• news.cision.com/
  • Endomines AB/
  • Endomines on päättänyt kokonaan taatusta suunnatusta osakeannista velkakirjojen haltijoille Yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja kaivosten kehittämisen nopeuttamiseksi

Endomines on päättänyt kokonaan taatusta suunnatusta osakeannista velkakirjojen haltijoille Yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja kaivosten kehittämisen nopeuttamiseksi

Report this content

Endomines on päättänyt kokonaan taatusta suunnatusta osakeannista velkakirjojen haltijoille Yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja kaivosten kehittämisen nopeuttamiseksi

Endomines AB (publ), pörssitiedote 18.2.2022 kello 18.30 CET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, YHDYSVALLOISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. LISÄTIEDOT AIHEESTA OVAT TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSSA.

 

Endomines on päättänyt kokonaan taatusta suunnatusta osakeannista velkakirjojen haltijoille Yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja kaivosten kehittämisen nopeuttamiseksi

Endomines AB:n (publ) (”Endomines” tai ”Yhtiö”) hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 10.6.2021 antaman valtuutuksen perusteella päättänyt suunnatusta 28 571 492 osakkeen annista Yhtiön velkakirjojen haltijoille (”Velkakirjanhaltijat”) hintaan 0,21 euroa (SEK 2,221[1]) osakkeelta (”Suunnattu anti”), mikä tarjoaa yhteensä 6 000 000 euron varat (SEK 63 466 2011) ennen annin hallinnollisia kuluja. Suunnatun annin tuotto on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti kaikkien Yhtiön liikkeeseen laskemien vakuudellisten kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen (ISIN: SE0012323632) (”Velkakirjat”) lunastukseen. Velkakirjojen lunastuspäivä on 7.3.2022.

Endomines varmistaa annilla merkittävästi vahvemman taloudellisen aseman mahdollistaakseen kaivostoiminnan nopeamman kehityksen sekä malminetsinnän.

Suunnattu anti antaa Yhtiölle mahdollisuuden: lunastaa kaikki liikkeeseen lasketut ja liikkeessä olevat maaliskuussa 2022 erääntyvät Velkakirjat; alentaa yhtiön rahoituksen kustannuksia; tarjota lisäpääomaa yhtiön toimintaan; minkä seurauksena yhtiön tase vahvistuu merkittävästi. Joukkovelkakirjalainan lunastuksen ja lainakustannusten alenemisen myötä Yhtiö pystyy keskittymään toiminnan kassavirran vahvistamiseen ja kasvun varmistamiseen tulevaisuudessa. Hallitus on arvioinut erilaisia ​​rahoitusvaihtoehtoja ja katsoo, että uusien osakkeiden antaminen Velkakirjan omistajille näillä ehdoilla on tällä hetkellä paras vaihtoehto Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille varmistaakseen lainojen erääntymisen aikataululla kustannustehokkaimman rahoituksen joukkovelkakirjalainan lunastukselle sekä Yhtiön toiminnalle verrattuna muihin mahdollisiin rahoitusvaihtoehtoihin.

Joukkovelkakirjojen haltijoilla on oikeus merkitä annissa olevia osakkeita suhteessa osallistuvien Velkakirjanhaltijoiden hallussa olevien Velkakirjojen määrään.

Suurimmat joukkovelkakirjojen haltijat ovat muiden sijoittajien kanssa antaneet suunnatulle annille 100 prosenttia vastaavan takaussitoumuksen. Merkintätakaussitoumuksista Yhtiö ei maksa palkkiota.

Suunnatun annin arvioidaan rekisteröitävän Ruotsin kaupparekisteriin noin 3. maaliskuuta 2022. Suunnatun annin osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Endominesin osakepääoma nousee 57 142 858 kruunulla 515 548 930 kruunuun ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä ja äänien määrä Endominesissa kasvaa 28 571 492 osakkeella ja äänellä 257 774 465 osakkeeseen ja ääneen. Suunnattu osakeanti laimentaa noin 11,08 prosenttia Yhtiön osakkeita, perustuen Endominesin osakkeiden ja äänten kokonaismäärään Suunnatun annin jälkeen.

 

Lisätietoja:

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 18.2.2022 kello 18:30 CET.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

 

 

Tärkeää tietoa suunnatusta annista ja tiedotteesta

Tämä lehdistötiedote ei ole eikä ole osa arvopapereiden myyntitarjousta. Tiedotetta eikä sen osaa ei saa kopioida, eikä levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, Yhdysvaltoihin tai minnekään muualle, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Tämän tiedotteen levittäminen muualla saattaa olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, joiden haltuunsa tämä ilmoitus tulee, tulee ottaa selvää tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, ei vuoden 1933 arvopaperilain mukaan, ei sen jälkeen muokatun ("arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun Yhdysvaltojen arvopaperilakien mukaisesti, ja näin ollen sitä ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin arvopaperilain rekisteröintivaatimusten ulkopuolelle jäävän poikkeuksen nojalla tai kaupassa, johon ei sovelleta maan arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia tai soveltuvan osavaltion arvopaperilain mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään osaa suunnatusta annista Yhdysvalloissa tai toteuttaa julkista osakeantia Yhdysvalloissa.

Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Singaporen, Etelä-Afrikan tai Uuden-Seelannin sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä tietyin poikkeuksin kenen tahansa sellaisen henkilön tilille tai eduksi, jolla on rekisteröity osoite Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Uudessa-Seelannissa tai joka sijaitsee tai asuu siellä. Tässä kuvattuja arvopapereita ei tarjota yleisölle Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Uudessa-Seelannissa.

Tämä lehdistötiedote ei ole esite Euroopan parlamentin ja neuvoston 14. kesäkuuta 2017 annetun esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukaan eikä siitä johdettujen ja täytäntöönpantujen asetusten ("esiteasetus") mukaisesti, eikä sitä ole hyväksynyt mikään sääntelyviranomainen missään jäsenvaltiossa. Yhtiö ei ole valtuuttanut arvopapereiden tarjoamista yleisölle missään ETA-maassa, eikä suunnatun uuden osakeannin yhteydessä ole laadittu eikä laadita antiesitettä. Kaikissa ETA:n jäsenvaltioissa tämä tiedonanto on osoitettu vain esiteasetuksen mukaisille ammattimaisille sijoittajille kyseisessä jäsenvaltiossa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä asiakirjaa ja muuta tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyvää materiaalia jaetaan vain ja ne on suunnattu vain niille, ja mikä tahansa sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä asiakirja liittyy, on saatavilla vain ja niitä harjoitetaan. vain "ammattimaisten sijoittajien" kanssa, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammatillista kokemusta sijoituksiin liittyvistä kysymyksistä ja jotka kuuluvat vuoden 2000 Financial Services and Markets Actin (Financial Promotion) 19(5) artiklan "sijoitusammattilaisten" määritelmään. Asetus 2005 ("Asetus"); tai (ii) määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien soveltamisalaan kuuluvat suuren nettovarallisuuden yhteisöt (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan yhdessä termillä "merkitykselliset henkilöt"). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki investoinnit tai sijoitustoiminta, johon tämä tiedonanto liittyy, ovat vain asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla ja niitä harjoitetaan vain heidän kanssaan. Henkilöiden, jotka eivät ole asiaankuuluvia henkilöitä, ei tule ryhtyä toimiin tämän lehdistötiedotteen perusteella, eivätkä he saa toimia tai luottaa siihen.

Suunnatun annin yhteydessä tehtävä sijoituspäätös on tehtävä kaikkien yhtiötä ja liikkeeseen laskettuja osakkeita koskevien julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot ovat vain taustatietoja, eivätkä ne ole täydellisiä tai kokonaisia. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot tai niiden tarkkuus tai täydellisyys ja kokonaisuus ei ole varmistettu eivätkä ne siten ole luotettavia. Tämän tiedotteen tarkoituksena ei ole tunnistaa tai ehdottaa ottamaan riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä sijoitukseen Yhtiöön tai sen uusiin osakkeisiin.

 

[1] Perustuen Ruotsin keskuspankin (Sw. Sveriges Riksbank) viralliseen EUR/SEK-kurssiin 17.2.2022: 10,5777.