Endominesin merkintäoikeusannin lopullinen tulos – Merkintäoikeusannilla kerättiin noin 214 miljoonan kruunun varat

Report this content

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.

Endomines AB, Pörssitiedote 28.1.2021 klo. 12:30 CET

Endomines AB (publ):n (”Endomines”) 25.1.2021 päättyneessä merkintäoikeusannissa merkittiin lopullisen tuloksen mukaan 85 590 860 osaketta, joka vastaa noin 76,0 prosenttia tarjotuista osakkeista.

Noin 60,5 prosenttia tarjotuista osakkeista, eli yhteensä 68 122 752 osaketta, merkittiin merkintäoikeuksilla. Lisäksi 17 468 108 osaketta, vastaten noin 15,5 prosenttia tarjottavista osakkeista, merkittiin ilman merkintäoikeuksia. Nämä osakkeet on allokoitu merkitsijöille merkintäoikeusannin esitteessä kuvatulla tavalla. Ruotsissa ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille sijoittajille lähetetään allokaatiovahvistus. Suomessa ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneet sijoittajat saavat tiedon allokaatiosta tilinhoitajansa kautta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat saavat allokaatiovahvistukset hallintarekisterin ylläpitäjän määrittelemällä tavalla.

Merkintäoikeusannin merkintöjen ylittäessä 168 miljoonaa Ruotsin kruunua, merkintätakaussitoumuksen antaneet takaajat eivät tule merkitsemään osakkeita takaussitoumustensa nojalla, kyseisten takaussitoumusten ehtojen mukaisesti.

Endomines keräsi merkintäoikeusannilla noin 214 miljoonaa Ruotsin kruunua bruttona, ennen merkintäoikeusannin kuluja. Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan käteisellä, eikä yhtään velkaa konvertoitu osakkeiksi merkintäoikeusannissa.

Merkintäoikeusannin rekisteröinnin jälkeen Endominesin osakemäärä tulee kasvamaan 85 590 860 osakkeella, 131 305 175 osakkeesta 216 896 035 osakkeeseen, ja osakepääoma tulee kasvamaan 171 181 720 kruunulla, 262 610 350 kruunusta 433 792 070 kruunuun.

Alustava aikataulu

 9.2.      Merkintäoikeusanti rekisteröidään Ruotsin kaupparekisteriin (Bolagsverket) (arvio)

10.2.      Kaupankäynti ruotsalaisilla väliaikaisilla osakkeilla (BTA) päättyy Nasdaq Tukholmassa (arvio)

12.2.      Ruotsalaiset väliaikaiset osakkeet (BTA) korvataan uusilla osakkeilla Euroclear Swedenissa (arvio)

15.2.      Kaupankäynti suomalaisilla väliaikaisilla osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingissä ja ne konvertoidaan uusiksi osakkeiksi Euroclear Finlandissa (arvio)

16.2.      Kaupankäynti uusilla osakkeilla yhdistettynä olemassa olevaan osakesarjaan käynnistyy Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä (arvio)

”Olen tyytyväinen merkintäoikeusannin tulokseen. Tulos osoittaa vahvaa tukea kehityssuunnitelmiamme kohtaan nykyisiltä osakkeenomistajiltamme sekä suurelta joukolta uusia sijoittajia. Merkintäoikeusannilla kerätyt varat mahdollistavat kullantuotannon ylösajon Friday-kaivoksella, sekä malminetsinnän jatkamisen kaivosprojekteilla Idahossa, Yhdysvalloissa. Varoja tullaan myös käyttämään Pampalo-kaivoksen syventämiseen ja kullantuotannon uudelleenkäynnistämiseen tämän vuoden aikana sekä malminetsintään Karjalan kultalinjalla. Lisäksi tullaan voimakkaasti ajamaan eteenpäin äskettäin hankittujen US Grant ja Kearsarge kaivosprojektien tutkimista ja kehittämistä kohti tuotantoon saattamista vuoden 2022 mennessä. Kaiken kaikkiaan merkintäoikeusanti on tärkeä askel kohti uutta Endominesia, jolla on hyvät lähtökohdat kehitykselle ja pitkäaikaiselle kasvulle. Haluan kiittää nykyisiä ja uusia osakkeenomistajia antamastanne mahdollisuudesta ja odotan innolla jatkuvaa kehitystyötä.”
Väliaikainen toimitusjohtaja, Rauno Pitkänen

 

Haluamme kiittää lämpimästi nykyisiä osakkeenomistajiamme uskollisuudesta ja vahvasta uskosta Endominesiin, sekä toivottaa uudet sijoittajat ja osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiöön. Valitettavasti joillakin isoista osakkeenomistajistamme ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia osallistua tähän merkintäoikeusantiin. Eräiden toisten osakkeenomistajien ylimerkintöjen myötä pohjoismainen omistajarakenne vahvistuu nyt huomattavasti, ja yhtiöllä on näin hyvät mahdollisuudet jatkaa kaivos- ja malminetsintähankkeidensa kehittämistä Yhdysvalloissa ja Suomessa.”
Hallituksen puheenjohtaja, Ingmar Haga

 

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja
Evli Pankki toimii yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Cederquist yhtiön oikeudellisena neuvonantajana merkintäoikeusantiin liittyen.

 

Lisätietoja:

Marcus Ahlström, CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 28.1.2021 kello 12:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Tärkeää tietoa

Tämä tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden merkintä koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, joka julkaistiin 7.1.2021.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi lisäksi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta ei myöskään saa levittää tällaisiin maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai jurisdiktioon, jossa levittäminen edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi soveltuvan lainsäädännön vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää, pantata, myydä, uudelleenmyydä, myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin soveltuu poikkeus rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti sekä Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange Commission) tai minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu viranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen ole arvioinut tai hyväksynyt Merkintäoikeusannin perusteita tai tämän ilmoituksen täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on rikos Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka ilmentää Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista.

Jos tämän tiedotteen suomen- ja ruotsin- ja englanninkielisen version välillä on eroja, on ruotsinkielinen versio määräävä.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit