Endomines AB (Publ) Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018

Endominesin kullantuotanto ylittää ennusteen Tuotannon käynnistyksen Fridayn kaivoksella Idahossa ennakoidaan alkavan ennen vuoden vaihdetta

Endomines AB, pörssitiedote 14.11.2018 klo 07:30 CET

Q3 2018 (vs Q3 2017)
Operatiivinen toiminta

 • Kullan tuotanto oli 81,6 kg (94,1)
 • Rikastetun malmin määrä oli 26 876 tonnia (37 422) kultapitoisuudella 3,9 g/t (3,0)
 • Cash Cost oli 768 USD/oz (1 081)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto oli 26,2 MSEK (27,6)
 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman TVL Gold yrityskaupasta ja yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuneita kuluja oli 4,3 MSEK
 • Käyttökate oli 0,6 MSEK (1,1)
 • Rahavirrat olivat yhteensä -27,7 MSEK (1,6)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,46 SEK (-0,55)

Q1–Q3 2018 (vs Q1–Q3 2017)
Operatiivinen toiminta

 • Kullan tuotanto oli 303,5 kg (299,4)
 • Rikastetun malmin määrä oli 108 987 tonnia (125 847) kultapitoisuudella 3,4 g/t (2,8)
 • Cash Cost oli 985 USD/oz (1 136)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto oli 95,8 MSEK (90,7)
 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman TVL Gold yrityskaupasta ja yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuneita kuluja oli 11,9 MSEK
 • Käyttökate oli 0,6 MSEK (0,2)
 • Rahavirrat olivat yhteensä 43,9 MSEK (-15,5)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,58 SEK (-1,99)

Olennaiset tapahtumat Q3:n jälkeen
Pampalon kaivoksella kullan tuotanto tammi-lokakuussa 2018 oli 318,5 kg (10 240 oz). Kaivoksen ja sen yhteydessä olevan rikastamon toiminta on väliaikaisesti keskeytetty, minkä vuoksi lisätuotantoa vuodelle 2018 ei enää odoteta. Lisää kultaa saadaan kuitenkin talteen rikastamon meneillään olevan huollon yhteydessä. Kokonaistuotanto huollon yhteydessä talteenotettu kulta mukaan lukien tiedotetaan marraskuun aikana.

Vuoden 2018 tuotanto-ohjeistuksen muutokset:

Uusi ohjeistus: Pampalon kaivoksen toiminta on keskeytetty ja kullan tuotanto tammi-lokakuussa oli 318,5 kg (10 240 oz). Rikastamon huollon yhteydessä talteentotettu kulta mukaan lukien Pampalon kokonaistuotannon arvioidaan vuonna 2018 ylittävän 320 kg (10 300 oz). Idahon Fridayn kaivoksen alkuvaiheen tuotannon ennakoidaan käynnistyvän joulukuussa 2018, mutta merkittäviä tuotantomääriä ei ole odotettavissa ennen vuoden vaihdetta.

Aiempi ohjeistus: Endomines ennakoi tuottavansa 312–320 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-lokakuussa 2018.

Konsernin tunnusluvut Heinä-Syys Tammi-Syys
MSEK ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Tuotot 25,9 26,7 -0,8 97,4 94,1 3,3
Kustannukset -25,3 -25,6 0,3 -96,8 -93,9 -2,9
Poistot ja arvonalentumiset -11,8 -7,7 -4,1 -34,9 -27,1 -7,8
Vertailukelpoinen käyttökate 4,3 1,1 3,2 11,9 0,2  11,7
Käyttökate 0,6 1,1 -0,5 0,6 0,2 0,4
-Liiketappio/+liikevoitto -11,2 -6,6 -4,6 -34,3 -26,8 -7,5
Kauden tulos -16,0 -8,3 -7,7 -19,5 -30,3 10,8
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,46 -0,55 0,09 -0,58 -1,99 1,41
Liiketoiminnan rahavirta 4,9 2,9      2,0 -11,1 -2,4 -8,7
Investoinnit -35,1 -1,1    -34,0 -108,8 -11,7 -97,1
Rahoitus 2,5 -0,3      2,8 163,8 -1,4 165,2
Rahavarat kauden lopussa 62,4 13,8 48,6 62,4 13,8 48,6
Henkilöstöä kauden lopussa 40 41 -1 40 41 -1

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde: ”Vuoden kolmannella neljänneksellä tärkeimmät tehtävämme olivat Idahossa Fridayn kaivoksen rakentaminen tuotantovalmiiksi ja Suomessa Pampalon kaivoksen valmistelu tuotannon keskeytyksen aikaisia ylläpitotoimia varten. Nämä kaksi hanketta olivat luonteeltaan päinvastaisia, mutta voin ilokseni todeta, että ne molemmat edistyivät turvallisesti ja ajallaan.

Fridayn kaivoksen ja sen yhteydessä olevan rikastamon rakennustyöt etenivät hyvin, minkä vuoksi pidämme todennäköisenä, että alkuvaiheen kullan tuotanto käynnistyisi jo ennen vuoden 2018 loppua, ja tuotannon ylösajo tapahtuisi vuoden 2019 alkupuolella. Paikallinen henkilöstömme Idahossa on ollut avainasemassa hankkeen eteenpäin viemisessä, ja paikalliset asukkaat, viranomaiset ja urakoitsijat ovat ottaneet meidät hyvin vastaan.

Suunniteltua keskeytystä ennakoiden louhintatyöt Pampalon kaivoksella päättyivät syyskuun puolivälissä, mutta rikastamon toiminta jatkui vielä lokakuun puolelle. Haastavista kiviolosuhteista ja suunnitelluista ylläpito- ja huoltotoimista huolimatta tuotantomäärä pysyi hyvänä koko jakson ajan. Kolmannella neljänneksellä kullan tuotanto oli 81,6 kg ja tammi-syyskuussa 303,5 kg. Lokakuussa kullan tuotanto oli vielä 15 kg nostaen Pampalon kaivoksen tuotannon kuluvana vuonna 318,5 kg:aan (10 240 unssiin) ja selvästi yli alkuperäisten arvioidemme. Lisäksi rikastamon meneillään olevan huollon yhteydessä saamme talteen kultaa, jonka myötä kokonaistuotanto vuonna 2018 ylittää 320 kg (10 300 unssia).

Vakaa tuotanto näkyi myös tuloksessamme: liikevaihto oli 26,2 milj. Ruotsin kruunua Q3:lla ja 95,8 milj. Ruotsin kruunua tammi-syyskuussa 2018. Vertailukelpoinen käyttökate ilman TVL Gold yrityskaupasta ja yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuneita kuluja oli selvästi positiivinen, 4,3 milj. Ruotsin kruunua Q3:lla ja 11,9 milj. Ruotsin kruunua tammi-syyskuussa 2018.

Laajassa malminetsintähankkeessamme Karjalan kultalinjalla suoritettiin rakennekartoituksia, moreeninäytteenottoa ja kairauksia pääasiassa Pampalon kaivoksen läheisyydessä ja sen eteläpuolisella Central Duplex -alueella. Näiden tutkimusten tuloksista suurimman osan odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Kaikille avoin kullanetsintäkilpailu, Kultakisa Kakkonen, herätti suurta kiinnostusta, ja lokakuun loppuun mennessä siihen saatiin 137 näytettä. Kilpailun voittajat sekä mielenkiintoiset tulokset julkistetaan tammikuussa 2019.”

Täydellinen osavuosikatsaus
Täydellinen osavuosikatsaus on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja löytyy myös yhtiön kotisivulta, www.endomines.com

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, jonka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 14.11.2018 kello 07:30 CET.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat: