Endomines ottaa uuden vahvan suunnan – Uusia omistajia, osakeanti sekä laajentaminen Pohjois-Amerikkaan

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.

N.B. Alla oleva tiedote on lyhennelmä lehdistötiedotteesta joka annettiin julkisuuteen Endomines AB:n toimesta aiemmin tänään eikä sen tarkoituksena olla millään tavalla kattava. Lisätietoja osakeannista ja niistä transaktioista joita käsitellään alla, ks. Erillistä lehdistötiedotetta yhtiön kotisivulta, www.endomines.com.

Kuten aiemmin tänään on tiedotettu, kultakaivosyhtiö Endomines ottaa uuden suunnan ja kerää osakeannilla lähes 20 miljoonaa euroa kultakaivoksien hankintaan Pohjois-Amerikasta ja kullan etsinnän laajentamiseen Karjalan kultalinjalla. Samalla yhtiön tasetta vahvistetaan rahoitusjärjestelyillä, joissa sijoittajat Kyösti Kakkonen ja Gregory Smith tulevat yhtiön merkittäviksi omistajiksi.

Endomines järjestää merkintäoikeusannin jo käynnissä olevien ja tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi, taserakenteen vahvistamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi. Annissa yhdellä osakkeella saa merkitä kaksi uutta osaketta 9 Ruotsin kruunun osakekohtaisella merkintämaksulla. Annissa tavoitellaan noin 19,4 miljoonan euron pääoman lisäystä ja se ajoittuu tammikuulle 2018. Tietyt Endominesin nykyiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti antiin ja merkitsevänsä annissa osakkeita vähintään viidellä miljoonalla eurolla. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä.

Tähän saakka Endominesin operatiivinen toiminta on ollut Suomessa, jossa toimii Pampalon kaivos Karjalan kultalinjalla Ilomantsissa. Nyt yritys laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ostamalla yhdysvaltalaisen TVL Gold LLC:n, joka omistaa viisi kultaesiintymää Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa. Idahon hankkeissa on tällä hetkellä tunnettuja kultavarantoja yli 500,000 unssia, minkä lisäksi malminetsintäpotentiaali alueella on huomattava. Endominesin tavoitteena on käynnistää kaivostoiminta ensimmäisellä Idahon hankkeella jo vuoden sisällä ja kaikilla esiintymillä 3-5 vuoden aikana. Samalla Endomines panostaa malminetsintään Karjalan kultalinjalla. Alueelta on kerätty mittava määrä tietoa ja sen perusteella alueen potentiaalista on hyödynnetty vasta murto-osa.

Annin lisäksi Endominesin tasetta vahvistetaan järjestelemällä 7,6 miljoonan euron pankkilaina, jonka jälkeen yhtiölle ei jää enää korollisia velkoja rahoituslaitoksilta. Endominesin merkintäoikeusannin toteuduttua suunnitellulla tavalla yhtiö lyhentää lainaa ja lainanantaja ja takaaja myöntävät saatavalleen samansuuruisen akordin. Loppu luotosta myydään Kyösti Kakkosen pääosin omistamalle Joensuun Kauppa ja Koneelle, joka tietyin ehdoin konvertoi luoton Endominesin osakkeiksi. Järjestelyjen toteuduttua Joensuun Kauppa ja Kone tulee olemaan Endominesin suurin yksittäinen osakkeenomistaja noin 10 prosentin osuudella. Järjestelyjen ja takaisinmaksun jälkeen yhtiöllä ei ole korollista pankkilainaa.

”Olen innoissani alkavasta yhteistyöstä. Endomines on osoittanut vahvuutensa malminetsinnässä ja kestävän kehityksen mukaisessa kaivostoiminnassa Karjalan kultalinjalla. Yhtiö on taitavissa käsissä ja luottoni sen valoisaan tulevaisuuteen Karjalan malminetsinnän ja kansainvälisen laajentumisen kautta on vankka. Tämä järjestely on myös merkittävä satsaus suomalaiseen kaivosteollisuuteen”, Tokmanni-yhtiön perustajana tunnettu sijoittaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen sanoo.

”Kyösti Kakkosesta saamme Endominesille merkittävän kasvollisen suuromistajan, joka uskoo Karjalan kultalinjan kehittämismahdollisuuksiin. Tämä on meille erittäin tärkeä osa koko järjestelyä”, Endominesin hallituksen puheenjohtaja Staffan Simberg toteaa.

Pohjoisamerikkalaisen TVL Gold LLC:n ostohinta on 34 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 29 miljoonaa euroa). Kaivoshankinnasta kaksi kolmasosaa rahoitetaan suuntaamalla vaihtovelkakirjalaina TVL Goldin omistajalle, amerikkalaiselle Gregory Smithille. Vaihtovelkakirja konvertoidaan Endominesin osakkeiksi kolmen vuoden kuluessa, jonka jälkeen Smith nousee Endominesin suurimmaksi omistajaksi yli 20 prosentin osuudella. Pitkään kaivosalla toiminut Smith tuo Endominesiin lisää kansainvälisen kaivosalan osaamista ja sitoutunutta omistajuutta.

”Yhdistämme voimamme Endominesin kanssa, mikä tuo paljon lisäarvoa molemmille osapuolille. Minulla on vahva usko sekä Idahon hankkeisiin että Karjalan kultalinjaan, minkä vuoksi olen sitoutunut ottamaan merkittävän osan kauppahinnasta Endominesin osakkeina seuraavien vuosien aikana”, Gregory Smith toteaa.

”Tämä kokonaisvaltainen järjestely antaa Endominesille erinomaiset kasvumahdollisuudet. Taseen vahvistumisen lisäksi saamme uusia omistajia, jotka tuovat yritykseen myös omaa arvokasta osaamistaan. Jatkamme panostuksiamme systemaattiseen ja modernein menetelmin tehtävään malminetsintään Karjalan kultalinjalla ja USA:n yrityskaupan myötä laajennamme tuotannollista pohjaamme”, Endomines AB:n toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde sanoo.

Endomines AB aikoo olla aktiivinen kaivosalan kehittäjä niin Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin. Kullan hinnan kehitystä seuraten yhtiö etsii jatkuvasti myös uusia kasvumahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Saila Miettinen-Lähde
Toimitusjohtaja, Endomines AB
Puh. + 358 40 548 3695

Tiedote on yllämainitun henkilön toimesta annettu julkistettavaksi 22. marraskuuta 2017 kello 09:30 Ruotsin (CET) aikaa.

Endomines AB:stä
Endomines AB on kaivosyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. 

Yhtiön osakkeet on noteerattu sekä Nasdaq Tukholmassa että Helsingissä.

Tärkeää tietoa 
Tämä tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden merkintä koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, jonka Endomines arvioi julkaistavan noin 9.1.2018.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi lisäksi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta ei myöskään saa levittää tällaisiin maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai jurisdiktioon, jossa levittäminen edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi soveltuvan lainsäädännön vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää, pantata, myydä, uudelleenmyydä, myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin soveltuu poikkeus rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti sekä Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange Commission) tai minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu viranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen ole arvioinut tai hyväksynyt merkintäoikeusannin perusteita tai tämän ilmoituksen täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on rikos Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka ilmentää Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista.

Jos tämän tiedotteen suomen- ja ruotsinkielisen version välillä on eroja, on ruotsinkielinen versio määräävä. 

Tilaa

Liitteet & linkit