Endomines aloittaa laajan malminetsintähankkeen Karjalan kultalinjalla

Report this content

Endomines AB, pörssitiedote 17.4.2018 klo 13:30 ruotsin aikaa

Endomines aloittaa laajan ja systemaattisesti suunnitellun malminetsintähankkeen Karjalan kultalinjalla. Yhtiöllä on malminetsintäoikeudet koko 40 kilometriä pitkän, kultaesiintymille potentiaalisen vihreäkivivyöhykkeen alueella. Endominesin aikomuksena on toteuttaa malminetsintähanketta usean vuoden aikana. Vuodelle 2018 suunnitellut toimenpiteet toteutetaan pääosin seuraavien kuuden kuukauden aikana noin kahden miljoonan euron malminetsintäbudjetilla.

Endomines on vuoden 2017 kesästä lähtien tehnyt yhteistyötä australialaisen konsulttiyhtiön Model Earthin kanssa luodakseen kolmiulotteisen rakenteellisen mallin alueen geologiasta sekä tunnistaakseen tarkkoja malminetsintäkohteita mallin avulla. Mallin ensimmäinen vaihe valmistui maaliskuussa ja se perustuu huomattavaan määrään jo olemassa olevaa kairaus-, geofysikaalista ja moreeninäytetietoa. Mallin valmistuttua malminetsintäprojekti päästään aloittamaan toisen vuosineljänneksen alkupuolella suunnitelmien mukaan.

Kuluvan vuoden malminetsintäsuunnitelmaan sisältyy 5 000 metriä timanttikairausta, 3 500 moreeninäytettä sekä geofysiikkaa, muun muassa indusoidun polarisaation mittausta (IP), gravimetristä maanpintamittausta sekä lennokilla tapahtuvaa magneettista mittausta. Lisätietoa saadaan myös projektista, jossa yhdessä GTK:n kanssa analysoidaan digitaalisesti Karjalan kultalinjalta aiemmin otettuja kairasydännäytteitä.

"Olemme innoissamme Karjalan kultalinjalla alkavan malminetsintähankkeemme mahdollisuuksista. Yhteistyömme australialaisten konsulttien kanssa on tuonut uutta tietoa Karjalan ja Australian kulta-alueiden vihreäkivivyöhykkeiden samankaltaisuuksista. Tämän tiedon perusteella olemme identifoineet uusia mielenkiintoisia kohteita, jotka vaikuttavat lupaavilta, mutta ovat vielä lähes tutkimattomia. Olemme myös tyytyväisiä voidessamme todeta, että malminetsintähankkeemme hyödyntää viimeisintä teknologiaa niin kolmiulotteisessa mallinnuksessa kuin tekoälyn käytössäkin, mikä nostaa malminetsintämme kokonaan uudelle tasolle”, toteaa Endominesin toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde.

Tarkempaa tietoa malminetsinnästä Karjalan kultalinjalla

Malminetsintäkohteiden identifiointi ja luokittelu perustuvat tietoon malmin muodostumisprosesseista, uusiin tulkintoihin Karjalan kultalinjan geologiasta sekä käytännön kokemuksiin vastaavista vihreäkivivyöhykkeistä Australiassa. Tärkeimmät kairauskohteet ovat viiden kilometrin säteellä Pampalon kaivoksesta ja parhaana kohteena pidetään Pampalon kaakkoispuolella sijaitsevaa niin kutsuttua Central Duplex Zone -aluetta, joka on toistaiseksi lähes tutkimaton. Useita pienempiä kohteita on identifioitu jo tunnettujen Pampalon, Hoskon ja Rämepuron esiintymien lähistöllä.

Moreenitutkimukset keskittyvät sellaisiin lupaaviin kohteisiin, missä aiempi näytteenottotiheys on ollut matala tai mistä aiempaa näytteenottohistoriaa ei merkittävästi ole. Tällaiset alueet ovat osin samoja kuin edellä mainitut kairauskohteet, mutta mukana on myös mielenkiintoinen uusi alue Karjalan kultalinjan pohjoispäädyssä. Yhdessä geokemiallisen tiedon kanssa moreenitutkimukset auttavat identifioimaan kultapotentiaalisia alueita timanttikairauksia varten.

Geofysikaaliset tutkimukset kattavat mm. IP-maastomittauksen Karjalan kultalinjan Central Domain -alueella, missä tutkimuksen avulla pyritään havaitsemaan massiivisia tai pirotteisia metallisulfideja.

Gravimetrisiä tutkimuksia, joilla voidaan erottaa kivilaatuja niiden tiheyden perusteella, tehdään kaakkoon suuntautuvalla alueella Pampalon pohjoispuolelta aina Central Domain -alueelle asti. Magneettinen lennokkimittaus, jolla saadaan alustavaa magneettista tietoa uusien malminetsintäkohteiden määrittämiseksi, on suunniteltu tehtäväksi Hoskon pohjoispuolella.

Lisätietoja

Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, jonka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 17.4.2018 kello 13:30 ruotsin aikaa.

Endomines  

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Tilaa

Liitteet & linkit