Kutsu Endomines AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Endomines AB, pörssitiedote 17.4.2018 klo 17.30 ruotsin aikaa

Endomines AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.5.2018 klo 16.00 ruotsin aikaa alkaen osoitteessa Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, 113 56 Tukholma, Ruotsi.

Osallistuminen


Osallistumisoikeus varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakeluetteloon keskiviikkona 16.5.2018 ja ilmoittanut viimeistään 16.5.2018 aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen. Ilmoitus osallistumisesta on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen Endomines AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm, Sweden, puhelimitse numeroon +358 50 544 68 14 tai sähköpostitse osoitteeseen anmalan@endomines.com. Ilmoittaessaan osallistumisestaan osakkeenomistajan on ilmoitettava nimensä, henkilötunnuksensa tai yritystunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa, varsinaisessa yhtiökokouksessa edustamiensa osakkeiden määrä sekä mahdolliset valtuutetut ja avustajat.

Edustajat, valtakirjat ym.


Mikäli osallistuminen tapahtuu edustajan tai valtuutetun kautta, tulee valtakirjat, rekisteröintitodistukset ja muut toimivaltuusasiakirjat toimittaa kokoukseen sisäänpääsyn helpottamiseksi etukäteen niin, että ne ovat Endominesin saatavilla viimeistään keskiviikkona 16.5.2018. Valtakirjat on toimitettava alkuperäisinä. Valtakirjalomake on ladattavissa osoitteesta www.endomines.se.

Hallintarekisteröidyt osakkeet


Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakeluettelossa, tulee ollakseen oikeutettuja osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakeluetteloon omiin nimiinsä. Tällainen niin sanottu äänioikeusrekisteröinti täytyy olla tehty viimeistään keskiviikkona 16.5.2018, minkä vuoksi osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa asiasta omaisuudenhoitajalleen.

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä osakasluettelossa, tulee ollakseen oikeutettuja osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakeluetteloon omiin nimiinsä ja ilmoittaa aikomuksestaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen edellä kohdassa ”Osallistuminen” esitetyn mukaisesti. Merkintä tilapäiseen osakasluetteloon täytyy olla tehty viimeistään keskiviikkona 16.5.2018 klo 10.00 EET, minkä vuoksi osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa asiasta omaisuudenhoitajalleen.

Ehdotettu esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 6. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden vahvistaminen
 7. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 8. Toimitusjohtajan esitys
 9. Päätettävät asiat
  a) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen

  b) vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen

  c) vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Päätösehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
 11. Esitys nimitysvaliokunnan työskentelystä ja ehdotuksista
 12. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen
 14. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
 15. Tilintarkastajan valinta
 16. Hallituksen päätösehdotus ylimmän johdon palkitsemista koskeviksi suuntaviivoiksi
 17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja vaihtovelkakirjalainojen antamisesta
 18. Kokouksen päättäminen

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kohta 2 –­ Kokouksen puheenjohtajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Christoffer Saidac.

Kohta 9b – Päätös koskien vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämistä

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 ei makseta osinkoa ja että yhtiön varat kohdennetaan siten, että -88 106 747 Ruotsin kruunua siirretään kirjanpidollisesti eteenpäin, koostuen 324 791 076 Ruotsin kruunun suuruisesta ylikurssirahastosta, 360 369 697 Ruotsin kruunun suuruisesta kertyneestä tappiosta sekä 52 528 126 Ruotsin kruunun suuruisesta tilikauden tappiosta.

Kohta 10 – Päätösehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallituksen näkemyksen mukaan olisi tarkoituksenmukaisempaa valita yhtiön tilintarkastaja vuodeksi kerrallaan, yhtiöjärjestyksessä säädetyn neljän vuoden kauden sijaan. Hallitus ehdottaa siten, että yhtiöjärjestyksen 7 pykälää muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiöllä on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joilla on enintään yhtä monta varatilintarkastajaa, taikka yksi tilintarkastusyhteisö.”

Kohta 12 – Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 350 000 Ruotsin kruunua (aiemmin 325 000) ja että muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 200 000 Ruotsin kruunua (aiemmin 175 000) kuitenkin siten, että yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita; että palkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ollen 25 000 Ruotsin kruunua vuodessa per hallituksen jäsen per komitea, jossa hallituksen jäsen toimii; että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio pysyy muuttumattomana ollen 50 000 Ruotsin kruunua vuodessa ja että 3 000 Ruotsin kruunun suuruinen kokouspalkkio maksetaan jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta jokaiselle siihen osallistuvalle hallituksen jäsenelle. Tilintarkastajien palkkio ehdotetaan maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaisesti.

Kohdat 13–14 – Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä ilman varajäseniä ja että Michael Mattson, Rauno Pitkänen ja Staffan Simberg valitaan uudelleen ja Thomas Hoyer ja Ingmar Haga valitaan uusina jäseninä hallitukseen. Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että Ingmar Haga valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Ann Zetterberg Littorin on ilmoittanut nimitysvaliokunnalle, että hän ei ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Lisätietoa ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä löytyy osoitteesta www.endomines.com.  

Kohta 15 – Tilintarkastajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että rekisteröity tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kohta 16 – Hallituksen päätösehdotus ylimmän johdon palkitsemista koskeviksi suuntaviivoiksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää seuraavista suuntaviivoista ylimmän johdon palkitsemista koskien. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan toimitusjohtajaa ja muita yhtiön konserninjohtoon (”Johto”) kuuluvia henkilöitä sekä hallituksen jäseniä siltä osin kuin he saavat palkkiota muutoin kuin hallitustehtävistään. Endomines soveltaa markkinoiden mukaista palkitsemistasoa ja työehtoja voidakseen rekrytoida ja sitouttaa korkean osaamistason omaavaa johtoa, jolla on kyky saavuttaa asetetut päämäärät, jotka on muotoiltu edistämään yhtiön pitkäjänteistä arvonmuodostusta. Palkitsemismuotojen tulee motivoida Johtoa tekemään kaikkensa turvatakseen osakkeenomistajien intressit. Johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä palkasta, muuttuvasta palkkionosasta, mahdollisista suoritus- ja osakeperusteisista kannustinohjelmista sekä muista eduista ja eläkkeestä. Kokonaispalkkion tulee olla markkinatason mukainen ja kilpailukykyinen sekä osaamiseen, vastuuseen ja suorituksiin perustuva. Muuttuvan palkkionosan tulee olla muotoiltu tarkoituksenaan tavoitella yhtiön pitkäjänteistä arvonmuodostusta ja perustua selkeän tulostavoitteen saavuttamiseen sekä olla maksimoitu suhteessa asetettuun kiinteään palkkaan. Muuttuva palkkionosa ei saa ylittää 40 prosenttia kiinteästä palkasta toimitusjohtajan osalta, ja muiden Johtoon kuuluvien henkilöiden osalta se ei saa ylittää 30 prosenttia kiinteästä palkasta.

Yhtiön irtisanoessa työsuhteen irtisanomisaika ei saa olla kahtatoista kuukautta pidempi. Johtoon kuuluvan henkilön irtisanomiskorvauksen ja kiinteän palkan ei yleensä tulisi ylittää kahdentoista kuukauden kiinteää palkkaa yhtiön päättäessä irtisanomisesta. Eläke-etuudet määräytyvät maksuihin perustuen. Yhtiön osakeperusteisten kannustinohjelmien tarkoituksena on taata pitkäjänteinen sitoutuminen yhtiön kehityksen hyväksi sekä parempi intressien yhteenkuuluvuus ohjelmaan osallistuvan ja osakkeenomistajien kesken, ja kannustinohjelmat tulee implementoida markkinaehtoisesti.

Yhtiökokouksessa valittuja hallituksen jäseniä tulee erityisissä tilanteissa voida palkita heidän omiin kompetenssialueisiinsa kuuluvista palveluista, jotka eivät ole osa hallitustyötä. Näistä palveluista maksetaan markkinaehtoinen palkkio, joka hallituksen tulee hyväksyä.

Hallitus saa poiketa näistä suuntaviivoista ainoastaan, jos siihen yksittäisessä tapauksessa on erityinen syy ja poikkeamisen syystä annetaan selostus seuraavassa yhtiökokouksessa. Ruotsin corporate governance -koodin mukaan hallituksen palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi yhtiökokouksen asettamien ylimmän johdon palkitsemista koskevien suuntaviivojen soveltamista. Yhtiön tilintarkastaja on Ruotsin osakeyhtiölain 8 luvun 54 §:n mukaisesti antanut lausunnon siitä, onko vuonna 2017 asetettuja ylimmän johdon palkitsemista koskevia suuntaviivoja noudatettu. Arvioinnin ja tilintarkastajan tarkastuksen johtopäätös on, että Endomines on noudattanut yhtiökokouksen päättämiä palkitsemista koskevia suuntaviivoja vuonna 2017.

Kohta 17 – Hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja vaihtovelkakirjalainojen antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta, yhdessä tai useammassa erässä käteismaksua vastaan, apportilla maksamalla tai saatavan kuittaamalla niin, että valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti, ja niin, että anti voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti tai siitä poiketen. Kyseisen valtuutuksen perusteella tehtävä anti ei saa johtaa siihen, että yhtiön kulloinkin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukainen enimmäisosakepääoma ylittyy. Osakkeiden osalta merkintähinnan tulee olla osakkeen markkinahinta mahdollisella tavanomaisella alennuksella. Syyt osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen ovat suunnattujen osakeantien mahdollistaminen pääosin strukturoitujen transaktioiden mahdollistamiseksi, pitkäjänteisen omistuksen laajentaminen Endominesissa, ja pääoman hankkimisen mahdollistaminen edullisin ehdoin tulevia investointeja varten jatkuvan luonnonvarojen etsintätyön kehittämiseksi, ja siten edistää Endominesin mahdollisuuksia luoda lisäarvoa kaikille osakkeenomistajille.

Sekalaista

Nimenomaiset määräenemmistövaatimukset

Hallituksen ehdotuksen mukainen pätevä varsinaisen yhtiökokouksen päätös edellyttää kohtien 10 ja 17 osalta, että ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että varsinaisessa yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista.

Valtuutus 

Hallitus tai sen nimeämä henkilö on oikeutettu tekemään varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiin sellaisia vähäisiä muutoksia, joita saatetaan edellyttää rekisteröitäessä päätöksiä Bolegasverketiin tai Euroclear Swedeniin.

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Tämän kokouskutsun päivämääränä Endominesilla on yhteensä 35 147 785 osaketta, joista kukin tuottaa yhden äänen, ja yhteensä 35 147 785 ääntä.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Hallituksen ja toimitusjohtajan on osakkeenomistajan pyynnöstä annettava varsinaisessa yhtiökokouksessa tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian taikka yhtiön tai sen tytäryhtiön taloudellisen aseman arviointiin sekä koskien yhtiön suhdetta samaan konserniin kuuluvaan toiseen yhtiöön ja konsernitilinpäätöstä koskien, edellyttäen ettei tällaisten tietojen antaminen hallituksen arvion mukaan aiheuttaisi yhtiölle olennaista haittaa.

Asiakirjat

Nimitysvaliokunnan kohtien 2 ja 12–15 mukaiset ehdotukset kokonaisuudessaan (ruotsiksi) ja hallituksen kohtien 9 b, 10, 16 ja 17 mukaiset ehdotukset kokonaisuudessaan (ruotsiksi) sekä Endominesin vuosikertomus, hallituksen esitys palkitsemisvaliokunnan arvioinnin tuloksesta Ruotsin corporate governance -koodin mukaisesti sekä Ruotsin osakeyhtiölain 8 luvun 54 §:n mukainen tilintarkastuskertomus (ruotsiksi) ovat saatavilla yhtiössä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.se viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitysvaliokunnan perusteltu lausunto koskien ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi sekä tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla ruotsiksi yhtiön verkkosivuilla. Edellä mainitut asiakirjat lähetetään postitse niitä pyytäville ja postiosoitteensa antaville osakkeenomistajille.
 
 
____________________________

Tukholmassa huhtikuussa 2018
Endomines AB (publ)
Hallitus

 
 
Lisätietoja

Saila Miettinen-Lähde, CEO, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 17.4.2018 kello 17.30 ruotsin aikaa.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).
 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit