Tulos suunnatusta osakeannista velkakirjojen haltijoille

Report this content

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, YHDYSVALLOISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. LISÄTIEDOT AIHEESTA OVAT TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSSA.

Endomines AB (publ), pörssitiedote 28.2.2022 kello 8.30 CET

Endomines AB:n (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") hallitus ilmoittaa 18.2.2022 julkistetun osakeannin tuloksen, joka oli suunnattu Yhtiön liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien vakuudellisten joukkovelkakirjojen haltijoille ("Suunnattu anti"). Yhtiö on vastaanottanut velkakirjanhaltijoilta ilmoitukset 5 714 286 yhtiön uuden osakkeen merkitsemiseksi, mikä vastaa 1 200 000 euron arvoa (vastaa 12 841 5601 kruunua1). Tämä tarkoittaa, että takaussitoumusten perusteella on merkitty 22 857 143 osaketta (vastaten 80 prosenttia suunnatusta annista). Yhtiö saa Suunnatun Annin kautta noin 6 000 000 euroa (vastaa 64 207 8001 kruunua1) ennen liikkeeseenlaskukuluja.

Merkintähinta Suunnatussa Annissa oli 0,21 euroa (vastaten 2,2472 kruunua1), mikä vastaa 7,32 prosentin alennusta verrattuna volyymilla painotettuun keskihintaan (VWAP) Nasdaq Helsingissä ja 6,73 prosenttia verrattuna volyymilla painotettuun keskihintaan (VWAP) Nasdaq Tukholmassa 10.2.-24.2.2022 välisenä aikana. Merkintähinta on neuvoteltu markkinaehtoisesti takaajien kanssa ja se on hallituksen arvioinnin mukaan markkinaehtoinen.

Suunnatun annin seurauksena Yhtiön osakepääoma nousee 57 142 858 kruunulla 519 896 756 kruunuun ja yhtiön ulkona olevien osakkeiden ja äänten kokonaismäärä nousee 28 571 429 osakkeella 259 948 378 osakkeeseen ja ääneen2. Suunnatun annin laimennusvaikutus on noin 10,99 prosentta Yhtiön osakkeiden ja äänien määrään, joka perustuu Endominesin osakkeiden ja äänten kokonaismäärään Suunnatun annin jälkeen2.

Lisätietoja:

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 28.2.2022 kello 8:30 CET.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

____________________

1  Perustuu Ruotsin keskuspankin (Sw. Sveriges Riksbank) viralliseen EUR/SEK-kurssiin 10,7013 24.2.2022
2 Huomioiden uudet osakkeet, jotka lasketaan liikkeeseen 24.2.2022 erillisessä lehdistötiedotteessa ilmoitettujen vaihtovelkakirjojen muuntamisen seurauksena.

Tärkeää tietoa suunnatusta annista ja tiedotteesta

Tämä lehdistötiedote ei ole eikä ole osa arvopapereiden myyntitarjousta. Tiedotetta eikä sen osaa ei saa kopioida, eikä levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, Yhdysvaltoihin tai minnekään muualle, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Tämän tiedotteen levittäminen muualla saattaa olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, joiden haltuunsa tämä ilmoitus tulee, tulee ottaa selvää tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä.

Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, ei vuoden 1933 arvopaperilain mukaan, ei sen jälkeen muokatun ("arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun Yhdysvaltojen arvopaperilakien mukaisesti, ja näin ollen sitä ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin arvopaperilain rekisteröintivaatimusten ulkopuolelle jäävän poikkeuksen nojalla tai kaupassa, johon ei sovelleta maan arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia tai soveltuvan osavaltion arvopaperilain mukaisesti. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään osaa suunnatusta annista Yhdysvalloissa tai toteuttaa julkista osakeantia Yhdysvalloissa.

Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Singaporen, Etelä-Afrikan tai Uuden-Seelannin sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä tietyin poikkeuksin kenen tahansa sellaisen henkilön tilille tai eduksi, jolla on rekisteröity osoite Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Uudessa-Seelannissa tai joka sijaitsee tai asuu siellä. Tässä kuvattuja arvopapereita ei tarjota yleisölle Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Uudessa-Seelannissa.

Tämä lehdistötiedote ei ole esite Euroopan parlamentin ja neuvoston 14. kesäkuuta 2017 annetun esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukaan eikä siitä johdettujen ja täytäntöönpantujen asetusten ("esiteasetus") mukaisesti, eikä sitä ole hyväksynyt mikään sääntelyviranomainen missään jäsenvaltiossa. Yhtiö ei ole valtuuttanut arvopapereiden tarjoamista yleisölle missään ETA-maassa, eikä suunnatun uuden osakeannin yhteydessä ole laadittu eikä laadita antiesitettä. Kaikissa ETA:n jäsenvaltioissa tämä tiedonanto on osoitettu vain esiteasetuksen mukaisille ammattimaisille sijoittajille kyseisessä jäsenvaltiossa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tätä asiakirjaa ja muuta tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyvää materiaalia jaetaan vain ja ne on suunnattu vain niille, ja mikä tahansa sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä asiakirja liittyy, on saatavilla vain ja niitä harjoitetaan. vain "ammattimaisten sijoittajien" kanssa, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammatillista kokemusta sijoituksiin liittyvistä kysymyksistä ja jotka kuuluvat vuoden 2000 Financial Services and Markets Actin (Financial Promotion) 19(5) artiklan "sijoitusammattilaisten" määritelmään. Asetus 2005 ("Asetus"); tai (ii) määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien soveltamisalaan kuuluvat suuren nettovarallisuuden yhteisöt (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan yhdessä termillä "merkitykselliset henkilöt"). Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki investoinnit tai sijoitustoiminta, johon tämä tiedonanto liittyy, ovat vain asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla ja niitä harjoitetaan vain heidän kanssaan. Henkilöiden, jotka eivät ole asiaankuuluvia henkilöitä, ei tule ryhtyä toimiin tämän lehdistötiedotteen perusteella, eivätkä he saa toimia tai luottaa siihen.

Suunnatun annin yhteydessä tehtävä sijoituspäätös on tehtävä kaikkien yhtiötä ja liikkeeseen laskettuja osakkeita koskevien julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot ovat vain taustatietoja, eivätkä ne ole täydellisiä tai kokonaisia. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot tai niiden tarkkuus tai täydellisyys ja kokonaisuus ei ole varmistettu eivätkä ne siten ole luotettavia. Tämän tiedotteen tarkoituksena ei ole tunnistaa tai ehdottaa ottamaan riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä sijoitukseen Yhtiöön tai sen uusiin osakkeisiin.