehittyivät suotuisasti.
·  Viimeisen vuosineljänneksen aikana laajakaistaliittymien
määrä kasvoi yli 37 000 kappaleella ja liittymiä oli vuoden
lopussa 222 307 kappaletta.
·  Rahoitusasema vahvistui: omavaraisuusaste oli 51 prosenttia
(40) ja nettovelka supistui 410 miljoonaan euroon (654).

Loka-joulukuussa 2004 Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma        Tilinpäätös    Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa        10-    10-    10-     10-
             12/2004  12/2003  12/2004*  12/2003**
Liikevaihto          351    391    351     351
Käyttökate          114     96     96     116
Liikevoitto          55    -83     37     41
Tulos ennen          51    -93     33     32
satunnaiseriä ja                          
veroja
Tulos/osake, euroa      0,26   -0,34    0,17    0,16
Investoinnit                            
käyttöomaisuuteen       54     63     54     60

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema        31.12.2004 31.12.2003
Nettovelka             410    654
Omavaraisuusaste, %        51,1    40,4
                         
Rahoituslaskelma       1-12/2004 1-12/2003
Kassavirta investointien      204    105
jälkeen

Tammi-joulukuussa 2004 Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma        Tilinpäätös    Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa     1-12/2004 1-12/2003 1-12/2004*     1-
                             12/2003**
Liikevaihto         1356    1538    1356    1382
Käyttökate          432    385    414     403
Liikevoitto          193    -34    175     122
Tulos ennen                            
satunnaiseriä ja       166    -74    148     86
veroja
Tulos/osake, euroa      0,78   -0,12    0,68    0,33
Investoinnit                            
käyttöomaisuuteen       170    194    170     176

* Ilman 13 milj. euron kiinteistömyyntivoittoa ja 5 milj. euron
tuloutusta eläkevarauksen laskentaperiaatteen muutoksesta
** Ilman Saksan liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004
alusta tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon
kirjauskäytäntömuutosta, sekä ilman merkittäviä kertaeriä

Hallitus esittää, että vuodelta 2004 jaetaan osinkoa 0,40
euroa/osake, ja että haetaan valtuutus omien osakkeiden ostoon.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Elisa menestyi hyvin kireillä markkinoilla, koko vuoden tulos
parani selvästi

Asetimme runsas vuosi sitten tavoitteeksi kannattavuuden
kohentamisen. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja parantuikin
merkittävästi, noin 70 prosentilla.

Elisa menestyi viime vuonna hyvin erittäin kireillä markkinoilla.
Onnistuimme suurista matkaviestintäoperaattoreista ensimmäisenä
kääntämään liittymämäärän kasvuun. Laajakaistaliittymiemmekin
määrä lähes kaksinkertaistui. Elisan laajakaistan saa nyt
jokaisesta Suomen kunnasta.

Elisa uudistui viime vuonna voimakkaasti. Asiakkaat saavat nyt
kaikki Elisan tuotteet ja palvelut ”yhdeltä tiskiltä”.
Toimintamallia yksinkertaistettiin vastaamaan yhden Elisan
tavoitteita. Elisasta tuli kattobrändi, jonka alta saa myös kaikki
matkaviestintäpalvelut.

Toimme viime marraskuussa markkinoille kolmannen sukupolven
matkaviestintäpalvelut. Alkuvaiheessa käyttäjinä ovat lähinnä
yritykset. Kuluvana vuonna odotamme tuhansia uusia käyttäjiä.

Arvioimme, että markkinatilanne jatkuu kireänä. Tavoitteenamme on
edelleen vahvistaa markkina-asemaamme. Jatkamme myös
määrätietoisesti toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden
parantamiseksi.”

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 010 262 2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2004

Markkinatilanne

Kilpailutilanne oli koko vuoden 2004 kireä.
Matkaviestintäliiketoiminnassa keskimääräisten minuuttihintojen
lasku jatkui ja liittymien käyttö kasvoi. Kiinteän verkon
liiketoiminnassa laajakaistaliittymien kysyntä oli edelleen
voimakasta ja perinteisten liittymien määrä pieneni.

Elisa panosti koko vuoden myyntiin voimakkaasti ja jatkoi vahvaa
markkinointia. Kattobrändin tunnettuus parantui merkittävästi.
Matkaviestintäliittymäkanta kehittyi edelleen myönteisesti niin
omien kuin Elisan verkossa toimivien palveluoperaattoreiden
osalta. Alkuvuoden liittymäkannan lasku kääntyi kasvuksi jo
toisella vuosineljänneksellä ja vuoden lopun liittymäkanta oli jo
suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Ns. halpaliittymämarkkinassa
uudet toimijat lisäsivät markkinaosuuttaan. Elisan tähän
segmenttiin lanseeraama Kolumbus-liittymä menestyi kasvattaen
liittymämääräänsä. Kiinteän verkon liiketoiminnassa
laajakaistaliittymien määrä kasvoi edelleen voimakkaasti ja puheen
siirtyessä matkaviestintäliittymiin perinteisten liittymien määrä
pieneni.

Elisa uudisti huhtikuussa brändiään osana konsernin strategian
toteuttamista. Konsernin kattobrändiksi tuli Elisa. Lisäksi Elisa
käyttää valikoituja jakelu- ja tuotebrändeja.

Konsernirakenteen muutoksia

Konsernin juridista yritysrakennetta muutettiin merkittävästi.
Kaupparekisteriin rekisteröitiin 30.4.2004 Elisa Networks Oy:n ja
Soon Net Oy:n ja 1.7.2004 Soon Com Oy:n, Oy Heltel Ab:n, ElisaCom
Oy:n, RPOCom Oy:n ja Riihimäen Puhelin Oy:n sulautumiset Elisaan.
Seuraavat yhtiöt sulautuivat ilmoitetun suunnitelman mukaisesti
emoyhtiöönsä Oy Radiolinja Ab:hen: Radiolinja Aava Oy, Radiolinja
Suomi Oy, Radiolinja Origo Oy ja Witem Oy. Oy Radiolinja Ab:n
nimenmuutos Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:ksi rekisteröitiin
1.7.2004 kaupparekisteriin. Oy Radiolinja Ab:n sulautuminen
Elisaan viivästyi. Syynä oli käräjäoikeuden käsittely Oy
Radiolinja Ab:n kevään 2000 yhtiökokouksen osakepääoman
korotuksesta nostetusta moitekanteesta.

Elisaan kuuluva Soon Net Oy ja Eltel Networks solmivat sopimuksen
asennusliiketoiminnan siirrosta. Kaupan myötä siirtyi 67 Soon
Netin henkilöä Eltel Networksin palvelukseen 1.4.2004.
Liiketoimintasiirto koski tietoliikenneverkon rakentamis-,
ylläpito- ja viankorjaustöitä.

Elisa luopui Saksan liiketoiminnasta ja myi tytäryhtiönsä Elisa
Kommunikation GmbH:n osakekannan Apax Partnersin johtamalle
vähemmistöomistajien ostoryhmälle. Alkuvuodesta toteutuneen kaupan
takia Saksan liiketoimintaa ei enää konsolidoitu Elisaan vuodelta
2004. Kaupan tulosvaikutukset kirjattiin vuodelle 2003.

Yomin ylimääräinen yhtiökokous ja Elisan hallitus hyväksyivät
27.5.2004 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Yomi sulautui
Elisaan 31.12.2004. Yomin osakkeenomistajat saivat
sulautumisvastikkeena kutakin Yomin osaketta vastaan 0,5654
kappaletta Elisan uutta osaketta. Osakkeiden hankintameno
konsernissa oli 52 miljoonaa euroa.

Elisa nosti omistusosuutensa kansainvälisiä tietoliikennepalveluja
tarjoavassa tytäryhtiössään Oy Finnet International Ab:ssä 51,2
prosentista 100 prosenttiin. Kauppahinta oli 7,7 miljoonaa euroa.
Myyjinä olivat vähemmistöosakkaina olleet paikalliset
puhelinyhtiöt.

Elisa ja Fujitsu Services Oy solmivat 30.6.2004 sopimuksen Elisan
työasemapalveluiden ja palvelinten käyttöpalveluiden
ulkoistamisesta Fujitsulle. Se astui voimaan 1.7.2004. Samalla
Elisasta siirtyi noin 100 henkilöä Fujitsun palvelukseen.

Liikevaihdon kehitys

              Tilinpäätös     Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa     1-12/2004 1-12/2003 1-12/2004     1-
                              12/2003*
Matkaviestintä         713    757    713    735
Kiinteä verkko         654    686    654    686
Saksan liiketoiminta       -    134     -     -
Muut liiketoiminnat      111     98    111     98
Segmenttien välinen      -121    -137    -121    -137
myynti
Yhteensä           1356    1538    1356    1382

* Ilman Saksan liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004 alusta
tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon kirjauskäytäntömuutosta

Elisan tammi-joulukuun liikevaihto pieneni 12 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihdon pienenemiseen
vaikuttivat Saksan liiketoiminnasta luopuminen, kiinteän verkon
perinteisten tuotteiden volyymikehitys sekä matkaviestinnässä
alhaisemmat yhdysliikennemaksut, hintojen lasku ja
kirjauskäytännön muutos. Vertailukelpoisen liikevaihdon lasku oli
2 prosenttia.

Matkaviestinnän vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 prosenttia
edellisestä vuodesta. Hintojen lasku oli jonkin verran suurempi
kuin käytön kasvu. Liikevaihtoa kasvatti osaltaan Virossa toimivan
tytäryhtiön toiminnan kasvu.

Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto laski 5 prosenttia
edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon laskuun
vaikutti lähinnä laskeva volyymikehitys perinteisissä
liittymätuotteissa ja laitemyynnissä. Liikevaihtoa paransi
laajakaistaliittymien määrän voimakas kasvu.

Tuloskehitys

               Tilinpäätös    Vertailukelpoinen
miljoonaa euroa     1-12/2004 1-12/2003 1-12/2004*     1-
                             12/2003**
Matkaviestintä                           
 käyttökate          219    210    219    212
 käyttökate- %        31 %    28 %    31 %    29 %
 liikevoitto          101     73    101     75
Kiinteä verkko                           
 käyttökate          185    167    185    180
 käyttökate- %        28 %    24 %    28 %    26 %
 liikevoitto          79     45     79     58
Saksan liiketoiminta                        
 käyttökate           -     4     -     -
 liikevoitto           -    -134     -     -
Muut liiketoiminnat ja                       
konsernitoiminnot                         
 käyttökate           28     4     10     12
 liikevoitto          14    -17     -4    -10
Yhteensä                              
 käyttökate          432    385    414    403
 käyttökate- %        32 %    25 %    31 %    29 %
 liikevoitto          193    -34    175    122

* Ilman 13 milj. euron kiinteistömyyntivoittoa ja 5 milj. euron
tuloutusta eläkevarauksen laskentaperiaatteen muutoksesta
** Ilman Saksan liiketoimintaa ja oikaistuna vastaamaan 2004
alusta tehtyä matkaviestinnän liikevaihdon
kirjauskäytäntömuutosta, sekä ilman merkittäviä kertaeriä

Elisan käyttökate kasvoi 12 prosenttia edellisestä vuodesta ja
suhteellinen kannattavuus parani 32 prosenttiin liikevaihdosta
(25). Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat merkittävästi
liiketoiminnassa toteutetut tehostamistoimenpiteet ja Saksan
liiketoiminnasta luopuminen. Lisäksi tulosta paransi
eläkesäätiömaksujen aleneminen. Elisa myi entisen
pääkonttorikiinteistön ja kirjasi kaupasta 13 miljoonan euron
myyntivoiton, sekä tuloutti eläkevarauksen laskentaperiaatteen
muutoksena 5 miljoonaa euroa. Nämä on käsitelty kertaluonteisina
erinä.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -27 miljoonaa
euroa (-40). Rahoitustuottoihin sisältyi osakkuusyhtiöiden
tulososuus 0,7 miljoonaa euroa (-0,3). Rahoituskulujen väheneminen
johtui pääasiassa nettovelan supistumisesta.

Tuloslaskelman tuloverot olivat -52 miljoonaa euroa (+60,
sisältäen 89 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen Saksan
liiketoiminnan tappioista). Verokannan muuttuminen vuoden 2005
alusta 29 prosentista 26 prosenttiin lisäsi laskennallisen
verosaamisen muutoksesta aiheutuvia verokuluja 2 miljoonaa euroa.

Konsernin tammi-joulukuun tulos verojen ja vähemmistöosuuden
jälkeen oli 107 miljoonaa euroa (-17). Konsernin tulos/osake oli
0,78 euroa (-0,12). Konsernin oma pääoma/osake oli 2004 lopussa
6,00 euroa (5,09 vuoden 2003 lopussa).

Matkaviestintä

                1-12/2004 1-12/2003   muutos
Liittymien määrä 31.12., kpl*  1 383 515 1 374 146    1 %
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    37,8   41,6    -9 %
Vaihtuvuus (churn)**, %       33,7   18,6      
Käyttö, milj. min.*         2 498   2 310    8 %
Käyttö, min./liittymä/kk**      156    146    7 %
SMS, milj. kpl*            537    453    19 %
SMS, kpl/liittymä/kk**         34    29    18 %
Lisäarvopalvelut/liikevaihto     14 %   12 %      

* Elisan verkko-operaattori Suomessa
** Elisan palveluoperaattori

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi vuonna
2004 noin 9 400 liittymällä pois lukien virtuaalioperaattoreiden
liittymät. Elisan oman palveluoperaattorin osuus kasvusta oli noin
2 300 liittymää.

Liittymien käytön kasvu jatkui koko vuoden. Soitettujen
puheluminuuttien määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 8
prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien määrä kasvoi noin 19
prosenttia.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 9 prosenttia viime
vuodesta osin kirjauskäytäntömuutoksen takia. Vertailukelpoinen
ARPU laski noin 4 prosenttia, mikä johtui yhdysliikennemaksujen ja
kuluttajahintojen laskusta. Liikevaihdon kirjauskäytäntöä
muutettiin vuoden 2004 alusta siten, että lisäarvopalvelujen
tuottajille maksettavat korvaukset ja edelleen laskutettavat
yhdysliikennekulut kirjataan suoraan liikevaihdon vähennykseksi.

Elisan Virossa toimiva tytäryhtiö menestyi hyvin. Liikevaihto oli
75,3 miljoonaa euroa (60,9), käyttökate 22,5 miljoonaa euroa
(17,5) ja liikevoitto 13,2 miljoonaa euroa (8,2). Liittymämäärä
oli vuoden 2004 lopussa 225 500 (167 750).

Valtioneuvosto muutti 15.4.2004 tehdyllä päätöksellä kolmannen
sukupolven matkaviestintätoimilupia. Uudet toimiluvat sallivat
osittain verkkojen yhteisrakentamisen ja -käytön.

Elisa avasi 23.11.2004 3G-verkkonsa kaupalliseen käyttöön ja alkoi
samalla tarjota kannettavaan tietokoneeseen kytkettävää Vodafone
Mobile Connect 3G/GPRS -tietoliikennekorttia.

Elisa ja Saunalahti sopivat matkaviestintäverkkoyhteistyön
aloittamisesta. Osa Saunalahden uusista asiakkaista käyttää Elisan
verkkoa ja tulevat 3G-palvelut toimivat Elisan verkossa.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta           31.12.2004 31.12.2003   muutos
Laajakaistaliittymät       222 307  127 388    75 %
ISDN kanavat           159 591  200 455    -20 %
Kaapeli-TV –liittymät       198 447  183 469     8 %
Analogiset ja muut liittymät   639 202  675 272    -5 %
Liittymät yhteensä       1 219 547 1 186 584     3 %

Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui voimakkaana koko vuoden 2004.
Syksyn aikana hitaammissa yhteysluokissa nopeudet nostettiin
kaksinkertaisiksi ja nopeampien yhteyksien hintoja laskettiin.
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi 75 prosenttia viime vuoteen
verrattuna. Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista
laskuaan puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan
siirtyessä laajakaistaliittymiin.

Elisa jatkoi toimenpiteitään kasvattaakseen laajakaistan
saatavuusaluetta kuluvan vuoden aikana. Vuoden lopulla saatavuus
oli ulotettu kaikkiin Suomen kuntiin. Myynti käynnistyi uusilla
alueilla erittäin myönteisesti.

Nordea ja Elisa allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Elisa
toimii Nordean pääasiallisena tietoliikennetoimittajana Suomessa.
Sopimus koskee kiinteän verkon puhelinliikennettä,
matkaviestintäliikennettä ja datasiirtopalveluja koko Suomen
alueella.

Oikeusministeriö uudisti puhepalvelunsa ulkoistamalla
hallinnonalan 9 500 työntekijän ja yli 350 toimipaikan
puhelinjärjestelmät Elisan palvelutuotantoon. Eräs sopimuksen
keskeisimmistä kohteista oli marraskuussa avattu Salmisaaren
oikeustalo Helsingin Ruoholahdessa.

Elisa on Suomessa ensimmäinen kaupallinen yritys, joka on
rekisteröity CERT-toimijana (Computer Emergency Response Team)ja
joka harjoittaa ympärivuorokautista CERT-operointia. CERT-ryhmä on
tietoturvallisuuden poikkeustilanteiden käsittelyyn ja nopeaan
toimintaan erikoistunut asiantuntijaryhmä.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli vuonna 2004 keskimäärin 5 590 henkilöä
(7 172). Vuoden lopussa henkilömäärä oli 5 376 (6 683).

             31.12.2004  31.12.2003    muutos
Matkaviestintä         1 477    1 678    -12 %
Kiinteä verkko         3 015    3 572    -16 %
Saksan liiketoiminta        -     426      -
Muu liiketoiminta        814     905    -10 %
Konsernitoiminnot         70     102    -31 %
Yhteensä            5 376    6 683    -20 %

Elisassa vuoden 2003 lokakuussa käynnistetyt
yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 12.1.2004. Neuvottelujen
tuloksena henkilöstömäärä väheni noin 900 henkilöllä.

Elisan henkilöstöryhmät perustivat 22.4.2004 henkilöstörahaston.
Sen piirissä on noin 4 000 henkilöä. Jäsenyys henkilöstörahastossa
perustuu työsuhteeseen. Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama,
ja se hallinnoi Elisan voittopalkkioerinä suorittamia varoja sekä
niiden sijoittamisesta saatuja tuottoja.

Investoinnit

miljoonaa euroa       1-12/2004 1-12/2003 Vertailukelpo
                             inen
                          1-12/2003*
Investoinnit                         
- käyttöomaisuuteen        170    194      176
- osakkeisiin           61     28       8
Yhteensä             231    222      184
Em. investointeihin               
sisältyvät GSM-          20     28
rahoitussopimusten
takaisinostot

*Ilman Saksan liiketoimintaa

Käyttöomaisuusinvestoinnit matkaviestintään olivat 83 miljoonaa
euroa (98) ja kiinteän verkon liiketoimintaan 83 miljoonaa euroa
(74). Investointeihin sisältyi puhelinyhtiöiltä lunastettujen GSM-
verkkojen rahoitussopimusten lunastuksia 20 miljoonaa euroa (28).

Investoinnit osakkeisiin muodostuivat pääasiassa Elisan
omistusosuuden kasvattamisesta 100 prosenttiin Yomissa ja Finnet
Internationalissa.

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja likviditeetti vuonna 2004 vahvistuivat
selvästi. Tähän vaikuttivat erityisesti positiivinen tuloskehitys,
luopuminen Saksan liiketoiminnasta ja kiinteistöjen myynti.
Konsernin tammi-joulukuun kassavirta investointien jälkeen oli 204
miljoonaa euroa (105).

Luopuminen Saksan liiketoiminnasta pienensi konsernin korollisia
velkoja 65 miljoonaa euroa ja taseen ulkopuolisia vuokravastuita
133 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelka pieneni vuoden 2004
aikana kolmanneksella vuoden 2003 lopun tasosta ollen 410 (654)
miljoonaa euroa 31.12.2004.

Elisa myi Spondalle entiset pääkonttorikiinteistöt. Kauppahinta
oli 25,5 miljoonaa euroa ja siitä kirjautui myyntivoittoa n. 13
miljoonaa euroa.

Elisa päätti 20.9.2004 joukkovelkakirjalainojen vaihtotarjouksen,
jonka seurauksena Elisan lainojen keskimaturiteetti nousi kolmesta
vuodesta viiteen ja puoleen vuoteen. Markkinoille tuotiin myös
uusi pitkäaikainen viitelaina. Vanhoista lainoista 66,4 prosenttia
vaihdettiin uusiin 22.9.2011 erääntyviin joukkovelkakirjoihin.
Joukkovelkakirjoja laskettiin liikkeelle 260 010 000 euron
arvosta.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut

miljoonaa euroa            31.12.2004  31.12.2003
Nettovelka                  410     654
Gearing, %                  46,4     87,5
Omavaraisuusaste, %             51,1     40,4
                               
                    1-12/2004     2003
Kassavirta investointien jälkeen       204     105

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja            Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2        vakaa
Standard & Poor’s           BBB        vakaa


Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli vuoden lopussa 141 989 109
kappaletta, ja markkina-arvo 1 682 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
vuoden 2004 aikana kaikkiaan 121,4 miljoonaa kappaletta 1 380
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 88,3 prosenttia ulkona
olevien osakkeiden määrästä.

Elisan vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä oli 3 600 000
kappaletta ja vuoden 2000 B-optio-oikeuksien määrä 3 600 000
kappaletta. Optioiden markkina-arvo oli vuoden lopussa 0,3
miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisan osakkeiden
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 210 672 kappaletta (vuoden 2003
lopussa 781 563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 105 336
euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,15 prosenttia.

Yomi myi pörssin välityksellä 2.-3.11.2004 omistamansa Elisan
osakkeet 556 870 kappaletta, nimellisarvoltaan yhteensä 278 435
euroa. Kauppahinta oli 6 388 573,55 euroa, keskimäärin 11,47 euroa
osakkeelta. Kauppa liittyi Yomin taserakenteen selkeyttämiseen.

Lisäksi Elisa-konsernin eläkesäätiön omistuksessa oli vuoden
lopussa 202 263 kappaletta Elisan osakkeita (vuoden 2003 lopussa
722 363).

Tutkimus ja kehitys

Konsernissa käytettiin vuonna 2004 tutkimus- ja kehitystoimintaan
17 miljoonaa euroa (24). Merkittäviä tutkimustrendejä olivat IP-
teknologiat, loppukäyttäjän näkökulman huomioiminen sekä
langattomien laitteiden kehitys. Uusien palvelujen kehittämisessä
avainasemassa on asiakaskeskeinen tutkimus.

IFRS-raportointiin siirtyminen

Elisa siirtyy vuoden 2005 alusta kansainväliseen
tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting
Standards, IFRS). Ensimmäinen IFRS:n mukainen osavuosikatsaus
julkaistaan tammi-maaliskuulta 2005. IFRS:ään siirtymisen
vaikutuksista annetaan erillinen tiedote 14.2.2005.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2004 valtuutti hallituksen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
korottua enintään 13,8 miljoonalla eurolla. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden tästä yhtiökokouksesta. Valtuutus oikeuttaa
poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa valtuutusta hankkia
tai luovuttaa omia osakkeita.

Suunnattu osakeanti

Elisan ja Yomin hallitukset allekirjoittivat 28.3.2004
sulautumissuunnitelman, jonka Yomin ylimääräinen yhtiökokous
27.5.2004 hyväksyi. Sulautumissuunnitelman mukaisesti Yomi
sulautui Elisaan 31.12.2004.

Sulautumisvastikkeena Yomin osakkeenomistajille annettiin jokaista
Yomin osaketta kohden 0,5654 Elisan osaketta. Kaikkiaan
sulautumisvastikkeena annettiin 3 977 352 uutta Elisan osaketta.
Sulautumisvastikkeena annetut osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 31.12.2004, jolloin ne saivat täydet oikeudet.
Osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2004. Yhtiön
osakepääoma korottui osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena
1 988 676 eurolla. Yhtiön osakemäärä liikkeeseenlaskun jälkeen on
141 989 109 osaketta ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on
70 994 554,50 euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:tä (entinen Oy Radiolinja Ab)
koskevia keskeneräisiä prosesseja ovat kevään 2000 yhtiökokouksen
osakepääoman korotuksesta nostettu moitekanne, valitus Helsingin
Käräjäoikeuden päätöksestä jättää tutkimatta kanne, jolla Oy
Multiclearing Ltd vaati lunastushinnan korottamista 255 osakkeen
osalta 7 904,83 eurosta noin 50 000 euroon, sekä moitekanne, jossa
vaaditaan joulukuussa 2003 sulautumisesta päättäneen
yhtiökokouksen päätöksen kumoamista.

Yomin ja Elisan sulautumiseen liittyviä keskeneräisiä prosesseja
ovat sulautumispäätöstä vastustavien vaatimus n. 636 000 osakkeen
osalta osakkeidensa lunastushinnasta, sekä valitus Turun Hallinto-
oikeuden antamasta päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on hylännyt
erityistilintarkastuksen määräämistä koskevan hakemuksen.

TeliaSonera Finland Oyj vaatii korvausta Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:ltä patentin hyväksikäyttämisestä sekä
vahingonkorvausta yhteensä 13,2 miljoonaa euroa sekä väitetyn
patentin mukaisen menetelmän käytön kieltämistä. Patenttiriita
liittyy Elisa Heimopalvelun toteuttamiseen. Elisa kiistää
patenttiloukkauksen.

Viestintävirasto aloitti 2.11.2004 oma-aloitteisen selvityksen
Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n laskevan liikenteen hinnoittelun
kustannussuuntautuneisuudesta. Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy on
toimittanut selvityksiä Viestintäviraston selvityspyyntöihin.
Asian käsittely on kesken.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Elisa ja IBM allekirjoittivat sopimuksen Elisan
sovellushallintapalveluiden keskittämisestä IBM:lle.
Seitsenvuotinen palvelusopimus tulee voimaan 1.3.2005.
Samalla Elisasta siirtyy 150 henkilöä IBM:n palvelukseen niin
sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Tulevaisuuden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden kilpailutilanne jatkuu
kireänä. Matkaviestinnän ja kiinteän verkon tuotteiden käyttö
kasvaa edelleen melko voimakkaasti. Elisan tavoitteena on markkina-
aseman vahvistaminen.

Elisan liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2005.
Toteutettujen ja käynnissä olevien tehostamistoimenpiteiden
ansiosta yhtiön kilpailukyky paranee edelleen ja kannattavuus
säilyy hyvällä tasolla. Ensimmäisen vuosipuoliskon
vertailukelpoisen käyttökate- ja liikevoittotason arvioidaan
olevan samalla tasolla kuin viime vuoden viimeisellä
neljänneksellä. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat korkeintaan 15
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.


HALLITUS


ELISA OYJ -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 1.1.2004-31.12.2004
(milj.euroa)

(Tilinpäätöstiedotteen luvut eivät ole tilintarkastettuja)

KONSERNITULOSLASKELMA           
               Loka-   Loka-   Tammi-   Tammi-
             Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu
               2004    2003    2004    2003

Liikevaihto         350,8   391,0  1 356,0  1 538,2
Liiketoiminnan muut tuotot  19,9    12,8    30,9    33,9
Liiketoiminnan kulut    -257,2   -308,0   -954,7  -1 187,4
Poistot ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta     -48,2   -75,6   -195,5   -273,2
 Konserniliikearvosta    -10,8   -103,2   -43,3   -145,1
Liikevoitto          54,5   -83,0   193,4   -33,6
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten 
 tuloksista          1,5    0,3    0,7    -0,3
 Muut rahoitustuotot ja 
 -kulut           -5,0   -10,6   -27,9   -39,7
Voitto ennen satunnaisia eriä 51,0   -93,3   166,2   -73,6
Satunnaiset erät
Voitto ennen veroja      51,0   -93,3   166,2   -73,6
Tuloverot          -12,6    47,0   -52,2    59,7
Vähemmistön osuus       -2,7    -0,5    -7,4    -2,6
Tilikauden voitto       35,7   -46,8   106,6   -16,5

KONSERNITASE                   31.12.   31.12.
                          2004    2003
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet               62,5    64,2
Konserniliikearvo                 440,6   459,5
Aineelliset hyödykkeet               649,9   856,4
Osuudet osakkuusyrityksissä             16,2    20,1
Muut sijoitukset                  12,5    12,0
                         1 181,7  1 412,2
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                   15,1    15,9
Laskennallinen verosaaminen             13,5    81,9
Saamiset                      368,0   352,4
Rahoitusarvopaperit                 96,1    6,5
Rahat ja pankkisaamiset               66,8    60,8
                          559,5   517,5
Vastaavat yhteensä                1 741,2  1 929,7

Oma pääoma
Osakepääoma                     71,0    69,0
Ylikurssirahasto                  561,8   516,7
Vararahasto                     3,4    3,4
Edellisten tilikausien voitto           108,2   126,5
Tilikauden voitto                 106,6   -16,5
                          851,0   699,1
Vähemmistöosuudet                  33,6    77,3
Pakolliset varaukset                17,1    51,6
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma            565,5   616,5
Lyhytaikainen vieras pääoma            274,0   485,2
                          839,5  1 101,7
Vastattavat yhteensä               1 741,2  1 929,7

Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa esitetyt erät ovat 
rivikohtaisesti pyöristettyjä lukuja.


KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1)               
                         Tammi-   Tammi-
(milj.euroa)                  Joulukuu  Joulukuu
                          2004    2003
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä           166,2   -73,6
Oikaisut:
 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 238,8   418,3
 Muut rahoitustuotot ja -kulut           27,2    39,6
 Pakollisen varauksen lisäys/vähennys (+/-)    -23,3    -4,3
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (-/+)  -16,6    -2,0
 Liiketoimintojen ja osakkeiden myyntivoitot ja 
 -tappiot (-/+)                   -5,6    -1,3
 Muut oikaisut                    0,3    -0,6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta       387,0   376,1

Käyttöpääoman muutos                 4,9   -16,0
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja       391,9   360,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot    -42,9   -40,7
Maksetut tuloverot                 -16,0   -14,6
Liiketoiminnan rahavirta              333,0   304,8

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen          -170,1   -193,7
Käyttöomaisuuden myynnit              36,6    5,0
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin  -10,4   -26,9
Luovutustulot osakkeista ja muista sijoituksista  12,0    15,2
Liiketoiminnan myynnit                2,8    1,0
Investointien rahavirta              -129,1   -199,4

Rahavirta investointien jälkeen          203,9   105,4

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti               6,4
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)     24,3   -17,6
Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-)    -9,1   -96,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys (+/-)   -116,9    12,0
Maksetut osingot                  -13,0    -1,8
Rahoituksen rahavirta               -108,3   -104,0

Rahavarojen muutos                 95,6    1,4
Rahavarat tilikauden alussa             67,3    65,9
Rahavarat tilikauden lopussa            162,9    67,3

1) Rahoituslaskelman ryhmittelyjä on muutettu vuonna 2004.


VASTUUT                       
                         31.12.   31.12.
(milj. euroa)                    2004    2003

Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
 Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta       27,6    77,0
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset           0,2    23,7
Annetut takaukset
 Muiden puolesta                       11,0
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä     27,8   111,6

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
 Kohde-etuuden arvo                13,5    14,2
 Käypä arvo                     1,3    1,7

Leasingsopimukset ja
muut sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut                   23,6    35,3
Takaisinostovastuut                 4,6    2,7
Vuokravastuut kiinteistöistä            156,6   136,1
Vuokravastuut yhteensä               184,8   174,1

Leasingvastuut koostuvat pääosin it-laitteistoista, 
konttoritekniikasta ja autoista.
Vuokravastuut kiinteistöistä sisältävät sekä 
toimisto- että teletiloja.

Televerkon leasing- ja vuokrasopimusvastuut
 Kiinteä verkko                   9,0    16,0
 Saksan liiketoiminta                    132,8
 Matkaviestinverkko *)              29,8    55,4
Vuokrasopimusvastuut yhteensä            38,8   204,2

 *) Tämän lisäksi puhelinyhtiöiltä vuokratun 
  matkaviestinverkon rahoitussopimusten
  lunastuksia varten on taseessa pakollinen 
  varaus 7,4 milj.euroa (27,3).

Muut vastuut                     9,1    6,0
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns. QTE-järjestely)         22,8    26,8
QTE-järjestelyn kokonaisarvo            149,8   160,7


TUNNUSLUVUT                     
               Loka-   Loka-   Tammi-   Tammi-
(milj.euroa)       Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu
               2004    2003    2004    2003

Tulos/osake, (euroa)     0,26   -0,34    0,78   -0,12
Oma pääoma/osake, (euroa)              6,00    5,09
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen       54,0    63,1   170,2   193,8
Bruttoinvestoinnit 
% liikevaihdosta       15,4    16,1    12,5    12,6
Osakkeiden hankinnat     52,7    3,4    61,1    27,7
Korottomat velat                  283,2   406,7
Henkilöstö keskimäärin               5 590   7 172KONSERNIN OIKAISTUT 
AVAINLUVUT            
ilman merkittäviä      Loka-   Loka-   Tammi-   Tammi-
kertaluonteisia eriä   Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu  Joulukuu
               2004    2003    2004    2003

Liikevaihto         350,8   391,0  1 356,0  1 538,2
Käyttökate          95,6   118,0   414,3   406,9
Käyttökate -%         27,3    30,2    30,6    26,5
Liikevoitto          36,6    33,3   175,5    82,7
Liikevoitto -%        10,4    8,4    12,9    5,4
Tulos ennen satunnaisia eriä 33,1    23,0   148,3    42,7


Oikaistut avainluvut on 
laskettu ilman seuraavia 
kertaluonteisia eriä:

Uudellenjärjestely- ja 
eläkevaraus          5,1   -22,2    5,1   -22,2
Pääkonttorikiinteistön 
myyntivoitto         12,8         12,8
Saksan liiketoiminnan 
alaskirjaukset             -94,1         -94,1

Kertaluonteiset erät 
yhteensä           17,9   -116,3    17,9   -116,3
 vaikutus käyttökatteessa   17,9   -22,2    17,9   -22,2
 vaikutus liikevoitossa    17,9   -116,3    17,9   -116,3
 vaikutus tuloksessa ennen 
 satunnaiseriä        17,9   -116,3    17,9   -116,3


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN LOKA-JOULUKUU/2004 1)
(milj. euroa)

       Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
       Loka-Joulukuu    Loka-Joulukuu    Loka-Joulukuu
       2004   2003    2004   2003    2004   2003

Matkavies-
tintä    179,9  201,3    52,1   62,7    32,2   38,8
Konserni-
liikearvon 
poisto                        -9,6   -9,6
Yhteensä  179,9  201,3    52,1   62,7    22,6   29,2

Kiinteä 
verkko   162,0  171,4    41,8   29,2    16,1   -5,6
Konserni-
liikearvon 
poisto                        -0,9   0,8
Yhteensä  162,0  171,4    41,8   29,2    15,2   -4,8

Saksa
Carrier-
liike-
toiminta       32,6         2,2        -10,7
Konserni-
liikearvon 
poisto                            -91,6
Yhteensä       32,6         2,2       -102,3

Muut yhtiöt
Comptel   17,9   13,3    5,1   2,6    4,6   1,9
Muut 
yhtiöt 2)  15,5   10,6    1,0   1,0    -0,9   0,4
Konserni-
liikearvon 
poisto                        -0,4   -2,9
Yhteensä   33,4   23,9    6,1   3,6    3,3   -0,6

Allokoi
mattomat 
kulut 3)   2,6   0,9    13,5   -1,9    13,4   -4,5

Segmenttien 
välinen 
myynti   -27,1  -39,1

Konserni 
yhteensä  350,8  391,0   113,5   95,8    54,5  -83,0OIKAISTUT AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN (ilman kertaluonteisia eriä)

Seg-
mentit    Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
       Loka-Joulukuu    Loka-Joulukuu    Loka-Joulukuu
       2004   2003    2004   2003    2004   2003

Matka-
viestintä  179,9  201,3    52,1   64,3    22,6   30,8
Kiinteä 
verkko   162,0  171,4    41,8   42,3    15,2   8,3
Saksa         32,6         2,2        -8,2
Muut yhtiöt 33,4   23,9    6,1   3,6    3,3   -0,6
Allokoimat-
tomat kulut  2,6   0,9    -4,4   5,6    -4,5   3,0
Segmenttien 
välinen 
myynti   -27,1  -39,1                   
Konserni 
yhteensä  350,8  391,0    95,6  118,0    36,6   33,3


1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Segmenttien 
  luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempina vuosina 
  raportoitujen lukujen kanssa.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon allokoimattomat 
  kulut.


AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN TAMMI-JOULUKUU/2004 1)
(milj. euroa)

        Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      Tammi- Joulukuu   Tammi- Joulukuu   Tammi- Joulukuu
       2004   2003    2004   2003    2004   2003

Matka-
viestintä  712,8  757,3   218,7  210,0   139,1  110,9
Konserni-
liikearvon 
poisto                        -38,2  -38,2
Yhteensä   712,8  757,3   218,7  210,0   100,9   72,7

Kiinteä 
verkko    653,6  686,0   185,3  166,6    82,3   46,3
Konserni-
liikearvon 
poisto                        -3,5   -1,8
Yhteensä   653,6  686,0   185,3  166,6    78,8   44,5

Saksa
Carrier-
liiketoi-
minta         134,1         3,8        -33,7
Konserni-
liikearvon 
poisto                            -100,0
Yhteensä       134,1         3,8       -133,7

Muut yhtiöt
Comptel    59,7   54,0    16,7   9,5    14,5   6,6
Muut 
yhtiöt 2)   48,7   41,7    1,2   -1,8    -4,8   -5,6
Konserni-
liikearvon 
poisto                        -1,7   -5,1
Yhteensä   108,4   95,7    17,9   7,7    8,0   -4,1

Allokoi-
mattomat 
kulut 3)    2,4   2,2    10,3   -3,4    5,7  -13,0

Segmenttien 
välinen 
myynti   -121,2  -137,1

Konserni 
yhteensä  1 356,0 1 538,2   432,2  384,7   193,4  -33,6OIKAISTUT AVAINLUVUT SEGMENTEITTÄIN (ilman kertaluonteisia eriä)

Seg-
mentit    Liikevaihto     Käyttökate     Liikevoitto
      Tammi- Joulukuu   Tammi- Joulukuu   Tammi- Joulukuu
       2004   2003    2004   2003    2004   2003
Matka-
viestintä  712,8  757,3   218,7  211,6   100,9   74,3
Kiinteä 
verkko    653,6  686,0   185,3  179,7    78,8   57,6
Saksa        134,1         3,8        -39,6
Muut yhtiöt 108,4   95,7    17,9   7,7    8,0   -4,1
Allokoi-
mattomat 
kulut     2,4   2,2    -7,6   4,1   -12,2   -5,5
Segmenttien 
välinen 
myynti   -121,2  -137,1
Konserni 
yhteensä  1 356,0 1 538,2   414,3  406,9   175,5   82,7


1) Liiketoiminta on vuoden 2004 alusta ryhmitelty segmentteihin 
  uudelleen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Segmenttien 
  luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempina vuosina 
  raportoitujen lukujen kanssa.
2) Sisältää mm. Yomi IT-yhtiöt.
3) Sisältää konserniesikunnan ja konsernihallinnon allokoimattomat 
  kulut.


RAHOITUSTILANNE
(milj. euroa)
            31.12.04 30.9.04 30.6.04 31.3.04 31.12.03

Pitkäaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat  481,4  484,9  471,5  471,5  471,5
 Lainat eläkesäätiöltä   75,4   79,6   79,5   79,6   79,5
 Lainat rahoituslaitoksilta 1,9   3,3   3,5   3,4   57,8
Yhteensä         558,8  567,8  554,5  554,5  608,8
Lyhytaikaiset lainat
 Joukkovelkakirjalainat   0,0  100,0  100,0  100,0  100,0
 Lainat rahoituslaitoksilta 0,2   0,7   0,7   1,7   12,2
 Komittoitu luottolimiitti 
 1)             0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
 Yritystodistukset 2)    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
 Muut           14,4 3) 10,2   10,2   23,9   25,5
Yhteensä          14,6  111,0  110,9  125,6  137,7
Korolliset velat yhteensä 573,4  678,8  665,5  680,1  746,6

Vakuustalletukset ja 
saamiset          0,0   0,0   0,0   25,2   24,5
Rahoitusarvopaperit    96,1  128,7  114,0   24,3   6,5
Rahat ja pankkisaamiset  66,8   89,1   39,0   43,3   60,8
Korolliset saamiset 
yhteensä         162,9  217,8  153,0   92,8   91,8

Nettovelka 4)       410,5  461,0  512,5  587,3  654,8

1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 170 
  miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008 saakka.
2) Elisa Oyj:llä on seitsemän pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
  yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu. Järjestelyn enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.
3) Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n (2,6 MEUR) ja Yomi Oyj:n 
  (4,3 MEUR) lunastusvelka ja huoltokonttoritalletukset (7,6 MEUR).
4) Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
  likvideillä saamisilla.

Rahoituksen 
tunnusluvut      31.12.04 30.9.04 30.6.04 31.3.04 31.12.03

Gearing         46,4 %  56,0 %  64,0 %  75,9 %  87,5 %
Omavaraisuusaste     51,1 %  45,5 %  46,2 %  44,4 %  40,4 %


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing %

    Korolliset velat-rahat ja pankkisaamiset-rahoitusarvopaperit
    -------------------------------------------------------x 100
           Oma pääoma + vähemmistöosuudet

                 
Omavaraisuusaste %

              Oma pääoma + vähemmistöosuudet
        ----------------------------------------------- x 100
             Taseen loppusumma - saadut ennakot
Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa