YHTIÖKOKOUS 14.3.2005

ELISA OYJ             PÖRSSITIEDOTE     10.2.2005 KLO 09.15

YHTIÖKOKOUS 14.3.2005

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 14.3.2005 kello 14.00
Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla kello 13.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1.
Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.

2.
Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta
lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien
uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 28,3 miljoonaa
kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 14.150.000
eurolla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia
sekä päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien
osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien
ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
tai muiden yhteistoimintajärjestelyiden rahoittaminen, toimeenpaneminen tai
mahdollistaminen, yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
kehittäminen taikka muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä järjestely.
Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista, mutta päätöstä ei saa
tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään,
että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että 31.3.2005 saakka voimassaoleva osakepääoman
korottamisvaltuutus peruutetaan käyttämättömiltä osin.

3.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin valtuutus
päättää enintään 6.888.000 oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi tai
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Ehdotettu
enintään 6.888.000 osakkeen määrä on noin 4,85 % Elisa Oyj:n osakkeiden
kokonaismäärästä (141.989.109 osaketta). Yhtiön hallussa ei tällä hetkellä ole
omia osakkeita, mutta yhtiön tytäryhtiöiden hallussa on yhteensä 210.672
kappaletta yhtiön osakkeita. Tämän valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä yhdessä tytäryhteisön omistamien osakkeiden kanssa on 5 % yhtiön
koko osake- ja äänimäärästä. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla ja alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin
Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa. Hankintavaltuutus on voimassa yhden vuoden tästä yhtiökokouksesta
lukien.

Koska tämän valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on
korkeintaan 4,85 % yhtiön koko osakemäärästä ja kaikista äänistä, osakkeiden
hankkimisella ei tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön muiden
osakkeenomistajien osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

4.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.888.000 kappaletta yhtiölle hankittuja omia
osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on
etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä
laajuudessa. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä
Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi yhtiölle
investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutuksen ei
esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään
arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Hankintavaltuutus on voimassa yhden vuoden tästä
yhtiökokouksesta lukien.

5.
Hallituksen ehdotus yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myymiseksi.

Elisa Oyj:n osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 17.6.1999 alkaen.
Yhteisellä arvo-osuustilillä on tällä hetkellä 528.450 yhtiön osaketta eli noin
0,37 % kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
tekisi päätöksen myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat osakkeet niiden
omistajien lukuun osakeyhtiölain 3a luvun 3a §:n mukaisesti.
Osinko


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 maksetaan osinkona 0,40
euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on
merkitty 17.3.2005 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 24.3.2005.
Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja


Elisa Oyj:n suurimmat kotimaiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten
lukumääräksi 6 ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet Keijo
Suila, Ossi Virolainen, Matti Aura, Mika Ihamuotila, Pekka Ketonen ja Jussi
Länsiö. Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG
Wideri Oy Ab, KHT-yhteisön.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
4.3.2005 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee
hyvissä ajoin ennen 4.3.2005 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa.

Ilmoittautuminen alkaa 22.2.2005.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset niihin liittyvine osakeyhtiölain
edellyttämine asiakirjoineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 22.2.2005 alkaen
osoitteessa Kutomotie 18, Helsinki (aula). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajalle.

ELISA OYJ


Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa