Endominesin Q4 osavuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote 2017 - Vahva perusta tulevaisuuteen

Report this content

(Korjaus 28.2.2018 julkaistuun tiedotteeseen, keskeiset tapahtumat osiossa Q4 EBITDA korjattu '-5,9 MSEK')
(Käännös ruotsinkielisestä alkuperäisestä versiosta)

KESKEISET TAPAHTUMAT

Q4 2017 (Q4-2016)

Operatiivinen toiminta
– Kullan tuotanto oli 98,7 kg (109,8)

– Rikastetun malmin määrä oli 39 692 tonnia (42 193) ja kultapitoisuus 3,0 g/t (3,1)
– Cash Cost oli 1 264 USD/oz (1 060)
– Mineraalivarantojen ja malmivarojen päivitys julkistettiin

Taloudelliset avainluvut
– Liikevaihto oli 30,3 MSEK (37,2)
– EBITDA oli -5,9 MSEK (1,5)
– Rahavirta oli 1,8 MSEK (-16,9)
– Pampalon käyttö- ja immateriaaliomaisuuteen tehtiin 23,0 MSEK (56,5) alaskirjaus
– Osakekohtainen tulos oli -3,71 SEK (-8,05)

Tilikausi 2017 (2016)
Operatiivinen toiminta
– Kullan tuotanto kasvoi 22 prosenttia ja oli 398,1 kg (325,0); kasvu johtui osin parantuneesta kultapitoisuudesta malmissa, osin aiempaa tehokkaammasta tuotannosta ja kasvaneista tonnimääristä

– Rikastetun malmin määrä oli 165 539 tonnia (150 917) ja kultapitoisuus 2,9 g/t (2,6)
– Cash Cost oli 1 165 USD/oz (1 194)
– Rullaava 12 kuukauden tapaturmataajuus (LTIFR) vuoden lopussa oli 16 (8)

Taloudelliset avainluvut
– Liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja oli 121,0 MSEK (101,1)
– EBITDA oli -5,7 MSEK (-9,2)
– Rahavirta oli -13,7 MSEK (9,0)
– Pampalon käyttö- ja immateriaaliomaisuuteen tehtiin 23,0 MSEK (56,5) alaskirjaus vuoden viimeisellä neljänneksellä
– Tulos verojen jälkeen oli -69,3 MSEK (-125,0)
– Osakekohtainen tulos oli -6,60 SEK (-12,49)

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

  • 8.1.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti mm. hyväksyä Endominesin merkintäoikeusannin, suunnatun annin Joensuun Kauppa ja Kone Oy:lle (“JKK”) yhtiön pankkilainojen järjestelyyn liittyen sekä suunnitellun TVL Gold -yhtiön hankinnan
  • Endominesin merkintäoikeusanti saatiin menestyksekkäästi päätökseen ja annin lopulliset tulokset julkistettiin 1.2.2018; annin tuotot ennen kuluja olivat SEK 188 752 950 (n. 19 milj. euroa)
  • Endominesin 7,6 milj. euron pankkilainojen uudelleenjärjestely toteutettiin 14.2.2018. Yhtiö maksoi tuolloin pankille 2 MEUR lyhennyksen, pankki ja takaaja antoivat vastaavansuuruisen 2 MEUR akordin, ja JKK lunasti pankilta jäljelle jääneen, n. 3,6 MEUR saatavan. JKK konvertoi saatavan Endominesin osakkeiksi TVL Gold hankinnan toteutumisen jälkeen.
  • TVL Goldin osakkeiden hankintaan liittyvä sopimus allekirjoitettiin 10.1.2018, jolloin kaupan kokonaishinnaksi sovittiin 31,25 MUSD, josta yksi kolmasosa maksetaan käteisenä ja kaksi kolmasosaa Endominesin osakkeina myyjälle suunnattavan vaihtovelkakirjalainan kautta. Kauppa saatettiin päätökseen 27.2.2018.

Tuotannolliset näkymät vuodelle 2018

Endomines ennakoi tuottavansa 250-300 kg kultaa Pampalon kaivoksella tammi-syyskuussa 2018. Tuotannon jatkuminen loka-joulukuussa edellyttää investointia vinotunneliin Pampalon kaivoksen syväjatkeessa. Yhtiö ennakoi tekevänsä päätöksen mahdollisesta investoinnista vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana.

Strategia

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö investoi malminetsintään Karjalan kultalinjalla tavoitteenaan pitkäaikaisen, kannattavan kullantuotannon mahdollistaminen hyödyntäen Pampalon kaivoksella jo olemassa olevaa tuotantoinfrastruktuuria.

Endomines pyrkii myös parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan yritysostoin. Yhtiö pyrkii kasvattamaan mineraalivarantojaan ostamalla poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Strategian toteutuksen ensimmäisenä vaiheena Endomines on saanut päätökseen Idahossa, Yhdysvalloissa viiteen kultaesiintymään oikeudet omistavan TVL Goldin hankinnan.

Taloudelliset avainluvut (konsolidoidut)

loka-joulukuu tilikausi 2017
milj. SEK ellei toisin ole mainittu 2017 2016 +/- 2017 2016 +/-
Liikevaihto 28,5 34,9 -6,4 122,6 101,1 21,5
Kulut -34,5 -33,4 -1,1 -128,3 -110,3 -18,0
EBITDA -5,9 1,5 -7,4 -5,7 -9,2 3,5
Poistot ja arvonalentumiset -32,0 -64,2 32,2 -59,1 -95,4 36,3
EBIT -37,9 -62,6 24,7 -64,8 -103,1 38,3
Kauden nettotulos -38,9 -84,5 45,6 -69,3 -125,0 55,7
Osakekohtainen tulos (SEK) -3,71 -8,05 4,34 -6,60 -12,49 5,89
Operatiivinen rahavirta 3,4 -4,4 7,8 1,0 -13,6 14,6
Investoinnit -0,6 -11,6 11,0 -12,3 -40,3 28,0
Rahoitus -1,0 -0,9 -0,1 -2,4 62,8 -65,2
Rahavirta 1,8 -16,9 18,7 -13,7 9,0 -22,7
Likvidit varat kauden lopussa 15,8 29,4 -13,6 15,8 29,4 -13,6
Henkilöstö kauden lopussa 40 44 -4 40 44 -4

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde kommentoi:

“Marraskuussa 2017 ilmoitimme, että Endomines ottaa uuden suunnan ja pyrkii aktiivisesti yritysostoihin sekä panostaa alueelliseen malminetsintään Karjalan kultalinjalla. Tämän strategisen suunnanmuutoksen yhteydessä tiedotimme myös suunnitelmistamme toteuttaa merkintäoikeusanti sekä järjestellä yhtiön pankkilainat uuden sijoittajan mukaantulon myötä. Lisäksi julkistimme aikeemme ostaa kultaesiintymiä Yhdysvalloista.

Nyt kolme kuukautta myöhemmin, helmikuussa 2018, voin tyytyväisenä todeta, että olemme tehneet jo pitkän matkaan uuteen strategiseen suuntaamme ja toteuttaneet kaikki tähänastiset tavoitteemme: olemme menestyksekkäästi saaneet päätökseen 189 miljoonan Ruotsin kruunun (n. 19 milj. euron) merkintäoikeusannin, järjestelleet kaiken pankkilainan pois taseestamme, saaneet Kyösti Kakkosen Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n merkittäväksi sijoittajaksi yhtiöön ja saattaneet päätökseen Yhdysvaltain Idahossa oikeudet viiteen kultaesiintymään omistavan TVL Goldin hankinnan. Lisäksi uudet malminetsintäsuunnitelmamme Karjalan kultalinjalla alkavat valmistua ja niiden toteutus alkaa tulevan kevään aikana.

Tuotantomme Pampalossa vuoden viimeisellä neljänneksellä oli vain tyydyttävällä tasolla ja tuotimme 98,7 kg kultaa. Koko vuoden 2017 aikana ylitimme kuitenkin odotuksemme tuottamalla 398,1 kg kultaa, mikä on 22 prosentin parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Kohonnut tuotanto perustuu paljolti malmin parantuneeseen kultapitoisuuteen, mutta tuotantomme tehostumisella on ollut myös merkittävä rooli.

Taloudellisesti neljäs neljännes oli heikompi kuin vuotta aiemmin; liikevaihtomme päätyi 30,3 miljoonaan Ruotsin kruunuun ja EBITDA oli -5,9 MSEK. Koko tilikauden liikevaihto parani kuitenkin 20 prosenttia edellisvuodesta ja oli 121 MSEK. Myös EBITDA parani, mutta oli edelleen negatiivinen ja päätyi -5,7 miljoonaan Ruotsin kruunuun.

Jatkossa ennakoin Endominesin hyödyntävän vahvistunutta tasettaan kehittämällä sekä juuri ostettuja Idahon kultaesiintymiä että malminetsintää Karjalassa. Noin vuoden kuluttua pyrimme aloittamaan tuotannon ensimmäisellä Idahon kaivoksista ja alamme toivottavasti nähdä myös positiivisia tuloksia malminetsinnästä Karjalan kultalinjalla. Kaiken kaikkiaan uskon, että vuonna 2017 olemme rakentaneet yhtiölle vahvan perustan – voisi jopa sanoa, että olemme luoneet Endominesin uudelleen. Vuonna 2018 jatkamme työtä voidaksemme osoittaa kykymme rakentaa kasvua uuden perustan päälle.”

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, Toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, jonka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäytösasetuksen mukaan. Tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi
28.2.2018 kello 08:55 Ruotsin aikaa.


 
Endomines AB:stä

Endomines AB on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).