LOKA-JOULUKUUSSA ELISAN TULOS ENNEN VEROJA OLI 33 MILJOONAA EUROA

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2006 KLO 8.30       

LOKA-JOULUKUUSSA ELISAN TULOS ENNEN VEROJA OLI 33 MILJOONAA EUROA

- Loka-joulukuun tulos ennen veroja oli 33 miljoonaa euroa
(65). Liikevaihto oli 343 miljoonaa euroa (351). Ilman
kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 27 miljoonaa euroa
(50).

- Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 
89 miljoonaa euroa, eli hieman ennakoitua parempi

- Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Elisan
matkaviestinnän liittymämäärä ilman virtuaalioperaattoriliittymiä
kasvoi noin 2 300 liittymällä ja vaihtuvuus aleni edelleen 27,2
prosentista 22,6 prosenttiin. Elisan verkon kokonaisliittymämäärä
oli noin 2 miljoonaa kappaletta.

- Viimeisen vuosineljänneksen aikana Elisan laajakaistaliittymien
määrä kasvoi 39 000 kappaleella ja liittymiä oli vuoden lopussa 
385 000 kappaletta. Yhdessä Saunalahden liittymien kanssa 
kokonaisliittymämäärä oli 420 500.

Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         
miljoonaa euroa   10-12/05  10-12/04  1-12/05   1-12/04
Liikevaihto        343    351   1 337    1 356
Käyttökate       95 1)   122 2)   446 3)   455 4)
Liikevoitto        38     69    233     242
Tulos ennen veroja     33     65    212     213
                                  
Tulos/osake, euroa    0,18    0,35    1,22    1,10
Investoinnit                            
käyttöomaisuuteen     71     59    204     182

1) Käyttökate ilman kertaeriä 89 miljoonaa euroa 
  (Esteran myyntivoitto 6 miljoonaa euroa)
2) Käyttökate ilman kertaeriä 108 miljoonaa euroa
3) Käyttökate Ilman kertaeriä 346 miljoonaa euroa
4) Käyttökate Ilman kertaeriä 441 miljoonaa euroa

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema         31.12.05  31.12.04
Nettovelka             293    462
Omavaraisuusaste, %        61,7    49,3
                         
Rahoituslaskelma        1-12/05  1-12/04
Kassavirta investointien      308    225
jälkeen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 jaetaan
osinkoa 0,70 euroa/osake, mikä vastaa noin 66 prosenttia
tilikauden tuloksesta. Konsernin jakokelpoiset voittovarat vuoden
lopussa olivat 276 miljoonaa euroa. Hallitus päätti myös, että
yhtiökokoukselta tullaan hakemaaan valtuutus ostaa omia osakkeita
enintään 10 prosenttia osakekannasta.


Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”Elisan asiakasmäärä kasvoi vahvasti

Vuosi 2005 oli Elisalle vahvan markkinakasvun aikaa. Menestyimme
kovassa kilpailussa niin matkaviestintä- kuin
laajakaistamarkkinoilla erinomaisesti.

Saavutimme laajakaistan markkinajohtajuuden kesän aikana. Vuoden
lopussa laajakaistaliittymiemme määrä oli yhteensä noin 385 000,
kasvua vuoden takaiseen yli 70 prosenttia. Näiden lisäksi meille
tuli Saunalahti-kaupan myötä noin 35 000 liittymää. Paransimme
asiakkaidemme palvelua muun muassa tarjoamalla entiseen hintaan
suurempia nopeuksia.

Elisan matkaviestinliittymien määrä lisääntyi vuoden aikana noin
100 000:lla ja oli vuoden lopulla lähes 1,5 miljoonaa. Saunalahden
tultua osaksi Elisaa syksyllä 2005 matkaviestinliittymiemme määrä 
nousi lähes kahteen miljoonaan. Elisa ja Saunalahti muodostavat 
yhdessä vahvan suomalaisen toimijan ICT-markkinaan.

Hintakilpailu oli huipussaan päättyneen vuoden alkusyksyllä. Sen
jälkeen kilpailu hinnoilla on tasaantunut, ja painopiste on 
siirtynyt palvelukilpailuun. Uusien palveluiden tarjontaa
edesauttaa huhtikuun alusta voimaan tuleva laki, joka sallii
puhelimen ja palvelun muodostamat palvelupaketit. Suomella on
mahdollisuus nousta takaisin Euroopan maiden kärkijoukkoon
matkaviestinpalvelujen käytössä.

Elisa jatkaa määrätietoisesti toimintojen tehostamista ja
yksinkertaistamista paremman palvelun tarjoamiseksi. Arvioimme
myös, että kuluvan vuoden liikevaihto kasvaa selvästi ja 
operatiivinen kannattavuus paranee edellisvuodesta.”

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2005

Elisa siirtyi vuoden 2005 alusta konserniraportoinnissa
suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting
Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön
(International Financial Reporting Standards, IFRS).

Tilinpäätös on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen.

Markkinatilanne

Kilpailutilanne oli koko vuoden 2005 kireä.
Matkaviestintäliiketoiminnassa keskimääräiset minuuttihinnat
jatkoivat laskuaan ja liittymien käyttö kasvoi. Vuoden aikana
markkinoilla oli useita myyntikampanjoita, joissa tarjottiin mm.
edullisia puhe- ja tekstiviestipalveluita. Elisan
matkaviestinliittymäkanta kehittyi edelleen myönteisesti.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien määrä
kasvoi edelleen voimakkaasti, mutta perinteisten liittyminen ja
niiden käytön lasku oli jopa aikaisempaa voimakkaampaa.

Liikevaihdon kehitys

                 Tilinpäätös
miljoonaa euroa       1-12/05  1-12/04
Matkaviestintä          740    713
Kiinteä verkko          671    654
Muut liiketoiminnat        38    111
Segmenttien välinen myynti   -112    -122
Yhteensä            1 337   1 356

Elisan liikevaihdon lasku johtui ydinliiketoimintoihin
kuulumattomien Comptelin, Yomi Softwaren ja Esteran osakkeiden
myynneistä. Vuoden 2005 vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi
hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Matkaviestintäliiketoiminnan liikevaihtoon vaikuttivat Elisan
verkko-operaattorin liittymämäärän kasvu, liittymien käytön kasvu
ja Saunalahden liittymien tuoma liikenteen lisäys. Liikevaihdon
kasvua hidastivat yhdysliikenne- ja kuluttajahintojen voimakas
lasku. Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihdon kasvuun
vaikuttivat Tikka Communicationsin liittäminen tytäryhtiöksi ja
laajakaistaliiketoiminnan kasvu.

Tuloskehitys

              Tilinpäätös   Ilman kertateriä
miljoonaa euroa     1-12/05 1-12/04  1-12/05* 1-12/04**
Matkaviestintä                           
 käyttökate         220   227    190    227
 käyttökate- %        30    32     26     32
 liikevoitto         130   138    100    138
Kiinteä verkko                           
 käyttökate         160   201    156    201
 käyttökate- %        24    31     23     31
 liikevoitto         45    91     41     91
Muut liiketoiminnat ja                       
konsernitoiminnot                         
 käyttökate          66    27     0     13
 liikevoitto         58    12     -8     -2
Yhteensä                             
 käyttökate         446   455    346    441
 käyttökate- %        33    34     26     33
 liikevoitto         233   242    133    227

* Yomi Softwaren myyntivoitto 4 miljoonaa euroa,
yhdysliikennevahingonkorvauksia 28 milj. euroa, kiinteistöjen
myyntivoittoja 15 milj. euroa, Comptelin osakkeiden myyntivoitto
ja tulosvaikutus 40 milj. euroa, eläkevastuiden siirtoon liittyvä
IFRS-käsittelyn muutos 13 milj. euroa, toimintojen
uudelleenjärjestelyvaraus -6 milj. euroa ja Esteran myyntivoitto 
6 miljoonaa euroa.

** Kiinteistömyyntivoittoa 9 milj. euroa ja tuloutusta 
eläkevarauksen laskentaperiaatteen muutoksesta 5 milj. euroa

Elisan käyttökate laski 2 prosenttia edellisestä vuodesta ja
suhteellinen kannattavuus laski yhden prosenttiyksikön 33
prosenttiin liikevaihdosta. Vuoden 2005 käyttökatteeseen sisältyi
Yomi Softwaren ja Esteran myyntivoittokirjaus, Comptelin
osakkeista saatu myyntivoitto, TeliaSoneralta saatu
vahingonkorvausmaksu ja kiinteistöjen myyntivoitot. Siten
kertaeristä puhdistettu suhteellinen kannattavuus laski 33
prosentista 26 prosenttiin. Tähän vaikuttivat mm. matkaviestinnän
keskimääräisten kuluttaja- ja yhdysliikennehintojen lasku,
kiinteän verkon liikennevolyymien lasku, laajakaistaliiketoiminnan
kustannusten etupainotteisuus sekä markkinapanostukset.

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -22 miljoonaa
euroa (-30). Rahoitustuottoihin sisältyi osakkuusyhtiöiden
tulososuus 1,2 miljoonaa euroa (1,3). Rahoituskulujen väheneminen
johtui korollisten velkojen merkittävästä vähenemisestä.

Tuloslaskelman tuloverot olivat -34 miljoonaa euroa (-53). Suomen
yhtiöverokanta laski vuoden 2005 alusta 29 prosentista 26
prosenttiin.

Konsernin tammi-joulukuun tulos verojen ja vähemmistöosuuden
jälkeen oli 176 miljoonaa euroa (152). Konsernin tulos/osake oli
1,22 euroa (1,10). Konsernin oma pääoma/osake oli vuoden 2005
lopussa 8,06 euroa (6,23 vuoden 2004 lopussa).

Konsernirakenteen muutoksia

Elisa myi 100 prosenttisesti omistamansa Yomi Software Oy:n koko
osakekannan Sysopen Digia Oyj:lle. Kauppahinta oli 12,1 miljoonaa
euroa, ja lisäksi Elisa vapautui 1,5 miljoonan euron
velkavastuusta.

Elisa ja IBM allekirjoittivat sopimuksen Elisan
sovellushallintapalveluiden keskittämisestä IBM:lle 1.4.2005
alkaen. Samalla Elisasta siirtyi 150 henkilöä IBM:n palvelukseen.

Liedon Puhelin Oy:n sulautuminen Lounet Oy:hyn merkittiin
kaupparekisteriin 31.3.2005. Elisa omisti aiemmin Liedon
Puhelimesta 16,8 prosenttia. Yritysjärjestelyn jälkeen Elisan
omistus Lounetista laski 50,2 prosentista 46,7 prosenttiin. Lounet
on edelleen yhdistetty Elisaan konserniyhtiönä perustuen 
todelliseen määräysvaltaan.

Kestel Oy:n ja Kesnet Oy:n sulautuminen Elisaan merkittiin
kaupparekisteriin 31.3.2005, Oy Finnet International Ab:n
sulautuminen 31.5.2005 ja Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n
sulautuminen 31.12.2005.

Elisa teki 29.4.2005 julkisen ostotarjouksen Tikka Communications
Oy:n osakkeista. Elisan omistus nousi toukokuussa yli 50
prosenttiin, minkä takia Tikka Communications Oy yhdisteltiin
konserniin 1.6.2005 alkaen tytäryhtiönä. Elisan omistus nousi
joulukuun puolivälissä 100 prosenttiin.

Elisan omistus Comptel Oyj:ssä laski 58,1 prosentista 19,9
prosenttiin Elisan myytyä toukokuun lopussa 40 946 000 Comptel
Oyj:n osaketta institutionaalisille sijoittajille 65,1 miljoonalla
eurolla. Comptel Oyj yhdisteltiin konserniin tytäryhtiönä
31.5.2005 saakka.

Elisan myi 1.6.2005 35 prosentin osakeomistuksensa Racap Solutions
Oy:stä Capgemini Finland Oy:lle.

Elisa myi 27.6.2005 Lippupiste Oy:n osakekannasta Interavanti
Oyj:lle 55,1 prosenttia ja Cardplus Oy:lle 25 prosenttia. Elisalle
jäi edelleen Lippupisteestä 19,9 prosentin omistus, jonka ostajat
ovat sitoutuneet ostamaan Elisalta kahden vuoden kuluttua.

Elisa siirsi eläkesäätiöstä henkilöstönsä eläketurvan hoidon
1.7.2005 alkaen TEL- eläkkeiden osalta Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja lisäeläketurvan osalta
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle.

Elisa teki 7.7.2005 julkisen osakevaihtotarjouksen kaikista
Saunalahti Group Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja
ostotarjouksen Saunalahden optionhalitijoille. Elisan omistus
Saunalahti Group Oyj.stä oli vuoden lopussa noin 97 prosenttia.
Saadakseen omistukseensa kaikki Saunalahden osakkeet Elisa teki
lopuista osakkeista ja optio-oikeuksista lunastustarjouksen ja
käynnisti samanaikaisesti lunastustarjouksen kanssa osakeyhtiölain
mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn, joka
päättyi 13.1.2006 klo 16.30. Elisa on käynnistänyt osakeyhtiölain
mukaisen välimiesmenettelyn Saunalahti Group Oyj:n osakkeiden
lunastamiseksi.

Elisa myi 4.11.2005 turvaliiketoimintaan keskittyneen Estera Oy:n
osakekannan ISS Security Oy:lle. Kaupan yhteydessä Estera myi osan
liiketoiminnastaan Estera Oy:n toimivalle johdolle.

Elisa myi 30.11.2005 aikaisemmin Radiolinjan käytössä olleen
Kiinteistö Oy Espoon Keilasatama 5:n koko osakekannan Kuntien
eläkevakuutukselle. Myyty kiinteistö ei kuulu Elisan strategian
mukaisiin omistuksiin.

Matkaviestintäliiketoiminta

            9-12/05   9-12/04   1-12/05   1-12/04                      
Kokonaisliittymämäärä  
(Suomi ja Viro)    2 228 101  1 609 015  2 228 101  1 609 015
Kokonaisliittymämäärä  
Suomessa*       1 962 101  1 383 515  1 962 101  1 383 515        
- Verkko-operaattori  
 Suomessa**     1 483 129  1 383 515  1 483 129  1 383 515           
- Saunalahden liit-
 tymät         478 973      -   478 973      -
Liittymät Virossa    266 000   225 500   266 000   225 500

* Elisan verkko-operaattori Suomessa
** Elisan verkko-operaattori Suomessa ilman Saunalahtea

Toiminnalliset luvut ilman Saunalahtea Suomessa

Liikevaihto/liittymä***
(ARPU),€          30,4    37,0     32,5    37,8
Vaihtuvuus (churn)***, %  22,6    38,9     28,4    33,7
Käyttö, milj. min.*    1 070    659    3 509    2 498
Käyttö, min./
liittymä/kk***       180    161     172     156
SMS, milj. kpl*       275    154     827     537
SMS, kpl/liittymä/kk***   40     38      38     34
Lisäarvopalvelut/ 
liikevaihto, %        17     14      16     14

* Elisan verkko-operaattori Suomessa 
*** Elisan palveluoperaattori Suomessa, ei sisällä Saunalahtea

Vuoden aikana Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa
kasvoi merkittävästi Saunalahden siirrettyä liittymänsä Elisan
verkkoon. Liittymiä oli vuoden lopussa noin kaksi miljoonaa
kappaletta. Ilman Saunalahden liittymiä Elisan liittymämäärä oli
1 483 129, kasvua 2 335 liittymää edellisestä neljänneksestä.

Vuonna 2005 Elisan oman palveluoperaattorin soitettujen
puheluminuuttien määrä liittymää kohden kasvoi noin 10 prosenttia
ja lähetettyjen tekstiviestien (SMS) määrä nousi noin 12
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Verkko-operaattorin
soitettujen minuuttien määrä kasvoi 40 prosenttia ja tekstiviestit
54 prosenttia. Verkko-operaattorin kasvaneeseen liikennemäärään
vaikutti oleellisesti Saunalahden tuoma lisäliikenne 1.9.2005
jälkeen.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 14 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui yhdysliikennemaksujen
ja kuluttajahintojen laskusta.

Elisan Virossa toimiva tytäryhtiö menestyi hyvin. Liikevaihto oli
88,1 miljoonaa euroa (75,3), käyttökate 27,9 miljoonaa euroa
(22,5) ja liikevoitto 18,5 miljoonaa euroa (13,2). Liittymämäärä
oli vuoden 2005 lopussa 266 000 (225 500).

Elisa sopi uusista matkaviestinverkkojen yhteenliittämismaksuista
TeliaSonera Finlandin ja Finnet Verkkojen kanssa. Elisan
matkaviestinverkon yhteenliittämismaksu on 1.6.2005 alkaen 8,4
senttiä minuutilta. Aikaisempi maksu oli 10 senttiä minuutilta.

Elisa toi markkinoille Vodafone Push Email -palvelun, jonka avulla
sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen matkapuhelimella
helpottuu.

Elisa esitteli yhdessä Nokian kanssa uuden matkapuhelinkonseptin,
jossa puhelin ja palvelut ovat samassa paketissa. Elisa Mobi-
valikon ansiosta hyöty- ja viihdepalvelut sekä puhelimen
tärkeimmät ominaisuudet ovat helposti käytettävissä.

Elisa toi asiakkailleen kansalaisvarmenteellisen SIM-kortin.
Elisan ja Väestörekisterikeskuksen yhdessä tuottama palvelu
mahdollistaa kuluttajille edullisen, turvallisen ja
käyttäjäystävällisen tavan sähköisiin palveluihin.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta           31.12.05   31.12.04 muutos-%
Laajakaistaliittymät yhteensä  420 465   250 390    68
 - Elisan liittymät       384 909   222 307    73
 - Saunalahden liittymät     35 556    28 083    27
ISDN kanavat           128 665   159 591    -19
Kaapeli-TV –liittymät      214 054   198 447     8
Analogiset ja muut liittymät   578 002   639 202    -10
Liittymät yhteensä       1 305 630  1 219 547     7

Elisan laajakaistaliittymien kysyntä jatkui koko vuoden 2005
voimakkaana. Lisäystä vuoden takaisesta liittymämäärästä oli 
73 prosenttia. Yhtiö saavutti laajakaistamarkkinajohtajuuden
Suomessa.

Suomen kansallisen laajakaistastrategian mukainen miljoonan
laajakaistaliittymän tavoite ylitettiin kesäkuussa. Perinteisten
liittymien määrä jatkoi edelleen laskuaan puheen siirtyessä
matkaviestintäverkkoon ja dataliikenteen siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Maaliskuun alussa tuli voimaan lankaverkosta matkapuhelimeen
soittamisen hinnoitteluperusteiden muutos. Tämä mahdollisti
loppuasiakkaille halvemmat hinnat soitettaessa lankaverkosta
matkapuhelimeen.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 4 989 henkilöä 
(5 590). Vuoden lopussa henkilömäärä oli 4 681 (5 376).

              31.12.05   31.12.04   muutos-%
Matkaviestintä         1 629    1 477     +10
Kiinteä verkko         3 001    3 015      -0
Muu liiketoiminta         -     814       
Konsernitoiminnot         51      70     -27
Yhteensä            4 681    5 376     -13

Vuoden aikana Comptelin myynnin seurauksena henkilöstömäärä väheni
noin 420 henkilöllä, Esteran myynnin seurauksena noin 160
henkilöllä ja Yomi Softwaren myynnin seurauksena noin 260
henkilöllä. Henkilöstömäärää kasvatti Tikka Communicationsin ja
Saunalahden tulo Elisan tytäryhtiöksi. Kumpikin yhtiö kasvatti
henkilömäärää noin 260 henkilöllä.

Elisa teki vuonna 2005 merkittävän liiketoimintarakenteellisen
muutoksen keväällä ja kesällä. Tätä täsmennettiin vuoden 2005 
lopussa. Osana tätä muutosta Elisa toteutti toimintojen 
uudelleenjärjestelyjä tavoitteena toiminnan yksinkertaistaminen 
ja tehostaminen. Tämä johti ulkoistuksiin ja pienempään 
henkilöstötarpeeseen. Henkilöstömäärän vähentämisessä
käytettiin eläkejärjestelyitä ja tukipaketteja.

Investoinnit

miljoonaa euroa             1-12/05  1-12/04
Investoinnit käyttöomaisuuteen,josta     204    182
- matkaviestintäliiketoiminta         86    68
- GSM-rahoitussopimusten takaisinostot    4    20
- kiinteän verkon liiketoiminta       112    88
- muut                     2     6
Osakkeet                   415    61
- joista osakevaihdolla hankittu       361    47
Yhteensä                   619    243
 
Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vuoden 2005 aikana
hyvinä. Kassavirta investointien jälkeen oli 308 miljoonaa euroa
(225). Kassavirran kasvuun edellisestä vuodesta vaikuttivat
erityisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen,
lainasaamisen ja käyttöomaisuuden myynnit sekä saadut
vahingonkorvaukset.

Elisa allekirjoitti 17.6.2005 seitsenvuotisen 170 miljoonan euron
syndikoidun lainan. Laina korvasi kesäkuussa 2003 allekirjoitetun
samansuuruisen lainajärjestelyn.

Ennen Elisan TEL-eläkevastuiden siirtymistä Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Varmalle, Elisa maksoi Elisa-konsernin
Eläkesäätiölle ennenaikaisesti takaisin 64 miljoonan euron
suuruiset eläkelainat.

Elisa päivitti 7.11.2005 EMTN-ohjelman uusien
direktiivivaatimusten mukaiseksi.

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut:
miljoonaa euroa             31.12.05   31.12.04
Nettovelka                  293     462
Gearing, %                  21,7     50,6
Omavaraisuusaste, %             61,7     49,3
                               
                     1-12/05   1-12/04
Kassavirta investointien jälkeen       308     225

Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt:
miljoonaa euroa           Enimmäismäärä   Käytössä 
                           31.12.05
Komittoitu luottolimitti           170      0
Yritystodistusohjelma 1)           150      0
EMTN-ohjelma 2)               1 000     452

1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu.

Pitkien lainojen luokitukset:
Luokittaja            Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2        vakaa
Standard & Poor’s           BBB    negatiivinen

Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli vuoden lopussa 166 066 016 
(141 989 109) kappaletta ja markkina-arvo 2 596 miljoonaa euroa
(1 682).

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä vuoden
2005 aikana kaikkiaan 248,3 miljoonaa kappaletta 3 464 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 171,5 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.

Elisalla ei vuoden lopussa ollut voimassa olevia optio-oikeuksia.

Omat osakkeet

Konserniyhtiöiden omistuksessa olevien Elisan osakkeiden
kokonaismäärä oli vuoden lopussa 180 000 kappaletta (vuoden 2004
lopussa 210 672), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 90 000
euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,11 prosenttia.

Tutkimus ja kehitys

Konsernissa käytettiin vuonna 2005 tutkimus- ja kehitystoimintaan
8 miljoonaa euroa (17). Merkittäviä tutkimustrendejä olivat mm. IP-
teknologiat, päätelaitteiden kehitys ja palvelukeskeinen
arkkitehtuuri. Uusien palvelujen kehittämisessä avainasemassa on
asiakaskeskeinen tutkimus. Osana asiakassuuntautuneisuuden 
lisäämistä T&K -yksikkö siirrettiin päättyneen tilikauden lopussa 
osaksi liiketoimintayksikköjä.


Elisan ylimääräinen yhtiökokous

Elisa Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 5.12.2005 hallituksen
ehdotuksen mukaisesti maksaa ylimääräisenä osinkona 0,40 euroa
osakkeelta. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenmäärää lisättiin
kahdella siten, että hallituksessa on 8 jäsentä. Uusiksi jäseniksi
valittiin pääjohtaja Lasse Kurkilahti ja asianajaja Matti Manner.
Elisan yhtiöjärjestyksestä poistettiin kohta ”Äänestysrajoitus”.

Hallituksen valtuudet

Elisan 14.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään
osakepääoman korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 28,3 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
korottua yhteensä enintään 14 150 000 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset valtuutuksesta omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutukset koskevat
korkeintaan 6 888 000 omaa osaketta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhteisellä arvo-
osuustilillä olevien osakkeiden myymisestä osakeyhtiölain 3a luvun
3a § mukaisesti.

Suunnattu osakeanti

Elisa teki 7.7.2005 julkisen osakevaihtotarjouksen kaikista
Saunalahti Group Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista. Elisan
osakevaihtotarjouksessa tarjoama vastike oli 1 Elisan osake
kutakin Saunalahden 5,6 osaketta kohden. Vastike oli
laskennallisesti noin 27 prosenttia korkeampi kuin Saunalahden
osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi viimeisen 12
kuukauden ajanjaksolta. Elisa teki lisäksi Saunalahden
optionhaltijoille ostotarjouksen, jossa tarjotaan 1,53 euroa
käteistä kutakin vuoden 2002 optio-ohjelman optio-oikeutta kohden
ja 1,82 euroa käteistä kutakin vuoden 2003 optio-ohjelman optio-
oikeutta kohden. Elisan tarjoaman vastikkeen laskennallinen
kokonaismäärä oli tarjoushetkellä noin 320 miljoonaa euroa.

Elisan omistusosuus ylitti kaksi kolmasosaa (2/3) Saunalahden
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Elisan toteutettua 4.11.2005
päättyneen ostotarjouksen Saunalahden osakkeista ja optioista.
Elisa teki 11.11.2005 päätöksen ostotarjouksen toteuttamisesta, ja
Saunalahden osakkeiden omistusoikeus siirtyi Elisalle 14.11.2005.
Vuoden 2005 lopussa Elisa omisti noin 97 prosenttia Saunalahden
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Elisa teki 12.12. Saunalahden osakkeista ja optio-oikeuksista
lunastustarjouksen, joka päättyi 13.1.2006 klo 16.30. Elisa
käynnisti samanaikaisesti lunastustarjouksen kanssa osakeyhtiölain
mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn saadakseen kaikki
Saunalahden osakkeet omistukseensa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisa ja TeliaSonera sopivat luopuvansa oikeudenkäynneistä koskien
matkaviestinverkkojen yhteenliittämismaksujen palautus- ja
korvausasioita sekä TeliaSoneran nostamaa patenttikannetta.
Ratkaisuna TeliaSonera Finland maksoi korvauksia Elisalle 30
miljoonaa euroa. Elisa sopi myös vastaavat vaatimukset Finnet
Verkkojen osalta ja maksoi korvauksia Finnet Verkoille 2 miljoonaa
euroa. Finnet Verkot on käynnistänyt vuoden 2006 alussa
välimiesmenettelyn liittyen Saunalahden yhteenliittämiskorvauksiin.

Välimiesoikeus vahvisti Yomi Oyj:n sulautumiseen liittyvässä
lunastusmenettelyssä osakkeen lunastushinnaksi 7,30 euroa
osakkeelta. Lunastus koski 636 294 kappaletta Yomi Oyj:n entistä
osaketta. Asian käsittely jatkui käräjäoikeudessa 428 600 osakkeen
osalta.

Helsingin Käräjäoikeus hylkäsi Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:n
(entinen Oy Radiolinja Ab) kevään 2000 yhtiökokouksen osakepääoman
korotuspäätöksestä nostetun moitekanteen Elisan kannan mukaisesti.
Kantajat ovat valittaneet päätöksestä Hovioikeuteen. Elisa
Matkapuhelinpalvelut Oy:n sulautuminen Elisaan merkittiin
kaupparekisteriin 31.12.2005.

Entisen Oy Radiolinja Ab:n osakkeiden osakeyhtiölain mukaiseen
lunastukseen liittyen välimiesoikeus antoi vuonna 2001 päätöksen
7.904,83 euron lunastushinnasta. Lunastushintaan liittyviä
oikeudenkäyntejä on vireillä vielä 325 osakkeen osalta.

Elisa on käynnistänyt osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn
Tikka Communications Oy:n jäljellä olevien osakkeiden
lunastamiseksi. Elisa sai lunastettaviin osakkeisiin
omistusoikeuden joulukuussa 2005.

Elisa on käynnistänyt osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn
Saunalahti Group Oyj:n osakkeiden lunastamiseksi. Elisa vaatii
lunastushinnaksi 2,29 euroa osakkeelta. Välimiesoikeuden
käsiteltävänä on lunastushinta noin 3,8 miljoonan osakkeen osalta.

Viranomaisilla on meneillään Elisaa koskevia tutkimuksia ja
selvityksiä liittyen mm. laajakaistan ja kiinteän verkon
hinnoitteluun sekä yhteenliittämishintoihin.

Elisan toimintaan liittyvät olennaiset riskit

Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu Elisan
päämarkkina-alueilla. Kireä kilpailu voi vaikuttaa Elisan
liiketoimintaan.

Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella kehityksellä voi
olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on maailman suurimpia. Tämän takia
matkapuhelinliittymien kokonaismarkkina maassamme ei voi enää
olennaisesti kasvaa. Lisäksi Elisan kiinteän verkon
puhelinliikenteen osuus on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät
voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia.

Telekommunikaatioala on voimakkaasti säännelty. Elisa ja sen
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot. Nämä
tahot mm. säätelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen
hintatasoja.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Elisa ja Manpower sopivat 2.1.2006 Elisan Contact Centerien
telemarkkinointityyppisten outbound-toimintojen ulkoistamisesta
Manpower Business Solutions Oy:lle helmikuun alusta lulkien.
Liiketoiminnan siirron yhteydessä 134 henkilöä Elisan Contact
Centereistä siirtyi 1.1.2006 alkaen ns. vanhoina työntekijöinä
Manpowerin palvelukseen.

Elisa uudisti liiketoiminnan toimintamalliaan entistä
asiakassuuntautuneemmaksi ja tehokkaammaksi strategisten
valintojen mukaisesti. Elisan johtoryhmää laajennettiin
Saunalahdesta tulevilla henkilöillä ja samalla tapahtui kiertoa
sekä vastuujakoja uudistettiin.

Näkymät vuodelle 2006

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne 
jatkuu edelleen painopisteen siirtyessä yhä enemmän palveluihin.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa johtavana
palveluiden tarjoajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi edellisestä 
vuodesta. Muutokset toimintaympäristössä tuovat epävarmuutta 
tuloksen ennustettavuuteen. Kuitenkin kertaluonteisista eristä 
puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan paranevan 
edellisestä vuodesta. Tähän vaikuttavat mm. Saunalahti-kaupan 
synergiaedut, ja tehostamistoimenpiteet.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 13-15
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen. Vuodelle 2006 ajoittuu merkittäviä "yhden Elisan"
toimintamallia tukevien prosessien, IT- ja tuotantojärjestelmien 
uusimisia.

HALLITUS

Taulukot

Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön
tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on
annettu 8.2.2006

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa 
                     10-12  10-12  1-12  1-12
                     2005  2004  2005  2004

Liikevaihto               343,0  350,8 1337,3 1356,0
Liiketoiminnan muut tuotot        12,4  16,1  113,9  27,0
Liiketoiminnan kulut          -260,9 -244,9 -1005,1 -928,2
Käyttökate                94,5  122,0  446,1  454,8
Poistot ja arvonalentumiset       -56,8  -52,7 -213,2 -213,2
Liikevoitto                37,7  69,3  232,9  241,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista     0,0   1,4   1,2   1,3
Rahoitustuotot ja -kulut, netto      -5,1  -5,9  -22,2  -30,4
Voitto ennen veroja            32,6  64,8  211,9  212,5
Tuloverot                 -4,6  -13,3  -34,1  -53,2
Tilikauden voitto             28,0  51,5  177,8  159,3

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille          27,2  48,5  176,2  151,7
 Vähemmistölle              0,8   3,0   1,6   7,6
Tilikauden voitto             28,0  51,5  177,8  159,3


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton               0,18  0,35  1,22  1,10
Laimennettu                0,18  0,35  1,22  1,10

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin 
(1000 osaketta)
Laimentamaton              153822 137570 144807 137321
Laimennettu               153822 137570 144807 137321


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                    10-12  10-12  1-12  1-12
                     2005  2004  2005  2004

Matkaviestintä             197,3  179,9  739,9  712,8
Kiinteä verkko             173,0  162,0  670,9  653,6
Muut yhtiöt                1,5  33,5  38,2  108,4
Allokoimattomat erät               2,4       2,4
Segmenttien välinen liikevaihto     -28,8  -27,0 -111,7 -121,2
Konserni yhteensä            343,0  350,8 1337,3 1356,0

KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                    10-12  10-12  1-12  1-12
                     2005  2004  2005  2004

Matkaviestintä              51,8  56,7  220,1  227,0
Kiinteä verkko              36,8  48,2  159,6  200,7
Muut yhtiöt                5,2   7,5  55,8  20,3
Allokoimattomat erät           0,7   9,6  10,5   6,8
Konserni yhteensä            94,5  122,0  446,1  454,8

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-
SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                    10-12  10-12  1-12  1-12
                     2005  2004  2005  2004

Matkaviestintä              27,1  34,6  129,9  138,1
Kiinteä verkko              3,4  20,8  44,8  91,1
Muut yhtiöt                5,2   3,6  47,3  10,2
Allokoimattomat erät           2,0  10,3  10,9   2,2
Konserni yhteensä            37,7  69,3  232,9  241,6


KONSERNITASE
milj. euroa 
                            31.12. 31.12.
                             2005  2004
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet                 178,7  68,7
Liikearvo                        770,6  473,3
Aineelliset hyödykkeet                 660,6  724,2
Osuudet osakkuusyrityksissä                0,4  11,7
Myytävissä olevat sijoitukset              44,2   9,3
Laskennallinen verosaaminen               42,5  42,5
Muut saamiset                      10,6  47,6
                            1707,6 1377,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                     20,3  15,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset             261,8  308,5
Rahavarat                        212,7  162,8
                            494,8  486,4
Varat yhteensä                     2202,4 1863,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        1337,3  883,5
Vähemmistöosuus                     12,4  31,0
Oma pääoma yhteensä                  1349,7  914,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka                 40,6  29,8
Varaukset                         9,4  21,4
Pitkäaikaiset korolliset velat             393,7  593,4
Muut pitkäaikaiset velat                 12,7  10,3
                            456,4  654,9
Lyhytaikaiset velat
Varaukset                         3,4   3,3
Lyhytaikaiset korolliset velat             112,4  31,8
Ostovelat ja muut velat                 280,4  259,2
                            396,3  294,3

Oma pääoma ja velat yhteensä              2202,4 1863,7


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
milj. euroa 

           Yli- Omat  Muut Kertyneet Vähemmis-    Oma  
      Osake- kurssi- osak- rahas-  voitto-    tön  pääoma
      pääoma rahasto keet  tot   varat   osuus yhteensä
Oma pääoma 
31.12.2003  69,0  516,7  0,0  3,4   110,0   77,4   776,5
IFRS:n 
käyttöönoton 
vaikutus          -24,7            -4,1   -28,8
Oikaistu oma 
pääoma 
1.1.2004   69,0  516,7 -24,7  3,4   110,0   73,3   747,7
Tytäryritys-
ten hankinnat                 1,1   -37,1   -36,0
Myytävissä 
olevat 
sijoitukset            -0,4             -0,4
Muut muutokset               -12,0    0,3   -11,7
Suoraan omaan 
pääomaan 
kirjatut erät           -0,4   -10,9   -36,8   -48,1
Tilikauden 
voitto                   151,7    7,6   159,3
Kaudella kir-
jatut tuotot 
ja kulut          
yhteensä              -0,4   140,7   -29,2   111,1
Osingonjako                      -13,1   -13,1
Osakeanti   2,0  13,7     31,5             47,2
Omien 
osakkeiden 
myynti           21,6                 21,6
Oma pääoma 
31.12.2004  71,0  530,4 -3,1  34,5   250,8   31,0   914,5


Oma pääoma 
1.1.2005   71,0  530,4 -3,1  34,5   250,8   31,0   914,5
Tytäryritysten 
myynti                        -15,8   -15,8
Tytäyritysten 
hankinnat         -0,2            -0,2   -0,4
Myytävissä 
olevat 
sijoitukset            34,7             34,7
Muut muutokset                3,7         3,7
Suoraan omaan 
pääomaan 
kirjatut erät       -0,2  34,7    3,7   -16,0   22,2
Tilikauden 
voitto                   176,2    1,6   177,8
Kaudella kir-
jatut tuotot 
ja kulut          
yhteensä          -0,2  34,7   179,9   -14,4   200,0
Osingonjako                -123,2   -4,2  -127,4
Osakeanti   12,0        349,7             361,7
Omien osak-
keiden myynti        0,8                  0,8
Oma pääoma 
31.12.2005  83,0  530,4 -2,5  418,9   307,5   12,4  1349,7


TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj.euroa 
                            10-12  1-12
                             2004  2004

Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta FAS:n mukaan  38,3  113,9
Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä:
Liikearvon poiston peruutus               10,9  44,6
Työsuhde-etuudet                     7,1  10,7
Vuokrasopimukset                     -4,3  -9,6
Rahoitusinstrumentit                   0,0   0,5
Tuloverot                        -0,5  -0,8
IFRS-oikaisut yhteensä                  13,2  45,4

Tilikauden voitto IFRS:n mukaan             51,5  159,3

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille                  48,5  151,7
Vähemmistölle                       3,0   7,6
                             51,5  159,3
OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj.euroa
                             1.1. 31.12.
                             2004  2004

Oma pääoma FAS:n mukaan                 699,1  851,0
Vaikutukset IFRS:iin siirtymisestä: 
Liikearvon poiston peruutus                   44,6
Työsuhde-etuudet                    -24,0  -13,5
Vuokrasopimukset                     4,7  -4,9
Arvonkorotusten peruutus                -11,1
Rahoitusinstrumentit                   0,9   1,1
Muut oikaisut                       1,7   1,6
Tuloverot                         3,2   3,6
IFRS-oikaisut yhteensä                 -24,6  32,5
Emoyhtiön osakkeenomistajille              674,5  883,5

Vähemmistöosuudet FAS:in mukaan             77,4  33,6
IFRS-oikaisut                      -4,1  -2,6
Vähemmistölle                      73,3  31,0

Oma pääoma IFRS:n mukaan                747,8  914,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa 
                             1-12  1-12
                             2005  2004
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja                   211,9  212,5
Oikaisut yhteensä                    146,9  199,7
Käyttöpääoman muutos                  -23,7   4,9
Liiketoiminnan rahavirta                335,1  417,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot       -20,4  -45,8
Maksetut verot                      -5,1  -16,0
Liiketoiminnan nettorahavirta              309,6  355,3

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen             -194,9 -171,4
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin     -4,1  -10,4
Omaisuuden myynnit                   197,4  51,4
Investointien nettorahavirta               -1,6 -130,4

Rahavirta investointien jälkeen             308,0  224,9

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti                  0,8   6,4
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)        0,8  24,3
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)           -102,4 -110,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)    -18,6  -15,3
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)           -16,7  -21,0
Maksetut osingot                    -122,0  -13,0
Rahoituksen nettorahavirta               -258,1 -129,3

Rahavarojen muutos                    49,9  95,6
Rahavarat tilikauden alussa               162,8  67,2
Rahavarat tilikauden lopussa              212,7  162,8


VASTUUT
milj. euroa
                            31.12. 31.12.
                             2005  2004
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
 Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta          18,7  27,6
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset             0,9   0,2
Annetut takaukset
 Muiden puolesta                     3,1
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä        22,6  27,8

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
 Nimellisarvo                          13,5

Leasingsopimukset ja
muut sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut                      14,3  18,3
Takaisinostovastuut                    0,7   1,2
Vuokravastuut kiinteistöistä               63,3  77,2
Vuokravastuut yhteensä                  78,3  96,7

Muut vastuut
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns. QTE-järjestely)           23,5  22,8
QTE-järjestelyn kokonaisarvo              171,5  149,8
Muut vastuut                       0,6   9,1

TUNNUSLUVUT
milj. euroa 
                    10-12  10-12  1-12  1-12
                     2005  2004  2005  2004

Oma pääoma/osake, (euroa)                8,06  6,23
Korollinen nettovelka                  293,5  462,2
Gearing                        21,7 % 50,6 %
Omavaraisuusaste                    61,7 % 49,3 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen   71,3  59,2  204,4  181,8
josta rahoitusleasingilla hankittu 
osuus                   0,3   4,9   9,5  10,4
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta  20,8 % 16,9 % 15,3 % 13,4 %
Sijoitukset osakkeisiin         374,7  52,6  414,8  61,1
josta osakevaihdolla hankittu osuus   361,2  47,2  361,2  47,2
Henkilöstö keskimäärin                  4989  5590

Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing % 
                 Korolliset velat - rahavarat
                --------------------------------x 100
                 Oma pääoma + vähemmistöosuudet

Omavaraisuusaste % 

                 Oma pääoma + vähemmistöosuudet
                --------------------------------x 100
                Taseen loppusumma - saadut ennakot


Korollinen nettovelka      
                
                Korolliset velat - rahavarat


Oma pääoma/osake 
               Oma pääoma ilman vähemmistön osuutta
          --------------------------------------------------
          Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa


Tulos/osake 

               Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
           -----------------------------------------------
           Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa