Endomines AB:n liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2019 - Painopisteenä Fridayn kaivoksen ja rikastamon tuotannon ylösajo

Endomines AB, Pörssitiedote 7.11.2019 klo 08:30 CET

tammi–syyskuu 2019 (tammi–syyskuu 2018)

Operatiivinen toiminta

  • Operatiivisen toiminnan keskiössä oli Fridayn kaivoksen jatkunut malmintuotanto sekä rikastamon ylösajo ja kehittäminen. Louhinta on edennyt hyvin ja kaivos- sekä rikastamoalueille on tuotettu merkittävät malmivarastot.
  • Ei kultarikastemyyntiä Fridayn kaivoksella 2019 kolmannella neljänneksellä, mutta Pampalon rikastamon puhdistuksesta talteen otetusta kullasta saatiin jonkin verran liikevaihtoa katsauskaudella.
  • Ei onnettomuuksia 2019 kolmannella neljänneksellä, LTIFR 15 (9)

Taloudelliset tunnusluvut

  • Liikevaihto oli 5,1 MSEK (97,4).
  • Käyttökate oli -33,7 MSEK (0,6).
  • Rahavirrat olivat yhteensä 42,9 MSEK (43,9).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,84 SEK (-0,54).

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
Endomines tiedotti 6. marraskuuta 2019 nimittäneensä Greg Smithin toimitusjohtajakseen. Greg Smithillä on laaja tausta ylemmän johdon tehtävistä energia-, öljy-, mineraali- ja investointipankkiliiketoiminnasta yli 30 vuoden ajalta. Hänellä on myös kattavaa kokemusta kaivostoiminnan kehittämisestä Yhdysvalloissa. Väliaikaisena toimitusjohtajana 3.5.2019 alkaen toiminut Marcus Ahlström on nimitetty Endominesin varatoimitusjohtajaksi. Hän jatkaa myös talousjohtajan tehtävässään.

Tuotantotavoitteet vuodelle 2019:
Endomines tiedotti 9. elokuuta 2019, että aikaisemmin vuodelle 2019 asetettua 5 000–8 000 unssin tuotantotavoitetta ei tulla saavuttamaan. Syynä tähän ovat kevättalvella 2019 vaurioituneen Fridayn rikastamon jätealueen korjaustyöt, jotka viivästyttivät tuotannon ylösajoa odotettua pitempään. Tällä hetkellä Endominesin johtoryhmä päivittää kuluvan vuoden tuotantoennustetta rikastamon käyttöönoton etenemisen sekä kairausohjelman ja koelouhinnan tulosten perusteella. Tämän valmistuttua Endomines tulee julkaisemaan päivitetyn Fridayn kaivoksen tuotantoennusteen vuodelle 2019.

Fridayn rikastamon tuotannon ylösajo on nyt käynnissä. Endomines julkaisee päivitetyn tuotantoennusteen Fridayn kaivokselle, kun rikastamo on onnistuneesti otettu käyttöön ja tuotannon ylösajo saatu valmiiksi.

Konsernin tunnusluvut tammi–syyskuu
MSEK ellei toisin ilmoitettu 2019 2018 +/-
Liikevaihto 5,1 97,4 -92,3
Liiketoiminnan kulut -38,8 -96,8 58,0
Käyttökate -33,7 0,6 -34,3
Poistot ja arvonalentumiset -5,0 -34,9 29,9
+Liikevoitto /-Liiketappio -38,7 -34,3 -4,4
Katsauskauden tulos -44,4 -19,5 -24,9
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,84 -0,54 -0,30
Liiketoiminnan rahavirta -69,7 -11,1 -58,6
Investoinnit -45,3 -108,8 63,5
Rahoitus 157,8 163,8 -6,0
Rahavarat kauden lopussa 61,9 62,4 -0,5
Henkilöstöä kauden lopussa 32 40 -8
LTIFR 15 9 6

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden
12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle urakoitsijat mukaan lukien.

Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Marcus Ahlström: ”Kolmannella neljänneksellä Endomines toteutti onnistuneesti merkintäoikeusannin, joka tuotti noin 156 miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä vastasi noin 94,4 prosenttia tarjotuista osakkeista. Tämä tukee vahvasti Endominesin kasvutarinaa ja antaa meille mahdollisuuden kehittää resurssejamme ja palata jälleen kullantuottajayhtiöksi. Haluan tässäkin yhteydessä kiittää kaikkia vanhoja ja uusia osakkeenomistajia Endominesia kohtaan osoittamastanne sitoutuneisuudesta ja luottamuksesta.

Katsauskaudella pystyimme aloittamaan louhinta- ja rikastustoiminnan ylösajon Fridayn kaivoksella. Työ on nyt täydessä käynnissä. Kaivoksen käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja tuotannon pitäisi saavuttaa tavoitetaso vuoden loppuun mennessä. Rikastamon käyttöönotossa ilmeni valitettavasti joitakin vaikeuksia, joiden takia kultarikasteen tuotantoa ei voitu aloittaa kolmannella neljänneksellä kuten oli suunniteltu. Työ jatkuu, ja rikastamo tullaan ottamaan tuotantokäyttöön vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Olemme myös jatkuvasti vahvistaneet Idahon tiimiämme. Minulla onkin ilo toivottaa tervetulleeksi uusi kaivospäällikkö Dave Bryan sekä rikastamopäällikkö Bill Dafoe. Molemmat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka tuntevat käyttämämme tuotantoprosessit perinpohjaisesti, ja ovat sitoutuneita viemään tuotannon ylösajon onnistuneesti loppuun.”

Lisätietoja
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 7.11.2019 kello 08:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Avainsanat: