Endominesin kotipaikan siirto on toteutettu ja Endomines Finlandin hallitus on hyväksynyt Henkilöstöannin merkinnät

Report this content

Endomines Finland Oyj, pörssitiedote 16.12.2022 kello 13.30 CET.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Endomines AB (publ):n (”Endomines AB”) and Endomines Finland Oyj:n (”Endomines Finland” tai ”Endomines”) sulautuminen on toteutettu ja Endominesin kotipaikka on 16.12.2022 alkaen Suomi. Näin ollen aiempi emoyhtiö Endomines AB on purkautunut ja kaikki sen varat ja vastuut ovat siirtyneet Endomines Finlandille. Purkautuneen Endomines AB:n osakkeenomistajat ovat saaneet sulautumisvastikkeena 6 679 959 Endomines Finlandin osaketta. Tämän lisäksi Endomines Finlandin hallitus on tänään hyväksynyt vakituisten työntekijöidensä sekä Endomines Finlandin johdon ja hallituksen tekemät merkinnät (”Henkilöstöanti"), jotka toteutettiin Endomines Finlandin suunnatun osakeannin (”Listautumisanti”) yhteydessä. Listautumisannin tulokset julkistettiin 13.12.2022.

Rajat ylittävä vastavirtasulautuminen ja Endomines konsernin emoyhtiön kotipaikan siirto on saatu tänään päätökseen, kun sulautuminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin.

Sulautumisen toteuttamisen seurauksena Endomines AB on purkautunut ja kaikki sen varat ja velat ovat siirtyneet Endomines Finlandille. Endomines AB:n osakkeenomistajat ovat saaneet sulautumisvastikkeena 6 679 959 Endomines Finlandin osaketta.

Endomines Finlandin hallitus on tänään hyväksynyt merkinnät, jotka tehtiin Listautumisannin yhteydessä toteutetussa Henkilöstöannissa. Listautumisannin tulokset julkistettiin 13.12.2022. Henkilöstöannissa lasketaan liikkeelle 8 544 uutta osaketta. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin osakkeenomistajien oikeuksiin alkaen siitä, kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin. Uudet osakkeet liitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja ne kirjataan sijoittajien arvo-osuutileille arviolta 19.12.2022. Sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden ja Listautumisannin perusteella annettavien osakkeiden seurauksena Endomines Finlandin osakkeiden kokonaismäärä nousee yhteensä 9 287 959 osakkeeseen.

Kuten aiemmin on kerrottu, Endomines Finland on saanut Nasdaq Helsingiltä päätöksen sen osakkeiden listaamisesta Nasdaq Helsingin päälistalle. Ensimmäisen kaupankäyntipäivän Endomines Finlandin osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan olevan 20.12.2022.

 

Lisätietoja:

 

Mikko Sopanen, talousjohtaja, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

 

 

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan. Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa, missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten kautta.

 

 

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

 

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai ACF eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

 

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä perustaen arvionsa Endomines Finlandin julkaisemaan esitteeseen, ja se on saatavilla muun muassa Endominesin verkkosivuilla.

 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa tai Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea tai Ruotsia, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

 

Finanssivalvonta on hyväksynyt Listautumisantia koskevan esitteen, johon viitataan tässä pörssitiedotteessa, ja se on saatavilla muun muassa Endominesin verkkosivuilla.

 

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

 

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

 

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

 

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

 

 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit