• news.cision.com/
  • Endomines Finland Oyj/
  • Endomines saa lisätukea merkintäoikeusantiin – Kyösti Kakkosen kontrolloimat ja häntä lähellä olevat tahot ovat antaneet 10 miljoonan kruunun lisäsitoumukset merkintäoikeusantiin

Endomines saa lisätukea merkintäoikeusantiin – Kyösti Kakkosen kontrolloimat ja häntä lähellä olevat tahot ovat antaneet 10 miljoonan kruunun lisäsitoumukset merkintäoikeusantiin

Report this content

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.
 

Endomines AB, Pörssitiedote 19.1.2021 klo 17:30 CET

Endomines AB:n (publ) ("Yhtiö" tai "Endomines") hallitus päätti 30.11.2020 noin 281 miljoonan kruunun merkintäoikeusannin (”Merkintäoikeusanti”) toteuttamisesta. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Merkintäoikeusannin 4.1.2021. Tänään Endominesille ilmoitettiin, että Kyösti Kakkonen on antanut kontrolloimiensa yhtiöiden kautta ja häntä lähellä olevat tahot ovat antaneet, aiempien merkintäoikeuksien käyttämiseen liittyvien sitoumusten lisäksi, lisäsitoumukset merkitä osakkeita 10 miljoonan kruunun edestä ilman merkintäoikeuksia (”Lisäsitoumus”). Näin ollen Kyösti Kakkonen ja häntä lähellä olevat tahot ovat yhteensä sitoutuneet merkitsemään 14 913 864 osaketta, vastaten noin 37 miljoonan kruunun merkintää merkintäoikeusannissa (noin 13 prosenttia Merkintäoikeusannista, olettaen että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti), josta noin 27 miljoonan kruunun merkintä tehdään merkintäoikeuksilla.

Lisäsitoumuksen perusteella Kyösti Kakkoselle mahdollisesti annettavat osakkeet, kuten myös allokaatio muille mahdollisesti osakkeita ilman merkintäoikeuksia merkinneille, tehdään Merkintäoikeusannin ehtojen mukaisesti. Näin ollen ilman merkintäoikeuksia merkittyjä osakkeita annetaan sijoittajille vain jos kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäoikeuksilla.

Kuten Yhtiö on aiemmin tiedottanut, eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, Kyösti Kakkonen kontrolloimiensa yhtiöidensä kautta ja häntä lähellä olevien tahojen lisäksi Mariatorp Oy, Wipunen varainhallinta Oy ja Ingmar Haga, ovat aiemmin antaneet sitoumuksensa merkitä osakkeita nykyiseen osakeomistukseen pohjautuen yhteensä noin 58 miljoonan kruunun edestä (Kyösti Kakkonen mukaan lukien), vastaten noin 21 prosenttia Merkintäoikeusannista. Lisäksi Endomines on saanut takaussitoumukset Formue Nord A/S:n johtamalta ryhmältä ulkoisia takaajia yhteensä 110 miljoonan kruunun edestä, vastaten noin 39 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Takaussitoumukset on mahdollista käyttää enintään yhteensä 168 miljoonan kruunun arvoiseen merkintään Merkintäoikeusannissa.

Lisätietoja
Marcus Ahlström, talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 19.1.2021 kello 17:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden merkintä koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, joka julkaistiin 7.1.2021.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi lisäksi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta ei myöskään saa levittää sellaisiin maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai hallintoalueelle jossa sen levittäminen edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi soveltuvan lainsäädännön vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallintoalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää, pantata, myydä, myydä edelleen, myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin soveltuu poikkeus rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti sekä Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun hallintoalueen arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange Commission) tai minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu viranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen ole arvioinut tai hyväksynyt Merkintäoikeusannin perusteita tai tämän ilmoituksen täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on rikos Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka ilmentää Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista.

Jos tämän tiedotteen suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten versioiden välillä on eroja, on ruotsinkielinen versio määräävä.

Tilaa

Liitteet & linkit