Endomines suunnittelee merkintäoikeusannin ja suunnattujen antien järjestämistä. Antien yhteismäärä on 417 miljoonaa Ruotsin kruunua

ja niillä rahoitetaan TVL Goldin suunniteltu hankinta ja järjestellään pankkilainoja

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.

Endomines AB:n (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") hallitus on tänään 22.11.2017 päättänyt järjestää määrältään noin 189 miljoonan Ruotsin kruunun merkintäoikeusannin ("Merkintäoikeusanti"), joka on ehdollinen 8.1.2018 koolle kutsuttavan ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Eräät nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin vähintään 60 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkistetaan tänään erillisellä tiedotteella.

Lisäksi Endomines on tänään allekirjoittanut aiesopimuksen koskien viiden Idahossa, Yhdysvalloissa, sijaitsevan kultamalmiprojektin hankintaa. Endominesin tarkoituksena on hankkia yhdysvaltalainen yhtiö TVL Gold 1 (“TVL Gold”), joka omistaa kyseiset projektit, 34 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (288 miljoonan Ruotsin kruunun[1]) kauppahinnalla.

Kolmasosa TVL Goldin kauppahinnasta maksetaan käteisellä. Kaupan toteutuksen yhteydessä, arviolta maaliskuussa 2018, maksettava ensimmäinen käteiskauppahinnan erä on määrältään noin 67 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka vastaa kolmasosaa Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista. Loppuosa käteisellä maksettavasta kauppahinnasta maksetaan TVL Goldin myyjälle osoitettavalla lainalla, jonka juoksuaika on 18 kuukautta. Loput kaksi kolmasosaa kauppahinnasta maksetaan vaihtovelkakirjalainalla, jonka juoksuaika on kolme vuotta ja joka vaihdetaan juoksuaikana Yhtiön osakkeiksi.

Endomines on myös sopinut velkojiensa kanssa, että 2 miljoonaan euron (20 miljoonan Ruotsin kruunun) osuus Yhtiön nykyisestä 7,6 miljoonan euron (76 miljoonan Ruotsin kruunun) velkasummasta annetaan anteeksi edellyttäen, että Yhtiö lyhentää velkasummaa 2 miljoonalla eurolla (20 miljoonalla Ruotsin kruunulla) välittömästi Merkintäoikeusannin jälkeen osakeannista saatavilla varoilla ja että Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”JKK”) samassa yhteydessä hankkii velkojilta loput Yhtiön veloista. Jäljelle jäävä velkamäärä, 3,6 miljoonaa euroa (36 miljoonaa Ruotsin kruunua), siirretään näin ollen Yhtiön nykyisiltä velkojilta JKK:lle, jonka pääomistaja on Kyösti Kakkonen, joka tunnetaan muiden muassa Tokmanni Oyj:n perustajana. JKK:n kanssa on sovittu, että se käyttää koko lainasaatavansa osakemerkintään Endominesin järjestämässä suunnatussa osakeannissa merkintähintaan 9,90 Ruotsin kruunua osakkeelta, ehdollisena Merkintäoikeusannin täysimääräiselle toteutukselle ja TVL Goldin hankinnan toteutumiselle. Sopimus JKK:n, ja siten myös Yhtiön velkojien, kanssa on ehdollinen sille, että TVL Goldin myyjän ja Yhtiön välinen osakkeiden kauppakirja allekirjoitetaan. Transaktion menestyksekkään toteuttamisen jälkeen Yhtiöllä ei olisi yhtään pankkilainaa.

Yllä kuvatun lisäksi noin 30 prosenttia Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista, 55 miljoonaa Ruotsin kruunua, tullaan käyttämään yhden TVL Goldin projektin, Friday-nimisen kaivoksen, tuotannon pikaiseen käynnistämiseen. Tavoitteena onkin käynnistää tuotanto vuoden sisällä kaupan toteuttamisesta. Loput Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista, 39 miljoonaa Ruotsin kruunua, tullaan käyttämään malminetsintään Karjalan kultalinjan alueella sekä Yhtiön muihin yleisiin toiminnan tarpeisiin.

TVL Goldin hankinta sekä Yhtiön lainoja koskeva sopimus ovat ehdollisia Endominesin osakkeenomistajien Merkintäoikeusantia ja TVL Goldin hankintaa koskevalle hyväksynnälle sekä Yhtiön hallitukselle annettavalle valtuutukselle koskien JKK:lle suunnattavaa osakeantia ja TVL Goldin myyjälle suunnattavan vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua. Tämän lisäksi JKK:n kanssa tehtävä järjestely on ehdollinen sille, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti, ellei muuta sovita JKK:n kanssa.

Yhteenveto – Merkintäoikeusanti

  • Endominesin osakkeenomistajille annetaan kullakin yhdellä (1) osakkeella oikeus merkitä kaksi (2) uutta osaketta
  • Osakkeen merkintähinta on 9,00 Ruotsin kruunua
  • Merkintäoikeusannilla kerättävät varat ovat 189 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen transaktiokustannuksia olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti
  • Merkintäoikeusantia koskeva listalleottoesite arvioidaan julkistettavan 9.1.2018
  • Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä on 8.1.2018
  • Merkintäoikeusannin merkintäaika on 10. – 24.1.2018 
  • Eräät nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin vähintään 60 miljoonalla Ruotsin kruunulla. 

Taustaa

TVL Goldin (Yhdysvallat) hankinta 

Endomines on tänään allekirjoittanut aiesopimuksen koskien viiden Idahossa, Yhdysvalloissa, sijaitsevan kultamalmiprojektin hankintaa. Yhtiö aikoo hankkia yhdysvaltalaisen yhtiön TVL Goldin, joka tällä hetkellä omistaa alla kuvaillut kultamalmiprojektit, Gregory Smithiltä, joka on toiminut mm. energia-, yrityspankki- ja luonnonvaratoimialoilla yli 20 vuotta (”Myyjä”). Yhtiöllä on yksinoikeus 31.3.2018 asti neuvotella lopullisen kaupan ehdoista ja toteuttaa kauppa sovitun aiesopimuksen pohjalta. Aiesopimuksen mukaisesti osakkeiden kauppakirjan on tarkoitus kattaa tämän tyyppiselle transaktiolle tyypilliset ehdot, ja osakkeiden kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa tämän vuoden aikana. Kaupan toteutus on ehdollinen muiden muassa due diligence -prosessille ja osakkeenomistajien ylimääräisessä yhtiökokouksessa antamalle hyväksynnälle.

Transaktio koskee viittä kultamalmiprojektia Orogranden kaivosalueella Idahossa, Yhdysvalloissa. Alueella on kaivettu kultaa yli 140 vuoden ajan ja varannot alueella ovat edelleen huomattavat.

Yksi avainkriteereistä TVL Goldin hankinnalle on ollut mahdollisuus aloittaa tuotanto suhteellisen nopeasti ja rajallisella investointimäärällä. Endomines arvioi pystyvänsä aloittamaan tuotannon ensimmäisellä alueella, nimeltään Friday, vuoden sisällä transaktion toteutuksesta. Käynnistämiskustannuksen on arvioitu olevan 55 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Tuotantomäärän Friday-kaivoksella on arvioitu olevan noin 9 000 unssia (n. 290kg) kultaa vuodessa, lähes seitsemän vuoden ajan. Nykyisin tunnettujen varantojen lisäksi muiden tutkittavien varantojen arvioidaan olevan huomattavia. Nykyisen kaivuusuunnitelman mukainen malmin keskimääräinen kultapitoisuus on yli 8 g/t.

Suunnitelmat muiden neljän hankittavan projektin osalta tullaan tekemään lähikuukausien aikana ja niiden arvioidaan valmistuvan tulevien 1-2 vuoden aikana. Tuotannon odotetaan alkavan 3-5 vuoden kuluessa. Yhdellä mainituista projekteista, Rescuella on mylly, joka siirretään Friday-kaivokselle tuotannon käynnistämisen mahdollistamiseksi.

Myyjän antaman tiedon mukaan yllä mainittujen viiden projektin yhteenlaskettu tunnettu mineraalivaranto on yli 500 000 unssia kultaa. Osa varannoista pohjautuvat historiallisiin varantoraportteihin, jotka eivät ole vertailukelpoisia nykyisten standardien mukaisiin määritelmiin. Yhtiö aikoo päivittää tiedot mineraalivarannoista Canadian 43-101 National Instrument -määritelmän mukaisesti projektien tuotantosuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

TVL Gold hankintahinta ja ehdotetun vaihtovelkakirjalainan suunnatun liikkeeseenlaskun ehdot

TVL Goldin hankinnan kokonaiskauppahinta on 34 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (288 miljoonaa Ruotsin kruunua). Kauppahinta perustuu pääosin Myyjältä saatuihin tietoihin ja Myyjän arvioihin, jotka Yhtiö aikoo verifioida yhdessä saatavilla olevan tiedon kanssa.

Kahden viikon kuluessa aiesopimuksen allekirjoittamisesta, Yhtiö maksaa hankintahinnan ensimmäisen erän 250 000 Yhdysvaltain dollaria (2,1 miljoonaa Ruotsin kruunua) Myyjälle, mikä takaa Yhtiölle yksinoikeuden neuvotella lopullisen kaupan ehdoista 31.3.2018 asti. Kauppahinnasta, joka on yhteensä 34 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (288 miljoonaa Ruotsin kruunua) sisältäen ensimmäisen erän, maksetaan yksi kolmasosa, eli 11,33 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (96 miljoonaa Ruotsin kruunua) käteisellä ja kaksi kolmasosaa, eli 22,67 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (192 miljoonaa Ruotsin kruunua) vaihtovelkakirjalainalla. Käteisosuudesta kahdeksan (8) miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (68 miljoonaa Ruotsin kruunua) maksetaan transaktion toteutuksen yhteydessä ja 3,33 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (28 miljoonaa Ruotsin kruunua) maksetaan Myyjälle osoitettavalla lainalla, jonka juoksuaika on 18 kuukautta ja korko 3,0 prosenttia. Yhtiölle ei palauteta hankintahinnan ensimmäistä erää, 250 000 Yhdysvaltain dollaria, sen maksamisen jälkeen transaktion jäädessä toteutumatta syystä riippumatta.

Vaihtovelkakirjalainan juoksuaika on kolme vuotta ja kuponkikorko 6,0 prosenttia ja se voidaan maksaa takaisin käteisellä tai vapaan kaupankäynnin kohteena olevilla osakkeilla. Vaihtovelkakirjalainan konversiohinta perustuu merkintäoikeuksien irtoamisen jälkeiseen teoreettiseen Yhtiön osakkeen hintaan, laskettuna Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetulla keskikurssilla 30 päivän ajan ennen tiedottamista, ja Merkintäoikeusannin osakekohtaiseen merkintähintaan (”Konversion Perushinta”). 21.11.2017 Konversion Perushinta on 11,60 Ruotsin kruunua.

Puolet vaihtovelkakirjalainasta on konvertoitavissa vuosi liikkeeseenlaskun jälkeen konversiohinnalla Konversion Perushinta lisättynä 10 prosentilla ja puolet on konvertoitavissa kaksi vuotta liikkeeseenlaskun jälkeen konversiohinnalla Konversion Perushinta lisättynä 20 prosentilla. Konversiohinta erääntymishetkellä on Konversion Perushinta lisättynä 30 prosentilla. Vaihtovelkakirjalainan konvertointi on pakollista.

Mikäli konversio tehdään yhden vuoden ja kahden vuoden kuluttua vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta edellä kuvatulla tavalla, Myyjä saisi yhteensä 14 441 936 Yhtiön osaketta, mikä vastaa 29,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista olettaen, että Merkintäoikeusanti ja suunnattu osakeanti JKK:lle toteutetaan onnistuneesti. Konversion seurauksena Myyjän osakeomistus Yhtiössä ei voi ylittää 29,9 prosenttia.

Sopimus Yhtiön velkojien ja Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n kanssa koskien pankkilainaa

Endomines on sopinut Yhtiön velkojien kanssa, että kaksi (2) miljoonaa euroa (20 miljoonaa Ruotsin kruunua) Yhtiön nykyisestä 7,6 miljoonan euron (76 miljoonan Ruotsin kruunun) velkasummasta annetaan anteeksi edellyttäen, että Yhtiö lyhentää velkasummaa kahdella (2) miljoonalla eurolla (20 miljoonalla Ruotsin kruunulla) välittömästi Merkintäoikeusannin jälkeen osakeannista saatavilla varoilla ja, että samassa yhteydessä JKK hankkii velkojilta loput Yhtiön veloista.

Jäljelle jäävä 3,6 miljoonan euron (36 miljoonan Ruotsin kruunun) velkamäärä siirretään Merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen Yhtiön nykyisiltä velkojilta JKK:lle, jonka pääomistaja on Kyösti Kakkonen. Edellyttäen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti ja, että TVL Goldin hankinta toteutetaan viimeistään 31.3.2018, JKK on sitoutunut käyttämään koko lainasaatavansa osakemerkintään Yhtiön JKK:lle suuntaamassa osakeannissa merkintähintaan 9,90 Ruotsin kruunua osakkeelta. JKK merkitsisi näin ollen 3 571 959 Yhtiön osaketta, joka vastaa 10,2 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista olettaen, että Merkintäoikeusanti merkintään täysimääräisesti. Mikäli Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti, mutta TVL Goldin hankintaa ei toteuteta, JKK:lla on oikeus vaatia lainojen maksua käteisellä Yhtiön osakkeiden sijasta. Yhtiö käyttäisi tällöin osan Merkintäoikeusannista saaduista varoista lainan takaisinmaksuun.

Sopimukset Yhtiön ja JKK:n sekä Yhtiön velkojien kanssa ovat ehdollisia sille, että TVL Goldin osakkeiden kauppakirja on kaupan molempien osapuolten allekirjoittama.

Mineraalivarantojen ja toiminnan lisääminen Karjalan kultalinjalla

Luodakseen perustan pitkäaikaiselle kannattavalle kullan louhinnalle, yhtiö suunnittelee merkittävää malminetsinnän lisäämistä Karjalan kultalinjalla. Endominesin valtaukset Karjalassa sijaitsevat kultapotentiaalisella arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä, jonka geologia ja rakenteet ovat samankaltaisia kuin Kalgoorlien vihreäkivivyöhykkeellä Länsi-Australiassa. Alueen esiintymätyypit ja kullan esiintymistä kontrolloivat tekijät ovat jo tunnettuja, tätä tietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää tulevassa malminetsintäohjelmassa. Lisäksi välittömästi Pampalon eteläpuolella on laaja rakenteellisesti monimutkainen kivilajialue, jolla on suuri potentiaali merkittävälle kultaesiintymälle.

Merkintäoikeusannin ehdot

Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä Yhtiön osakkeenomistajat saavat kutakin yhtä (1) omistamaansa Yhtiön osaketta kohden kaksi (2) merkintäoikeutta. Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa yhden (1) osakkeen merkitsemiseen 9,00 Ruotsin kruunun osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäoikeusanti käsittää yhteensä enintään 20 972 550 osaketta. Merkintähinta tullaan muuttamaan euroiksi Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden osalta. Euromääräinen merkintähinta esitetään Merkintäoikeusantia koskevassa listalleottoesitteessä, jonka odotetaan julkaistavan 9.1.2018.

Merkintäajan arvioidaan olevan 10.-24.1.2018, tai mahdollisesti myöhemmin ilmoitettava Yhtiön hallituksen päättämä aika.

Yhtiön osakkeiden määrä nousee 20 972 550 osakkeella 31 458 825 osakkeeseen edellyttäen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. Niiden osakkeenomistajien, jotka päättävät olla osallistumasta Merkintäoikeusantiin, omistusosuus tulee laimentumaan noin 67 prosentilla olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysmääräisesti. Merkintäoikeuksia voi kuitenkin myydä ja näin ollen kompensoida omistuksen laimentumisen taloudellista vaikutusta.

Kuten aiemmin tässä tiedotteessa on kuvattu, yksi kolmasosa Merkintäoikeusannista saatavista varoista on tarkoitus käyttää TVL Goldin hankinnan rahaosuuteen, 30 prosenttia on tarkoitus käyttää kaivoksen käynnistämiseen Yhdysvalloissa ja loput varoista käytetään malminetsintään, pankkilainojen osittaiseen takaisinmaksuun sekä Yhtiön muihin yleisiin toiminnan tarpeisiin.

Mikäli TVL Goldin hankintaa ei jostain syystä toteuteta onnistuneesti, Endomines aikoo suorittaa muiden lupaavien ostokohteiden hankintoja, joten Merkintäoikeusannin koko säilyy 189 miljoonassa Ruotsin kruunussa.

Mikäli lainojen järjestely Yhtiön, Yhtiön velkojien ja JKK:n välillä ei jostain syystä toteutuisi, aikoo Yhtiö neuvotella jatkorahoituksesta nykyisten velkojien kanssa.

Ehtona Merkintäoikeusannille, Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi osakkeiden nimellisarvon alentamista 25,00 Ruotsin kruunusta 8,00 Ruotsin kruunuun osakepääoman alentamisella, mikä puolestaan edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Lisätietoja tästä löytyy tänään erillisellä tiedotteella julkaistusta kutsusta ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiö kerää Merkintäoikeusannilla noin 189 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen transaktiokuluja edellyttäen, että Merkintäoikeusanti merkintään täysimääräisesti.

Yhtiö arvioi transaktion kuluiksi yhteensä noin 8 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisätietoja 

Merkintäoikeusanti ja suunnatut annit ovat ehdollisia ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään Ruotsissa Tukholmassa 8.1.2018 kello 16:00 UTC+1 Konferens Spårvagnshallarna -keskuksessa osoitteessa Birger Jarlsgatan 57 A. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen tiedotetaan tänään erillisellä Ruotsinkielisellä tiedotteella ja se on myös nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com. Virallinen kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan Post- och Inrikes Tidningar -sanomalehdessä maanantaina 27.11.2017 ja tiedote kutsun julkistamisesta julkaistaan samana päivänä Svenska Dagbladet -sanomalehdessä.

Eräät nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaatiot halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin vähintään 60 miljoonalla Ruotsin kruunulla, mikä vastaa noin 30 prosenttia Merkintäoikeusannista.  

Merkintäoikeusannin alustava aikataulu

8.1.2018 Ylimääräinen yhtiökokous hallituksen antipäätöksen hyväksymiseksi
4.1.2018 Viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla
5.1.2018 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla ilman merkintäoikeuksia
8.1.2018 Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä. Tällä päivämäärällä osakasrekisteriin rekisteröidyt osakkeenomistajat saavat merkintäoikeuksia, jotka oikeuttavat osallistumaan Merkintäoikeusantiin
9.1.2018 Merkintäoikeusantia koskeva listalleottoesite julkaistaan (arvio)
10.-22.1.2018 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Tukholman ja Helsingin pörsseissä
10.-24.1.2018 Merkintäaika
29.1.2018 (Arvio) Tiedote Merkintäoikeusannin alustavasta tuloksesta

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja

Evli Pankki Oyj toimii taloudellisena neuvonantajana ja Hannes Snellman Attorneys toimii oikeudellisena neuvonantajana Yhtiölle Merkintäoikeusannissa ja suunnatuissa anneissa.

Lisätietoja antaa:
Saila Miettinen-Lähde
Toimitusjohtaja Endomines
Puh: +358-40 548 3695
Tai vieraile osoitteessa: www.endomines.com

Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tietoa, jonka Endomines AB on velvollinen julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Tieto on toimitettu julkaistavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden toimesta kello 08:30 Keski-Euroopan aikaa 22.11.2017.

Endomines AB:stä

Endomines AB on kaivosyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Osakkeet ovat kaupan käynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Tärkeää tietoa  

Tämä tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden merkintä koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, jonka Endomines arvioi julkaistavan noin 9.1.2018.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi lisäksi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta ei myöskään saa levittää tällaisiin maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai jurisdiktioon, jossa levittäminen edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi soveltuvan lainsäädännön vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää, pantata, myydä, uudelleenmyydä, myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin soveltuu poikkeus rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti sekä Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange Commission) tai minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu viranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen ole arvioinut tai hyväksynyt merkintäoikeusannin perusteita tai tämän ilmoituksen täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on rikos Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka ilmentää Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista.

Jos tämän tiedotteen suomen- ja ruotsinkielisen version välillä on eroja, on ruotsinkielinen versio määräävä. 


[1] Tiedotteessa käytetyt valuuttakurssit: SEK/USD 8,46 ja SEK/EUR 9,95

Tilaa

Liitteet & linkit